Skul­der vid skils­mäs­sa

Händer som håller i en tom plånbok.
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2024-04-15 ● 6 min
Dela artikeln
Vad händer egent­li­gen med skul­der vid en skils­mäs­sa? Kan du tving­as betala din före detta makes skul­der och får jag räkna av dem från mina till­gång­ar? Vad händer om vi har ge­men­sam­ma lån? Här finns svaren!

Grund­prin­ci­pen i svensk rätt är att varje make råder över sin egen egen­dom och svarar för sina egna skul­der. Dina till­gång­ar och skul­der för­blir alltså dina både vid gif­te­mål och skils­mäs­sa.

Vid en skils­mäs­sa ska dock en bo­del­ning göras och vid den kan du behöva betala din make en så kallad bo­del­nings­lik­vid för att ni ska få lika mycket. I denna ar­ti­kel kommer vi gå igenom hur en makes skul­der på­ver­kar detta och vi ger flera ex­em­pel ut­i­från olika sce­na­ri­on.

Bo­del­ning vid skils­mäs­sa

I en bo­del­ning vid en skils­mäs­sa så ska ma­kar­na dela upp allt gif­to­rätts­gods. Gif­to­rätts­gods är all ma­kar­nas egen­dom som inte är en­skild egen­dom. Det går till så att man lägger samman all egen­dom och helt enkelt delar det på mitten. Från detta får man ut summan båda ma­kar­na ska ha efter bo­del­ning­en. Skil­jer sig summan från verk­lig­he­ten be­hö­ver den maken som får mer till­gång­ar betala mel­lan­skill­na­den till den andra maken.

Ex­em­pel 1:

Make A har gif­to­rätts­gods värt 1 000 000 kr

Make A en­skild egen­dom värd 1 000 000 kr

Make B har gif­to­rätts­gods värt 800 000 kr

Make As 1 000 000 + 800 000 = 1 800 000 kr

1 800 000/2 = 900 00 kr

Båda ma­kar­na ska få 900 000 kr i bo­del­ning­en, därför måste A betala 100 000 kr till B i så kallad bo­del­nings­lik­vid. Den en­skil­da egen­do­men räknas inte in.

Sce­na­rio 1 - Båda ma­kar­na har mer till­gång­ar än skul­der

Om en make har skul­der så räknas det av från dennes till­gång­ar. Det är alltså net­to­sum­man av gif­to­rätts­gods som räknas ihop och sen delas. De finns vissa un­dan­tag till detta, van­li­gast om skul­den har stark kopp­ling till en­skild egen­dom. Ex­em­pel hade varit om ena maken har tagit ett lån för att köpa ett som­mar­hus som är en­skild egen­dom. I en sådan si­tu­a­tion kan skul­der­na som har stark kopp­ling till en­skild egen­dom enbart räknas av gif­to­rätts­god­set, ifall de över­sti­ger värdet på den en­skil­da egen­do­men.

Ex­em­pel 2:

Make A gif­to­rätts­gods: 1 000 000

Make A skul­der: 400 000

Make A en­skild egen­dom till­gång: 1 000 000 kr

Make A skul­der knutna till en­skild egen­dom: 500 000 kr

Make B gif­to­rätts­gods: 800 000

Make B skul­der: 400 000

Make A andel: 1 000 000 - 400 000= 600 000

Make B andel: 800 000 - 400 000= 400 000

Totalt gif­to­rät­ta­gods: 600 000 + 400 000 = 1 000 000

1 000 000/2 = 500 000

Båda ma­kar­na ska få 500 000 var i bo­del­ning­en. Ef­ter­som Make A:s andel är värd 600 000 måste Make A betala Make B 100 000 kr så att båda ska få lika. En­skil­da egen­do­men räknas fort­fa­ran­de inte in.

Sköt hela skils­mäs­san i Aatos e-tjänst. För 1690 kr kan du skapa skils­mäs­so­an­sö­kan, full­följds­an­sö­kan och bo­del­nings­av­tal och du guidas hela vägen. Vi be­stäl­ler nöd­vän­di­ga do­ku­ment och skic­kar pappre­n hem till dig, du skri­ver bara under och lägger i brev­lå­dan! Aatos ju­ris­ter finns till­gäng­li­ga via chatt och e-post för att kost­nads­fri­tt svara på dina frågor. OBS! Tings­rät­tens an­sök­nings­av­gift ingår inte i priset.

Sce­na­rio 1.5 - Skul­der knutna till en­skild egen­dom över­sti­ger värdet på den en­skil­da egen­do­men

En si­tu­a­tion som hamnar mellan sce­na­rio 1 och 2 är när skul­der­na knutna till viss en­skild egen­dom över­sti­ger värdet på egen­do­men. Detta kan t.ex. ske om man gjort en dålig bo­sta­ds- eller bil­af­fär och värdet på bo­sta­den/bilen har mins­kat men lånet blivit kvar. I en sådan si­tu­a­tion får man bara räkna av skul­der knutna till en­skild egen­dom i den mån de över­sti­ger till­gång­ar­na.

Ex­em­pel 3:

Make A gif­to­rätts­gods: 1 000 000

Make A skul­der: 400 000

Make A en­skild egen­dom: 1 000 000 kr

Make A skul­der knutna till den en­skil­da egen­do­men: 1 500 000 kr

Make B gif­to­rätts­gods: 800 000

Make B skul­der: 400 000

A:s andel i bo­del­ning­en

Skuld som över­sti­ger den en­skil­da egen­do­men: 1 500 000 - 1 000 000 = 500 000

1 000 000 - 400 000 - 500 000 = 100 000 kr

B:s andel i bo­del­ning­en

800 000 - 400 000 = 400 000 kr

Slut­sa­ts:

100 000 + 400 000 = 500 000 kr

500 000/2 = 250 000 kr.

Här ska B betala 150 000 kr till B, så de båda går ur skils­mäs­san med 250 000 kr. B kommer alltså behöva betala A fast skul­den hör till A:s en­skil­da egen­dom.

Sce­na­rio 2 - Skul­der­na över­sti­ger till­gång­ar­na för ena maken

Om det är så att ena makens skul­der över­sti­ger dess till­gång­ar, alltså att man bidrar med en summa mindre än 0 till gif­to­rätt­god­set, med eller utan av­räk­ning för skul­der i en­skild egen­dom, så ska an­de­len i bo­del­ning­en sättas till 0. Man kan alltså inte gå in med en ne­ga­tiv summa i bo­del­ning­en. Det be­ty­der att den andra maken aldrig kan bli av med mer än halva sin andel av gif­to­rätts­god­set.

Ex­em­pel 4:

Make A gif­to­rätts­gods: 1 000 000

Make A skul­der: 400 000

Make B gif­to­rätts­gods: 800 000

Make B skul­der: 1 400 000

Make A andel: 1 000 000 - 400 000 = 600 000

Make B andel: 800 000 - 1 400 000 = -600 000. Ef­ter­som an­de­len inte kan vara ne­ga­tiv sätter man istäl­let värdet 0.

600 000 + 0 = 600 000

600 000/2 = 300 000

Här ska make A alltså betala 300 000 kr till Make B, så båda går ur skils­mäs­san med 300 000 kr var­de­ra.

Sce­na­rio 3 - båda ma­kar­nas skul­der är större än till­gång­ar

Som vi såg i fö­re­gå­en­de sce­na­rio så blir en makes andel i bo­de­ling­en au­to­ma­tiskt 0 om skul­der­na är större än till­gång­ar­na. Om detta gäller för båda ma­kar­na så finns det alltså inget att för­de­la och därmed be­ta­lar ingen den andra något i bo­del­nings­lik­vid.

I Aatos tjänst för skils­mäs­sa guidas du i pro­ces­sen och kan kost­nads­fri­tt ställa frågor till våra ju­ris­ter via chatt och e-post. Du svarar bara på enkla frågor och fyller i in­for­ma­tio­nen som ef­ter­frå­gas. Vi skic­kar papper hem till dig som du skri­ver under och postar.

Smidigare juridik, online och enkelt!