Ingen gå­voska­tt – men det kan ändå bli skatt på gåva

Stor hög med papper
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-03-07 ● 4 minuter
Dela artikeln
I Sve­ri­ge finns det inte längre någon gå­voska­tt. Den togs bort 2005 i sam­band med en hel­re­no­ve­ring av ett då mer än hundra år gam­malt skat­te­sy­stem. Trots det råder ännu många oklar­he­ter.

Här reder vi ut vad som gäller och tittar på de fall där en gåva fak­tiskt kan leda till skat­te­plikt.

Gå­voska­tt verkar leva kvar i mångas med­ve­tan­de trots att den varit av­skaf­fad länge. Kanske har det att göra med att skat­ten hade så stor in­ver­kan på ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner då den var en del av det ge­men­sam­ma sy­ste­met för gåvo- och arvs­ska­tt.

Eller så beror det helt enkelt på osä­ker­het för var skat­te­sy­ste­mets grän­ser fak­tiskt går.

Det gäller för gåva och gå­voska­tt

Hur det än ligger till så kan det vara på sin plats att ta en titt i back­spe­geln för att förstå varför saker och ting numera är som de är. Men vi börjar med idag.

I Sve­ri­ge har vi inte någon gå­voska­tt

Gå­voska­tt av­skaf­fa­des för snart tjugo år sedan. Därför finns ingen gå­voska­tt för vare sig pengar, fas­tig­he­ter eller annat.

Gåva från för­äl­der räknas au­to­ma­tiskt som för­skott på arv

Arv leder inte till någon skat­te­plikt då arvs­skat­ten också är av­skaf­fad. Istäl­let kan det in­ne­bä­ra att övriga arv­ta­ga­re har rätt till kom­pen­sa­tion för ett mot­sva­ran­de belopp. Om gåvan inte är för­skott på arv kan du ändra på det genom att skriva ett gå­vobrev.

Läs mer: för­skott på arv och gå­vobrev för bo­stads­rätt

Gåva kan in­di­rekt leda till att du får betala skatt

Om du i fram­ti­den väljer att sälja det du fått i gåva kan det uppstå rea­vinst­ska­tt eller ka­pi­talska­tt be­ro­en­de på vilken sorts egen­dom det hand­lar om. Det gäller ex­em­pel­vis vid för­sälj­ning av hus eller aktier och fonder.

Skat­te­plik­tig gåva om du får något från ar­bets­gi­va­ren

Gåva som du får av din ar­bets­gi­va­re kan räknas som skat­te­plik­tig förmån. Det be­ty­der att du kan få betala skatt be­räk­nat på gåvans värde. Detta gäller där­e­mot inte jul­gå­vor, ju­bi­le­ums­gå­vor eller sär­skil­da min­nes­gå­vor.

👍 Det är samma regler som gäller om du är an­ställd eller har eget fö­re­tag.

Gåva från ar­bets­gi­va­re kan bli skat­te­plik­tig förmån

Som en liten kvar­le­va av gå­voskat­ten är det fort­fa­ran­de möj­li­gt att bli skat­te­plik­tig på grund av en gåva som du får av din ar­bets­gi­va­re. När du får något av din ar­bets­gi­va­re så ska det enligt re­gel­ver­ket räknas som en förmån. Det in­ne­bär att du som mot­ta­ga­re blir skat­te­skyl­dig för ett belopp som mot­sva­rar gåvans mark­nads­värde.

Det finns där­e­mot tre typer av gåvor som det inte är skatt på: 

  • En jul­gå­va med ett värde upp till 500 kronor.
  • En ju­bi­le­ums­gå­va med ett värde upp till 1 500 kronor. En sådan gåva kan ar­bets­gi­va­ren bara ge när fö­re­ta­get firar 25-, 50-, 75- eller 100-års­ju­bi­le­um.
  • En min­nes­gå­va med ett värde upp till 15 000 kronor som ges till en person som varit an­ställd minst sex år. Som an­ställd kan du få som mest två skat­te­fria min­nes­gå­vor. Det gäller även vid jämna fö­del­se­da­gar från och med 50 års ålder, efter 20 års an­ställ­ningstid eller då en an­ställ­ning upphör.

Då det är väl­di­gt få gåvor från en ar­bets­gi­va­re som verk­li­gen blir skat­te­fria, bör du istäl­let utgår från att något som du får från jobbet medför extra skatt.

Men varför för­svann gå­voskat­ten? Hur fun­ge­ra­de den egent­li­gen?

Skriv ett eget gå­vobrev online med Aatos

Se till att du får med alla vik­ti­ga vill­kor och var säker på att det blir kor­rekt och ju­ri­diskt gil­ti­gt. Kom igång genom att klicka ’Börja’!

Så gick det till när gå­voskat­ten för­svann

Början på slutet för den svens­ka gå­voskat­ten kom i mitten av 2002. Den då­va­ran­de re­ge­ring­en gav den så kal­la­de Egen­doms­skat­te­kom­mit­tén i upp­drag att göra en hel­hets­gransk­ning av det svens­ka skat­te­sy­ste­met. Det re­sul­te­ra­de i flera för­slag om för­änd­ring­ar. Mest upp­märk­sam­mat blev för­mod­li­gen den suc­ces­siva av­veck­ling­en av fas­tig­hets­skat­ten och av­skaf­fan­det av arvs­ska­tt och gå­voska­tt.

En av de främs­ta an­led­ning­ar­na till att man bör­ja­de över­väga för­änd­ring­ar i skat­te­sy­ste­met var att man ansåg det leda till skat­te­följ­der som var både svåra att för­utspå och ojämna be­ro­en­de på vilka till­gång­ar det hand­la­de om. Sy­ste­met ansågs även vara så pass kom­pli­ce­rat att det krävde om­fat­tan­de ad­mi­nist­ra­tion för att fak­tiskt räkna ut när skat­te­plik­ten gällde.

Som ett första steg av­skaf­fa­des gå­voskat­ten mellan makar och sambor. Det skedde 1 ja­nu­ari 2004. Ett år senare för­svann gå­voskat­ten helt.

Hur fun­ge­ra­de gå­voska­tt?

I det gamla skat­te­sy­ste­met så var gå­voskat­ten nära sam­man­län­kad med arvs­skat­ten. Mycket på grund av det var van­li­gast med gåvor inom familj och släkt. Det fanns tre olika skat­teklas­ser som en gå­vo­ta­ga­re kunde hamna i. Vilken klass det hand­la­de om be­rod­de på det sam­man­lag­da värdet av de gåvor som man under tio års tid fått av en och samma person, samt vilket släkt­skap man hade till per­so­nen.

Hand­la­de det om annat än pen­ga­gå­vor så skulle det ofta ske en vär­de­ring. Sär­skilt för fas­tig­he­ter eller aktier. Idén var att man skulle betala mer skatt desto dyrare gå­vor­na var. Den slut­gil­ti­ga skat­ten på­ver­ka­des även av avdrag och en del per­son­li­ga eko­no­mis­ka om­stän­dig­he­ter. Det kunde i vissa fall leda till rik­ti­gt mycket skatt.

Ex­em­pel: Hur du kunde bli skat­te­skyl­dig för gåvor?

Erik har under 10 års tid fått pengar som gåva av en nära släk­ting. Ef­ter­som gå­voskat­ten be­räk­na­des på den totala summan som Erik fått så skulle värdet av samt­li­ga gåvor läggas ihop efter ett grundav­drag på 10 000 kronor.

Efter ett tag blev Erik därför skat­te­skyl­dig och var tvung­en att betala mer skatt i takt med an­ta­let gåvor han fick, då han hela tiden ham­na­de i ett högre skat­teskikt.

Gåva som för­skott på arv

Om du ger en gåva till ditt barn och bröstar­vinge så kommer det au­to­ma­tiskt att räknas som för­skott på arv. Då det inte finns gå­voska­tt till barn så blir det ingen skatt. Där­e­mot kan det leda till att gåvan räknas bort från bar­nets fram­ti­da arv.

Vill du inte att gåvan ska vara för­skott på arv så bör du skriva ett gå­vobrev eller tes­ta­men­te. I ett gå­vobrev lägger du till ett vill­kor som för­kla­rar att gåvan inte är för­skott på arv.

Läs mer: När behövs gå­vobrev

Kan bli skatt om du an­vän­der eller säljer gåva?

Även om en gåva i sig inte medför skat­te­an­svar så kan det ändå leda till skatt be­ro­en­de på vad du gör med gåvan. Det gäller ex­em­pel­vis om du får aktier som du sedan säljer. Som ak­tieä­ga­re måste du betala ka­pi­talska­tt.

Samma gäller om du får en bil som medför for­dons­ska­tt. Därför är det vik­ti­gt att skilja på skatt för själva gåvan och fram­ti­da skat­te­plikt till följd av att du äger något eller gör något med gåvan.

Läs mer: 8 miss­tag att und­vi­ka när du ger bort något i gåva

Sum­me­ring – Då kan det bli skatt på gåva

Sve­ri­ge har av­veck­lat både gå­voska­tt och arvs­ska­tt. Då gå­voskat­ten vid tiden för av­skaf­fan­det gav väl­di­gt lite skat­tein­täk­ter på grund av en enorm ad­mi­nist­ra­tion är det nog idag inte heller längre ak­tu­ellt att införa gå­voskat­ten på nytt.

Låt oss av­slu­ta med att sum­me­ra när gåva kan leda till skatt:

  • Gåva från ar­bets­gi­va­re är i många fall en skat­te­plik­tig förmån. Ar­bets­gi­va­ren drar ofta skat­ten direkt och kanske märker du det inte, men det på­ver­kar ändå vad du får ut i slut­lig lön.
  • Be­ro­en­de på om du an­vän­der eller säljer gåvan kan det leda till skatt. Det gäller bara om du säljer med vinst eller om det hand­lar om skat­te­plik­tig egen­dom så som ex­em­pel­vis en bil som har for­dons­ska­tt.

Skriv gå­vobrev på några mi­nu­ter för. Snabbt och enkelt!

Smidigare juridik, online och enkelt!