6 kuu­lui­saa tes­ta­ment­tia

Route 66 aavikolla
aatos-author-icon.png
Aatos
6.2.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Ko­ko­simme lis­taan kuu­lui­suuk­sien tes­ta­ment­teja, jotka ovat syystä tai toi­sesta he­rät­tä­neet kes­kus­te­lua. Oletko sinä miet­ti­nyt oman tes­ta­ment­tisi si­säl­töä?

Tes­ta­mentti takaa vai­na­jan vii­mei­sen tahdon to­teu­tu­mi­sen. Voit tur­vata tes­ta­men­tilla esi­mer­kiksi avo­puo­li­sosi aseman tai lah­joit­taa varoja hy­vän­te­ke­väi­syy­teen – tai lisätä mukaan jotain yl­lät­tä­vää, kuten alla olevat esi­mer­kit maa­il­malta osoit­ta­vat.

Tie­dätkö, kenen vuonna 2022 me­neh­ty­neen hen­ki­lön tes­ta­mentti ju­lis­tet­tiin sa­lai­seksi vä­hin­tään 90 vuo­deksi?

Alfred Nobel

1) Tes­ta­mentti, jota Ruot­sin ku­nin­gas syytti epäi­sän­maal­li­suu­desta

Pe­rin­tö­rii­dat voivat olla han­ka­lia – var­sin­kin, jos riita es­ka­loi­tuu siihen pis­tee­seen, että jopa val­taa­pi­tä­vät ku­nin­gasta myöten osal­lis­tu­vat sen jul­ki­seen kom­men­toin­tiin.

Vuonna 1896 me­neh­ty­neen Alfred No­be­lin tes­ta­mentti on var­masti yksi his­to­rian – tai ai­na­kin Ruot­sin – ko­hu­tuim­mista.

Kun maa­il­man rik­kaim­piin ih­mi­siin kuu­lu­neen No­be­lin tes­ta­mentti jul­kais­tiin vuonna 1897, monet ruot­sa­lai­set pöy­ris­tyi­vät. Dy­na­mii­tin kek­si­jä­nä­kin tun­nettu Nobel oli tes­ta­men­tan­nut val­tao­san jät­tio­mai­suu­des­taan ra­has­tolle, jonka teh­tä­väksi tuli jakaa vuo­sit­tain pal­kin­not eri tie­tee­na­loilla me­ri­toi­tu­neille hen­ki­löille.

Vaikka omai­set ja ys­tä­vät sai­vat­kin osansa pe­rin­nöstä, osa su­vusta ryhtyi toi­men­pi­tei­siin tes­ta­men­tin ku­moa­mi­seksi.

Lusik­kansa sop­paan heitti myös Ruot­sin sil­loi­nen ku­nin­gas Oscar II, jonka mukaan tes­ta­mentti oli epäi­sän­maal­li­nen. Monien mie­lestä varat oli­si­kin pi­tä­nyt mie­luum­min käyt­tää ruot­sa­lais­ten tut­ki­joi­den pal­kit­se­mi­seen.

Maltankoira ruohikolla

2) Koira, joka sai mil­joo­na­pe­rin­nön ja muutti Flo­ri­daan

Monet meistä hem­mot­te­le­vat lem­mik­ke­jään. Harva kui­ten­kaan menee yhtä pit­källe kuin kiin­teis­tö­mil­jar­dööri Leona Helms­ley, joka tes­ta­ment­tasi peräti 12 mil­joo­naa dol­la­ria pie­nelle Trouble-ni­mi­selle mal­tan­koi­ral­leen.

Tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­sen tultua jul­ki­suu­teen Trouble sai osak­seen niin run­saasti uh­kauk­sia, että se kul­je­tet­tiin lo­pulta yk­si­tyi­sellä suih­ku­ko­neella tur­vaan sa­lai­sen ope­raa­tion turvin.

Vuonna 2010 me­neh­ty­nyt Trouble eli elä­mänsä vii­mei­set vuodet Flo­ri­dassa, jossa sen huo­len­pi­toon kului vuo­sit­tain 100 000 dol­la­ria – muun muassa 1 200 dol­la­ria ruo­kaan, 8 000 dol­la­ria trim­mauk­seen ja noin 90 000 dol­la­ria tur­val­li­suus­ku­lui­hin.

💡 Myös Suo­messa osan pe­rin­nös­tään voi jättää eläi­mille – esi­mer­kiksi Kor­kea­saa­ren eläin­tarha on vuo­sien ku­luessa saanut muu­ta­mia tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­sia.

Vanhoja kirjoja pinoissa

3) Muis­tel­ma­teos haudan takaa

Tie­sitkö, että myös te­ki­jä­noi­keuk­siin so­vel­le­taan avio-oi­keutta, pe­rin­töä ja tes­ta­ment­tia kos­ke­via sää­dök­siä? Tes­ta­men­tin tekijä voi siis poi­keta la­ki­sää­tei­sestä pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sestä ja mää­rätä varsin va­paasti esi­mer­kiksi kir­jal­lis­ten teos­tensa kuo­le­mansa jäl­kei­sestä käy­töstä.

Näin toimi muuan ame­rik­ka­lais­kir­jai­lija Samuel Lang­horne Cle­mens, joka tes­ta­men­tis­saan mää­räsi muis­tel­ma­teok­sensa jul­kais­ta­vaksi sata vuotta kuo­le­mansa jäl­keen vuonna 2010.

Ky­sei­nen kir­jai­lija, joka tun­ne­taan myös ni­mellä Mark Twain, pe­rus­teli rat­kai­su­aan seu­raa­vasti: ”Pystyn hau­das­tani käsin pu­hu­maan re­hel­li­sem­min kuin moni his­to­rioit­sija sa­massa ti­lan­teessa, sillä siinä missä he eivät pysty ku­vit­te­le­maan, miltä tuntuu olla kuol­lut, vaikka kuinka yrit­täi­si­vät, mi­nulta se on­nis­tuu hel­posti.” (suom. Ville-Juhani Su­ti­nen, Sa­vu­kei­das kus­tan­nus 2011)

Tes­ta­men­tin mu­kai­sesti Twai­nin muis­tel­ma­teos Omae­lä­mä­ker­tani tuli jul­kai­su­va­paaksi vuonna 2010 sata vuotta hänen kuo­le­mansa jäl­keen.

Ko­keile oman tes­ta­me­tin tekoa

Teet ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin hel­posti Aa­tok­sessa. Op­ti­moimme aina pe­rin­tö­ve­rot, jotta pe­ril­li­sesi voivat hyötyä ve­roe­tuuk­sista.

Va­litse, kuinka omai­suu­tesi ja­kaan­tuu.

Disneyworld

4) Walt Dis­neyn lap­sen­lapsi hävisi oi­keu­dessa 200 mil­joo­nan pe­rin­tönsä

Walt Disney tun­net­tiin vaa­ti­vana ja tin­ki­mät­tö­mänä per­soo­nana. Tämä piirre ilmeni vah­vasti myös hänen tes­ta­men­tis­saan, jonka mukaan hänen jäl­ke­läi­sil­leen mak­se­taan varoja 35-, 40- ja 45-vuo­tiaina, mikäli he ovat elä­mänsä aikana osoit­ta­neet ”kyp­syyttä ja ta­lou­del­li­sia kykyjä hal­lita varoja va­ro­vai­sella ja vas­tuul­li­sella ta­valla”.

Eräs hänen pe­ril­li­sis­tään, Brad­ford Lund, hävisi yli vuo­si­kym­me­nen kes­tä­neen oi­keus­tais­te­lun oi­keu­desta pe­rin­töönsä.

Ka­li­for­nian liit­to­val­tion tuo­miois­tun käytti pe­rus­teena Lundin Downin oi­reyh­ty­mää, minkä vuoksi hänen kat­sot­tiin olevan ky­ke­ne­mä­tön hoi­ta­maan 200 mil­joo­nan dol­la­rin suu­ruista pe­rin­töä.

Vuonna 2021 an­nettu päätös ei ole kui­ten­kaan lan­nis­ta­nut Lundia ja hän aikoo jatkaa tais­te­lua pe­rin­nös­tään. Roh­kai­sua hä­nelle ken­ties tuo pii­ri­tuo­mari Ken­neth K. Leen kir­joit­tama lausunto, jonka mukaan Downin oi­reyh­tymä ei vält­tä­mättä sulje pois kykyä hoitaa omia raha-asioi­taan.

Marilyn Monroe kirjan kansissa

5) Mitä ta­pah­tui­kaan Ma­ri­lyn Mon­roen omai­suu­delle?

Mo­nilla tai­tei­li­joilla on omat men­to­rinsa. Elo­ku­va­tähti Ma­ri­lyn Mon­roella se oli teat­te­rioh­jaaja Lee Stras­berg, joka vuo­sien ajan toimi hänen us­kol­li­sena tu­ki­ja­naan, ys­tä­vä­nään ja opet­ta­ja­naan. Näyt­te­li­jän ja oh­jaa­jan vä­lille syntyi lo­pulta niin vahva tun­ne­side, että Monroe antoi tes­ta­men­tis­saan Stras­ber­gille mää­räys­val­lan 75 pro­sent­tiin jää­mis­tös­tään.

Tarina ei suin­kaan pääty tähän. Kun Stras­berg me­neh­tyi pa­ri­kym­mentä vuotta Mon­roen jäl­keen vuonna 1982, oi­keu­det jää­mis­töön siir­tyi­vät hänen kol­man­nelle vai­mol­leen An­nalle, joka lupasi olla myy­mättä mitään Mon­roen omai­suu­desta.

Toisin kui­ten­kin kävi. Vuonna 1999 hän antoi suuren osan omai­suu­desta huu­to­kaup­pa­ka­mari Chris­tie’s:n jär­jes­tä­mään huu­to­kaup­paan, josta tuot­toa kertyi hulp­peat 13,4 mil­joo­naa dol­la­ria. Myös li­sens­sioi­keu­det Mon­roen kuviin ker­ryt­tä­vät hä­nelle yhä mil­joo­nia dol­la­reita.

Mon­roen omai­suus päätyi siis tes­ta­ment­tien kautta hen­ki­lölle, joka ei kos­kaan hen­ki­lö­koh­tai­sesti edes ta­van­nut tuota Hol­lywoo­din kulta-ajan kirk­kainta tähteä.

Buckingham palace

6) Ku­nin­ga­tar Eli­sa­beth II:n si­ne­töity tes­ta­mentti

Ha­luai­sitko tietää ku­nin­ga­tar Eli­sa­beth II:n tes­ta­men­tin si­säl­lön? Siinä ta­pauk­sessa sinun tulee odot­taa vielä tovi, sillä syys­kuussa 2022 edes­men­neen hal­lit­si­jan tes­ta­mentti pi­de­tään sa­lassa vä­hin­tään 90 vuotta.

Käy­täntö koskee kaik­kia Iso-Bri­tan­nian ku­nin­kaal­li­sia. Vuo­desta 1910 läh­tien brit­ti­mo­nark­kien tes­ta­men­tit on si­ne­töity ja tal­le­tettu kas­sa­kaap­piin sa­lai­sessa pai­kassa.

Tes­ta­ment­teja hoi­ta­van ja var­tioi­van kor­keim­man oi­keu­den tuo­mari Sir Andrew Mc­Far­la­nen mukaan ku­nin­kaal­li­nen perhe on oi­keu­tettu ta­val­lista pa­rem­paan yk­si­tyi­syy­den­suo­jaan heidän jul­ki­sen roo­linsa, ar­vok­kuu­tensa ja ase­mansa suo­je­le­mi­seksi.

Ar­vioi­den mukaan on jopa to­den­nä­köistä, ettei ku­nin­kaal­lis­ten tes­ta­ment­tei­hin liit­ty­viä yk­si­tyis­koh­tia pal­jas­teta kos­kaan. Täten maa­il­man rik­kaim­piin nai­siin kuu­lu­neen Eli­sa­bet­hin omai­suu­den to­sia­sial­li­nen si­sältö jää ken­ties ikui­seksi ar­voi­tuk­seksi.

Tee tes­ta­mentti Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen kan­nat­taa. Olitpa sitten sinkku tai pa­ri­suh­teessa, lap­se­ton tai van­hempi, tes­ta­men­tin avulla voit var­mis­taa vii­mei­sen tah­tosi to­teu­tu­mi­sen.

Tes­ta­mentti hel­pot­taa myös lä­heis­tesi taak­kaa ja sen avulla voit li­säksi op­ti­moida pe­rin­tö­ve­ron määrän.

Ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen on ny­kyi­sin help­poa. Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa voit luoda toi­vei­tasi vas­taa­vaan tes­ta­men­tin heti.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen pal­ve­lus­samme menee noin 10 mi­nuut­tia, minkä jäl­keen voit ladata val­miin asia­kir­jan it­sel­lesi.

Tes­ta­mentti maksaa Aa­tok­sessa 69 euroa.

Ko­keile pal­ve­lua ja laadi toi­vei­tasi vas­taava tes­ta­mentti!