Pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­nen

Puu talvisessa maisemassa
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
28.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain tes­ta­men­til­la, ja sil­loin­kin siihen vai­kut­taa lakiin sää­det­ty­jä py­kä­liä.

Lain (40/1965) mukaan pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­nen pitää tehdä tes­ta­men­til­la. Tes­ta­men­tis­sa voi jättää jonkun ilman pe­rin­töä (kuten lapsen), mutta tämä ei tar­koi­ta samaa asiaa kuin pe­rin­nöt­tä­mäk­si te­ke­mi­nen.

Hen­ki­lö voi eläes­sään päät­tää tehdä pe­ril­li­sen­sä pe­rin­nöt­tö­mäk­si, mutta vain niillä pe­rus­teil­la, jotka on laissa sää­det­ty.

Käymme ar­tik­ke­lis­sa läpi asioi­ta, jotka liit­tyy pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mis­tä tes­ta­men­til­la – onko mah­dol­lis­ta jättää su­ku­lai­nen ilman pe­rin­töä?

Rin­ta­pe­ril­li­sil­lä on oikeus la­kio­saan tes­ta­men­tis­ta huo­li­mat­ta

Rin­ta­pe­ril­li­sel­lä on oikeus la­kio­saan. La­kio­saa voi vaatia tes­ta­men­tis­ta huo­li­mat­ta.

Tämä tar­koit­taa sitä, että rin­ta­pe­ril­li­nen, eli esi­mer­kik­si lapsi tai lap­sen­lap­si, voi vaatia it­sel­leen laissa mää­rät­tyä vä­him­mäis­osaa pe­rin­nös­tä. Rin­ta­pe­ril­lis­ten la­kio­san suu­ruus on puolet pe­rin­nös­tä.

Les­kel­lä oikeus asua yh­tei­ses­sä ko­dis­sa

Myös les­kel­lä on la­ki­mää­räi­siä oi­keuk­sia, joita ei voi tes­ta­men­tin ta­val­li­sil­la mää­räyk­sil­lä si­vuut­taa. Les­kel­lä ei ole oi­keut­ta la­kio­saan, mutta hä­nel­lä voi olla lain mukaan oikeus asua yh­tei­ses­sä ko­dis­sa ja olla ja­ka­mat­ta kodin ir­tai­mis­toa.

Lesken oi­keut­ta jäädä asu­maan yh­tei­siin kotiin ei ole mah­dol­lis­ta kier­tää tes­ta­men­til­la. Muun omai­suu­den voi kui­ten­kin tes­ta­men­tata pois lesken ulot­tu­vil­ta.

Leski ei kui­ten­kaan peri ilman tes­ta­ment­tia mitään puo­li­son­sa omai­suu­des­ta. Puo­li­son kuol­les­sa teh­dään nk. jää­mis­tö­osi­tus, jossa puo­li­soi­den omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan avio-oi­keu­den no­jal­la. Mikäli kuol­lut puo­li­so on ollut va­rak­kaam­pi, saa leski ta­sin­koa eli osan kuol­leen puo­li­son­sa omai­suu­des­ta.

Jos puo­li­soil­la on avio­eh­to, sulkee asia­kir­ja omai­suu­den tai osan siitä avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le. Riip­puu paljon teh­dys­tä avio­eh­dos­ta, että miten omai­suus ja­kaan­tuu kuol­les­sa tai avio­eron sat­tues­sa.

Pe­rit­tä­väl­lä ei ole rin­ta­pe­ril­li­siä eikä leskeä

Jos pe­rit­tä­väl­lä ei ole rin­ta­pe­ril­li­siä eikä leskeä, voi hän te­ke­mäl­lään tes­ta­men­til­la sulkea ulos muut lain­mu­kai­set pe­ril­li­sen­sä jää­mis­tös­tä.

Tässä ta­pauk­ses­sa ei kui­ten­kaan ole kyse var­si­nai­ses­ta pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­ses­tä

Täysin pe­rin­nöt­tö­mäk­si jät­tä­mi­nen tes­ta­men­til­la

Tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa pe­ril­li­set, ja jopa rin­ta­pe­ril­li­set, voi tes­ta­men­til­la tehdä pe­rin­nöt­tö­mäk­si. Pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­sen ehdot ovat kui­ten­kin tiukat. Usein ta­pauk­seen liit­tyy rikos tai muuta kun­nia­ton­ta toi­min­taa.

Pe­rin­nöt­tö­mäk­si voi tehdä pe­ril­li­sen, joka:

on ta­hal­li­sel­la ri­kok­sel­la sy­väs­ti lou­kan­nut pe­rit­tä­vää, hänen pe­ri­mis­pol­ves­sa olevaa su­ku­lais­taan, ot­to­las­taan tai tämän jäl­ke­läis­tä.

jat­ku­vas­ti viet­tää kun­nia­ton­ta tai epä­si­veel­lis­tä elämää.

Ta­pah­tu­neen ri­kok­sen ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se koh­dis­tua pe­rit­tä­vään tai lä­hei­seen. Riit­tää, että tehty rikos on sub­jek­tii­vi­ses­ti lou­kan­nut pe­rit­tä­vää tai hänen lä­heis­tään.

Pe­ril­li­nen syyl­lis­ty­nyt ri­kok­seen

Rin­ta­pe­ril­li­sen te­ke­män ri­kok­sen täytyy olla luon­teel­taan vakava, ta­hal­li­nen ja siitä tulee olla an­net­tu­na tuo­miois­tui­men tuomio.

Ri­kok­sen teon ajan­koh­dal­la ei ole mer­ki­tys­tä pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­sen kan­nal­ta. Teko on voitu tehdä monta vuotta ennen pe­rit­tä­vän kuo­le­maa.

Alle 15-vuo­tias­ta tai syyn­ta­kee­ton­ta hen­ki­löä ei voi kui­ten­kaan voi tehdä pe­rin­nöt­tö­mäk­si.

Pe­ril­li­sen kun­nia­ton tai epä­si­veel­li­nen elämä

Kun­niat­to­man ja epä­si­veel­li­sen elämän ar­vioin­ti taas ta­pah­tuu pe­rit­tä­vän elä­män­ta­van koko­nai­sar­vioin­nin pe­rus­teel­la, eikä liity yk­sit­täi­siin ta­pauk­siin.

Har­kin­taan vai­kut­taa eri­tyi­ses­ti se, että min­kä­lai­se­na vai­na­ja on itse aja­tel­lut kun­niat­to­man ja epä­si­veel­li­sen elämän olevan. On mah­dol­lis­ta, että vuo­sien juo­pot­te­lu ja epä­asial­li­nen käytös pe­rit­tä­vää koh­taan riit­täi­si­vät pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­seen.

Tär­ke­ää on myös se, että pe­ril­li­sen elä­män­ta­pa on ollut jat­ku­vaa ja sään­nöl­lis­tä. Lyhyt vaihe elä­mäs­sä ei oi­keu­ta pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­seen.

Tes­ta­men­til­la voi tehdä pe­ril­li­sen pe­rin­nöt­tö­mäk­si

Pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­nen edel­lyt­tää lain mää­ri­tel­mien täyt­ty­mis­tä, mutta se on mah­dol­lis­ta te­ke­mäl­lä tes­ta­ment­ti.

Pe­rit­tä­vän tulee mää­rä­tä asias­ta te­ke­mäs­sään tes­ta­men­tis­sa ja kertoa pe­rus­te, miksi haluaa jättää pe­ril­li­sen pe­rin­nöt­tö­mäk­si.

Pe­rin­nöt­tö­mäk­si tehdyn hen­ki­lön osuus menee sil­loin hen­ki­lön si­jaan­tu­lo­pe­ril­li­sel­le. Näin ta­paus­ta kä­si­tel­lään sa­mal­la ta­val­la, kun jos pe­rin­nöt­tö­mäk­si tehty hen­ki­lö olisi kuol­lut.

Miten il­mai­sen pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­sen tes­ta­men­tis­sa?

Pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­sen mää­räys ja pe­rus­te mää­räyk­sel­le tulee kir­ja­ta tes­ta­ment­tiin riit­tä­vän tar­kas­ti.

Yk­si­tyis­koh­tais­ta sel­vi­tys­tä pe­ril­li­sen toi­min­nas­ta tai käy­tök­ses­tä ei kui­ten­kaan vaa­di­ta.

Kenen vas­tuul­la on näyt­tää toteen pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­sen pe­rus­te?

Pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­sen pe­rus­teen to­teen­näyt­tä­mi­sen vas­tuus­sa on se hen­ki­lö, joka vetoaa ky­sei­seen pe­rus­tee­seen.

Pe­rus­te on näy­tet­tä­vä toteen, sillä pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­nen vai­kut­taa pe­ri­mys­jär­jes­tyk­seen, ja siten myös pe­rin­nön­ja­koon.

Pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­sen rii­taut­ta­mi­nen

Pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­nen on mah­dol­lis­ta rii­taut­taa ennen pe­rin­nön­ja­koa tai sen jäl­keen.

Pe­rin­nöt­tö­mäk­si tehdyn hen­ki­lön tulee tehdä va­paa­muo­toi­nen rii­taut­ta­mi­nen. Mikäli tämä ei on­nis­tu, tulee hänen nostaa tuo­miois­tui­mes­sa kanne. Kan­tees­sa hen­ki­lön tulee kiis­tää pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­nen ja sen pe­rus­teet.

Tes­ta­ment­ti ne­tis­sä jo tänään – Aa­tok­ses­sa

Joko olet kuul­lut Aa­tok­ses­ta? Aatos laatii no­peas­ti ja hel­pos­ti tes­ta­men­tin toi­vei­de­si mukaan. Voit lisätä mää­räyk­siä, kuten pe­rin­nöt­tö­mäk­si jät­tä­mi­sen sekä muita vaa­ti­muk­sia omai­suu­te­si ja­kaan­tu­mi­ses­ta.

Voit lisätä tai muo­ka­ta pe­ril­li­siä­si hel­pos­ti. Vaih­toeh­toi­ses­ti voit mää­rit­tää pro­sen­tu­aa­li­set osuu­det, jotka pe­ril­li­set saavat.

Tes­ta­men­tin luo­mi­seen menee aikaa noin 10 mi­nuut­tia. Mak­set­tua­si asia­kir­jan, saat la­dat­tua val­miin tes­ta­men­tin heti it­sel­le­si. Al­le­kir­joi­ta tes­ta­ment­ti itse sekä hanki kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set, jotta tes­ta­ment­ti on lain­voi­mai­nen.

Tee tes­ta­ment­ti it­sel­le­si jo tänään. Ko­kei­le pal­ve­lua tästä: