Tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nen

Viraston korkea ja avara eteishalli
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
28.5.2022 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin voi moit­tia, mikäli epäi­let asia­kir­jan ai­toutta. Voit vält­tää muo­to­vir­heet en­nalta te­ke­mällä laa­duk­kaan ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin.

Tes­ta­mentti voi­daan tehdä pä­te­mät­tö­mäksi moi­te­kan­teen avulla. Moi­te­pe­rus­teet, joilla tes­ta­ment­tia voi moit­tia on yk­si­löity laissa (pe­rin­tö­kaari 40/1969).

Moi­te­kanne voi­daan nostaa vasta tes­ta­men­tin te­ki­jän kuol­tua. Moi­te­kanne on nos­tet­tava kuuden kuu­kau­den ku­luessa siitä, kun tes­ta­men­tin saaja on an­ta­nut tes­ta­men­tin pe­ril­li­selle tie­doksi.

Lue lisää tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nosta

Vain pe­ril­li­set voivat nostaa moi­te­kan­teen

Kel­poi­suus moi­te­kan­teen nos­ta­mi­selle on ai­noas­taan pe­ril­li­sellä. Pe­ril­li­sellä tar­koi­te­taan pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sessä lä­hintä pe­ril­listä. Tes­ta­men­tin moi­teoi­keus on jo­kai­sella pe­ril­li­sellä it­se­näi­sesti.

Tes­ta­mentti ei moi­te­kan­teen seu­rauk­sena muutu ko­ko­naan mi­tät­tö­mäksi. Tes­ta­mentti on pä­te­mä­tön vain siltä osalta kuin estää moi­te­kan­teen nos­ta­nutta saa­masta osuut­taan pe­rin­nöstä.

Lue lisää: Mitä tes­ta­men­tin hy­väk­sy­mi­nen tar­koit­taa?

Moi­te­pe­rus­teet on kir­jattu lakiin

Moi­te­pe­rus­teet on lue­teltu laissa (pe­rin­tö­kaari 40/1969). Lista on tyh­jen­tävä, joten tes­ta­ment­tia ei voi moit­tia muilla pe­rus­teilla.

  • Moi­te­pe­rus­teet
  • Tes­ta­men­tin te­ki­jän alai­käi­syys
  • Tes­ta­mentti ei täytä muo­to­vaa­ti­muk­sia
  • Tah­to­virhe
  • Tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen on tai­vu­teltu

Alai­käi­nen tes­ta­men­tin tekijä

Tes­ta­ment­tia voi­daan moit­tia, jos tes­ta­men­tin on tehnyt lain mukaan ikänsä puo­lesta tes­ta­men­tin te­ki­jäksi kel­paa­ma­ton.

Tämän moi­te­pe­rus­teen mer­ki­tys on käy­tän­nössä hyvin pieni.

Tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set eivät täyty

Tes­ta­mentti voi­daan ju­lis­taa pä­te­mät­tö­mäksi, jos sitä ei ole tehty lain vaa­ti­massa muo­dossa.

Esi­mer­kiksi te­ki­jän al­le­kir­joi­tuk­sen puut­tu­mi­nen johtaa pä­te­mät­tö­myy­teen, mutta pelkän päi­väyk­sen puut­tu­mi­nen ei. Myös to­dis­ta­jan es­teel­li­syy­den joh­dosta tes­ta­mentti voi­daan ju­lis­taa pä­te­mät­tö­mäksi.

Mitä tar­koit­taa tah­to­virhe?

Tah­to­vir­heellä tar­koi­te­taan tes­ta­men­tin te­ki­jän mie­li­sai­rautta, tyl­sä­mie­li­syyttä tai muuta sie­lun­toi­min­nan häi­riötä.

Te­ki­jän alen­tu­neen toi­min­ta­ky­vyn on pi­tä­nyt myös vai­kut­taa tes­ta­men­tin syn­tyyn tai si­säl­töön.

Tes­ta­men­tin tekoon tai­vut­telu

Tai­vut­te­lulla tar­koi­te­taan, että tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen on vai­ku­tettu käyt­tä­mällä väärin tes­ta­men­tin te­ki­jän ym­mär­tä­mät­tö­myyttä, tahdon heik­koutta tai riip­pu­vaista asemaa.

Mitä maksaa tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nen?

Tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nen voi olla kal­lista riip­puen siitä saa­daanko juttu so­vit­tua vai me­neekö juttu oi­keus­kä­sit­te­lyyn.

Maksun mak­sa­vat tes­ta­men­tin­saa­jat. Li­säksi he voivat joutua mak­sa­maan vas­ta­puo­len oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut.

Esi­merkki 1: moi­te­kan­teen vai­ku­tus

A asuu yh­dessä P:n kanssa ja heillä ei ole yh­tei­siä lapsia. A:lla on edel­li­sestä suh­teesta kaksi lasta B ja C. A:n oli te­ke­mäs­sään tes­ta­men­tissa mää­rän­nyt kaiken omai­suu­tensa puo­li­sol­leen P.

A:n kuo­le­man jäl­keen P antaa tes­ta­men­tin tie­doksi lap­sille B ja C. B ja C huo­maa­vat, että tes­ta­men­tin toinen to­dis­taja on A:n puo­liso P.

Lain (pe­rin­tö­kaari 40/1969) mukaan tes­ta­men­tin to­dis­taja ei saa olla hen­kilö, jolle on tes­ta­men­tilla lu­vattu omai­suutta.

B ja C nos­ta­vat tes­ta­men­tin moi­te­kan­teen tuo­miois­tui­messa. Tuo­miois­tuin antaa pää­tök­sen, jonka pe­rus­teella tes­ta­mentti on pä­te­mä­tön. B ja C ovat A:n la­ki­mää­räi­siä pe­ril­li­siä ja he pe­ri­vät P:n.

A:n te­ke­mää tes­ta­ment­tia ra­sit­taa muo­to­virhe eikä P sen vuoksi peri mitään.

Vältä muo­to­vir­heet ja tee tes­ta­mentti huo­lella

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua käyt­tä­mällä voit suo­jau­tua tes­ta­men­tin pä­te­mät­tö­myy­deltä.

Saat rää­tä­löi­dyt ohjeet siitä, ketkä eivät sinun ta­pauk­ses­sasi voi toimia tes­ta­men­tin to­dis­ta­jina. Et joudu itse kir­joit­ta­maan tes­ta­men­tin mää­räyk­siä, joten voit olla varma niiden pä­te­vyy­destä.

Voit rää­tä­löidä tes­ta­men­tin omien toi­vei­desi mukaan. Pal­ve­lumme kar­toit­taa pe­ril­li­set, omai­suu­det ja toi­veesi. Li­säksi pal­velu eh­dot­taa si­nulle va­lin­to­jesi mukaan tapoja, joilla voit op­ti­moida pe­rin­tö­ve­roja tai siir­tää pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jalle.

Saat val­miin tes­ta­men­tin la­dat­tua heti ky­sy­myk­siin vas­tat­tuasi.