Be­hö­ver vi ett sam­bo­av­tal?

Sambos åker utomlands
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 3 minuter
Dela artikeln
Alla måste inte göra ett sam­bo­av­tal, men det är bra att känna till vad som står i sam­bo­la­gen och hur er egen­dom för­de­las utan ett sam­bo­av­tal.

Om sam­bo­för­hål­lan­det upphör har ni båda rätt att begära bo­del­ning. Vid en bo­del­ning för sambo delas er bostad, om ni köpt den för ge­men­sam an­vänd­ning, och ert bohag 50/50 mellan er. Bohag är till ex­em­pel möbler, tv och hus­hålls­ma­ski­ner. Egen­do­men li­ka­de­las obe­ro­en­de av vem som köpt egen­do­men.

Endast genom att skriva ett sam­bo­av­tal kan ni undgå sam­bo­la­gens regler om bo­del­ning.

Varför skriva sam­bo­av­tal?

Ett sam­bo­av­tal gör att ni på för­hand kan und­vi­ka si­tu­a­tio­ner som skulle vara orätt­vi­sa vid en en se­pa­ra­tion eller döds­fall.

Tänk dig att Sambo A och Sambo B se­pa­re­rar. I början av för­hål­lan­det sålde Sambo B sin bostad och an­vän­de peng­ar­na för att köpa en ny bo­stads­rätt där de kan bo till­sam­mans.

Sambo B har även köpt nya möbler och en ny TV. Vid se­pa­ra­tio­nen begär Sambo A bo­del­ning. Vid bo­del­ning­en har Sambo A rätt till hälf­ten av värdet av bo­sta­den, möb­ler­na och TV:n.

Om de hade haft ett sam­bo­av­tal hade Sambo A inte haft rätt till hälf­ten av egen­do­men.

Ett sam­bo­av­tal behövs även om ni köper en bo­stads­rätt med olika insats. Om Sambo D be­ta­lat 80% av bo­sta­den och Sambo F be­ta­lat 20% ska bo­sta­den ändå delas 50/50 vid en se­pa­ra­tion om sam­bor­na inte skri­ver ett sam­bo­av­tal.

Är detta rätt­vist? Inte alls, men så delas egen­do­men om ni inte har ett sam­bo­av­tal.

En sä­ker­het för fram­ti­den eller bevis på stun­dan­de se­pa­ra­tion?

Ti­di­ga­re tyckte många att en dis­kus­sion om hur egen­do­men ska för­de­las om för­hål­lan­det upphör var bevis på att de inte älskar varand­ra på rik­ti­gt. Idag stäm­mer detta inte alls och 21 % av alla sambor i Sve­ri­ge har ett sam­bo­av­tal.

Många väljer att skriva ett sam­bo­av­tal för att pla­ne­ra för ovän­ta­de si­tu­a­tio­ner. Livet är fullt av över­rask­ning­ar och genom att skriva ett sam­bo­av­tal är det möj­li­gt att und­vi­ka yt­ter­li­ga­re över­rask­ning­ar.

Sam­bo­av­tal kan liknas vid en för­säk­ring. Du skaf­far inte en för­säk­ring för att du pla­ne­rar att an­vän­da den, men om något ovän­tat händer är du skyd­dad.

Är sam­bo­av­tal nöd­vän­di­gt om vi för­tjä­nar lika mycket?

Många par anser att om de för­tjä­nar lika mycket be­hö­ver de inte ett sam­bo­av­tal.

Men tänk dig en si­tu­a­tion där sam­bor­na köper olika typer av egen­dom under för­hål­lan­det. Sambo A har under köpt bo­stads­rät­ten de bor i och Sambo B har köpt en bil och ett som­mar­hus som båda sam­bor­na an­vän­der.

Vid en bo­del­ning har Sambo B rätt till hälf­ten av värdet av bo­stads­rät­ten. Sambo A har inte rätt till bilen eller som­mar­hu­set ef­ter­som det inte är sam­bo­e­gen­dom.

Ef­ter­som de valde att inte skriva ett sam­bo­av­tal borde de under för­hål­lan­det ha hållit koll på vem som köpt vilken typ av egen­dom.

Skriva sam­bo­av­tal bil­li­gt hos Aatos

Hos Aatos är det möj­li­gt att göra ett sam­bo­av­tal full­stän­di­gt online när det passar er bäst. Aatos är ut­veck­lad av ju­ris­ter och tek­no­lo­gi ex­per­ter, och gör det möj­li­gt att upp­rät­ta ett sam­bo­av­tal online.

Tjäns­ten kart­läg­ger er si­tu­a­tion och era öns­ke­mål och sedan upp­rät­tas ett avtal som är an­pas­sat för just er.

Sam­bo­av­ta­let kan direkt laddas ner när det är klart, ni be­hö­ver inte boka tid med jurist eller besöka ett kontor.

samboavtal-hos-aatos.png

samboavtal.png

Vad kostar sam­bo­av­tal?

Det kostar ca 1 500–4 000 kronor att göra ett sam­bo­av­tal på en ad­vo­kat­by­rå. Det är van­li­gen fråga om tim­pris och därför är därför svårt att veta vad det slut­li­ga priset blir.

Aatos tjänst kostar 699 kr och ni kan gratis prova på tjäns­ten före ni be­ta­lar! I priset ingår hjälp av våra ju­ris­ter, hem­le­ve­rans och möj­lig­het att göra änd­ring­ar om så behövs.

Sam­bo­av­tal online till ett fast pris hos Aatos

★★★★★ Anita S.
Jag fick snabbt en bra hjälp som jag be­höv­de, re­kom­men­de­ras.

★★★★★ Simon A.
Ut­märkt tjänst! Tjäns­ten var lätt och enkelt att an­vän­da. Vi upp­rät­ta­de vårt avtal från som­mar­stu­gan och var varken tvung­na att boka tid eller besöka en jurist.

★★★★★ Lars
Väl­di­gt bra ser­vice! Lätt, snabb och smi­di­gt! Kund­tjänst hjäl­per snabbt om man har frågor eller man undrar något. Själva pro­ces­sen är enkel och en bra upp­le­vel­se.

Smidigare juridik, online och enkelt!