Mil­lai­nen tes­ta­mentti pätee?

judge.png
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.5.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set ovat tiukat. Pä­te­vän tes­ta­men­tin saa laa­dit­tua la­ki­toi­mis­tossa tai Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Tes­ta­mentti on asia­kirja, jossa tes­ta­men­tin tekijä määrää sen, kuka perii omai­suu­tensa kuo­le­man jäl­keen. Pätevä tes­ta­mentti nou­dat­taa lain muo­to­vaa­ti­muk­sia, joista ker­romme alla.

Tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set

Pä­te­vän tes­ta­men­tin vä­him­mäis­vaa­ti­muk­sena on, että tes­ta­mentti on kir­jal­li­nen, al­le­kir­joi­tettu ja kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joit­tama.

Tes­ta­men­tin vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set

 • kir­jal­li­nen
 • tes­ta­men­tin te­ki­jän al­le­kir­joit­tama
 • kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan oi­keaksi to­dis­tama

Suul­li­nen tes­ta­mentti on pätevä vain poik­keuk­sel­li­sissa ti­lan­teissa.

Kor­keim­man oi­keu­den pää­tök­sen (KKO: 169-II-25) mukaan tes­ta­ment­tia­sia­kir­jaa ei tar­vitse ot­si­koida tes­ta­men­tiksi, vaan asia­kir­jan si­sältö rat­kai­see. Asia­kir­jan ot­si­kointi tie­tysti kan­nat­taa epä­sel­vyyk­sien vält­tä­mi­seksi.

Poik­keus­ti­lan­teessa tes­ta­men­tin voi al­le­kir­joit­taa toisen puo­lesta joku muu. Tes­ta­men­tin to­dis­ta­mi­nen on muo­to­vaa­ti­muk­sista se, jonka täyt­tä­mi­sessä voi hel­posti ereh­tyä.

Tes­ta­men­tin jäl­jen­nök­sen voi myös to­dis­taa oi­keaksi.

💡 Vinkki: Hä­tä­ti­lan­teessa, kuten äkil­li­sen sai­rau­den het­kellä, on mah­dol­lista poi­keta tes­ta­men­tin muo­to­mää­räyk­sistä hä­tä­ti­la­tes­ta­men­tilla. Ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti tar­koit­taa kir­jal­lista hä­tä­ti­la­tes­ta­ment­tia.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jat ja heidän es­teet­tä­myys

Tär­keim­pänä tes­ta­men­tin te­ke­mistä kos­ke­vana muo­to­vaa­ti­muk­sena voi­daan pitää tes­ta­men­tin to­dis­ta­mista.

Tes­ta­men­tin tulee to­dis­taa kaksi samaan aikaan läsnä olevaa es­tee­töntä to­dis­ta­jaa. Ni­me­no­maan es­teet­tö­myys on seikka, jossa voi hel­posti ja ta­hat­to­masti ereh­tyä. Tämän seu­rauk­sena tes­ta­ment­tia ra­sit­taa muo­to­virhe, jonka pe­rus­teella tes­ta­mentti voi­daan ju­lis­taa pä­te­mät­tö­mäksi.

Muo­to­vaa­ti­mus­ten mer­ki­tystä ko­ros­taa tes­ta­ment­tia kos­keva to­dis­tus­sääntö. To­dis­tus­taakka muo­to­vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­sesta on tes­ta­men­tin saa­jalla.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­mi­seen es­teel­li­set hen­ki­löt on ni­metty pe­rin­tö­kaa­ren (40/1965) 10. lu­vussa ja 4. mo­nu­men­tissa.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jien vaa­ti­muk­set ly­hyesti

 • Yli 18-vuo­tias ja täy­si­val­tai­nen hen­kilö
 • Ei saa olla oma kump­pani (avio­puo­liso, avo­puo­liso tai kih­la­kump­pani)
 • Ei saa olla lä­hi­su­ku­lai­nen, kuten van­hempi, iso­van­hempi, lapsi tai lap­sen­lapsi tai edes si­sa­ruk­sen avo­puo­liso.
 • Ei saa olla tes­ta­men­tin saaja tai tämän puo­liso tai su­ku­lai­nen
 • Mo­lem­pien to­dis­ta­jien tulee olla yh­tä­ai­kai­sesti läsnä

To­dis­ta­jien es­teel­li­syyttä ar­vioi­daan tes­ta­men­tin te­ko­het­ken mukaan. Tämän hetken jäl­keen syn­ty­nyt es­teel­li­syy­den ai­heut­tava seikka ei vai­kuta tes­ta­men­tin pä­te­vyy­teen.

Es­teel­li­syys muo­dos­tuu myös su­ku­lai­suu­den pe­rus­teella

Es­teel­li­syys muo­dos­tuu lähes aina su­ku­lai­suu­den pe­rus­teella.

Tes­ta­men­tin to­dis­taja ei saa olla tes­ta­men­tin te­ki­jän avio­puo­liso, kih­la­kump­pani tai avo­puo­liso.

Es­teel­li­siä ovat myös ete­ne­vässä tai ta­ke­ne­vassa pol­vessa olevat su­ku­lai­set. Tämä tar­koit­taa, että van­hem­mat, iso­van­hem­mat, lapset, lap­sen­lap­set ja niin edel­leen, ovat es­teel­li­siä tes­ta­men­tin to­dis­ta­jia. Myös näiden hen­ki­löi­den avio­puo­li­sot ovat es­teel­li­siä.

Tes­ta­men­tin te­ki­jän si­sa­ruk­set ja si­sa­rus­puo­let sekä näiden hen­ki­löi­den avio­puo­li­sot ovat es­teel­li­siä tes­ta­men­tin to­dis­ta­jina. Si­sa­rus­ten lapset eivät kui­ten­kaan ole es­teel­li­siä.

Hen­kilö, joka on tes­ta­men­tin te­ki­jään suh­teessa suo­raan ta­ke­ne­vassa tai ete­ne­vässä lan­kou­dessa, on es­teel­li­nen to­dis­ta­maan tes­ta­ment­tia. Näitä hen­ki­löitä ovat tes­ta­men­tin te­ki­jän puo­li­son si­sa­rus sekä hänen avio­puo­li­sonsa, jäl­ke­läi­sensä ja van­hem­mat.

Sama koskee tes­ta­men­tin te­ki­jän si­sa­rus­ten avio­puo­li­soita sekä heidän jäl­ke­läi­siä ja van­hem­pia.

💡 Va­ro­vai­sena nyrk­ki­sään­tönä voi­daan pitää, ettei tes­ta­men­tin to­dis­ta­jaksi kan­nata ottaa ketään lä­hi­su­ku­laista.

Es­teel­li­syys tes­ta­men­tin si­säl­lön pe­rus­teella

Su­ku­lai­suus­suh­teen li­säksi es­teel­li­syy­den voi ai­heut­taa tes­ta­men­tin si­sältö. Kukaan, jolle on odo­tet­ta­vissa tes­ta­men­tista hyötyä, ei saa toimia tes­ta­men­tin to­dis­ta­jana.

Tes­ta­men­tin to­dis­taja on myös es­teel­li­nen, jos hän to­dis­taa tes­ta­men­tin, josta on tu­los­sa hyötyä hänen puo­li­sol­leen tai jol­le­kin, joka olisi su­ku­lai­suu­den pe­rus­teella es­teel­li­nen.

Tes­ta­men­tin te­ki­jän tulee olla täysi-ikäi­nen ja kel­poi­nen

Tes­ta­men­tin te­ki­jän tulee olla vä­hin­tään 18-vuo­tias. Tes­ta­men­tin te­ke­mi­seksi tar­vi­taan li­säksi tes­ta­men­tin­te­ko­kel­poi­suus. Tes­ta­men­tin­te­ko­kel­poi­suus tar­koit­taa sitä, että tes­ta­men­tin te­ki­jällä tulee olla riit­tävä hen­ki­nen kyky tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen.

Tes­ta­men­tin voi tehdä, vaikka hen­ki­löllä olisi edun­val­voja tai hän olisi ju­lis­tettu va­jaa­val­tai­seksi. Nämä asiat eivät yksin riitä pois­ta­maan tes­ta­men­tin­te­ko­kel­poi­suutta vaan kel­poi­suutta ar­vioi­daan laaja-alai­sesti.

Kel­poi­suu­teen tehdä tes­ta­mentti vai­kut­taa esi­mer­kiksi sai­raus, joka vai­kut­taa kykyyn tehdä pää­tök­siä. Tämän vuoksi tes­ta­mentti kan­nat­taa tehdä ajoissa.

Hyvin tehty tes­ta­mentti

Pelkät muo­to­vaa­ti­muk­set täyt­tävä tes­ta­mentti voi olla tes­ta­men­tin te­ki­jän tahdon kan­nalta jopa hai­tal­li­nen. Tes­ta­mentti on voitu tehty oi­keassa muo­dossa, esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin te­ke­mistä kos­ke­van oppaan tai tes­ta­men­tin il­mai­sen mallin avulla.

Hyvän tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen edel­lyt­tää kui­ten­kin lain so­vel­ta­mista ja tul­kin­taa sekä tes­ta­men­tin te­ki­jän elä­män­ti­lan­teen ar­vioi­mista.

Tes­ta­ment­tia teh­dessä tulee ottaa huo­mioon muun muassa pe­rin­tö­kaa­ren mää­räyk­set, ve­ro­lain­sää­däntö ja kor­keim­man oi­keu­den rat­kai­sut.

⚠️ Muista säi­lyt­tää tes­ta­ment­tia pai­kassa, josta pe­ril­li­sesi sen kuol­tuasi löy­tä­vät hel­posti.

Muis­ti­lista pä­te­vän tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen

Ke­rä­simme alle muis­ti­lis­tan asioista, jotka kan­nat­taa ottaa huo­mioon, kun haluat tehdä tes­ta­men­tin.

 • Tes­ta­men­tin tulee täyt­tää muo­to­vaa­ti­muk­set ol­lak­seen pätevä.
 • Hyvä tes­ta­mentti ottaa muo­to­vaa­ti­mus­ten li­säksi huo­mioon te­ki­jän elä­män­ti­lan­teen.
 • Tee tes­ta­mentti ajoissa, sillä muis­ti­sai­raus voi vai­kut­taa kykyyn tehdä pää­tök­siä.
 • Tar­vit­set kaksi es­tee­töntä to­dis­ta­jaa, jotka al­le­kir­joit­ta­vat asia­kir­jan sa­man­ai­kai­sesti.
 • Il­mai­nen tes­ta­ment­ti­pohja ei vält­tä­mättä ole pätevä eikä nou­data sinun toi­vei­tasi.
 • Rin­ta­pe­ril­li­siä ei voi tehdä pe­rin­nöt­tö­mäksi, mutta voit päät­tää, miten omai­suu­tesi ja­kaan­tuu.

Ju­ri­di­sesti pätevä tes­ta­mentti ne­tissä Aa­tok­sessa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu tekee juuri si­nulle rää­tä­löi­dyn ja pä­te­vän tes­ta­men­tin.

Pal­ve­lumme kar­toit­taa ti­lan­net­tasi yk­sin­ker­tai­silla ky­sy­myk­sillä ja laatii vas­taus­tesi poh­jalta luon­nok­sen tes­ta­men­tista. Voit muo­kata tai lisätä pe­ril­li­siä, omai­suus­la­jeja, tai jakaa omai­suu­tesi pro­sen­tu­aa­li­sesti.

Alla löydät esi­merk­kejä pal­ve­lussa ky­syt­tä­vistä ky­sy­myk­sistä ja vas­taus­vaih­toeh­doista

Mi­nulle on tär­keää, että omai­suu­teni säilyy su­vussa.

 • Kyllä
 • Ei
 • En osaa sanoa

Mi­nulle on tär­keää, että lä­hei­seni vält­tä­vät turhat pe­rin­tö­ve­rot.

 • Kyllä
 • Ei
 • En osaa sanoa

Pal­velu päi­vit­tyy jat­ku­vasti vii­mei­sim­män lain­sää­dän­nön, ve­ro­tuk­sen ja kor­keim­man oi­keu­den rat­kai­su­jen pe­rus­teella. Et siis itse joudu kir­joit­ta­maan tes­ta­men­tin mää­räyk­siä, joten voit olla varma niiden pä­te­vyy­destä.

Muista, että voit aina muo­kata tes­ta­ment­tiasi, jos elä­män­ti­lan­teesi muut­tuu. Uusi tes­ta­mentti korvaa aina ai­em­min tehdyt tes­ta­men­tit.

Tes­ta­mentti kuuluu osana Aatos Huo­le­ton -ti­lausta, joka maksaa 69 euroa/vuosi. Saat pääsyn tes­ta­men­tin li­säksi kaik­kiin tär­kei­siin la­kia­sia­kir­joi­hin. Pal­ve­lumme var­mis­taa, että la­kia­siasi ovat kun­nossa ja ajan ta­salla. Li­säksi saat aina la­kia­pua, kun sitä tar­vit­set. Ti­lauk­sen voi pe­ruut­taa koska vain.

Saat tes­ta­ment­tia­sia­kir­jan yh­tey­dessä luet­te­lon hen­ki­löistä, jotka eivät sinun ta­pauk­ses­sasi voi to­dis­taa tes­ta­ment­tiasi.

Tee pätevä tes­ta­mentti jo tänään. Ko­keile heti: