Guide för boupp­teck­ning (2022)

Båten i Helsinki
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
I en bouppteckning anges den avlidnes arvingar, tillgångar och skulder. Bouppteckningen använda som bevis på rätten att representera dödsboet.

När person avlider bildas ett dödsbo. I dödsboet ingår all den avlidnes egendom och skulder. 

Den avlidnes närmaste anhöriga, dödsbodelägare, tar hand om dödsboet fram till att egendomen har delats mellan arvtagarna.

När en person har avlidit ska:

 • boets skulder och tillgångar redas ut
 • bouppteckning göras och
 • arvet fördelas mellan arvingarna (arvsskifte)

Att göra en bouppteckning är lättare än många tror och det är möjligt att göra det själv.

En bouppteckning måste göras

En bouppteckning är ett papper där det framgår den avlidnes egendom och skulder på dödsdagen och vem som kommer att ärva.

Utan en bouppteckning är det inte möjligt att sälja den avlidnes egendom eller söka lagfart.

En bouppteckning måste göras. Om ni inte gör en bouppteckning utser Skatteverket en person som ser till att bouppteckningen blir gjord. Dödsboet måste betala för det, vilket betyder att ni får mindre i arv.

Det är därför enklast att skapa bouppteckningen direkt. Det är möjligt att göra det själv och det finns förmånliga alternativ.

Skapa bouppteckningen själv

Ni sköter bouppteckningen enklast och smidigast i Aatos digitala tjänst för endast 1990 kronor.

Genom att svara på lätta frågor kartlägger tjänsten er situation och berättar hur just ni enklast skapar en bouppteckningen och vilken information som behövs.

Tjänsten vägleder er från början till slut och ni måste inte förstå hur en bouppteckning går till. Aatos jurister hjälper er gratis via chatt och e-post.

Bouppteckningens innehåll

Ur bouppteckningen ska det framkomma

Till Skatteverket ska ni posta:

 • Bouppteckningen i original
 • Bestyrkt kopia av bouppteckningen (minst en person ska intyga att kopian stämmer överens med originalet).
 • Bestyrkt kopia av testamente, äktenskapsförord, inbjudan till förrättningsmötet och bevis på arvsavstående
 • Fullmakt i original om det finns en aktuell fullmakt

Hur går en bouppteckning till?

Så här går en bouppteckning till:

 1. Red ut och anteckna dödsbodelägare och efterarvingar
 2. Anteckna vad den avlidne ägde 
 3. Anteckna den avlidnes skulder
 4. Håll ett förrättningsmöte
 5. Två förrättningsmän och bouppgivaren skriver under
 6. Posta bouppteckningen till Skatteverket

Här nedan går vi igenom de olika delarna.

Gå igenom den avlidnes ägodelar och skulder

Bouppteckningen är en förteckning över den avlidens tillgångar och skulder på dödsdagen. Börja därför med att gå igenom den avlidnes hem, bankkonton och sommarhus.

Ni kan värdera egendomen enligt marknadsvärdet. Marknadsvärdet är vad ni hade fått för egendomen om ni på dödsdagen hade sålt egendomen, eller själv köpt liknande egendom.

Bouppteckningen kontrolleras på förrättningsmötet

Bouppteckningen gås igenom och undertecknas på ett möte som kallas förrättningsmöte. På förrättningsmötet träffas alla arvingar och kontrollerar boets skulder och tillgångar.

Arvingarna får inte själv intyga att allt skrivits korrekt utan ska utse två två förrättningsmän.

Förrättningsman kan vara vem som helst som inte är arvinge. Vanligtvis är det en vän, partner eller kollega till en av arvingarna.

Förrättningsmännens kontrollerar att allt ser ut att vara korrekt antecknat. De ska kontrollera informationen enligt deras bästa förmåga, men har inte ett juridiskt ansvar.

Förrättningsmännen ska underteckna bouppteckningen tillsammans med bouppgivaren. Bouppgivaren är den som känner till boet bäst och ger information om boet. Bouppgivare är vanligen en efterlevande partner eller ett barn.

Mötet kan hållas så att alla personligen närvarar eller som telefon- eller videosamtal.

Skicka en inbjudan till förrättningsmötet

En inbjudan eller kallelse till förrättningsmötet ska skickas i god tid, ca 2-4 veckor före mötet.

I kallelsen ska det stå vem som avlidit, samt när och var mötet hålls. 

Posta inbjudan som rekommenderat brev och spara kvittot. Om någon väljer att inte delta på mötet ska du bifoga kvittot som bevis på att en inbjudan skickats.

Om någon du glömmer att bjuda in någon som har rätt att närvara måste mötet hållas på nytt. Även om ni redan postat bouppteckningen till Skatteverket.

Vem kallas till förrättningsmötet?

På förrättningsmötet har följande personer rätt att närvara, och de ska därför få en inbjudan:

 • Efterlevande make, sambo eller registrerad partner
 • Dödsbodelägare (nedan finns en lista på vem som är dödsbodelägare)
 • Efterarvingar
 • Förmyndare och vårdnadshavare till omyndiga
 • God man eller förvaltare om relevant
 • Allmänna arvsfonden om det inte finns arvingar enligt lag (om det finns arvtagare enligt testamente ska arvsfonden också kallas)

Endast bouppgivaren och en av förrättningsmännen måste närvara. Den andra förrättningsmannen kan senare underteckna bouppteckningen.

Posta alla dokument till Skatteverket

Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket inom en månad från att bouppteckningen upprättades.

Skatteverket kontaktar er om något fattas från bouppteckningen.

När Skatteverket godkänt bouppteckningen får ni tillbaka originalet. Arvet kan fördelas när bouppteckningen godkänts.

Vanliga frågor om bouppteckning

Vem är dödsbodelägare?

Dödsbodelägare är de som ärver direkt när den avliden gått bort.

Dödsbodelägare kan vara: 

 • Efterlevande make eller registrerad partner om denne ärver enligt lag eller testamente
 • sambo om denne vill att en bodelning ska göras
 • arvinge enligt lagen
 • universell testamentstagare (kan vara privatperson, företag eller en organisation)
 • en tidigare makes efterarvingar
 • Allmänna Arvsfonden

Efterarvingar är de som måste vänta på att de får ut sitt arv. Vanligtvis är de makars gemensamma barn som får arvet först när deras båda föräldrar avlidit.

Kan dödsbodelägare göra bouppteckning?

Ja, dödsbodelägarna kan själv göra bouppteckningen. 

Ni kan också göra bouppteckningen hos en advokatbyrå eller en begravningsbyrå. Fundera dock på om det är möjligt att göra det själv. Ni sparar pengar och oavsett om ni gör bouppteckningen själv eller hos en jurist måste ni vara delaktiga och själv ange all information.

När ska bouppteckningen göras?

Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket inom en månad från att förrättningsmötet. 

Vad händer om bouppteckningen inte blir klar i tid?

Det är möjligt att ansöka om anstånd inom tre månader från dödsfallet.

Kontakta Skatteverket genom att ringa eller skicka ett brev eller e-postmeddelande. Det är gratis att ansöka om anstånd.

Vad händer om man efter bouppteckningen upptäcker en ny skuld eller tillgång?

Om en ny skuld, egendom, testamente eller äktenskapsförord upptäcks efter att bouppteckningen skickats till Skatteverket ska en tilläggsbouppteckning göras.

Tilläggsbouppteckningen skapas på samma sätt som en vanlig bouppteckning. Tilläggsbouppteckningen ska göras inom en månad från att felet upptäcktes.

Dödsboet kan själv göra en tilläggsbouppteckning.

Kan man se bouppteckning?

Det är möjligt att beställa en bouppteckning från Skatteverket om den är registrerad från och med 1.7.2001.

Om bouppteckningen är registrerad före det kan de beställas från riksarkivet.

När får man arvet?

Arvet kan delas ut när Skatteverket godkänt bouppteckningen.

Om ni värderat egendomen enligt marknadsvärdet kan ni använda bouppteckningen som underlag när arvet fördelas.