Avo­liit­ossa puo­li­so ei peri

postlada.jpg
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avo­liit­to on yleis­ty­nyt viime vuo­si­na Suo­mes­sa. Harva kui­ten­kaan tietää, min­kä­lai­sia oi­keuk­sia avo­puo­li­soil­la on.

Avo­liit­to on pa­ri­suh­de, jossa kaksi hen­ki­löä asuu yh­tei­ses­sä ta­lou­des­sa ole­mat­ta avio­lii­tos­sa. Avo­lii­tos­sa olevat hen­ki­löt voivat olla samaa tai eri su­ku­puol­ta.

Eri­tyi­ses­ti tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on tär­ke­ää avo­lii­tos­sa, sillä laki ei suojaa puo­li­son asemaa kuo­le­man sat­tues­sa.

Avo­liit­to ja ju­ri­di­set oi­keu­det

Avo­lii­tos­sa on hyvin vähän lail­li­sia oi­keuk­sia pa­ris­kun­nan vä­lil­lä. Läh­tö­koh­tai­ses­ti kum­mal­la­kin puo­li­sol­la on omat omai­suu­teen­sa eikä heillä ole oi­keut­ta toisen omai­suu­teen.

Avo­lii­tos­sa yh­tei­sen omai­suu­den hank­ki­mi­ses­sa nou­da­te­taan ni­mi­pe­ri­aa­te. Ni­mi­pe­ri­aa­te tar­koit­taa sitä, että ero­ti­lan­tees­sa omai­suus kuuluu hen­ki­löl­le, joka on omai­suu­den os­ta­nut tai re­kis­te­röi­nyt.

Eron va­ral­ta voi kui­ten­kin tehdä va­paa­muo­toi­sen avo­liit­to­so­pi­muk­sen, jossa voi etu­kä­teen sopia pe­li­sään­nöt mah­dol­li­sen eron va­ral­ta. So­pi­muk­ses­sa voi sopia esi­mer­kik­si, kuinka yh­tei­nen omai­suus jae­taan ja ke­nel­le yh­tei­sen lem­mik­kie­läi­men omis­ta­juus siir­tyy.

Avo­liit­to ja pe­rin­tö

Avo­pa­reil­la ei ole myös­kään oi­keut­ta periä toi­si­aan kuo­le­man­ta­pauk­ses­sa. Avo­puo­li­son pe­rin­tö menee pe­rin­tö­kaa­ren (40/1969) mukaan.

Yh­tei­sen asun­non omis­ta­juus voi siir­tyä pe­rin­tö­nä kuol­leen puo­li­son van­hem­mil­le, mikäli avo­pa­ril­la ei ole lapsia. Voi siis käydä niin, että omis­tat puolet asun­nos­ta­si puo­li­so­si van­hem­pien kanssa. Omis­ta­juus saat­taa mut­kis­taa asioi­ta eri­tyi­ses­ti sil­loin, jos ha­luai­sit muut­taa pois yh­tei­ses­tä asun­nos­ta, mutta van­hem­mat eivät halua asun­toa myydä.

Avo­pa­rin aseman voi kui­ten­kin tur­va­ta te­ke­mäl­lä tes­ta­men­tin. Näin voit tes­ta­men­tata esi­mer­kik­si koko omai­suu­te­si tai vain osan siitä, esi­mer­kik­si omis­ta­ma­si yh­tei­sen asun­non osak­keet avo­puo­li­sol­le.

Avo­puo­li­so ja pe­rin­tö­ve­ro

Avo­puo­li­so kuuluu läh­tö­koh­tai­ses­ti ve­ro­luok­kaan II eli an­ka­ram­min ve­ro­tet­ta­vaan luok­kaan. Näin hän maksaa siis pe­rin­tö­ve­roa enem­män kuin jos olisi avio­lii­tos­sa vain­ajan kanssa.

Alle 20 000 euron omai­suu­des­ta avo­puo­li­son ei kui­ten­kaan tar­vit­se maksaa lain­kaan veroa.

Ve­ro­pro­sen­tit - ve­ro­luok­ka I ja II

Alla näet ver­tai­lun ve­ro­pro­sen­teis­ta ve­ro­luok­kien vä­lil­lä. Avo­puo­li­so kuuluu ve­ro­luok­kaan II.

Pe­rin­nön suu­ruusVe­ro­pro­sent­ti (ve­ro­luok­ka I)Ve­ro­pro­sent­ti (ve­ro­luok­ka II)
alle 20 000€0%0%
20 000 -40 000€7%19%
40 000 -60 000€10%25%
60 000 -200 000€13%29%
200 000 -1000 000€16%31%
yli 1 000 000€19%33%

Jos avo­puo­li­so on ai­em­min ollut nai­mi­sis­sa vain­ajan kanssa tai heillä on/on ollut yh­tei­nen lapsi, kuuluu avo­puo­li­so sil­loin ke­vyem­min ve­ro­tet­ta­vaan ve­ro­luok­kaan I.

Tee tes­ta­ment­ti ja turvaa avo­puo­li­son asema

Avo­puo­li­son asemaa voi pa­ran­taa kuo­le­man­ta­pauk­sen sat­tues­sa ilman, että pa­ris­kun­ta menee nai­mi­siin. Tes­ta­ment­ti on edul­li­nen tapa var­mis­taa, miten pe­rin­tö­si ja­kaan­tuu kuol­les­sa­si.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa laadit ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin omien toi­vei­de­si mukaan. Voit jakaa yk­sit­täi­siä omai­suus­la­je­ja ja antaa tiet­tyä omai­suut­ta, kuten taide-esi­neen tai ke­sä­mö­kin, pe­rin­nök­si ha­lua­mal­le­si hen­ki­löl­le. Vaih­toeh­toi­ses­ti voit jakaa koko omai­suu­te­si pro­sen­tu­aa­li­ses­ti pe­ril­lis­ten kesken.

Kun teet tes­ta­men­tin Aa­tok­ses­sa, voit olla varma, että tes­ta­ment­ti on vii­mei­sim­pien sää­dös­ten mu­kai­nen. Li­säk­si op­ti­moim­me ha­lu­tes­sa­si pe­rin­tö­ve­rot puo­les­ta­si.

Pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­net­ta­si ky­sy­myk­sil­lä, joiden poh­jal­ta luomme si­nul­le luon­nok­sen tes­ta­ment­tia­sia­kir­jas­ta. Voit kui­ten­kin va­paas­ti muo­ka­ta tai lisätä ehtoja.

Tes­ta­men­tin hinta on kiin­teä 89 euroa. Li­säk­si tar­joam­me aina il­mais­ta la­kia­pua, mikäli tes­ta­men­tis­ta herää ky­syt­tä­vää.

Turvaa tu­le­vai­suus jo tänään – tee tes­ta­ment­ti ne­tis­sä.