6 kuu­lui­saa tes­ta­ment­tia

Route 66 aavikolla
aatos-author-icon.png
Aatos
6.2.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Koko­sim­me lis­taan kuu­lui­suuk­sien tes­ta­ment­te­ja, jotka ovat syystä tai toi­ses­ta he­rät­tä­neet kes­kus­te­lua. Oletko sinä miet­ti­nyt oman tes­ta­ment­ti­si si­säl­töä?

Tes­ta­ment­ti takaa vain­ajan vii­mei­sen tahdon to­teu­tu­mi­sen. Voit tur­va­ta tes­ta­men­til­la esi­mer­kik­si avo­puo­li­so­si aseman tai lah­joit­taa varoja hy­vän­te­ke­väi­syy­teen – tai lisätä mukaan jotain yl­lät­tä­vää, kuten alla olevat esi­mer­kit maa­il­mal­ta osoit­ta­vat.

Tie­dät­kö, kenen vuonna 2022 me­neh­ty­neen hen­ki­lön tes­ta­ment­ti ju­lis­tet­tiin sa­lai­sek­si vä­hin­tään 90 vuo­dek­si?

Alfred Nobel

1) Tes­ta­ment­ti, jota Ruot­sin ku­nin­gas syytti epäi­sän­maal­li­suu­des­ta

Pe­rin­tö­rii­dat voivat olla han­ka­lia – var­sin­kin, jos riita es­ka­loi­tuu siihen pis­tee­seen, että jopa val­taa­pi­tä­vät ku­nin­gas­ta myöten osal­lis­tu­vat sen jul­ki­seen kom­men­toin­tiin. 

Vuonna 1896 me­neh­ty­neen Alfred No­be­lin tes­ta­ment­ti on var­mas­ti yksi his­to­rian – tai ai­na­kin Ruot­sin – ko­hu­tuim­mis­ta. 

Kun maa­il­man rik­kaim­piin ih­mi­siin kuu­lu­neen No­be­lin tes­ta­ment­ti jul­kais­tiin vuonna 1897, monet ruot­sa­lai­set pöy­ris­tyi­vät. Dy­na­mii­tin kek­si­jä­nä­kin tun­net­tu Nobel oli tes­ta­men­tan­nut val­tao­san jät­tio­mai­suu­des­taan ra­has­tol­le, jonka teh­tä­väk­si tuli jakaa vuo­sit­tain pal­kin­not eri tie­tee­na­loil­la me­ri­toi­tu­neil­le hen­ki­löil­le. 

Vaikka omai­set ja ys­tä­vät sai­vat­kin osansa pe­rin­nös­tä, osa su­vus­ta ryhtyi toi­men­pi­tei­siin tes­ta­men­tin ku­moa­mi­sek­si.

Lusik­kan­sa sop­paan heitti myös Ruot­sin sil­loi­nen ku­nin­gas Oscar II, jonka mukaan tes­ta­ment­ti oli epäi­sän­maal­li­nen. Monien mie­les­tä varat oli­si­kin pi­tä­nyt mie­luum­min käyt­tää ruot­sa­lais­ten tut­ki­joi­den pal­kit­se­mi­seen.

Maltankoira ruohikolla

2) Koira, joka sai mil­joo­na­pe­rin­nön ja muutti Flo­ri­daan

Monet meistä hem­mot­te­le­vat lem­mik­ke­jään. Harva kui­ten­kaan menee yhtä pit­käl­le kuin kiin­teis­tö­mil­jar­döö­ri Leona Helms­ley, joka tes­ta­ment­ta­si peräti 12 mil­joo­naa dol­la­ria pie­nel­le Trouble-ni­mi­sel­le mal­tan­koi­ral­leen. 

Tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­sen tultua jul­ki­suu­teen Trouble sai osak­seen niin run­saas­ti uh­kauk­sia, että se kul­je­tet­tiin lo­pul­ta yk­si­tyi­sel­lä suih­ku­ko­neel­la tur­vaan sa­lai­sen ope­raa­tion turvin.   

Vuonna 2010 me­neh­ty­nyt Trouble eli elä­män­sä vii­mei­set vuodet Flo­ri­das­sa, jossa sen huo­len­pi­toon kului vuo­sit­tain 100 000 dol­la­ria – muun muassa 1 200 dol­la­ria ruo­kaan, 8 000 dol­la­ria trim­mauk­seen ja noin 90 000 dol­la­ria tur­val­li­suus­ku­lui­hin. 

💡 Myös Suo­mes­sa osan pe­rin­nös­tään voi jättää eläi­mil­le – esi­mer­kik­si Kor­kea­saa­ren eläin­tar­ha on vuo­sien ku­lues­sa saanut muu­ta­mia tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­sia.

Vanhoja kirjoja pinoissa

3) Muis­tel­ma­teos haudan takaa

Tie­sit­kö, että myös te­ki­jä­noi­keuk­siin so­vel­le­taan avio-oi­keut­ta, pe­rin­töä ja tes­ta­ment­tia kos­ke­via sää­dök­siä? Tes­ta­men­tin tekijä voi siis poi­ke­ta la­ki­sää­tei­ses­tä pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­tä ja mää­rä­tä varsin va­paas­ti esi­mer­kik­si kir­jal­lis­ten teos­ten­sa kuo­le­man­sa jäl­kei­ses­tä käy­tös­tä. 

Näin toimi muuan ame­rik­ka­lais­kir­jai­li­ja Samuel Lang­hor­ne Cle­mens, joka tes­ta­men­tis­saan mää­rä­si muis­tel­ma­teok­sen­sa jul­kais­ta­vak­si sata vuotta kuo­le­man­sa jäl­keen vuonna 2010.

Ky­sei­nen kir­jai­li­ja, joka tun­ne­taan myös ni­mel­lä Mark Twain, pe­rus­te­li rat­kai­su­aan seu­raa­vas­ti: ”Pystyn hau­das­ta­ni käsin pu­hu­maan re­hel­li­sem­min kuin moni his­to­rioit­si­ja sa­mas­sa ti­lan­tees­sa, sillä siinä missä he eivät pysty ku­vit­te­le­maan, miltä tuntuu olla kuol­lut, vaikka kuinka yrit­täi­si­vät, mi­nul­ta se on­nis­tuu hel­pos­ti.” (suom. Ville-Juhani Su­ti­nen, Sa­vu­kei­das kus­tan­nus 2011) 

Tes­ta­men­tin mu­kai­ses­ti Twai­nin muis­tel­ma­teos Omae­lä­mä­ker­ta­ni tuli jul­kai­su­va­paak­si vuonna 2010 sata vuotta hänen kuo­le­man­sa jäl­keen.

Ko­kei­le oman tes­ta­me­tin tekoa

Teet ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin hel­pos­ti Aa­tok­ses­sa. Op­ti­moim­me aina pe­rin­tö­ve­rot, jotta pe­ril­li­se­si voivat hyötyä ve­roe­tuuk­sis­ta.

Va­lit­se, kuinka omai­suu­te­si ja­kaan­tuu.

Disneyworld

4) Walt Dis­neyn lap­sen­lap­si hävisi oi­keu­des­sa 200 mil­joo­nan pe­rin­tön­sä

Walt Disney tun­net­tiin vaa­ti­va­na ja tin­ki­mät­tö­mä­nä per­soo­nana. Tämä piirre ilmeni vah­vas­ti myös hänen tes­ta­men­tis­saan, jonka mukaan hänen jäl­ke­läi­sil­leen mak­se­taan varoja 35-, 40- ja 45-vuo­tiai­na, mikäli he ovat elä­män­sä aikana osoit­ta­neet ”kyp­syyt­tä ja ta­lou­del­li­sia kykyjä hal­li­ta varoja va­ro­vai­sel­la ja vas­tuul­li­sel­la ta­val­la”.

Eräs hänen pe­ril­li­sis­tään, Brad­ford Lund, hävisi yli vuo­si­kym­me­nen kes­tä­neen oi­keus­tais­te­lun oi­keu­des­ta pe­rin­töön­sä. 

Ka­li­for­nian liit­to­val­tion tuo­miois­tun käytti pe­rus­tee­na Lundin Downin oi­reyh­ty­mää, minkä vuoksi hänen kat­sot­tiin olevan ky­ke­ne­mä­tön hoi­ta­maan 200 mil­joo­nan dol­la­rin suu­ruis­ta pe­rin­töä.

Vuonna 2021 an­net­tu päätös ei ole kui­ten­kaan lan­nis­ta­nut Lundia ja hän aikoo jatkaa tais­te­lua pe­rin­nös­tään. Roh­kai­sua hä­nel­le ken­ties tuo pii­ri­tuo­ma­ri Ken­neth K. Leen kir­joit­ta­ma lausun­to, jonka mukaan Downin oi­reyh­ty­mä ei vält­tä­mät­tä sulje pois kykyä hoitaa omia raha-asioi­taan.

Marilyn Monroe kirjan kansissa

5) Mitä ta­pah­tui­kaan Ma­ri­lyn Mon­roen omai­suu­del­le?

Mo­nil­la tai­tei­li­joil­la on omat men­to­rin­sa. Elo­ku­va­täh­ti Ma­ri­lyn Mon­roel­la se oli teat­te­rioh­jaa­ja Lee Stras­berg, joka vuo­sien ajan toimi hänen us­kol­li­se­na tu­ki­ja­naan, ys­tä­vä­nään ja opet­ta­ja­naan. Näyt­te­li­jän ja oh­jaa­jan vä­lil­le syntyi lo­pul­ta niin vahva tun­ne­si­de, että Monroe antoi tes­ta­men­tis­saan Stras­ber­gil­le mää­räys­val­lan 75 pro­sent­tiin jää­mis­tös­tään.

Tarina ei suin­kaan pääty tähän. Kun Stras­berg me­neh­tyi pa­ri­kym­men­tä vuotta Mon­roen jäl­keen vuonna 1982, oi­keu­det jää­mis­töön siir­tyi­vät hänen kol­man­nel­le vai­mol­leen An­nal­le, joka lupasi olla myy­mät­tä mitään Mon­roen omai­suu­des­ta.

Toisin kui­ten­kin kävi. Vuonna 1999 hän antoi suuren osan omai­suu­des­ta huu­to­kaup­pa­ka­ma­ri Chris­tie’s:n jär­jes­tä­mään huu­to­kaup­paan, josta tuot­toa kertyi hulp­peat 13,4 mil­joo­naa dol­la­ria. Myös li­sens­sioi­keu­det Mon­roen kuviin ker­ryt­tä­vät hä­nel­le yhä mil­joo­nia dol­la­rei­ta. 

Mon­roen omai­suus päätyi siis tes­ta­ment­tien kautta hen­ki­löl­le, joka ei kos­kaan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti edes ta­van­nut tuota Hol­lywoo­din kulta-ajan kirk­kain­ta tähteä.

Buckingham palace

6) Ku­nin­ga­tar Eli­sa­beth II:n si­ne­töi­ty tes­ta­ment­ti

Ha­luai­sit­ko tietää ku­nin­ga­tar Eli­sa­beth II:n tes­ta­men­tin si­säl­lön? Siinä ta­pauk­ses­sa sinun tulee odot­taa vielä tovi, sillä syys­kuus­sa 2022 edes­men­neen hal­lit­si­jan tes­ta­ment­ti pi­de­tään sa­las­sa vä­hin­tään 90 vuotta.

Käy­tän­tö koskee kaik­kia Iso-Bri­tan­nian ku­nin­kaal­li­sia. Vuo­des­ta 1910 läh­tien brit­ti­mo­nark­kien tes­ta­men­tit on si­ne­töi­ty ja tal­le­tet­tu kas­sa­kaap­piin sa­lai­ses­sa pai­kas­sa. 

Tes­ta­ment­te­ja hoi­ta­van ja var­tioi­van kor­keim­man oi­keu­den tuo­ma­ri Sir Andrew Mc­Far­la­nen mukaan ku­nin­kaal­li­nen perhe on oi­keu­tet­tu ta­val­lis­ta pa­rem­paan yk­si­tyi­syy­den­suo­jaan heidän jul­ki­sen roo­lin­sa, ar­vok­kuu­ten­sa ja ase­man­sa suo­je­le­mi­sek­si. 

Ar­vioi­den mukaan on jopa to­den­nä­köis­tä, ettei ku­nin­kaal­lis­ten tes­ta­ment­tei­hin liit­ty­viä yk­si­tyis­koh­tia pal­jas­te­ta kos­kaan. Täten maa­il­man rik­kaim­piin nai­siin kuu­lu­neen Eli­sa­bet­hin omai­suu­den to­sia­sial­li­nen si­säl­tö jää ken­ties ikui­sek­si ar­voi­tuk­sek­si.

Tee tes­ta­ment­ti Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen kan­nat­taa. Olitpa sitten sinkku tai pa­ri­suh­tees­sa, lap­se­ton tai van­hem­pi, tes­ta­men­tin avulla voit var­mis­taa vii­mei­sen tah­to­si to­teu­tu­mi­sen.

Tes­ta­ment­ti hel­pot­taa myös lä­heis­te­si taak­kaa ja sen avulla voit li­säk­si op­ti­moi­da pe­rin­tö­ve­ron määrän. 

Ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen on ny­kyi­sin help­poa. 2000-luvun di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­lui­ta tar­joa­van Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa voit luoda toi­vei­ta­si vas­taa­vaan tes­ta­men­tin hin­taan 89 euroa.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen pal­ve­lus­sam­me menee noin 10 mi­nuut­tia, minkä jäl­keen voit ladata val­miin asia­kir­jan it­sel­le­si. 

Aa­tok­sen ju­ris­tit aut­ta­vat sinua aina il­mai­sek­si, mikäli tar­vit­set apua tes­ta­men­tin te­ke­mi­ses­sä. 

Ko­kei­le pal­ve­lua ja laadi toi­vei­ta­si vas­taa­va tes­ta­ment­ti!