Kuinka vält­tää pe­rin­tö­ve­ro?

Laskin, paperia ja kynä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.6.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­rin­tö­ve­ron määrä riip­puu su­ku­lai­suus­suh­tees­ta sekä pe­rin­nön suu­ruu­des­ta. Tie­sit­kö, että lah­ja­ve­ro­tus on usein ke­vyem­pää kuin pe­rin­tö­ve­ro­tus?

Suo­mes­sa pe­rin­nös­tä mak­se­taan pe­rin­tö­ve­ro. Pe­rin­tö­ve­ro koskee pe­rin­tö­nä ja tes­ta­men­til­la saatua omai­suut­ta.

Ennen pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mis­ta sel­vi­te­tään pe­ril­li­set sekä kuo­lin­pe­sän osak­kaat. Li­säk­si teh­dään pe­run­kir­joi­tus, jossa vain­ajan omai­suus ja velat kar­toi­te­taan ja ar­vo­te­taan.

Näissä ta­pauk­sis­sa pe­rin­tö­ve­roa ei tar­vit­se maksaa

Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa pe­rin­tö­ve­roa ei tar­vit­se maksaa lain­kaan. Pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus riip­puu pe­rin­tö­nä saadun omai­suu­den koko­nai­sar­vos­ta ja saadun oi­keu­den tyy­pis­tä.

Alle 20 000 euron pe­rin­nös­tä ei mak­se­ta lain­kaan pe­rin­tö­ve­roa. Pe­rin­tö­ve­ro mää­rä­tään pe­ril­lis­koh­tai­ses­ti eikä suo­raan koko pe­rin­nös­tä. Jos siis saat pe­rin­tö­nä alle 20 000 euroa, ei sinun tar­vit­se maksaa pe­rin­nös­tä veroa.

Yleis­hyö­dyl­li­set yh­tei­söt eli esi­mer­kik­si hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töt eivät maksa lain­kaan pe­rin­tö­ve­roa.

Li­säk­si hal­lin­ta­oi­keu­del­la saa­dus­ta omai­suu­des­ta ei mak­se­ta lain­kaan pe­rin­tö­ve­roa. Hal­lin­ta­oi­keus tar­koit­taa sitä, että esi­mer­kik­si kiin­teis­töä voi käyt­tää omis­ta­jan tavoin, mutta kiin­teis­töä ei voi myydä.

💡 Vinkki: Tie­sit­kö, että pe­rin­tö­ve­roon voi hakea muu­tos­ta oi­kai­su­vaa­ti­muk­sel­la?

Puo­li­so­vä­hen­nys ja alai­käi­syys­vä­hen­nys

Eri­lai­sia vä­hen­nyk­siä on myös mah­dol­lis­ta saada pe­rin­tö­ve­roon, jos on vain­ajan puo­li­so tai alai­käi­nen pe­ril­li­nen.

Eloon­jää­nyt puo­li­so saa tehdä pe­rin­tö­ve­ros­ta 90 000 euron puo­li­so­vä­hen­nyk­sen. Vero las­ke­taan tämän summan ylit­tä­väl­tä osuu­del­ta.

Alle 18-vuo­tias rin­ta­pe­ril­li­nen saa puo­les­taan tehdä 60 000 euron alai­käi­syys­vä­hen­nyk­sen.

Jos puo­li­son ja rin­ta­pe­ril­lis­ten pe­rin­nön ar­vok­si jää vä­hen­nys­ten jäl­keen alle 20 000 euroa, eivät he sil­loin maksa lain­kaan pe­rin­tö­ve­roa.

Myös su­ku­lai­suus vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­ron suu­ruu­teen

Pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus riip­puu siitä, kuinka lä­hei­nen su­ku­lai­nen pe­rin­nön­saa­ja oli pe­rit­tä­vään nähden. Su­ku­lai­suu­den pe­rus­teel­la pe­rin­nön saajat jae­taan kah­teen pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan.

Pe­rön­tö­ve­ro­luo­kat

  • I-ve­ro­luok­ka
  • II-ve­ro­luok­ka

I-pe­rin­tö­ve­ro­luok­ka

I-pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat pe­rit­tä­vän suo­raan yle­ne­väs­sä tai ale­ne­vas­sa pol­ves­sa olevat pe­ril­li­set.

Yle­ne­väs­sä pol­ves­sa olevia pe­ril­li­siä ovat van­hem­mat ja iso­van­hem­mat. Ale­ne­vas­sa pol­ves­sa olevia pe­ril­li­siä ovat lapset, lap­sen­lap­set ja niin edel­leen.

I-ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat myös pe­rit­tä­vän avio­puo­li­so ja avio­puo­li­son ale­ne­vas­sa pol­ves­sa oleva pe­ril­li­nen. Avio­puo­li­so­na pi­de­tään myös pe­rit­tä­vän kanssa avio­lii­ton­omai­sis­sa olo­suh­teis­sa elä­nyt­tä hen­ki­löä, joka on ai­kai­sem­min ollut avio­lii­tos­sa pe­rin­nön­jät­tä­jän kanssa, tai jolla on, tai on ollut, yh­tei­nen lapsi pe­rin­nön­jät­tä­jän kanssa.

Pe­rit­tä­vän kih­la­kump­pa­ni tai avo­puo­li­so kuu­lu­vat I-ve­ro­luok­kaan vain, jos he voi­si­vat saada lain pe­rus­teel­la kuo­lin­pe­säs­tä avus­tus­ta.

I-pe­rin­tö­ve­ro­luok­ka: pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus

Pe­rin­nön suu­ruusVeron va­kio­erä ala­ra­jan koh­dal­laVe­ro­pro­sent­ti yli­me­ne­väs­tä osasta
alle 20 000€0€0%
20 000 -40 000€100€7%
40 000 -60 000€1500€10%
60 000 -200 000€3500€13%
200 000 -1000 000€21 700€16%
yli 1 000 000€149 700€19%

II-pe­rin­tö­ve­ro­luok­ka

II-pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat muut kuin I-pe­rin­tö­ve­ro­luo­kan su­ku­lai­set sekä muut hen­ki­löt, esi­mer­kik­si ys­tä­vät.

II-pe­rin­tö­ve­ro­luok­ka: pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus

Pe­rin­nön suu­ruusVeron va­kio­erä ala­ra­jan koh­dal­laVe­ro­pro­sent­ti yli­me­ne­väs­tä osasta
alle 20 000€0€0%
20 000 -40 000€100€19%
40 000 -60 000€3900€25%
60 000 -200 000€8900€29%
200 000 -1000 000€49 500€31%
yli 1 000 000€297 500€33%

Lue lisää: Mil­loin pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus täytyy tehdä?

Miten pe­rin­tö­ve­roon voi vai­kut­taa?

Pe­rin­tö­ve­roon voi vai­kut­taa pää­asias­sa nel­jäl­lä ta­val­la. Te­ke­mäl­lä avio­eh­don tai tes­ta­men­tin, an­ta­mal­la ve­ro­va­pai­ta lah­jo­ja tai luo­pu­mal­la pe­rin­nös­tä.

  1. Avio­eh­to – omai­suus siir­tyy eloon­jää­väl­le puo­li­sol­le ta­sin­ko­na.
  2. Tes­ta­ment­ti – pe­ril­li­set saavat pää­tös­val­taa sen suh­teen, kuinka paljon ja millä oi­keuk­sil­la he ha­lua­vat ottaa pe­rin­töä vas­taan.
  3. Ve­ro­va­paat lahjat – voit antaa lah­jo­ja pe­ril­li­sil­le ve­ro­va­paas­ti kolmen vuoden välein enin­tään 4 999 euroa.
  4. Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen – pe­rin­tö menee luo­pu­jan omille pe­ril­li­sil­le. Näiden pe­ril­lis­ten on kui­ten­kin mak­set­ta­va pe­rin­tö­ve­ro, mutta teidän ei tar­vit­se maksaa pe­rin­tö­ve­roa kah­des­ti.

Ve­ro­va­paat lahjat ja en­nak­ko­pe­rin­tö

En­nak­ko­pe­rin­tö tar­koit­taa omai­suut­ta, jonka hen­ki­lö antaa rin­ta­pe­ril­li­sel­leen jo elä­män­sä aikana.

Pe­rin­töä voi ennen kuo­le­maa pilk­koa an­ta­mal­la pe­ril­li­sil­le ve­ro­va­pai­ta lah­jo­ja. Yh­del­le pe­ril­li­sil­le voi antaa alle 5 000 euron ar­vos­ta lah­jo­ja jo­kai­sel­la kolmen vuoden ajan­jak­sol­la.

💡 Alle 5 000 euron lah­jas­ta ei tar­vit­se maksaa lah­ja­ve­roa.

Lue lisää: Näin tes­ta­ment­ti sel­kiyt­tää en­nak­ko­pe­rin­töön liit­ty­viä ve­ro­tul­sel­li­sia asioi­ta.

Lah­ja­ve­ro­tus usein ke­vyem­pää kuin pe­rin­tö­ve­ro­tus

Ve­ro­suun­nit­te­lu voi kan­nat­taa eten­kin sil­loin, jos pe­rin­nök­si saa­ta­vaa va­ral­li­suut­ta enem­män.

Siksi kan­nat­taa miet­tiä suu­rem­pien lah­jo­jen an­ta­mis­ta, sillä lah­ja­ve­ro­tus on osin ke­vyem­pää kuin pe­rin­tö­ve­ro­tus.

Asun­non myy­mi­nen ja myyn­ti­voit­to­ve­ron vält­tä­mi­nen

Jos tiedät, että aiot myydä pe­rit­tyä omai­suut­ta, esi­mer­kik­si asun­non, kan­nat­taa asun­non arvo mer­ki­tä pe­ru­kir­jaan rea­lis­ti­ses­ti. Näin vältyt myyn­ti­voit­to­ve­rol­ta.

Kuo­lin­päi­vä mää­rit­tää asun­nol­le uuden han­kin­ta­hin­nan, ja se on myös pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa vah­vis­tet­tu arvo. Jos kuo­lin­pe­sä myy asun­non pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen mer­kit­tyä hintaa kal­liim­mal­la, syntyy kuo­lin­pe­säl­le myyn­ti­voit­toa, josta taas pitää maksaa veroa.

Lue lisää: oli­si­ko luo­vu­tus­voit­to pa­rem­pi kuin pe­rin­tö­ve­ro?

Vältä tupla­ve­rot pe­rin­nös­tä luo­vut­taes­sa

Voit luopua saa­mas­ta­si pe­rin­nös­tä ja siir­tää sen esi­mer­kik­si omille lap­sil­le­si.

Näin pe­rin­tö­ve­rot mak­se­taan vain kerran. Li­säk­si ve­ro­tus voi ke­ven­tyä, sillä pe­ril­li­siä voi olla useam­pia, mikäli si­nul­la on useam­pi kuin yksi lapsi.

On kui­ten­kin hyvä kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta, jotta et joudu mak­sa­maan tupla­ve­ro­ja. Tes­ta­ment­ti­na saatu pe­rin­tö ja la­ki­mää­räi­nen pe­rin­tö­oi­keus an­ta­vat hieman eri­lai­set mah­dol­li­suu­det pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­seen.

Lue lisää tes­ta­men­ta­tun pe­rin­nön ja la­ki­mää­räi­sen pe­rin­tö­oi­keu­den erois­ta pe­rin­nös­tä luo­vut­taes­sa.

Hen­ki­va­kuu­tuk­sen ve­ro­tus

Jos vai­na­jal­la oli voi­mas­sa oleva hen­ki­va­kuu­tus, tulee saa­ta­vas­ta kor­vauk­ses­ta maksaa myös veroa. 

Va­kuu­tus­kor­vaus mak­se­taan kuo­lin­pe­säl­le, mikäli edun­saa­jaa ei ole erik­seen ni­met­ty. Mikäli hen­ki­va­kuu­tuk­sen saa­ja­na on ni­met­ty hen­ki­lö, mak­se­taan kor­vaus sil­loin hä­nel­le.  

Vai­ku­ta pe­rin­töön ja tee tes­ta­ment­ti heti Aa­tok­ses­sa

Ha­luat­ko vai­kut­taa siihen, että kuka perii omai­suut­ta­si ja miten omai­suu­te­si ja­kaan­tuu pe­ril­lis­ten kesken?

Tee tes­ta­ment­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lu kar­toit­taa toi­vei­ta­si ja vaa­ti­muk­sia, jonka avulla laadit yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin ilman kal­lis­ta käyn­tiä la­ki­toi­mis­tos­sa.

Voit lisätä yk­sit­täi­siä omai­suus­la­je­ja, kuten auton, asun­non ja ke­sä­mö­kin, ja päät­tää miten jaet omis­tuk­sia pe­ril­lis­te­si kesken. Li­säk­si voit muo­ka­ta va­paas­ti pe­ril­li­siä sekä heidän osuuk­si­aan.

Tes­ta­ment­tiin voit li­säk­si kir­ja­ta toi­vei­ta hau­ta­jai­siin liit­tyen tai vies­tin lä­hei­sil­le­si.

Saat val­miin asia­kir­jan pal­ve­lus­ta heti al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si. Li­säk­si tar­vit­set kaksi es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa al­le­kir­joit­ta­maan tes­ta­men­tin ja vah­vis­ta­maan sen ai­tou­den. Aatos tar­jo­aa myös ha­lu­tes­sa­si es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat.

Vai­ku­ta siihen, miten omai­suu­te­si pe­riy­tyy ja tee tes­ta­ment­ti jo tänään.

Pääset laa­ti­maan tes­ta­ment­tia ve­loi­tuk­set­ta. Valmis asia­kir­ja maksaa 89 euroa, jonka jäl­keen saat la­dat­tua tes­ta­men­tin it­sel­le­si tai ti­lat­tua asia­kir­jal­le ko­tiin­kul­je­tuk­sen.