Pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­nen

Puu talvisessa maisemassa
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
28.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­nen on mah­dol­lista vain tes­ta­men­tilla, ja sil­loin­kin siihen vai­kut­taa lakiin sää­det­tyjä py­kä­liä.

Lain (40/1965) mukaan pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­nen pitää tehdä tes­ta­men­tilla. Tes­ta­men­tissa voi jättää jonkun ilman pe­rin­töä (kuten lapsen), mutta tämä ei tar­koita samaa asiaa kuin pe­rin­nöt­tä­mäksi te­ke­mi­nen.

Hen­kilö voi eläes­sään päät­tää tehdä pe­ril­li­sensä pe­rin­nöt­tö­mäksi, mutta vain niillä pe­rus­teilla, jotka on laissa sää­detty.

Käymme ar­tik­ke­lissa läpi asioita, jotka liit­tyy pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mistä tes­ta­men­tilla – onko mah­dol­lista jättää su­ku­lai­nen ilman pe­rin­töä?

Rin­ta­pe­ril­li­sillä on oikeus la­kio­saan tes­ta­men­tista huo­li­matta

Rin­ta­pe­ril­li­sellä on oikeus la­kio­saan. La­kio­saa voi vaatia tes­ta­men­tista huo­li­matta.

Tämä tar­koit­taa sitä, että rin­ta­pe­ril­li­nen, eli esi­mer­kiksi lapsi tai lap­sen­lapsi, voi vaatia it­sel­leen laissa mää­rät­tyä vä­him­mäis­osaa pe­rin­nöstä. Rin­ta­pe­ril­lis­ten la­kio­san suu­ruus on puolet pe­rin­nöstä.

💡 Vinkki: Tie­sitkö, että hä­tä­ti­lassa tes­ta­men­tin muo­to­mää­räyk­sistä on mah­dol­lista poi­keta hä­tä­ti­la­tes­ta­men­tilla? Ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti on kir­jal­li­nen hä­tä­ti­la­tes­ta­mentti.

Les­kellä oikeus asua yh­tei­sessä ko­dissa

Myös les­kellä on la­ki­mää­räi­siä oi­keuk­sia, joita ei voi tes­ta­men­tin ta­val­li­silla mää­räyk­sillä si­vuut­taa. Les­kellä ei ole oi­keutta la­kio­saan, mutta hä­nellä voi olla lain mukaan oikeus asua yh­tei­sessä ko­dissa ja olla ja­ka­matta kodin ir­tai­mis­toa.

Lesken oi­keutta jäädä asu­maan yh­tei­siin kotiin ei ole mah­dol­lista kier­tää tes­ta­men­tilla. Muun omai­suu­den voi kui­ten­kin tes­ta­men­tata pois lesken ulot­tu­vilta.

Leski ei kui­ten­kaan peri ilman tes­ta­ment­tia mitään puo­li­sonsa omai­suu­desta. Puo­li­son kuol­lessa teh­dään nk. jää­mis­tö­osi­tus, jossa puo­li­soi­den omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan avio-oi­keu­den no­jalla. Mikäli kuol­lut puo­liso on ollut va­rak­kaampi, saa leski ta­sin­koa eli osan kuol­leen puo­li­sonsa omai­suu­desta.

Jos puo­li­soilla on avio­ehto, sulkee asia­kirja omai­suu­den tai osan siitä avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle. Riip­puu paljon teh­dystä avio­eh­dosta, että miten omai­suus ja­kaan­tuu kuol­lessa tai avio­eron sat­tuessa.

Pe­rit­tä­vällä ei ole rin­ta­pe­ril­li­siä eikä leskeä

Jos pe­rit­tä­vällä ei ole rin­ta­pe­ril­li­siä eikä leskeä, voi hän te­ke­mäl­lään tes­ta­men­tilla sulkea ulos muut lain­mu­kai­set pe­ril­li­sensä jää­mis­töstä.

Tässä ta­pauk­sessa ei kui­ten­kaan ole kyse var­si­nai­sesta pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­sestä

Täysin pe­rin­nöt­tö­mäksi jät­tä­mi­nen tes­ta­men­tilla

Tie­tyissä ta­pauk­sissa pe­ril­li­set, ja jopa rin­ta­pe­ril­li­set, voi tes­ta­men­tilla tehdä pe­rin­nöt­tö­mäksi. Pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­sen ehdot ovat kui­ten­kin tiukat. Usein ta­pauk­seen liit­tyy rikos tai muuta kun­nia­tonta toi­min­taa.

Pe­rin­nöt­tö­mäksi voi tehdä pe­ril­li­sen, joka:

on ta­hal­li­sella ri­kok­sella sy­västi lou­kan­nut pe­rit­tä­vää, hänen pe­ri­mis­pol­vessa olevaa su­ku­lais­taan, ot­to­las­taan tai tämän jäl­ke­läistä.

jat­ku­vasti viet­tää kun­nia­tonta tai epä­si­veel­listä elämää.

Ta­pah­tu­neen ri­kok­sen ei vält­tä­mättä tar­vitse koh­dis­tua pe­rit­tä­vään tai lä­hei­seen. Riit­tää, että tehty rikos on sub­jek­tii­vi­sesti lou­kan­nut pe­rit­tä­vää tai hänen lä­heis­tään.

Pe­ril­li­nen syyl­lis­ty­nyt ri­kok­seen

Rin­ta­pe­ril­li­sen te­ke­män ri­kok­sen täytyy olla luon­teel­taan vakava, ta­hal­li­nen ja siitä tulee olla an­net­tuna tuo­miois­tui­men tuomio.

Ri­kok­sen teon ajan­koh­dalla ei ole mer­ki­tystä pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­sen kan­nalta. Teko on voitu tehdä monta vuotta ennen pe­rit­tä­vän kuo­le­maa.

Alle 15-vuo­tiasta tai syyn­ta­kee­tonta hen­ki­löä ei voi kui­ten­kaan voi tehdä pe­rin­nöt­tö­mäksi.

Pe­ril­li­sen kun­nia­ton tai epä­si­veel­li­nen elämä

Kun­niat­to­man ja epä­si­veel­li­sen elämän ar­viointi taas ta­pah­tuu pe­rit­tä­vän elä­män­ta­van ko­ko­nai­sar­vioin­nin pe­rus­teella, eikä liity yk­sit­täi­siin ta­pauk­siin.

Har­kin­taan vai­kut­taa eri­tyi­sesti se, että min­kä­lai­sena vai­naja on itse aja­tel­lut kun­niat­to­man ja epä­si­veel­li­sen elämän olevan. On mah­dol­lista, että vuo­sien juo­pot­telu ja epä­asial­li­nen käytös pe­rit­tä­vää koh­taan riit­täi­si­vät pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­seen.

Tär­keää on myös se, että pe­ril­li­sen elä­män­tapa on ollut jat­ku­vaa ja sään­nöl­listä. Lyhyt vaihe elä­mässä ei oi­keuta pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­seen.

Tes­ta­men­tilla voi tehdä pe­ril­li­sen pe­rin­nöt­tö­mäksi

Pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­nen edel­lyt­tää lain mää­ri­tel­mien täyt­ty­mistä, mutta se on mah­dol­lista te­ke­mällä tes­ta­mentti.

Pe­rit­tä­vän tulee mää­rätä asiasta te­ke­mäs­sään tes­ta­men­tissa ja kertoa pe­rus­te, miksi haluaa jättää pe­ril­li­sen pe­rin­nöt­tö­mäksi.

Pe­rin­nöt­tö­mäksi tehdyn hen­ki­lön osuus menee sil­loin hen­ki­lön si­jaan­tu­lo­pe­ril­li­selle. Näin ta­pausta kä­si­tel­lään sa­malla ta­valla, kun jos pe­rin­nöt­tö­mäksi tehty hen­kilö olisi kuol­lut.

Miten il­mai­sen pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­sen tes­ta­men­tissa?

Pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­sen mää­räys ja pe­rus­te mää­räyk­selle tulee kir­jata tes­ta­ment­tiin riit­tä­vän tar­kasti.

Yk­si­tyis­koh­taista sel­vi­tystä pe­ril­li­sen toi­min­nasta tai käy­tök­sestä ei kui­ten­kaan vaa­dita.

Kenen vas­tuulla on näyt­tää toteen pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­sen pe­rus­te?

Pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­sen pe­rus­teen to­teen­näyt­tä­mi­sen vas­tuussa on se hen­kilö, joka vetoaa ky­sei­seen pe­rus­tee­seen.

Pe­rus­te on näy­tet­tävä toteen, sillä pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­nen vai­kut­taa pe­ri­mys­jär­jes­tyk­seen, ja siten myös pe­rin­nön­ja­koon.

Pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­sen rii­taut­ta­mi­nen

Pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­nen on mah­dol­lista rii­taut­taa ennen pe­rin­nön­ja­koa tai sen jäl­keen.

Pe­rin­nöt­tö­mäksi tehdyn hen­ki­lön tulee tehdä va­paa­muo­toi­nen rii­taut­ta­mi­nen. Mikäli tämä ei on­nistu, tulee hänen nostaa tuo­miois­tui­messa kanne. Kan­teessa hen­ki­lön tulee kiis­tää pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­nen ja sen pe­rus­teet.

Tes­ta­mentti ne­tissä jo tänään – Aa­tok­sessa

Joko olet kuul­lut Aa­tok­sesta? Aatos laatii no­peasti ja hel­posti tes­ta­men­tin toi­vei­desi mukaan. Voit lisätä mää­räyk­siä, kuten pe­rin­nöt­tö­mäksi jät­tä­mi­sen sekä muita vaa­ti­muk­sia omai­suu­tesi ja­kaan­tu­mi­sesta.

Voit lisätä tai muo­kata pe­ril­li­siäsi hel­posti. Vaih­toeh­toi­sesti voit mää­rit­tää pro­sen­tu­aa­li­set osuu­det, jotka pe­ril­li­set saavat.

Tes­ta­men­tin luo­mi­seen menee aikaa noin 10 mi­nuut­tia. Mak­set­tuasi asia­kir­jan, saat la­dat­tua val­miin tes­ta­men­tin heti it­sel­lesi. Al­le­kir­joita tes­ta­mentti itse sekä hanki kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set, jotta tes­ta­mentti on lain­voi­mai­nen.

Tee tes­ta­mentti it­sel­lesi jo tänään. Ko­keile pal­ve­lua tästä: