Bo­del­nings­lik­vid

Aatos bodelning vid separation
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-09-25 ● 3 minuter
Dela artikeln
När ett par ska göra en bo­del­ning på grund av skils­mäs­sa eller att man som sambor se­pa­re­rar kan det bli ak­tu­ellt att ena parten ska betala den andra så kallad bo­del­nings­lik­vid.

Vid en se­pa­ra­tion, an­ting­en som gifta eller sambor ska en bo­del­ning göras.

När bo­del­ning­en är gjord kan det bli så att ena parten får egen­dom som är värd mer än hälf­ten av gif­to­rätts­god­set. Den som fått mer kan kom­pen­se­ra den som fått för lite genom att betala en summa i pengar, så kallad bo­del­nings­lik­vid, för att det ska bli lika. I denna ar­ti­kel reder vi ut hur bo­del­ning går till och, när det kan bli ak­tu­ellt att betala bo­del­nings­lik­vid och ger ex­em­pel.

🏠 Hur fun­ge­rar bo­del­ning?

En bo­del­ning in­ne­bär, som namnet an­ty­der, att boet ska delas. "Boet" består av era ge­men­sam­ma till­gång­ar, och bo­del­ning in­ne­bär helt enkelt du och din part­ner ska dela upp er egen­dom mellan er.

Bo­del­ning görs för att kunna för­de­la till­gång­ar­na mellan er när ni se­pa­re­rar.

💡 Tips! Gratis mall för bo­del­nings­av­tal

Om du vill göra en bo­del­ning finns vår enkla on­li­ne­tjänst för 1690 kr.

⚖️ Boupp­teck­ning

En bo­del­ning inleds för­slagsvis med att göra en boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning in­ne­bär att ni listar vilka till­gång­ar som finns, hur mycket dessa är värda och om någon av till­gång­ar­na är en­skild egen­dom.

Läs mer om bo­del­ning vid skils­mäs­sa:

An­dels­be­räk­ning

I nästa steg ska ni be­stäm­ma hur stor andel var­de­ra part ska få. I de allra flesta fall delar man lika på till­gång­ar­na, men det kan finnas si­tu­a­tio­ner där man från­går hu­vud­re­geln. Det kan till ex­em­pel vara om ni har varit sambor i mindre än 5 år - då kan upp­del­ning­en jämkas.

Vem får vad?

I nästa steg be­stäm­mer ni vem av er som ska få vilken till­gång. Möbler, bilar och bostad är ex­em­pel på till­gång­ar som ska för­de­las mellan par­ter­na på ett så rätt­vist sätt som möj­li­gt. Hur ni delar upp egen­do­men är dock upp till er. Vill ni inte att egen­do­men ska för­de­las helt lika är det också möj­li­gt - och det är då bo­del­nings­lik­vid blir ak­tu­ellt.

Bo­del­nings­av­tal

Det sista steget är att skriva ett bo­del­nings­av­tal. Ett bo­del­nings­av­tal är det avtal som fast­stäl­ler bo­del­ning­en.

Det är vid detta steg ni tittar på bo­del­nings­lik­vid.

📖­Un­der­sök­ning: Hur många som skil­jer sig i sve­ri­ge och värl­den

Vad in­ne­bär bo­del­nings­lik­vid?

Bo­del­nings­lik­vid in­ne­bär att en av er kan behöva bli tvung­en att betala den andra pengar för att för­del­ning­en av egen­do­men ska bli lika.

Bo­del­nings­lik­vid är alltså en slags er­sätt­ning som den av er som fick mer egen­dom än den hade rätt till ska betala. Vi för­tyd­li­gar med ett ex­em­pel:

🍷 Ex­em­pel 1

Anna och Per är sambor men ska nu se­pa­re­ra efter några år till­sam­mans. De har en hy­res­rätt till­sam­mans, en del möbler och två bilar som de köpt till­sam­mans. De har också samlat på sig en mycket ex­klu­siv sam­ling fina viner från södra Europa med när­ma­re 30 viner.

Anna har sedan länge trött­nat på parets in­red­ning och är sugen på att in­för­skaffa nya, mer mo­der­na, möbler till sin nya lä­gen­het. Anna och Per kommer därför över­ens om att Per ska få alla möbler. Upp­del­ning­en gör de enligt föl­jan­de:

Per Anna 
Möbler55 000  
Bil (Volvo)19 000Bil (BMW)47 000
15 viner9 00015 viner4 500
Totalt83 000 51 500

Per och Anna ska dela upp boet lika. Per har till­de­la­ts 31 500 kr mer än Anna i bo­del­ning­en. Per ska därför er­sät­ta Anna med 31 500 kr, det vill säga mel­lan­skill­na­den, för att jämna ut bo­del­ning­en.

Mel­lan­skill­na­den som Per ska betala är det som kallas bo­del­nings­lik­vid.

🚗 Ex­em­pel 2

Emilia och Elin är gifta men ska nu se­pa­re­ra efter många år till­sam­mans. De äger en stor bo­stads­rätt, en hel del möbler och en bil.

Emilia fick bo­stads­rät­ten av sin farmor och vill mycket gärna be­hål­la bo­stads­rät­ten, ef­ter­som den för henne har ett högt sen­ti­men­talt värde. Bo­stads­rät­ten är inte en­skild egen­dom och ingår därför i bo­del­ning­en. Bilen, där­e­mot, är Emilia inte sär­skilt in­tres­se­rad av ef­ter­som hon ändå bor mitt i stan.

Emilia och Elin kommer därför över­ens om föl­jan­de bo­del­ning:

Emilia Elin
Bo­stads­rätt700 000 
Möbler80 00080 000
Bil 140 000
Totalt780 000220 000

Ef­ter­som bo­del­ning­en inte för­de­lar till­gång­ar­na i boet lika be­hö­ver Emilia betala mel­lan­skill­na­den till Elin. Emilia be­ta­lar 560 000 i bo­del­nings­lik­vid för att kunna be­hål­la sin bo­stads­rätt.

🔢 Hur be­räk­nas bo­del­nings­lik­vi­den?

Bo­del­nings­lik­vid be­räk­nas med ut­gångs­punkt i den part­ner som fick mest till­de­lat när egen­do­men de­la­des upp. Den part­ner som fick mer till­de­lat när egen­do­men de­la­des upp be­ta­lar mel­lan­skill­na­den för det över­skju­tan­de värdet till den andra part­nern.

Läs vidare: Hur be­räk­nas lån i sam­band med bo­del­ning vid skils­mäs­sa?

Han­te­ra bo­del­ning­en med hjälp av Aatos

Det är möj­li­gt att ni själva gör bo­del­ning­en, men kommer ni inte över­ens kan tings­rät­ten utse en bo­del­nings­för­rät­ta­re som sköter han­te­ring­en.

💡 Är ni över­ens är det mycket enkelt att göra bo­del­ning­en helt själva, till en be­tyd­li­gt lägre kost­nad.

I Aatos tjänst re­gi­stre­rar ni era till­gång­ar och skul­der. Ni kan re­gi­stre­ra fordon, spa­ra­de pengar, en­skild firma och andra typer av egen­dom. Ni kan också re­gi­stre­ra skul­der.

Vid re­gi­stre­ring­en av till­gång­ar ges ni också möj­lig­het att ange vem av par­ter­na ni vill att egen­do­men ska till­de­las.

I nästa steg ser ni hur egen­do­men ska för­de­las och kan själva också kor­ri­ge­ra vem egen­do­men ska till­de­las. Där kan ni också se om det blir någon bo­del­nings­lik­vid som ska utgå och i sådana fall hur mycket.

💻 Med Aatos tjänst kan du sköta bo­del­ning vid skils­mäs­sa helt online för endast 1690 kr.

Smidigare juridik, online och enkelt!