Mil­lai­nen tes­ta­ment­ti pätee?

judge.png
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.5.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set ovat tiukat. Pä­te­vän tes­ta­men­tin saa laa­dit­tua la­ki­toi­mis­tos­sa tai Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Tes­ta­ment­ti on asia­kir­ja, jossa tes­ta­men­tin tekijä määrää sen, kuka perii omai­suu­ten­sa kuo­le­man jäl­keen. Pätevä tes­ta­ment­ti nou­dat­taa lain muo­to­vaa­ti­muk­sia, joista ker­rom­me alla.

Tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set

Pä­te­vän tes­ta­men­tin vä­him­mäis­vaa­ti­muk­se­na on, että tes­ta­ment­ti on kir­jal­li­nen, al­le­kir­joi­tet­tu ja kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joit­ta­ma.

Tes­ta­men­tin vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set

 • kir­jal­li­nen
 • tes­ta­men­tin te­ki­jän al­le­kir­joit­ta­ma
 • kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan oi­keak­si to­dis­ta­ma

Suul­li­nen tes­ta­ment­ti on pätevä vain poik­keuk­sel­li­sis­sa ti­lan­teis­sa.

Kor­keim­man oi­keu­den pää­tök­sen (KKO: 169-II-25) mukaan tes­ta­ment­tia­sia­kir­jaa ei tar­vit­se ot­si­koi­da tes­ta­men­tik­si, vaan asia­kir­jan si­säl­tö rat­kai­see. Asia­kir­jan ot­si­koin­ti tie­tys­ti kan­nat­taa epä­sel­vyyk­sien vält­tä­mi­sek­si.

Poik­keus­ti­lan­tees­sa tes­ta­men­tin voi al­le­kir­joit­taa toisen puo­les­ta joku muu. Tes­ta­men­tin to­dis­ta­mi­nen on muo­to­vaa­ti­muk­sis­ta se, jonka täyt­tä­mi­ses­sä voi hel­pos­ti ereh­tyä.

Tes­ta­men­tin jäl­jen­nök­sen voi myös to­dis­taa oi­keak­si.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jat ja heidän es­teet­tä­myys

Tär­keim­pä­nä tes­ta­men­tin te­ke­mis­tä kos­ke­va­na muo­to­vaa­ti­muk­se­na voi­daan pitää tes­ta­men­tin to­dis­ta­mis­ta.

Tes­ta­men­tin tulee to­dis­taa kaksi samaan aikaan läsnä olevaa es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa. Ni­me­no­maan es­teet­tö­myys on seikka, jossa voi hel­pos­ti ja ta­hat­to­mas­ti ereh­tyä. Tämän seu­rauk­se­na tes­ta­ment­tia ra­sit­taa muo­to­vir­he, jonka pe­rus­teel­la tes­ta­ment­ti voi­daan ju­lis­taa pä­te­mät­tö­mäk­si.

Muo­to­vaa­ti­mus­ten mer­ki­tys­tä ko­ros­taa tes­ta­ment­tia kos­ke­va to­dis­tus­sään­tö. To­dis­tus­taak­ka muo­to­vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta on tes­ta­men­tin saa­jal­la.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­mi­seen es­teel­li­set hen­ki­löt on ni­met­ty pe­rin­tö­kaa­ren (40/1965) 10. lu­vus­sa ja 4. mo­nu­men­tis­sa.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jien vaa­ti­muk­set ly­hyes­ti

 • Yli 18-vuo­tias ja täy­si­val­tai­nen hen­ki­lö
 • Ei saa olla oma kump­pa­ni (avio­puo­li­so, avo­puo­li­so tai kih­la­kump­pa­ni)
 • Ei saa olla lä­hi­su­ku­lai­nen, kuten van­hem­pi, iso­van­hem­pi, lapsi tai lap­sen­lap­si tai edes si­sa­ruk­sen avo­puo­li­so.
 • Ei saa olla tes­ta­men­tin saaja tai tämän puo­li­so tai su­ku­lai­nen
 • Mo­lem­pien to­dis­ta­jien tulee olla yh­tä­ai­kai­ses­ti läsnä

To­dis­ta­jien es­teel­li­syyt­tä ar­vioi­daan tes­ta­men­tin te­ko­het­ken mukaan. Tämän hetken jäl­keen syn­ty­nyt es­teel­li­syy­den ai­heut­ta­va seikka ei vai­ku­ta tes­ta­men­tin pä­te­vyy­teen.

Es­teel­li­syys muo­dos­tuu myös su­ku­lai­suu­den pe­rus­teel­la

Es­teel­li­syys muo­dos­tuu lähes aina su­ku­lai­suu­den pe­rus­teel­la.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja ei saa olla tes­ta­men­tin te­ki­jän avio­puo­li­so, kih­la­kump­pa­ni tai avo­puo­li­so.

Es­teel­li­siä ovat myös ete­ne­väs­sä tai ta­ke­ne­vas­sa pol­ves­sa olevat su­ku­lai­set. Tämä tar­koit­taa, että van­hem­mat, iso­van­hem­mat, lapset, lap­sen­lap­set ja niin edel­leen, ovat es­teel­li­siä tes­ta­men­tin to­dis­ta­jia. Myös näiden hen­ki­löi­den avio­puo­li­sot ovat es­teel­li­siä.

Tes­ta­men­tin te­ki­jän si­sa­ruk­set ja si­sa­rus­puo­let sekä näiden hen­ki­löi­den avio­puo­li­sot ovat es­teel­li­siä tes­ta­men­tin to­dis­ta­ji­na. Si­sa­rus­ten lapset eivät kui­ten­kaan ole es­teel­li­siä.

Hen­ki­lö, joka on tes­ta­men­tin te­ki­jään suh­tees­sa suo­raan ta­ke­ne­vas­sa tai ete­ne­väs­sä lan­kou­des­sa, on es­teel­li­nen to­dis­ta­maan tes­ta­ment­tia. Näitä hen­ki­löi­tä ovat tes­ta­men­tin te­ki­jän puo­li­son si­sa­rus sekä hänen avio­puo­li­son­sa, jäl­ke­läi­sen­sä ja van­hem­mat.

Sama koskee tes­ta­men­tin te­ki­jän si­sa­rus­ten avio­puo­li­soi­ta sekä heidän jäl­ke­läi­siä ja van­hem­pia.

Va­ro­vai­se­na nyrk­ki­sään­tö­nä voi­daan pitää, ettei tes­ta­men­tin to­dis­ta­jak­si kan­na­ta ottaa ketään lä­hi­su­ku­lais­ta.

Es­teel­li­syys tes­ta­men­tin si­säl­lön pe­rus­teel­la

Su­ku­lai­suus­suh­teen li­säk­si es­teel­li­syy­den voi ai­heut­taa tes­ta­men­tin si­säl­tö. Kukaan, jolle on odo­tet­ta­vis­sa tes­ta­men­tis­ta hyötyä, ei saa toimia tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja­na.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja on myös es­teel­li­nen, jos hän to­dis­taa tes­ta­men­tin, josta on tu­los­sa hyötyä hänen puo­li­sol­leen tai jol­le­kin, joka olisi su­ku­lai­suu­den pe­rus­teel­la es­teel­li­nen.

Tes­ta­men­tin te­ki­jän tulee olla täysi-ikäi­nen ja kel­poi­nen

Tes­ta­men­tin te­ki­jän tulee olla vä­hin­tään 18-vuo­tias. Tes­ta­men­tin te­ke­mi­sek­si tar­vi­taan li­säk­si tes­ta­men­tin­te­ko­kel­poi­suus. Tes­ta­men­tin­te­ko­kel­poi­suus tar­koit­taa sitä, että tes­ta­men­tin te­ki­jäl­lä tulee olla riit­tä­vä hen­ki­nen kyky tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen.

Tes­ta­men­tin voi tehdä, vaikka hen­ki­löl­lä olisi edun­val­vo­ja tai hän olisi ju­lis­tet­tu va­jaa­val­tai­sek­si. Nämä asiat eivät yksin riitä pois­ta­maan tes­ta­men­tin­te­ko­kel­poi­suut­ta vaan kel­poi­suut­ta ar­vioi­daan laaja-alai­ses­ti.

Kel­poi­suu­teen tehdä tes­ta­ment­ti vai­kut­taa esi­mer­kik­si sai­raus, joka vai­kut­taa kykyyn tehdä pää­tök­siä. Tämän vuoksi tes­ta­ment­ti kan­nat­taa tehdä ajois­sa.

Hyvin tehty tes­ta­ment­ti

Pelkät muo­to­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vä tes­ta­ment­ti voi olla tes­ta­men­tin te­ki­jän tahdon kan­nal­ta jopa hai­tal­li­nen. Tes­ta­ment­ti on voitu tehty oi­keas­sa muo­dos­sa, esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin te­ke­mis­tä kos­ke­van oppaan tai tes­ta­men­tin il­mai­sen mallin avulla.

Hyvän tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen edel­lyt­tää kui­ten­kin lain so­vel­ta­mis­ta ja tul­kin­taa sekä tes­ta­men­tin te­ki­jän elä­män­ti­lan­teen ar­vioi­mis­ta.

Tes­ta­ment­tia teh­des­sä tulee ottaa huo­mioon muun muassa pe­rin­tö­kaa­ren mää­räyk­set, ve­ro­lain­sää­dän­tö ja kor­keim­man oi­keu­den rat­kai­sut.

⚠️ Muista säi­lyt­tää tes­ta­ment­tia pai­kas­sa, josta pe­ril­li­se­si sen kuol­tua­si löy­tä­vät hel­pos­ti.

Muis­ti­lis­ta pä­te­vän tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen

Ke­rä­sim­me alle muis­ti­lis­tan asiois­ta, jotka kan­nat­taa ottaa huo­mioon, kun haluat tehdä tes­ta­men­tin.

 • Tes­ta­men­tin tulee täyt­tää muo­to­vaa­ti­muk­set ol­lak­seen pätevä.
 • Hyvä tes­ta­ment­ti ottaa muo­to­vaa­ti­mus­ten li­säk­si huo­mioon te­ki­jän elä­män­ti­lan­teen.
 • Tee tes­ta­ment­ti ajois­sa, sillä muis­ti­sai­raus voi vai­kut­taa kykyyn tehdä pää­tök­siä.
 • Tar­vit­set kaksi es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa, jotka al­le­kir­joit­ta­vat asia­kir­jan sa­man­ai­kai­ses­ti.
 • Il­mai­nen tes­ta­ment­ti­poh­ja ei vält­tä­mät­tä ole pätevä eikä nou­da­ta sinun toi­vei­ta­si.
 • Rin­ta­pe­ril­li­siä ei voi tehdä pe­rin­nöt­tö­mäk­si, mutta voit päät­tää, miten omai­suu­te­si ja­kaan­tuu.

Ju­ri­di­ses­ti pätevä tes­ta­ment­ti ne­tis­sä Aa­tok­ses­sa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu tekee juuri si­nul­le rää­tä­löi­dyn ja pä­te­vän tes­ta­men­tin hin­taan 89 euroa.

Pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­net­ta­si yk­sin­ker­tai­sil­la ky­sy­myk­sil­lä ja laatii vas­taus­te­si poh­jal­ta luon­nok­sen tes­ta­men­tis­ta. Voit muo­ka­ta tai lisätä pe­ril­li­siä, omai­suus­la­je­ja, tai jakaa omai­suu­te­si pro­sen­tu­aa­li­ses­ti.

Alla löydät esi­merk­ke­jä pal­ve­lus­sa ky­syt­tä­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä ja vas­taus­vaih­toeh­dois­ta

Mi­nul­le on tär­ke­ää, että omai­suu­te­ni säilyy su­vus­sa.

 • Kyllä
 • Ei
 • En osaa sanoa

Mi­nul­le on tär­ke­ää, että lä­hei­se­ni vält­tä­vät turhat pe­rin­tö­ve­rot.

 • Kyllä
 • Ei
 • En osaa sanoa

Pal­ve­lu päi­vit­tyy jat­ku­vas­ti vii­mei­sim­män lain­sää­dän­nön, ve­ro­tuk­sen ja kor­keim­man oi­keu­den rat­kai­su­jen pe­rus­teel­la. Et siis itse joudu kir­joit­ta­maan tes­ta­men­tin mää­räyk­siä, joten voit olla varma niiden pä­te­vyy­des­tä.

Muista, että voit aina muo­ka­ta tes­ta­ment­tia­si, jos elä­män­ti­lan­tee­si muut­tuu. Uusi tes­ta­ment­ti korvaa aina ai­em­min tehdyt tes­ta­men­tit.

Saat tes­ta­ment­tia­sia­kir­jan yh­tey­des­sä luet­te­lon hen­ki­löis­tä, jotka eivät sinun ta­pauk­ses­sa­si voi to­dis­taa tes­ta­ment­tia­si.

Tee pätevä tes­ta­ment­ti jo tänään. Ko­kei­le heti: