Pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­nen

Puu talvisessa maisemassa
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
28.5.2022 ● 4 minuuttia
Perinnöttömäksi tekeminen on mahdollista vain testamentilla, ja silloinkin siihen vaikuttaa lakiin säädettyjä pykäliä.

Lain (40/1965) mukaan perinnöttömäksi tekeminen pitää tehdä testamentilla. Testamentissa voi jättää jonkun ilman perintöä (kuten lapsen), mutta tämä ei tarkoita samaa asiaa kuin perinnöttämäksi tekeminen.

Henkilö voi eläessään päättää tehdä perillisensä perinnöttömäksi, mutta vain niillä perusteilla, jotka on laissa säädetty.

Käymme artikkelissa läpi asioita, jotka liittyy perinnöttömäksi tekemistä testamentilla – onko mahdollista jättää sukulainen ilman perintöä?

Rintaperillisillä on oikeus lakiosaan testamentista huolimatta

Rintaperillisellä on oikeus lakiosaan. Lakiosaa voi vaatia testamentista huolimatta.

Tämä tarkoittaa sitä, että rintaperillinen, eli esimerkiksi lapsi tai lapsenlapsi, voi vaatia itselleen laissa määrättyä vähimmäisosaa perinnöstä. Rintaperillisten lakiosan suuruus on puolet perinnöstä.

Leskellä oikeus asua yhteisessä kodissa

Myös leskellä on lakimääräisiä oikeuksia, joita ei voi testamentin tavallisilla määräyksillä sivuuttaa. Leskellä ei ole oikeutta lakiosaan, mutta hänellä voi olla lain mukaan oikeus asua yhteisessä kodissa ja olla jakamatta kodin irtaimistoa.

Lesken oikeutta jäädä asumaan yhteisiin kotiin ei ole mahdollista kiertää testamentilla. Muun omaisuuden voi kuitenkin testamentata pois lesken ulottuvilta.

Leski ei kuitenkaan peri ilman testamenttia mitään puolisonsa omaisuudesta. Puolison kuollessa tehdään nk. jäämistöositus, jossa puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan tasan avio-oikeuden nojalla. Mikäli kuollut puoliso on ollut varakkaampi, saa leski tasinkoa eli osan kuolleen puolisonsa omaisuudesta.

Jos puolisoilla on avioehto, sulkee asiakirja omaisuuden tai osan siitä avio-oikeuden ulkopuolelle. Riippuu paljon tehdystä avioehdosta, että miten omaisuus jakaantuu kuollessa tai avioeron sattuessa.

Perittävällä ei ole rintaperillisiä eikä leskeä

Jos perittävällä ei ole rintaperillisiä eikä leskeä, voi hän tekemällään testamentilla sulkea ulos muut lainmukaiset perillisensä jäämistöstä.

Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole kyse varsinaisesta perinnöttömäksi tekemisestä

Täysin perinnöttömäksi jättäminen testamentilla

Tietyissä tapauksissa perilliset, ja jopa rintaperilliset, voi testamentilla tehdä perinnöttömäksi. Perinnöttömäksi tekemisen ehdot ovat kuitenkin tiukat. Usein tapaukseen liittyy rikos tai muuta kunniatonta toimintaa.

Perinnöttömäksi voi tehdä perillisen, joka:

on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä.

jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

Tapahtuneen rikoksen ei välttämättä tarvitse kohdistua perittävään tai läheiseen. Riittää, että tehty rikos on subjektiivisesti loukannut perittävää tai hänen läheistään.

Perillinen syyllistynyt rikokseen

Rintaperillisen tekemän rikoksen täytyy olla luonteeltaan vakava, tahallinen ja siitä tulee olla annettuna tuomioistuimen tuomio.

Rikoksen teon ajankohdalla ei ole merkitystä perinnöttömäksi tekemisen kannalta. Teko on voitu tehdä monta vuotta ennen perittävän kuolemaa.

Alle 15-vuotiasta tai syyntakeetonta henkilöä ei voi kuitenkaan voi tehdä perinnöttömäksi.

Perillisen kunniaton tai epäsiveellinen elämä

Kunniattoman ja epäsiveellisen elämän arviointi taas tapahtuu perittävän elämäntavan kokonaisarvioinnin perusteella, eikä liity yksittäisiin tapauksiin.

Harkintaan vaikuttaa erityisesti se, että minkälaisena vainaja on itse ajatellut kunniattoman ja epäsiveellisen elämän olevan. On mahdollista, että vuosien juopottelu ja epäasiallinen käytös perittävää kohtaan riittäisivät perinnöttömäksi tekemiseen.

Tärkeää on myös se, että perillisen elämäntapa on ollut jatkuvaa ja säännöllistä. Lyhyt vaihe elämässä ei oikeuta perinnöttömäksi tekemiseen.

Testamentilla voi tehdä perillisen perinnöttömäksi

Perinnöttömäksi tekeminen edellyttää lain määritelmien täyttymistä, mutta se on mahdollista tekemällä testamentti.

Perittävän tulee määrätä asiasta tekemässään testamentissa ja kertoa peruste, miksi haluaa jättää perillisen perinnöttömäksi.

Perinnöttömäksi tehdyn henkilön osuus menee silloin henkilön sijaantuloperilliselle. Näin tapausta käsitellään samalla tavalla, kun jos perinnöttömäksi tehty henkilö olisi kuollut.

Miten ilmaisen perinnöttömäksi tekemisen testamentissa?

Perinnöttömäksi tekemisen määräys ja peruste määräykselle tulee kirjata testamenttiin riittävän tarkasti.

Yksityiskohtaista selvitystä perillisen toiminnasta tai käytöksestä ei kuitenkaan vaadita.

Kenen vastuulla on näyttää toteen perinnöttömäksi tekemisen peruste?

Perinnöttömäksi tekemisen perusteen toteennäyttämisen vastuussa on se henkilö, joka vetoaa kyseiseen perusteeseen.

Peruste on näytettävä toteen, sillä perinnöttömäksi tekeminen vaikuttaa perimysjärjestykseen, ja siten myös perinnönjakoon.

Perinnöttömäksi tekemisen riitauttaminen

Perinnöttömäksi tekeminen on mahdollista riitauttaa ennen perinnönjakoa tai sen jälkeen.

Perinnöttömäksi tehdyn henkilön tulee tehdä vapaamuotoinen riitauttaminen. Mikäli tämä ei onnistu, tulee hänen nostaa tuomioistuimessa kanne. Kanteessa henkilön tulee kiistää perinnöttömäksi tekeminen ja sen perusteet.

Testamentti netissä jo tänään – Aatoksessa

Joko olet kuullut Aatoksesta? Aatos laatii nopeasti ja helposti testamentin toiveidesi mukaan. Voit lisätä määräyksiä, kuten perinnöttömäksi jättämisen sekä muita vaatimuksia omaisuutesi jakaantumisesta.

Voit lisätä tai muokata perillisiäsi helposti. Vaihtoehtoisesti voit määrittää prosentuaaliset osuudet, jotka perilliset saavat.

Testamentin luomiseen menee aikaa noin 10 minuuttia. Maksettuasi asiakirjan, saat ladattua valmiin testamentin heti itsellesi. Allekirjoita testamentti itse sekä hanki kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset, jotta testamentti on lainvoimainen.

Tarvittaessa saat esteettömät todistajat myös Aatokselta.

Tee testamentti itsellesi jo tänään.