Mus­limsk be­grav­ning

Samling med kvinnor och ett barn på en begravning
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-01-31 ● 3 minuter
Dela artikeln
Ett sista farväl är en viktig del i sor­ge­pro­ces­sen när en när­stå­en­de har av­li­dit.

Be­grav­ningsce­re­mo­ni­er kan ske på flera olika sätt i Sve­ri­ge, där krist­na och bor­ger­li­ga be­grav­ning­ar är van­li­gast. Olika re­li­gi­o­ner har dock olika be­grav­ningsce­re­mo­ni­er och bl.a. ju­dis­ka, ka­tols­ka och mus­lims­ka be­grav­ning­ar fö­re­kom­mer. Ef­ter­som det idag lever om­kring 900 000 mus­li­mer i Sve­ri­ge sker fler­ta­let mus­lims­ka be­grav­ning­ar varje år.

Be­grav­ning enligt islamsk tro

Be­grav­ning enligt islamsk tro är en pro­cess som är djupt rotad i re­li­gi­o­nens tra­di­tio­ner och vär­de­ring­ar. Denna sek­tion kommer att ut­fors­ka de centra­la aspek­ter­na och ri­tu­a­ler­na som är in­vol­ve­ra­de i en isla­misk be­grav­ning, in­klu­sive för­be­re­del­ser­na av den av­lid­nes kropp, det spe­ci­fi­ka sättet på vilket be­grav­ning­en ge­nom­förs, och de ef­ter­föl­jan­de sorge- och min­ne­sce­re­mo­ni­er­na.

Vi kommer även att beröra de re­li­giö­sa fö­re­skrif­ter­na och den and­li­ga be­ty­del­sen bakom dessa tra­di­tio­ner, vilka syftar till att hedra den av­lid­ne på ett sätt som är i har­moni med islams läror.

För­be­re­del­ser innan be­grav­ning­en

Enligt den islams­ka tron ska den av­lid­na per­so­nen be­gra­vas så snart som det är möj­li­gt och helst inom 36 timmar från döds­fal­let. Det in­ne­bär så­le­des att pro­ces­sen ska ske för­hål­lan­de­vis fort, om man jämför med till ex­em­pel den krist­na be­grav­nings­tra­di­tio­nen där be­grav­ning­en oftast sker 2-3 veckor efter döds­fal­let.

När en muslim har av­li­dit samlas ofta de an­hö­ri­ga för att be och läsa ur Ko­ra­nen. Den av­lid­ne krop­pen ska, innan be­grav­ning­en, tvagas och svepas. Tvag­ning in­ne­bär att krop­pen tvät­tas med tvål och vatten. Enligt den islams­ka tron ska först hu­vu­det tvät­tas, där­ef­ter den högra halvan av krop­pen och sist den vänst­ra halvan. Under tvag­ning­en ska krop­pen ligga på rygg. När tvag­ning­en är klar ska krop­pen där­ef­ter smör­jas in med en ete­risk olja, det vill säga en par­fy­me­rad olja, och van­ligt­vis an­vän­ds kam­fer­olja.

Efter tvag­ning­en ska svep­ning ske. Det in­ne­bär att den döda krop­pen ska svepas in i ett vitt bo­mull­s­tyg. Tyget ska helst inte ha några sömmar, men om söm­löst tyg saknas kan istäl­let lakan an­vän­das. Hur många lager av tyg som in­svep­ning­en ska bestå av beror på den av­lid­nes kön - kvin­nor ska svepas in i fem lager tyg och män i tre lager tyg.

👉 Läs mer: Dödstäd­ning hand­lar om att städa upp innan vi dör för att un­der­lät­ta för sina ef­ter­le­van­de när man gått bort.

Regler om grav­sätt­ning

Enligt den mus­lims­ka tron är enbart jord­be­grav­ning tillå­tet och krop­pen får inte kre­me­ras utan ska be­gra­vas hel. Helst ska kist­lägg­ning av per­so­nen und­vi­kas om det är möj­li­gt. Den av­lid­ne ska be­gra­vas med hu­vu­det vänt mot Mekka, en stad i Sau­dia­ra­bi­en som också är mus­li­mer­nas he­li­gas­te plats.

Be­grav­ningsce­re­mo­nin

Be­grav­ning­en ska enligt den islams­ka tron ske efter mid­dags­bö­nen och börjar ge­ne­rellt med att en kor­ta­re bön hålls. Där­ef­ter följer de del­ta­gan­de männen med den döde till graven. Det är enbart männen som följer med, oav­sett om den av­lid­ne är en man eller kvinna. De an­hö­ri­ga kvin­nor­na be­sö­ker graven senare. Männen sänker ner krop­pen i graven och kastar jord på kistan. Där­ef­ter hålls en bön där de an­hö­ri­ga ber om för­lå­tel­se för den av­lid­ne.

Svens­ka regler om be­grav­ning

I Sve­ri­ge finns det en hel del regler kring han­te­ring­en av den av­lid­ne att för­hål­la sig, som gäller oav­sett vilken tros­upp­fatt­ning den av­lid­ne och dess an­hö­ri­ga lever efter.

Innan be­grav­ning ska ske måste ett döds­be­vis ha skic­ka­ts in till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring. När en person av­li­der ska döds­be­vis och döds­or­sak­sin­tyg upp­rät­tas av en läkare. Döds­be­vi­set upp­rät­tas så snart det är möj­li­gt och sker om­gå­en­de om per­so­nen av­li­der på ett sjuk­hus där en läkare har möj­lig­het att fylla i det direkt. Döds­be­vi­set skic­kas in till Skat­te­ver­ket senast första var­da­gen efter döds­fal­let. Ibland ska döds­fal­let skic­kas till Po­lis­myn­dig­he­ten, till ex­em­pel om döds­fal­let inte skett av na­tur­li­ga or­sa­ker. När döds­be­vi­set re­gi­stre­ra­ts ut­fär­das ett grav­sätt­nings­in­tyg som

För krist­na be­grav­ning­ar är det sällan något pro­blem att döds­be­vi­set först måste ha re­gi­stre­ra­ts hos Skat­te­ver­ket innan be­grav­ning kan ske ef­ter­som be­grav­ning­ar­na oftast sker någon eller några veckor efter döds­fal­let. För mus­lims­ka be­grav­ning­ar är det dock vik­ti­gt att skicka in döds­be­vi­set om­gå­en­de efter att det ut­fär­da­ts, för att kunna be­grava den av­lid­ne så snart som det är möj­li­gt. Vid even­tu­el­la frågor om hand­lägg­nings­ti­den kan man kon­tak­ta Skat­te­ver­ket för att få mer in­for­ma­tion.

Som nämn­des ovan ska krop­pen helst be­gra­vas utan kista enligt mus­limsk tro. I Sve­ri­ge är det dock inte tillå­tet att be­grava utan kista, och som en slags kom­pro­miss brukar därför en enkel kista an­vän­das vid den mus­lims­ka be­grav­ning­en. Det är också möj­li­gt att göra ett hål i kistan om de an­hö­ri­ga önskar.

👉 Läs mer: Bor­ger­lig och kyr­ker­lig be­grav­ning

Grav­plat­ser för mus­li­mer

Runt om i Sve­ri­ge finns det många kyr­ko­går­dar, men många av dessa är pla­ce­ra­de vid svens­ka kyrkor som om­gär­das av kris­ten tro. Det finns några mus­lims­ka grav­plat­ser i olika städer runt om i Sve­ri­ge och ofta ligger de i när­he­ten av andra re­li­giö­sa grav­plat­ser (till ex­em­pel krist­na) - men där re­li­gi­o­ner­na är tyd­li­gt åt­skil­da.

Graven ska oftast hållas ganska enkel och pryd­na­der fö­re­kom­mer sällan. Likaså brukar inte heller blom­mor an­vän­das. Det finns ingen direkt kläd­kod vid mus­lims­ka be­grav­ning­ar utan valet av kläder är fritt.

Be­grav­nings­by­rå

Det finns be­grav­nings­by­rå­er som är in­rik­ta­de på just mus­lims­ka be­grav­ning­ar som har god kän­ne­dom om pro­ces­sen för just den isla­mis­ka tron. Ibland kan mos­ké­er ha sam­ar­bete med en viss be­grav­nings­by­rå och det kan då vara prak­tiskt att an­vän­da sig av denna.

Även be­grav­nings­by­rå­er utan mus­limsk in­rikt­ning har ofta god kän­ne­dom om den isla­mis­ka tron och de tra­di­tio­ner och ri­tu­a­ler som om­gär­dar en mus­limsk be­grav­ning. En be­grav­nings­by­rå med god kän­ne­dom om de isla­mis­ka tra­di­tio­ner­na kan till ex­em­pel vara be­hjälplig i pro­ces­sen att snabbt skicka in döds­be­vi­set för att kunna er­hål­la ett grav­sätt­nings­in­tyg samt kunna ordna en grav­pla­ts redo för be­grav­ning.

Visste du! Vad kostar egent­li­gen en be­grav­ning? Det finns be­grav­nings­hjälp när inte peng­ar­na i döds­bo­et räcker till.

👉 Skapa en boupp­teck­ning med Aatos för 1990 kr. Följ knap­pen nedan!

Smidigare juridik, online och enkelt!