Hur gör man en di­gi­tal sig­na­tur

Hur gör man en digital signatur.jpg
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-05-21 ● 2 minuter
Dela artikeln
Be­grep­pet di­gi­tal sig­ne­ring an­vän­ds ofta sy­no­nymt med elektro­nisk sig­ne­ring, alltså när man sig­ne­rar do­ku­ment utan att behöva skriva under på det fy­sis­ka papp­ret.

En di­gi­tal sig­na­tur har egent­li­gen en lite sma­la­re in­ne­börd men är en viktig del av den elektro­nis­ka sig­ne­ring­en. Vi går i denna ar­ti­kel igenom vad di­gi­tal sig­na­tur in­ne­bär, vad skill­na­den är till elektro­nisk sig­ne­ring och vad som gäller ju­ri­diskt.

Om elektro­nisk sig­ne­ring

Elektro­nisk sig­ne­ring är en pro­cess som möj­lig­gör att man kan sig­ne­ra do­ku­ment online utan att behöva skriva under do­ku­men­tet på papp­ret. En del av den elektro­nis­ka sig­ne­ring­en är di­gi­tal sig­ne­ring som bidrar till en säker och ve­ri­fi­er­bar sig­ne­ring av elektro­nis­ka do­ku­ment och med­de­lan­den.

Elektro­nisk sig­ne­ring an­vän­ds allt mer inom en rad om­rå­den, från ju­ri­dis­ka do­ku­ment och fi­nan­si­el­la trans­ak­tio­ner till myn­dig­hets­kom­mu­ni­ka­tion, för att öka ef­fek­ti­vi­te­ten och sä­ker­he­ten i di­gi­ta­la pro­ces­ser. Med dess hjälp kan or­ga­ni­sa­tio­ner och in­di­vi­der utföra säkra trans­ak­tio­ner och ut­by­ten av in­for­ma­tion online, vilket un­der­lät­tar en smidig och till­för­lit­lig di­gi­tal ar­bets­flöde.

En elektro­nisk sig­na­tur är oftast både säk­ra­re och enkla­re än att sig­ne­ra på det tra­di­tio­nel­la sättet, med penna på papper. En elektro­nisk sig­na­tur do­ku­men­te­rar säk­ra­re vem som un­der­teck­nar, att do­ku­men­tet inte för­fals­ka­ts och om­stän­dig­he­ter­na runt om­kring, vilket un­der­lät­tar i be­vis­hän­se­en­de.

Det är också smi­di­gt ef­ter­som man inte be­hö­ver det fy­sis­ka papp­ret för att skriva under. Så länge man har en enhet med in­ter­net så kan man skriva under och slip­per vänta på papper som ska skic­kas med posten fram och till­ba­ka.

Elektro­nis­ka sig­na­tu­rers rätts­li­ga status

Elektro­nisk sig­ne­ring är in­ter­na­tio­nellt ac­cep­te­rat och lik­ställs med en tra­di­tio­nell sig­ne­ring med penna på papp­ret. Det stöds också av lag­stift­ning på både na­tio­nell och in­ter­na­tio­nell nivå, också inom EU.

En av de vik­ti­gas­te la­gar­na på EU-nivå är eIDAS-för­ord­ning­en (elektro­nisk iden­ti­fi­e­ring och be­trod­da tjäns­ter för elektro­nis­ka trans­ak­tio­ner inom den inre mark­na­den), som bör­ja­de gälla år 2016.

eIDAS-för­ord­ning­en syftar till att un­der­lät­ta grän­sö­ver­skri­dan­de elektro­nis­ka trans­ak­tio­ner genom att sätta en en­het­lig stan­dard för elektro­nisk iden­ti­fi­e­ring och di­gi­ta­la sig­na­tu­rer.

⚠️ Visste du att inom svensk lag­stift­ning är elektro­nisk sig­ne­ring god­känt. Det finns dock vissa do­ku­ment som enligt lag inte kan sig­ne­ras elektro­niskt. Dessa är till ex­em­pel, tes­ta­men­te, fram­tids­full­makt, äk­ten­skaps­för­ord, boupp­teck­ning och sam­bo­av­tal. Dessa måste fort­fa­ran­de, enligt lag, skri­vas under med penna på papp­ret.

Read more: Sig­ne­ring att avtal

Di­gi­tal sig­na­tur

Att sä­ker­stäl­la sä­ker­he­ten vid elektro­nisk sig­ne­ring är av yt­ters­ta vikt av flera skäl, sär­skilt när det hand­lar om han­te­ring av käns­lig per­son­lig eller af­färs­re­la­te­rad in­for­ma­tion och här spelar den di­gi­ta­la sig­na­tu­ren en stor roll.

💡­Di­gi­tal sig­ne­ring in­ne­bär att man sä­ker­stäl­ler att ett do­ku­ment inte har änd­ra­ts efter att det har sig­ne­ra­ts.

Detta uppnås genom att skapa en di­gi­tal "fing­er­print" av do­ku­men­tet vid tid­punk­ten för sig­ne­ring­en. Even­tu­el­la ef­ter­föl­jan­de änd­ring­ar i do­ku­men­tet skulle ändra dess "fing­er­print", vilket tyd­li­gt in­di­ke­rar att en änd­ring har gjorts. Detta är av­gö­ran­de för att upp­rätt­hål­la do­ku­men­tets in­tegri­tet. Den di­gi­ta­la sig­na­tu­rer är alltså en metod för att upp­rätt­hål­la do­ku­men­tets in­tegri­tet och ga­ran­te­ra att ori­gi­nal­do­ku­men­tet inte har för­fals­ka­ts eller änd­ra­ts.

Här är några centra­la skäl till varför sä­ker­he­ten är en av­gö­ran­de aspekt:

Skydd av käns­lig in­for­ma­tion

Do­ku­ment som sig­ne­ras elektro­niskt kan in­ne­hål­la käns­lig in­for­ma­tion, såsom per­son­upp­gif­ter, eko­no­mis­ka de­tal­jer eller fö­re­tags­hem­lig­he­ter. Genom att sä­ker­stäl­la höga sä­ker­hets­stan­dar­der vid elektro­nisk sig­ne­ring skyd­das denna in­for­ma­tion från obe­hö­rig åt­komst och en av de vik­ti­gas­te de­lar­na av detta är den di­gi­ta­la sig­na­tu­ren.

Ju­ri­disk gil­tig­het och verk­ställ­bar­het

För att ett elektro­niskt sig­ne­rat do­ku­ment ska be­trak­tas som ju­ri­diskt bin­dan­de, måste pro­ces­sen upp­fyl­la vissa ju­ri­dis­ka krav varav ena är di­gi­tal sig­ne­ring. Det  måste också finnas me­ka­nis­mer som sä­ker­stäl­ler un­der­teck­na­rens iden­ti­tet och sam­tyc­ke till do­ku­men­tets in­ne­håll. Genom att följa dessa krav kan do­ku­men­tens lag­lig­het och verk­ställ­bar­het ga­ran­te­ras.

Oför­änd­rat in­ne­håll efter sig­ne­ring

Ett kär­ne­le­ment i elektro­nisk sig­ne­ring är att sä­ker­stäl­la att ett do­ku­ment inte har änd­ra­ts efter att det har sig­ne­ra­ts. Detta uppnås genom den di­gi­ta­la sig­na­tu­ren genom att kunna spåra änd­ring­ar som gjorts efter sig­ne­ring­en. Detta är av­gö­ran­de för att upp­rätt­hål­la do­ku­men­tets in­tegri­tet.

Om Aatos sign

Aatos Sign är ett tryggt och ef­fek­tivt al­ter­na­tiv för elektro­nisk sig­ne­ring av do­ku­ment av flera skäl.

För det första er­bju­der tjäns­ten an­vän­dar­na möj­lig­he­ten att sig­ne­ra en mängd olika do­ku­ment­ty­per, såsom an­ställ­nings- och hy­res­kon­trakt, olika pro­to­koll och skul­debrev, online och på bara några mi­nu­ter. Detta gör pro­ces­sen smidig och till­gäng­lig oav­sett tid och plats, ef­ter­som sig­ne­ring kan ske på alla en­he­ter.

Den elektro­nis­ka sig­ne­ring­en genom Aatos Sign är inte bara enkel utan också ju­ri­diskt bin­dan­de, vilket sä­ker­stäl­ler att alla sig­na­tu­rer fullt ut följer både svensk och EU-lag­stift­ning. Denna ju­ri­dis­ka bind­ning gör att de elektro­niskt sig­ne­ra­de do­ku­men­ten håller samma stan­dard som tra­di­tio­nellt un­der­teck­na­de do­ku­ment.

Med Aatos di­gi­ta­la sig­na­tu­rer ges också do­ku­men­tet en tids­stäm­pel och ett iden­ti­fi­e­rings­num­mer, vilket inte bara ve­ri­fi­e­rar exakt när do­ku­men­tet sig­ne­ra­des utan också ga­ran­te­rar att do­ku­men­tet inte har ma­ni­pu­le­ra­ts efter sig­ne­ring. Det medför en över­läg­sen sä­ker­hets­nivå jäm­fört med tra­di­tio­nell pap­pers­ba­se­rad sig­ne­ring.

Aatos Sign är dess­utom ut­for­mat för att följa EU-lag­stift­ning­en, in­klu­sive eIDAS-för­ord­ning­en, vilket ga­ran­te­rar att varje elektro­nisk sig­na­tur är ju­ri­diskt bin­dan­de över hela Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nen.

Sig­ne­ra do­ku­ment i Aatos sign!

Ge­nom­fö­ra en elektro­nisk sig­na­tur

Så här ge­nom­för du en elektro­nisk di­gi­tal sig­na­tur i Aatos tjänst:

  1. Välj do­ku­ment: Börja med att välja det do­ku­ment du vill sig­ne­ra elektro­niskt, vare sig det är ett an­ställ­nings­kon­trakt, ett hy­res­av­tal, ett pro­to­koll eller ett skul­debrev. Notera att vissa do­ku­ment­ty­per, som tes­ta­men­ten, kräver hand­skri­ven sig­na­tur.   
  2. Ladda upp do­ku­men­tet: Ladda upp det valda do­ku­men­tet till Aatos Sign. Detta skapar en di­gi­tal ver­sion som är redo att sig­ne­ras.  
  3. Ange vem som ska sig­ne­ra: Bestäm vem eller vilka som ska sig­ne­ra do­ku­men­tet. Du kan välja om det endast är du, du och någon annan, eller enbart andra per­so­ner.  
  4. Skicka för sig­ne­ring: En in­bju­dan till sig­ne­ring skic­kas sedan ut till alla an­giv­na sig­na­tä­rer via e-post. Detta möj­lig­gör för dem att för­hands­grans­ka do­ku­men­tet innan de sig­ne­rar.  
  5. Sig­ne­ring: Mot­ta­gar­na av in­bju­dan kan öppna do­ku­men­tet och sig­ne­ra det elektro­niskt från valfri enhet, när det passar dem bäst. Detta sker genom en säker och an­vän­dar­vän­lig pro­cess.  
  6. Ve­ri­fi­e­ring och ned­ladd­ning: När alla sig­na­tä­rer har sig­ne­rat do­ku­men­tet, får du en no­ti­fi­ka­tion. Du kan där­ef­ter ve­ri­fi­e­ra att alla sig­na­tu­rer är på plats och ladda ner det sig­ne­ra­de do­ku­men­tet. Det finns även möj­lig­het att spara do­ku­men­tet på ditt Aatos-konto för fram­ti­da till­gång.

Prova Aatos Sign och sig­ne­ra do­ku­ment snabbt och enkelt. Våra ju­ris­ter hjäl­per gratis om du har frågor!

Smidigare juridik, online och enkelt!