När gå­vobrev behövs och kan göra skill­nad

Händer med blomblad
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-02-14 ● 4 minuter
Dela artikeln
När behövs gå­vobrev egent­li­gen? Vi reder ut när du måste skriva gå­vobrev, till­fäl­len det gör stor skill­nad och när det inte är krav men ändå är bra. 

Gå­vobrev är ett bevis på att något har bytt ägare och in­ty­gar vem som är ju­ri­disk ägare av något.

När behövs gå­vobrev?

Vid många till­fäl­len är gå­vobrev inte ett krav, men där­e­mot finns det många goda an­led­ning­ar till att skriva ett.

Fyra till­fäl­len som är sär­skilt av­gö­ran­de för när gå­vobrev behövs är:

 1. Vilken typ av egen­dom som du ger bort
 2. Om du vill göra gåvan till en­skild egen­dom
 3. När du ger gåva till barn och barn­barn
 4. Gåva vid större värde

Det finns några till­fäl­len när du måste skriva gå­vobrev:

💡 Visste du att? Det gäller spe­ci­fi­ka regler för gåvor av lös egen­dom.

Gå­vobrev när du ger bort fas­tig­het, tomt eller mark

Om du ger bort ett hus, fas­tig­het, tomträtt eller mark är gå­vobrev ett krav enligt lag. Gå­vobre­vet fun­ge­rar då som ett bevis på att du verk­li­gen har gett bort egen­do­men. Det har samma be­ty­del­se som ett kö­pe­kon­trakt när du säljer ett hus. Gå­vobrev behövs också för att ansöka om lag­fart, vilket är det for­mel­la be­vi­set på vem som är ägare.

Gå­vobrev behövs även om fas­tig­he­ten är en gåva mellan makar eller inom fa­mil­jen. Det fun­ge­rar på samma sätt som om mot­ta­ga­ren fanns ut­an­för fa­mil­jen.

👉 Läs mer: Allt om gå­vobrev och När gå­vobrev ska re­gi­stre­ras

Gå­vobrev för bo­stads­rätt

När du ger bort en bo­stads­rätt behövs också gå­vobrev. Det in­ty­gar att ett äg­ar­byte har skett. I gå­vobre­vet ska det stå om det gäller hela bo­stads­rät­ten eller en viss andel.

För att äg­ar­by­tet ska gå igenom måste också bo­stads­rätts­för­e­ning­en god­kän­na den nya ägaren som medlem i för­e­ning­en. Utan ett ok från för­e­ning­en gäller inte gåvan. Det fun­ge­rar på samma sätt som när du säljer en bo­stads­rätt. Då måste också för­e­ning­en god­kän­na den nya ägaren.

Gå­vobrev en­skild egen­dom

En­skild egen­dom be­ty­der att något är helt ditt och att du inte be­hö­ver dela med dig till part­ner i sam­band med skils­mäs­sa eller se­pa­ra­tion. Att göra gåva till en­skild egen­dom kan vara ak­tu­ellt om du till ex­em­pel vill att något stan­nar hos den du ger gåvan till eller inom släk­ten.

Du kan göra vad som helst till en­skild egen­dom. En­skild egen­dom kan ex­em­pel­vis vara pengar, vär­de­pap­per, hus, bil eller prylar.

Ex­em­pel: Gåva utan och med vill­kor om en­skild egen­dom

Ingvor ger 300 000 kr till sin dotter Tove att pla­ce­ra i vär­de­pap­per som en fram­ti­da för­säk­ring. Ingvor skri­ver ett gå­vobrev för att be­kräf­ta gåvan, men anger inga sär­skil­da vill­kor.

Tove är gift men skil­jer sig ett år senare. I sam­band med skils­mäs­sans bo­del­ning måste Tove dela med sig av hälf­ten av peng­ar­na till sin make. Om Ingvor istäl­let hade skri­vit att peng­ar­na var Toves en­skil­da egen­dom hade Tove inte behövt dela med sig och be­hål­lit hela summan själv.

💡 Det finns mycket vik­ti­gt att tänka på i sam­band med gå­vobrev. Här är åtta van­li­ga miss­tag att und­vi­ka när du ger bort något i gåva.

Gå­vobrev behövs när du vill sätta sär­skil­da regler

Att skriva i gå­vobre­vet att gåvan är en­skild egen­dom är ett ex­em­pel på ett vill­kor. Att sätta sär­skil­da regler ger dig större möj­lig­het att på­ver­ka att det blir som du tänkt. Det kan också kännas bättre för dig som ger bort något. Det är också ett sätt att ge större trygg­het till mot­ta­ga­ren.

Ex­em­pel på van­li­ga vill­kor är:

 • Gåvan är mot­ta­ga­rens en­skil­da egen­dom.
 • Att mot­ta­ga­ren inte får sälja eller pant­sät­ta gåvan. På så vis kan du styra över att gåvan stan­nar i släk­ten. 
 • Att mot­ta­ga­ren inte får an­vän­da gåvan förrän vid en viss ålder.
 • Pengar ska an­vän­das till ett spe­ci­fikt än­da­mål. Det kan vara kon­tan­tin­sa­ts till bostad, kör­kort eller för att köpa en spe­ci­ell sak. 
 • Om du ger bort en som­mar­stuga kan vill­kor vara att du får fort­sät­ta att an­vän­da stugan även efter att du har gett bort den.

Läs mer: Gå­vobrev ex­em­pel och mall och gå­vobrev för fas­tig­het

Ex­em­pel: Gåva får inte säljas

Hans äger ett litet torp som fun­ni­ts i fa­mil­jen i flera ge­ne­ra­tio­ner. Han ger torpet som gåva till sin son Mat­ti­as. I gå­vobre­vet har han skri­vit vill­kor om över­lå­tel­se­för­bud. Det be­ty­der att Mattis inte får sälja eller ge bort torpet.

Ex­em­pel: Gåva får fort­sät­ta att nytt­jas

Hans har också skri­vit vill­kor om att han ska få an­vän­da torpet tre veckor varje sommar. Det kallas för vill­kor om nytt­jan­de­rätt. Det be­ty­der att trots att Mat­ti­as äger och be­stäm­mer över torpet måste han låta sin far vara i torpet varje sommar.

När det inte är för­skott på arv

Om du inte skri­ver gå­vobrev blir gåvan au­to­ma­tiskt räknad som för­skott på arv. Om du inte vill att det ska vara så måste du skriva gå­vobrev.

Gåva till make

När du vill ge bort något av större värde till din part­ner behövs gå­vobrev. Som gifta och i ett ge­men­samt hus­håll kan det vara svårt att visa vem som äger vad. Ett gå­vobrev gör det mer tyd­li­gt.

Om en av ma­kar­na har skul­der kan det också vara ak­tu­ellt att for­ma­li­se­ra en gåva och tyd­lig­gö­ra att den ena är ensam ägare. Gå­vobre­vet kan då också re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. Ett re­gi­stre­rat gå­vobrev kan hindra att egen­do­men blir fö­re­mål för ut­mät­ning av Kro­no­fog­den.

Skriv gå­vobrev enkelt online. Klart på några mi­nu­ter.

Gåva kan på­ver­ka mot­ta­ga­rens eko­nomi ne­ga­tivt

Att ge bort något i gåva är ge­ne­röst och för­knip­pat med något po­si­tivt. Men i vissa sär­skil­da si­tu­a­tio­ner kan en gåva på­ver­ka mot­ta­ga­rens eko­nomi ne­ga­tivt.

 • Bo­stads­bi­drag
  • Pengar som gåva kan på­ver­ka fa­mil­jens rätt till och stor­le­ken av bo­stads­bi­drag. I vissa fall kan även gåva till barn på­ver­ka för­äld­rar­nas bo­stads­bi­drag.
 • Stu­di­e­me­del
  • Gåva av stort värde som ger ka­pi­talin­koms­ter kan på­ver­ka stor­le­ken på stu­di­e­me­del. Ka­pi­talin­komst är ex­em­pel­vis ränta eller av­kast­ning på aktier.   
 • Un­der­håll
  • Gåva kan på­ver­ka stor­le­ken på un­der­håll som kommer genom för­säk­rings­kas­san.

Om du är osäker kon­trol­le­ra med För­säk­rings­kas­san och CSN hur de gör be­räk­ning­en.

Mot­ta­ga­ren av gåvan be­ta­lar dock ingen gå­voska­tt.

Gåva och bo­stads­bi­drag

Om den som söker bo­stads­bi­drag har mer än 100 000 kr kommer 15% av det som över­sti­ger 100 000 kr att räknas som in­komst. Det skulle kunna leda till mins­kat bidrag.

Pengar och andra till­gång­ar som barn får genom gåva, tes­ta­men­te eller för­månsta­gar­för­ord­nan­de vid för­säk­ring eller pen­sions­spa­ran­de ska inte räknas med när För­säk­rings­kas­san tar beslut om stor­le­ken på bo­stads­bi­drag. Peng­ar­na får dock inte komma från bar­nets för­äld­rar och en för­äl­der får heller inte vara den som för­val­tar peng­ar­na.

Gåva och CSN

Gåva på­ver­kar i grun­den inte rätten till stu­di­e­me­del ef­ter­som det inte är skatt på gåva.

Där­e­mot kan en gåva in­di­rekt på­ver­ka stor­le­ken på stu­di­e­stöd om det in­ne­bär att du tjänar pengar på gåvan. Det skulle ex­em­pel­vis kunna vara ränta, av­kast­ning på vär­de­pap­per eller hy­resin­täkt från en fas­tig­het som du har fått.

Detta gäller dock väl­di­gt stora gåvor. Fri­be­lop­pet för CSN ändras från år till år men är i skri­van­de stund drygt 100 000 kr per termin om du stu­de­rar på heltid. Det in­ne­bär att du får tjäna upp till den summan innan stor­le­ken på stu­di­e­stö­det på­ver­kas.

Gåva och so­ci­al­bi­drag

Den som har för­sörj­nings­stöd eller so­ci­al­bi­drag ska re­do­vi­sa all egen­dom och in­koms­ter. Det in­ne­bär att en gåva kan på­ver­ka rätten till eller stor­le­ken på för­sörj­nings­stö­det.

Om du där­e­mot ger pengar i gåva som i gå­vobrev har vill­kor om att de inte går att ta ut bör peng­ar­na inte räknas med i be­räk­ning­en av so­ci­al­bi­dra­get. En sådan gåva gör där­e­mot inte så stor nytta nu men kanske kan göra skill­nad i fram­ti­den.

Gå­vobrev lös egen­dom

Lös egen­dom är ex­em­pel­vis pengar, aktier, bil och prylar. Lös egen­dom är samma sak som lösöre.

När du ger bort lös egen­dom behövs inte gå­vobrev enligt lag. Men det kan ändå vara bra att skriva ett. Sär­skilt om det är lös egen­dom av lite större värde, men även för att göra tyd­li­gt att du har gett bort något. Gå­vobre­vet blir då ett kvitto på gåvan och mot­ta­ga­ren kan bevisa att egen­do­men nu är hens.

Det kan även finnas skäl att skriva gå­vobrev för lös egen­dom om det är en gåva till barn. Utan gå­vobrev kan gåvan annars i fram­ti­den räknas som för­skott på arv.

När du skri­ver gå­vobrev med Aatos får du ett kor­rekt och bin­dan­de gå­vobrev. Det blir också an­pas­sat efter din gåva och ut­gångs­punkt.

Smidigare juridik, online och enkelt!