Kuinka vält­tää pe­rin­tö­vero?

Laskin, paperia ja kynä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.6.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­rin­tö­ve­ron määrä riip­puu su­ku­lai­suus­suh­teesta sekä pe­rin­nön suu­ruu­desta. Tie­sitkö, että lah­ja­ve­ro­tus on usein ke­vyem­pää kuin pe­rin­tö­ve­ro­tus?

Suo­messa pe­rin­nöstä mak­se­taan pe­rin­tö­vero. Pe­rin­tö­vero koskee pe­rin­tönä ja tes­ta­men­tilla saatua omai­suutta.

Ennen pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mista sel­vi­te­tään pe­ril­li­set sekä kuo­lin­pe­sän osak­kaat. Li­säksi teh­dään pe­run­kir­joi­tus, jossa vai­na­jan omai­suus ja velat kar­toi­te­taan ja ar­vo­te­taan.

Näissä ta­pauk­sissa pe­rin­tö­ve­roa ei tar­vitse maksaa

Jois­sa­kin ta­pauk­sissa pe­rin­tö­ve­roa ei tar­vitse maksaa lain­kaan. Pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus riip­puu pe­rin­tönä saadun omai­suu­den ko­ko­nai­sar­vosta ja saadun oi­keu­den tyy­pistä.

Alle 20 000 euron pe­rin­nöstä ei mak­seta lain­kaan pe­rin­tö­ve­roa. Pe­rin­tö­vero mää­rä­tään pe­ril­lis­koh­tai­sesti eikä suo­raan koko pe­rin­nöstä. Jos siis saat pe­rin­tönä alle 20 000 euroa, ei sinun tar­vitse maksaa pe­rin­nöstä veroa.

Yleis­hyö­dyl­li­set yh­tei­söt eli esi­mer­kiksi hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töt eivät maksa lain­kaan pe­rin­tö­ve­roa.

Li­säksi hal­lin­ta­oi­keu­della saa­dusta omai­suu­desta ei mak­seta lain­kaan pe­rin­tö­ve­roa. Hal­lin­ta­oi­keus tar­koit­taa sitä, että esi­mer­kiksi kiin­teis­töä voi käyt­tää omis­ta­jan tavoin, mutta kiin­teis­töä ei voi myydä.

💡 Vinkki: Tie­sitkö, että pe­rin­tö­ve­roon voi hakea muu­tosta oi­kai­su­vaa­ti­muk­sella?

Puo­li­so­vä­hen­nys ja alai­käi­syys­vä­hen­nys

Eri­lai­sia vä­hen­nyk­siä on myös mah­dol­lista saada pe­rin­tö­ve­roon, jos on vai­na­jan puo­liso tai alai­käi­nen pe­ril­li­nen.

Eloon­jää­nyt puo­liso saa tehdä pe­rin­tö­ve­rosta 90 000 euron puo­li­so­vä­hen­nyk­sen. Vero las­ke­taan tämän summan ylit­tä­vältä osuu­delta.

Alle 18-vuo­tias rin­ta­pe­ril­li­nen saa puo­les­taan tehdä 60 000 euron alai­käi­syys­vä­hen­nyk­sen.

Jos puo­li­son ja rin­ta­pe­ril­lis­ten pe­rin­nön ar­voksi jää vä­hen­nys­ten jäl­keen alle 20 000 euroa, eivät he sil­loin maksa lain­kaan pe­rin­tö­ve­roa.

Myös su­ku­lai­suus vai­kut­taa pe­rin­tö­ve­ron suu­ruu­teen

Pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus riip­puu siitä, kuinka lä­hei­nen su­ku­lai­nen pe­rin­nön­saaja oli pe­rit­tä­vään nähden. Su­ku­lai­suu­den pe­rus­teella pe­rin­nön saajat jae­taan kah­teen pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan.

Pe­rin­tö­ve­ro­luo­kat

  • I-ve­ro­luokka
  • II-ve­ro­luokka

I-pe­rin­tö­ve­ro­luokka

I-pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat pe­rit­tä­vän suo­raan yle­ne­vässä tai ale­ne­vassa pol­vessa olevat pe­ril­li­set.

Yle­ne­vässä pol­vessa olevia pe­ril­li­siä ovat van­hem­mat ja iso­van­hem­mat. Ale­ne­vassa pol­vessa olevia pe­ril­li­siä ovat lapset, lap­sen­lap­set ja niin edel­leen.

I-ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat myös pe­rit­tä­vän avio­puo­liso ja avio­puo­li­son ale­ne­vassa pol­vessa oleva pe­ril­li­nen. Avio­puo­li­sona pi­de­tään myös pe­rit­tä­vän kanssa avio­lii­ton­omai­sissa olo­suh­teissa elä­nyttä hen­ki­löä, joka on ai­kai­sem­min ollut avio­lii­tossa pe­rin­nön­jät­tä­jän kanssa, tai jolla on, tai on ollut, yh­tei­nen lapsi pe­rin­nön­jät­tä­jän kanssa.

Pe­rit­tä­vän kih­la­kump­pani tai avo­puo­liso kuu­lu­vat I-ve­ro­luok­kaan vain, jos he voi­si­vat saada lain pe­rus­teella kuo­lin­pe­sästä avus­tusta.

I-pe­rin­tö­ve­ro­luokka: pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus

Pe­rin­nön suu­ruusVeron va­kio­erä ala­ra­jan koh­dallaVe­ro­pro­sentti yli­me­ne­västä osasta
alle 20 000€0€0%
20 000 -40 000€100€7%
40 000 -60 000€1500€10%
60 000 -200 000€3500€13%
200 000 -1000 000€21 700€16%
yli 1 000 000€149 700€19%

II-pe­rin­tö­ve­ro­luokka

II-pe­rin­tö­ve­ro­luok­kaan kuu­lu­vat muut kuin I-pe­rin­tö­ve­ro­luo­kan su­ku­lai­set sekä muut hen­ki­löt, esi­mer­kiksi ys­tä­vät.

II-pe­rin­tö­ve­ro­luokka: pe­rin­tö­ve­ron suu­ruus

Pe­rin­nön suu­ruusVeron va­kio­erä ala­ra­jan koh­dallaVe­ro­pro­sentti yli­me­ne­västä osasta
alle 20 000€0€0%
20 000 -40 000€100€19%
40 000 -60 000€3900€25%
60 000 -200 000€8900€29%
200 000 -1000 000€49 500€31%
yli 1 000 000€297 500€33%

Lue lisää: Mil­loin pe­rin­tö­ve­roil­moi­tus täytyy tehdä?

Miten pe­rin­tö­ve­roon voi vai­kut­taa?

Pe­rin­tö­ve­roon voi vai­kut­taa pää­asiassa nel­jällä ta­valla. Te­ke­mällä avio­eh­don tai tes­ta­men­tin, an­ta­malla ve­ro­va­paita lah­joja tai luo­pu­malla pe­rin­nöstä.

  1. Avio­ehto – omai­suus siir­tyy eloon­jää­välle puo­li­solle ta­sin­kona.
  2. Tes­ta­mentti – pe­ril­li­set saavat pää­tös­val­taa sen suh­teen, kuinka paljon ja millä oi­keuk­silla he ha­lua­vat ottaa pe­rin­töä vas­taan.
  3. Ve­ro­va­paat lahjat – voit antaa lah­joja pe­ril­li­sille ve­ro­va­paasti kolmen vuoden välein enin­tään 4 999 euroa.
  4. Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen – pe­rintö menee luo­pu­jan omille pe­ril­li­sille. Näiden pe­ril­lis­ten on kui­ten­kin mak­set­tava pe­rin­tö­vero, mutta teidän ei tar­vitse maksaa pe­rin­tö­ve­roa kah­desti.

Ve­ro­va­paat lahjat ja en­nak­ko­pe­rintö

En­nak­ko­pe­rintö tar­koit­taa omai­suutta, jonka hen­kilö antaa rin­ta­pe­ril­li­sel­leen jo elä­mänsä aikana.

Pe­rin­töä voi ennen kuo­le­maa pilk­koa an­ta­malla pe­ril­li­sille ve­ro­va­paita lah­joja. Yh­delle pe­ril­li­sille voi antaa alle 5 000 euron ar­vosta lah­joja jo­kai­sella kolmen vuoden ajan­jak­solla.

💡 Alle 5 000 euron lah­jasta ei tar­vitse maksaa lah­ja­ve­roa.

Lue lisää: Näin tes­ta­mentti sel­kiyt­tää en­nak­ko­pe­rin­töön liit­ty­viä ve­ro­tul­sel­li­sia asioita

Lah­ja­ve­ro­tus usein ke­vyem­pää kuin pe­rin­tö­ve­ro­tus

Ve­ro­suun­nit­telu voi kan­nat­taa eten­kin sil­loin, jos pe­rin­nöksi saa­ta­vaa va­ral­li­suutta enem­män.

Siksi kan­nat­taa miet­tiä suu­rem­pien lah­jo­jen an­ta­mista, sillä lah­ja­ve­ro­tus on osin ke­vyem­pää kuin pe­rin­tö­ve­ro­tus.

Asun­non myy­mi­nen ja myyn­ti­voit­to­ve­ron vält­tä­mi­nen

Jos tiedät, että aiot myydä pe­rit­tyä omai­suutta, esi­mer­kiksi asun­non, kan­nat­taa asun­non arvo mer­kitä pe­ru­kir­jaan rea­lis­ti­sesti. Näin vältyt myyn­ti­voit­to­ve­rolta.

Kuo­lin­päivä mää­rit­tää asun­nolle uuden han­kin­ta­hin­nan, ja se on myös pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa vah­vis­tettu arvo. Jos kuo­lin­pesä myy asun­non pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen mer­kit­tyä hintaa kal­liim­malla, syntyy kuo­lin­pe­sälle myyn­ti­voit­toa, josta taas pitää maksaa veroa.

Lue lisää: Oli­siko luo­vu­tus­voitto pa­rempi kuin pe­rin­tö­vero?

Vältä tupla­ve­rot pe­rin­nöstä luo­vut­taessa

Voit luopua saa­mas­tasi pe­rin­nöstä ja siir­tää sen esi­mer­kiksi omille lap­sil­lesi.

Näin pe­rin­tö­ve­rot mak­se­taan vain kerran. Li­säksi ve­ro­tus voi ke­ven­tyä, sillä pe­ril­li­siä voi olla useam­pia, mikäli si­nulla on useampi kuin yksi lapsi.

On kui­ten­kin hyvä kiin­nit­tää eri­tyistä huo­miota, jotta et joudu mak­sa­maan tupla­ve­roja. Tes­ta­ment­tina saatu pe­rintö ja la­ki­mää­räi­nen pe­rin­tö­oi­keus an­ta­vat hieman eri­lai­set mah­dol­li­suu­det pe­rin­nöstä luo­pu­mi­seen.

Lue lisää tes­ta­men­ta­tun pe­rin­nön ja la­ki­mää­räi­sen pe­rin­tö­oi­keu­den eroista pe­rin­nöstä luo­vut­taessa.

💡 Vinkki: Tie­sitkö, että pe­rintö voi mennä ulos­ot­toon tie­tyissä ta­pauk­sissa? Ha­lu­tes­saan pe­rin­nöstä voi kui­ten­kin myös luopua.

Hen­ki­va­kuu­tuk­sen ve­ro­tus

Jos vai­na­jalla oli voi­massa oleva hen­ki­va­kuu­tus, tulee saa­ta­vasta kor­vauk­sesta maksaa myös veroa.

Va­kuu­tus­kor­vaus mak­se­taan kuo­lin­pe­sälle, mikäli edun­saa­jaa ei ole erik­seen ni­metty. Mikäli hen­ki­va­kuu­tuk­sen saa­jana on ni­metty hen­kilö, mak­se­taan kor­vaus sil­loin hä­nelle.

Vai­kuta pe­rin­töön ja tee tes­ta­mentti heti Aa­tok­sessa

Ha­luatko vai­kut­taa siihen, että kuka perii omai­suut­tasi ja miten omai­suu­tesi ja­kaan­tuu pe­ril­lis­ten kesken?

Tee tes­ta­mentti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­velu kar­toit­taa toi­vei­tasi ja vaa­ti­muk­sia, jonka avulla laadit yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin ilman kal­lista käyn­tiä la­ki­toi­mis­tossa.

Voit lisätä yk­sit­täi­siä omai­suus­la­jeja, kuten auton, asun­non ja ke­sä­mö­kin, ja päät­tää miten jaet omis­tuk­sia pe­ril­lis­tesi kesken. Li­säksi voit muo­kata va­paasti pe­ril­li­siä sekä heidän osuuk­si­aan.

Tes­ta­ment­tiin voit li­säksi kir­jata toi­veita hau­ta­jai­siin liit­tyen tai vies­tin lä­hei­sil­lesi.

Saat val­miin asia­kir­jan pal­ve­lusta heti al­le­kir­joi­tet­ta­vaksi. Li­säksi tar­vit­set kaksi es­tee­töntä to­dis­ta­jaa al­le­kir­joit­ta­maan tes­ta­men­tin ja vah­vis­ta­maan sen ai­tou­den. Aatos tar­joaa myös ha­lu­tes­sasi es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat.

Vai­kuta siihen, miten omai­suu­tesi pe­riy­tyy ja tee tes­ta­mentti jo tänään.

Tes­ta­mentti kuuluu osana Aatos Huo­le­ton -ti­lausta, joka maksaa 69 euroa/vuosi. Saat pääsyn tes­ta­men­tin li­säksi kaik­kiin la­kia­sia­kir­joi­hin sekä ra­jat­to­masti hen­ki­lö­koh­taista la­kia­pua.