Mikä on ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti? 

henkilö kallion reunalla
Aatos-Saara
Saara
19.12.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti eli kir­jal­li­nen hä­tä­ti­la­tes­ta­mentti on ni­mensä mu­kai­sesti hä­tä­ti­lassa tehty tes­ta­mentti. Se on voi­massa vain 3 kuu­kau­den ajan.

Tes­ta­men­tille on laissa ase­te­tut tiukat muo­to­mää­räyk­set. Hä­tä­ti­lan­teessa näistä tes­ta­men­tin muo­to­mää­räyk­sistä on mah­dol­lista poi­keta ho­lo­gra­fi­sella tes­ta­men­tilla eli kir­jal­li­sella hä­tä­ti­la­tes­ta­men­tilla.

Ho­lo­gra­fi­seen tes­ta­ment­tiin tur­vau­du­taan yleensä äkil­li­sen sai­rau­den tai on­net­to­muu­den het­kellä.

Ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti on kir­jal­li­nen hä­tä­ti­la­tes­ta­mentti

Hä­tä­ti­la­tes­ta­ment­teja on ole­massa kah­den­lai­sia: suul­li­sia ja kir­jal­li­sia.

  • Kir­jal­li­nen hä­tä­ti­la­tes­ta­mentti eli ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti tulee kir­joit­taa oma­kä­ti­sesti pa­pe­rille hä­tä­ti­lan val­li­tessa sekä al­le­kir­joit­taa itse. Täl­löin to­dis­ta­jia ei tar­vita. 
  • Suul­li­nen hä­tä­ti­la­tes­ta­mentti tar­vit­see kaksi to­dis­ta­jaa. Heitä koskee samat vaa­ti­muk­set kuin tes­ta­men­tin to­dis­ta­jia yleensä. Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jan tulee olla yli 15-vuo­tias ei-su­ku­lai­nen. Pe­rin­nön ja­ka­mi­sesta an­ne­tut mää­räyk­set ovat näiden kuu­li­joi­den muis­tin va­rassa.

💡 Näin laki sanoo hä­tä­ti­la­tes­ta­men­tista: Pe­rin­tö­kaa­ren (40/1965) 10 luvun 3 §:n 1 mo­men­tin mukaan hän, joka sai­rau­den tai muun pa­kot­ta­van syyn vuoksi on es­ty­nyt te­ke­mästä tes­ta­ment­tia 1 §:ssä sää­de­tyllä ta­valla, saa tehdä sen suul­li­sesti kahden to­dis­ta­jan ol­lessa yh­tai­kaa läsnä tai to­dis­ta­jit­ta­kin oma­kä­ti­sesti kir­joit­ta­mal­laan ja al­le­kir­joit­ta­mal­laan asia­kir­jalla.

Oletko sinä jo tehnyt tes­ta­ment­tia?

Tes­ta­mentti on asia­kirja, jolla säädät omai­suu­tesi koh­ta­losta kuo­le­masi jäl­keen. Aa­tok­sen pal­ve­lussa voit laatia yk­si­löl­li­sesti rää­tä­löi­dyn tes­ta­men­tin heti.

Tes­ta­men­tin laa­ti­mi­seen pal­ve­lus­samme menee noin 10 mi­nuut­tia, minkä jäl­keen voit ladata val­miin asia­kir­jan it­sel­lesi.

Klik­kaa “aloita” ja ko­keile tes­ta­men­tin te­ke­mistä.

Ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti tulee tar­pee­seen hä­tä­ti­lan­teessa

Ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti voi­daan laatia vain hä­tä­ti­lan val­li­tessa. Hä­tä­ti­lassa jokin pa­kot­tava syy estää laa­ti­masta muo­to­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vää tes­ta­ment­tia.

Pa­kot­tava syy voi olla esi­mer­kiksi sai­raus tai au­to­ko­lari. Täl­lai­sena syynä ei pidetä kii­rettä tai va­rat­to­muutta.

⚠️ Esi­merkki: Hä­tä­tila, jol­loin ho­lo­gra­fista tes­ta­ment­tia tar­vi­taan

Hen­kilö A on jou­tu­nut va­ka­vaan lii­ken­neon­net­to­muu­teen. Lää­kä­rin arvion mukaan A jou­du­taan kii­reel­li­sesti leik­kaa­maan, mutta toi­men­pi­teen vaa­ti­vuu­den takia on­nis­tu­mi­sesta ei ole ta­keita. A voi täl­löin itse kir­joit­taa pa­pe­rille tes­ta­ment­ti­mää­räyk­sensä eli ho­lo­gra­fi­sen tes­ta­men­tin. Täl­löin henkeä uh­kaava tila olisi este, jonka pe­rus­teella voi­daan laatia tes­ta­mentti hä­tä­ti­lassa.

Ho­lo­gra­fi­sen tes­ta­men­tin oi­keu­del­li­nen si­to­vuus lakkaa kolmen kuu­kau­den ku­lut­tua esteen lak­kaa­mi­sesta.

Pe­rin­tö­kaa­ren mukaan hä­tä­ti­la­tes­ta­mentti kat­so­taan rau­en­neeksi, jos tes­ta­men­tin te­ki­jällä on esteen la­kat­tua kolmen kuu­kau­den ajan ollut ti­lai­suus mää­rätä jää­mis­tös­tään sillä ta­valla kuin tes­ta­men­tilla ta­val­li­sesti mää­rä­tään nou­dat­taen muo­to­vaa­ti­muk­sia.

Ho­lo­gra­fi­sen tes­ta­men­tin muoto

Ho­lo­gra­fi­sella tes­ta­men­tilla ei ole monia muo­to­vaa­ti­muk­sia. Muo­to­vaa­ti­muk­sena on, että tes­ta­men­tin antaja itse kir­joit­taa tes­ta­men­tin ja al­le­kir­joit­taa sen.

Edes to­dis­ta­jan läs­nä­olo tai al­le­kir­joi­tus ei ole vält­tä­mä­töntä ho­lo­gra­fi­sessa tes­ta­men­tissa. Suul­li­sesti laa­dittu hä­tä­ti­la­tes­ta­mentti tulee antaa kahden to­dis­ta­jan läsnä ol­lessa.

Aina ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti ei kui­ten­kaan ole pätevä. Ho­lo­gra­fista tes­ta­ment­tia voi­daan moit­tia laissa an­ne­tuin pe­rus­tein.

Tes­ta­mentti on pä­te­mä­tön, mikäli:

  1. tes­ta­men­tin laa­tija ei ollut kel­poi­nen mää­rää­mään jää­mis­tös­tään;
  2. tes­ta­ment­tia ei ole tehty laissa sää­de­tyssä muo­dossa;
  3. tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen on vai­kut­ta­nut mie­li­sai­raus, tyl­sä­mie­li­syys tai tes­ta­men­tin laa­ti­jan muu sie­lun­toi­min­nan häiriö; tai
  4. tes­ta­men­tin laa­tija on pa­ko­tettu te­ke­mään tes­ta­mentti tai hänet on siihen tai­vu­tettu käyt­tä­mällä väärin hänen ym­mär­tä­mät­tö­myyt­tään, tah­don­heik­kout­taan tai riip­pu­vaista ase­maansa taikka jos hänet on pe­tol­li­sesti vie­telty te­ke­mään tes­ta­mentti tahi jos hän on muu­toin sillä tavoin ereh­ty­nyt, että se on mää­rää­västi vai­kut­ta­nut hänen tah­toonsa.

Myös ho­lo­gra­fista tes­ta­ment­tia voi siis moit­tia.

💡 Lue lisää: Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen

auringonkukkia ikkunalla

Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set ho­lo­gra­fi­sesta tes­ta­men­tista

Alla näet vas­tauk­sia usein ky­syt­tyi­hin ky­sy­myk­siin ho­lo­gra­fi­sesta tes­ta­men­tista.

Voiko ho­lo­gra­fi­sen tes­ta­men­tin kir­joit­taa käsin?

Ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti tulee kir­joit­taa käsin. Sitä ei kat­sota hä­tä­ti­la­tes­ta­men­tiksi, jos se on esi­mer­kiksi tie­to­ko­neella tai kir­joi­tus­ko­neella kir­joi­tettu. Tie­to­ko­neella kir­joi­tet­tua tes­ta­ment­tia koskee ta­val­li­sen tes­ta­men­tin vaa­ti­muk­set.

On kui­ten­kin ti­lan­teita, jol­loin asia­kirja voi olla osit­tain ko­neella ja osit­tain käsin kir­joi­tettu. Jos suurin osa asia­kir­jasta on kir­joi­tettu käsin, voi­daan sen tul­kita täyt­tä­vän vaa­ti­mus oma­kä­ti­syy­destä.

Onko tes­ta­mentti pätevä ilman to­dis­ta­jia?

Hä­tä­ti­la­tes­ta­men­teista ho­lo­gra­fi­nen tes­ta­mentti on pätevä ilman to­dis­ta­jia. Hä­tä­ti­lassa suul­li­sesti an­net­tuun tes­ta­ment­tiin tulee olla kaksi to­dis­ta­jaa kuu­le­massa tes­ta­mentti. Ta­val­li­sessa muo­dossa kir­joi­tet­tuun tes­ta­ment­tiin tar­vi­taan aina to­dis­ta­jat.

Voiko tes­ta­men­tin tehdä ilman la­ki­miestä?

Niin hä­tä­ti­la­tes­ta­men­tin kuin ta­val­li­sen tes­ta­men­tin voi tehdä ilman la­ki­miestä. Tes­ta­men­tin voi tehdä myös ne­tissä.

Pi­tääkö tes­ta­mentti vah­vis­taa?

Tes­ta­ment­tia ei vah­vis­teta eikä re­kis­te­röidä esi­mer­kiksi vi­ran­omai­sella. Tes­ta­men­tin tekijä säi­lyt­tää tes­ta­men­tin itse tur­val­li­sessa pai­kassa

Laadi tes­ta­mentti ajoissa Aa­tok­sessa

Itse ker­rottu ja itse kir­joi­tettu tes­ta­mentti jättää usein tul­kin­nan­va­raa. Siksi on hyvä, että asian­mu­kai­nen lain vaa­ti­muk­set täyt­tävä tes­ta­mentti on tehty ajoissa vas­taa­maan tes­ta­men­tin­te­ki­jän tahtoa.

Help­po­käyt­töi­sessä pal­ve­lus­samme teet eri­lai­set tes­ta­men­tit hel­posti ja ju­ri­di­sesti oikein. Voit laatia tes­ta­men­tin vas­taa­mana toi­vei­tasi - voit esi­mer­kiksi lisätä tes­ta­ment­tiin eri­lai­sia ehtoja, kuten siir­tää pää­tös­val­lan tes­ta­men­tin­saa­jalle.

Asiak­kaa­namme saat meiltä aina myös mak­su­tonta la­kia­pua.