Avo­liit­ossa puo­li­so ei peri

postlada.jpg
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avo­liitto on yleis­ty­nyt viime vuo­sina Suo­messa. Harva kui­ten­kaan tietää, min­kä­lai­sia oi­keuk­sia avo­puo­li­soilla on.

Avo­liitto on pa­ri­suhde, jossa kaksi hen­ki­löä asuu yh­tei­sessä ta­lou­dessa ole­matta avio­lii­tossa. Avo­lii­tossa olevat hen­ki­löt voivat olla samaa tai eri su­ku­puolta.

Eri­tyi­sesti tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on tär­keää avo­lii­tossa, sillä laki ei suojaa puo­li­son asemaa kuo­le­man sat­tuessa.

Avo­liitto ja ju­ri­di­set oi­keu­det

Avo­lii­tossa on hyvin vähän lail­li­sia oi­keuk­sia pa­ris­kun­nan vä­lillä. Läh­tö­koh­tai­sesti kum­mal­la­kin puo­li­solla on omat omai­suu­teensa eikä heillä ole oi­keutta toisen omai­suu­teen.

Avo­lii­tossa yh­tei­sen omai­suu­den hank­ki­mi­sessa nou­da­te­taan ni­mi­pe­ri­aate. Ni­mi­pe­ri­aate tar­koit­taa sitä, että ero­ti­lan­teessa omai­suus kuuluu hen­ki­lölle, joka on omai­suu­den os­ta­nut tai re­kis­te­röi­nyt.

Eron va­ralta voi kui­ten­kin tehdä va­paa­muo­toi­sen avo­liit­to­so­pi­muk­sen, jossa voi etu­kä­teen sopia pe­li­sään­nöt mah­dol­li­sen eron va­ralta. So­pi­muk­sessa voi sopia esi­mer­kiksi, kuinka yh­tei­nen omai­suus jae­taan ja ke­nelle yh­tei­sen lem­mik­kie­läi­men omis­ta­juus siir­tyy.

Avo­liitto ja pe­rintö

Avo­pa­reilla ei ole myös­kään oi­keutta periä toi­si­aan kuo­le­man­ta­pauk­sessa. Avo­puo­li­son pe­rintö menee pe­rin­tö­kaa­ren (40/1969) mukaan.

Yh­tei­sen asun­non omis­ta­juus voi siir­tyä pe­rin­tönä kuol­leen puo­li­son van­hem­mille, mikäli avo­pa­rilla ei ole lapsia. Voi siis käydä niin, että omis­tat puolet asun­nos­tasi puo­li­sosi van­hem­pien kanssa. Omis­ta­juus saat­taa mut­kis­taa asioita eri­tyi­sesti sil­loin, jos ha­luai­sit muut­taa pois yh­tei­sestä asun­nosta, mutta van­hem­mat eivät halua asun­toa myydä.

Avo­pa­rin aseman voi kui­ten­kin tur­vata te­ke­mällä tes­ta­men­tin. Näin voit tes­ta­men­tata esi­mer­kiksi koko omai­suu­tesi tai vain osan siitä, esi­mer­kiksi omis­ta­masi yh­tei­sen asun­non osak­keet avo­puo­li­solle.

Avo­puo­liso ja pe­rin­tö­vero

Avo­puo­liso kuuluu läh­tö­koh­tai­sesti ve­ro­luok­kaan II eli an­ka­ram­min ve­ro­tet­ta­vaan luok­kaan. Näin hän maksaa siis pe­rin­tö­ve­roa enem­män kuin jos olisi avio­lii­tossa vai­na­jan kanssa.

Alle 20 000 euron omai­suu­desta avo­puo­li­son ei kui­ten­kaan tar­vitse maksaa lain­kaan veroa.

Ve­ro­pro­sen­tit - ve­ro­luokka I ja II

Alla näet ver­tai­lun ve­ro­pro­sen­teista ve­ro­luok­kien vä­lillä. Avo­puo­liso kuuluu ve­ro­luok­kaan II.

Pe­rin­nön suu­ruusVe­ro­pro­sentti (ve­ro­luokka I)Ve­ro­pro­sentti (ve­ro­luokka II)
alle 20 000€0%0%
20 000 -40 000€7%19%
40 000 -60 000€10%25%
60 000 -200 000€13%29%
200 000 -1000 000€16%31%
yli 1 000 000€19%33%

Jos avo­puo­liso on ai­em­min ollut nai­mi­sissa vai­na­jan kanssa tai heillä on/on ollut yh­tei­nen lapsi, kuuluu avo­puo­liso sil­loin ke­vyem­min ve­ro­tet­ta­vaan ve­ro­luok­kaan I.

Tee tes­ta­mentti ja turvaa avo­puo­li­son asema

Avo­puo­li­son asemaa voi pa­ran­taa kuo­le­man­ta­pauk­sen sat­tuessa ilman, että pa­ris­kunta menee nai­mi­siin. Tes­ta­mentti on edul­li­nen tapa var­mis­taa, miten pe­rin­tösi ja­kaan­tuu kuol­les­sasi.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa laadit ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin omien toi­vei­desi mukaan. Voit jakaa yk­sit­täi­siä omai­suus­la­jeja ja antaa tiet­tyä omai­suutta, kuten taide-esi­neen tai ke­sä­mö­kin, pe­rin­nöksi ha­lua­mal­lesi hen­ki­lölle. Vaih­toeh­toi­sesti voit jakaa koko omai­suu­tesi pro­sen­tu­aa­li­sesti pe­ril­lis­ten kesken.

Kun teet tes­ta­men­tin Aa­tok­sessa, voit olla varma, että tes­ta­mentti on vii­mei­sim­pien sää­dös­ten mu­kai­nen. Li­säksi op­ti­moimme ha­lu­tes­sasi pe­rin­tö­ve­rot puo­les­tasi.

Pal­ve­lumme kar­toit­taa ti­lan­net­tasi ky­sy­myk­sillä, joiden poh­jalta luomme si­nulle luon­nok­sen tes­ta­ment­tia­sia­kir­jasta. Voit kui­ten­kin va­paasti muo­kata tai lisätä ehtoja.

Tes­ta­mentti kuuluu osana Aatos Huo­le­ton -ti­lausta, joka maksaa 69 euroa/vuosi. Saat pääsyn tes­ta­men­tin li­säksi myös kaik­kiin muihin la­kia­sia­kir­joi­hin sekä ra­jat­to­masti la­kia­pua aina sil­loin, kun sitä tar­vit­set. Pal­ve­lumme var­mis­taa, että la­kia­siasi ovat aina kun­nossa ja ajan ta­salla. Ti­lauk­sen voi pe­ruut­taa koska vain.

Turvaa tu­le­vai­suus jo tänään – tee tes­ta­mentti ne­tissä.