Tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nen

Viraston korkea ja avara eteishalli
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
28.5.2022 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin voi moit­tia, mikäli epäi­let asia­kir­jan ai­tout­ta. Voit vält­tää muo­to­vir­heet en­nal­ta te­ke­mäl­lä laa­duk­kaan ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin.

Tes­ta­ment­ti voi­daan tehdä pä­te­mät­tö­mäk­si moi­te­kan­teen avulla. Moi­te­pe­rus­teet, joilla tes­ta­ment­tia voi moit­tia on yk­si­löi­ty laissa (pe­rin­tö­kaa­ri 40/1969).

Moi­te­kan­ne voi­daan nostaa vasta tes­ta­men­tin te­ki­jän kuol­tua. Moi­te­kan­ne on nos­tet­ta­va kuuden kuu­kau­den ku­lues­sa siitä, kun tes­ta­men­tin saaja on an­ta­nut tes­ta­men­tin pe­ril­li­sel­le tie­dok­si.

Lue lisää tes­ta­men­tin toi­meen­pa­nos­ta

Vain pe­ril­li­set voivat nostaa moi­te­kan­teen

Kel­poi­suus moi­te­kan­teen nos­ta­mi­sel­le on ai­noas­taan pe­ril­li­sel­lä. Pe­ril­li­sel­lä tar­koi­te­taan pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­sä lä­hin­tä pe­ril­lis­tä. Tes­ta­men­tin moi­teoi­keus on jo­kai­sel­la pe­ril­li­sel­lä it­se­näi­ses­ti.

Tes­ta­ment­ti ei moi­te­kan­teen seu­rauk­se­na muutu koko­naan mi­tät­tö­mäk­si. Tes­ta­ment­ti on pä­te­mä­tön vain siltä osalta kuin estää moi­te­kan­teen nos­ta­nut­ta saa­mas­ta osuut­taan pe­rin­nös­tä.

Moi­te­pe­rus­teet on kir­jat­tu lakiin

Moi­te­pe­rus­teet on lue­tel­tu laissa (pe­rin­tö­kaa­ri 40/1969). Lista on tyh­jen­tä­vä, joten tes­ta­ment­tia ei voi moit­tia muilla pe­rus­teil­la.

  • Moi­te­pe­rus­teet
  • Tes­ta­men­tin te­ki­jän alai­käi­syys
  • Tes­ta­ment­ti ei täytä muo­to­vaa­ti­muk­sia
  • Tah­to­vir­he
  • Tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen on tai­vu­tel­tu

Alai­käi­nen tes­ta­men­tin tekijä

Tes­ta­ment­tia voi­daan moit­tia, jos tes­ta­men­tin on tehnyt lain mukaan ikänsä puo­les­ta tes­ta­men­tin te­ki­jäk­si kel­paa­ma­ton.

Tämän moi­te­pe­rus­teen mer­ki­tys on käy­tän­nös­sä hyvin pieni.

Tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­set eivät täyty

Tes­ta­ment­ti voi­daan ju­lis­taa pä­te­mät­tö­mäk­si, jos sitä ei ole tehty lain vaa­ti­mas­sa muo­dos­sa.

Esi­mer­kik­si te­ki­jän al­le­kir­joi­tuk­sen puut­tu­mi­nen johtaa pä­te­mät­tö­myy­teen, mutta pelkän päi­väyk­sen puut­tu­mi­nen ei. Myös to­dis­ta­jan es­teel­li­syy­den joh­dos­ta tes­ta­ment­ti voi­daan ju­lis­taa pä­te­mät­tö­mäk­si.

Mitä tar­koit­taa tah­to­vir­he?

Tah­to­vir­heel­lä tar­koi­te­taan tes­ta­men­tin te­ki­jän mie­li­sai­raut­ta, tyl­sä­mie­li­syyt­tä tai muuta sie­lun­toi­min­nan häi­riö­tä.

Te­ki­jän alen­tu­neen toi­min­ta­ky­vyn on pi­tä­nyt myös vai­kut­taa tes­ta­men­tin syn­tyyn tai si­säl­töön.

Tes­ta­men­tin tekoon tai­vut­te­lu

Tai­vut­te­lul­la tar­koi­te­taan, että tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen on vai­ku­tet­tu käyt­tä­mäl­lä väärin tes­ta­men­tin te­ki­jän ym­mär­tä­mät­tö­myyt­tä, tahdon heik­kout­ta tai riip­pu­vais­ta asemaa.

Mitä maksaa tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nen?

Tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nen voi olla kal­lis­ta riip­puen siitä saa­daan­ko juttu so­vit­tua vai me­nee­kö juttu oi­keus­kä­sit­te­lyyn.

Maksun mak­sa­vat tes­ta­men­tin­saa­jat. Li­säk­si he voivat joutua mak­sa­maan vas­ta­puo­len oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut.

Esi­merk­ki 1: moi­te­kan­teen vai­ku­tus

A asuu yh­des­sä P:n kanssa ja heillä ei ole yh­tei­siä lapsia. A:lla on edel­li­ses­tä suh­tees­ta kaksi lasta B ja C. A:n oli te­ke­mäs­sään tes­ta­men­tis­sa mää­rän­nyt kaiken omai­suu­ten­sa puo­li­sol­leen P.

A:n kuo­le­man jäl­keen P antaa tes­ta­men­tin tie­dok­si lap­sil­le B ja C. B ja C huo­maa­vat, että tes­ta­men­tin toinen to­dis­ta­ja on A:n puo­li­so P.

Lain (pe­rin­tö­kaa­ri 40/1969) mukaan tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja ei saa olla hen­ki­lö, jolle on tes­ta­men­til­la lu­vat­tu omai­suut­ta.

B ja C nos­ta­vat tes­ta­men­tin moi­te­kan­teen tuo­miois­tui­mes­sa. Tuo­miois­tuin antaa pää­tök­sen, jonka pe­rus­teel­la tes­ta­ment­ti on pä­te­mä­tön. B ja C ovat A:n la­ki­mää­räi­siä pe­ril­li­siä ja he pe­ri­vät P:n.

A:n te­ke­mää tes­ta­ment­tia ra­sit­taa muo­to­vir­he eikä P sen vuoksi peri mitään.

Vältä muo­to­vir­heet ja tee tes­ta­ment­ti huo­lel­la

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua käyt­tä­mäl­lä voit suo­jau­tua tes­ta­men­tin pä­te­mät­tö­myy­del­tä.

Saat rää­tä­löi­dyt ohjeet siitä, ketkä eivät sinun ta­pauk­ses­sa­si voi toimia tes­ta­men­tin to­dis­ta­ji­na. Et joudu itse kir­joit­ta­maan tes­ta­men­tin mää­räyk­siä, joten voit olla varma niiden pä­te­vyy­des­tä.

Voit rää­tä­löi­dä tes­ta­men­tin omien toi­vei­de­si mukaan. Pal­ve­lum­me kar­toit­taa pe­ril­li­set, omai­suu­det ja toi­vee­si. Li­säk­si pal­ve­lu eh­dot­taa si­nul­le va­lin­to­je­si mukaan tapoja, joilla voit op­ti­moi­da pe­rin­tö­ve­ro­ja tai siir­tää pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jal­le.

Saat val­miin tes­ta­men­tin la­dat­tua heti ky­sy­myk­siin vas­tat­tua­si.