Kuinka vaatia la­kio­saa?

Henkilö selailemassa tietokonetta.
Aatos-Nea
Nea
7.8.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Suo­mes­sa ei läh­tö­koh­tai­ses­ti voi jättää las­taan pe­rin­nöt­tö­mäk­si. Joskus tes­ta­men­til­la voi­daan kui­ten­kin yrit­tää jättää pe­ril­li­nen koko­naan pe­rin­nöt­tö­mäk­si tai pe­rin­töä jä­te­tään liian vähän. Täl­lai­nen tes­ta­ment­ti voi jäädä voi­maan jos la­kio­saa ei vaa­di­ta. Miten tässä ti­lan­tees­sa kuu­lui­si siis toimia? 

Rin­ta­pe­ril­li­sel­lä on läh­tö­koh­tai­ses­ti aina oikeus la­kio­saan. Rin­ta­pe­ril­li­sel­lä tar­koi­te­taan suo­raan ale­ne­vas­sa pol­ves­sa olevaa jäl­ke­läis­tä. Ky­sees­sä on siis esi­mer­kik­si lapsi tai lap­sen­lap­si. 

La­kio­sa on puolet siitä pe­rin­tö­osas­ta, johon rin­ta­pe­ril­li­nen olisi ollut oi­keu­tet­tu ilman tes­ta­ment­tia. Ai­noas­taan rin­ta­pe­ril­li­sel­lä on oikeus la­kio­saan. La­kio­saa täytyy erik­seen vaatia. 

Rin­ta­pe­ril­li­sen tulee vaatia la­kio­saan­sa

Jos vai­na­ja on jät­tä­nyt tes­ta­men­tin, tulee kaik­kien tes­ta­men­tin saa­jien antaa tes­ta­ment­ti rin­ta­pe­ril­li­sil­le tie­dok­si. Tämä on heidän vel­vol­li­suu­ten­sa.

Tes­ta­ment­ti yleen­sä pie­nen­tää jonkun tai joi­den­kin rin­ta­pe­ril­lis­ten oi­keut­ta pe­rin­töön. Vii­meis­tään tes­ta­men­tin tie­dok­sian­nos­ta pe­ril­li­sil­le sel­vi­ää, missä määrin he tu­le­vat saa­maan pe­rin­töä. 

Tes­ta­ment­ti on siltä osin te­ho­ton, kun se louk­kaa rin­ta­pe­ril­li­sen oi­keut­ta la­kio­saan. La­kio­saa ei kui­ten­kaan mak­se­ta au­to­maat­ti­ses­ti. Rin­ta­pe­ril­li­sen on erik­seen vaa­dit­ta­va la­kio­saan­sa

La­kio­saa tulee vaatia kuuden kuu­kau­den ku­lues­sa siitä het­kes­tä, kun rin­ta­pe­ril­li­nen on saanut tiedon tes­ta­men­tis­ta. Rin­ta­pe­ril­li­sen on teh­tä­vä la­kio­sail­moi­tus. La­kio­sail­moi­tuk­sel­la rin­ta­pe­ril­li­nen toteaa tes­ta­men­tin louk­kaa­vaan hänen oi­keut­taan la­kio­saan. Sa­mal­la hän il­moit­taa, että tulee vaa­ti­maan la­kio­san­sa pe­rit­tä­vän jää­mis­tös­tä.

La­kio­sail­moi­tus tulee tehdä kir­jal­li­ses­ti

La­kio­sail­moi­tus teh­dään kir­jal­li­ses­ti ja to­dis­teel­li­ses­ti. Vaa­ti­mus la­kio­sas­ta on toi­mi­tet­ta­va tes­ta­men­tin saa­jal­le. Il­moi­tus on hen­ki­lö­koh­tai­nen. Tämä tar­koit­taa sitä, että kaik­kien rin­ta­pe­ril­lis­ten on vaa­dit­ta­va omaa la­kio­saan­sa erik­seen. Li­säk­si, jos tes­ta­men­tin saajia on useam­pi, tulee la­kio­saa vaatia heiltä jo­kai­sel­ta.

La­kio­sail­moi­tuk­sel­le ei ole paljon muo­to­vaa­ti­muk­sia. Muo­to­vaa­ti­mus­ten mukaan la­kio­sail­moi­tus tulee toi­mit­taa

  1. kir­jal­li­ses­ti ja 
  2. to­dis­teel­li­ses­ti.

Il­moi­tus tulee antaa kir­jal­li­ses­ti, esi­mer­kik­si pa­pe­ri­se­na tai säh­köi­ses­ti. Suul­li­nen il­moi­tus ei ole riit­tä­vä. 

Li­säk­si la­kio­sail­moi­tus tulee tehdä to­dis­teel­li­ses­ti. Rin­ta­pe­ril­li­sen pitää pystyä to­dis­ta­maan, että tes­ta­men­tin saaja on vas­taa­not­ta­nut il­moi­tuk­sen.

Esi­merk­ki 1: la­kio­sail­moi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen

Rin­ta­pe­ril­li­nen lä­het­tää la­kio­sail­moi­tuk­sen pos­tit­se pa­lau­tus­kuo­ren kanssa. Il­moi­tuk­sen mukana hän lä­het­tää yk­sin­ker­tai­sen asia­kir­jan, jonka mukaan tes­ta­men­tin saaja on ot­ta­nut il­moi­tuk­sen vas­taan. 

Tes­ta­men­tin saaja al­le­kir­joit­taa asia­kir­jan ja lä­het­tää sen pa­lau­tus­kuo­res­sa rin­ta­pe­ril­li­sel­le. Al­le­kir­joi­tuk­sel­laan tes­ta­men­tin saaja vah­vis­taa, että hän on ot­ta­nut il­moi­tuk­sen vas­taan. Rin­ta­pe­ril­li­nen pystyy to­dis­ta­maan, että la­kio­sail­moi­tus on lä­he­tet­ty.

Kir­jal­li­sen la­kio­sail­moi­tuk­sen voi myös yk­sin­ker­tai­ses­ti luo­vut­taa tes­ta­men­tin saa­jal­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. 

💡 Il­moi­tuk­sen si­säl­tö saa olla va­paa­muo­toi­nen. Siitä tulee ai­noas­taan käydä ilmi, että rin­ta­pe­ril­li­nen vaatii la­kio­san­sa. La­kio­san määrää tai muotoa ei tar­vit­se mää­ri­tel­lä.

La­kio­sa­vaa­ti­mus on osoi­tet­ta­va tes­ta­men­tin saa­jal­le

La­kio­sa­vaa­ti­mus esi­te­tään suoraa tes­ta­men­tin saa­jal­le. Vaa­ti­muk­sen la­kio­sas­ta voi lä­het­tää esi­mer­kik­si kir­jeit­se ko­tio­soit­tee­seen. La­kio­saa voi vaatia myös yk­sin­ker­tai­sel­la il­moi­tuk­sel­la pe­ru­kir­jas­sa

Rin­ta­pe­ril­li­nen voi ha­lu­tes­saan vä­lit­tää la­kio­sa­vaa­ti­muk­sen myös haas­te­mie­hen kautta. Haas­te­mies­tä hae­taan ko­ti­paik­ka­kun­nan kä­rä­jä­oi­keu­del­ta. On hyvä muis­taa, että haas­te­mie­hen käyt­tä­mi­nen maksaa. Maksu pe­ri­tään aina toi­mek­sian­ta­jal­ta, toisin sanoen ti­laa­jal­ta. 

Lain mukaan la­kio­sail­moi­tuk­sen voi jul­kais­ta myös Vi­ral­li­ses­sa leh­des­sä. Näin voi­daan toimia esi­mer­kik­si sil­loin kun tes­ta­men­tin saajaa ei saada kiinni. Hänen olin­paik­kan­sa voi olla tun­te­ma­ton tai hän saat­taa ta­hal­li­ses­ti väl­tel­lä la­kio­sail­moi­tus­ta.

Vi­ral­li­ses­sa leh­des­sä jul­kais­taan esi­mer­kik­si yk­si­tyis­hen­ki­löi­den la­ki­sää­tei­siä il­moi­tuk­sia. Jos rin­ta­pe­ril­li­sel­lä on vai­keuk­sia täyt­tää vel­vol­li­suu­ten­sa la­kio­sail­moi­tuk­sen an­ta­mi­ses­ta, voi il­moi­tuk­sen tehdä Vi­ral­li­ses­sa leh­des­sä. Il­moi­tus jä­te­tään kir­jau­tu­mal­la Vi­ral­li­sen lehden verk­ko­si­vul­le. 

La­kio­sa on mak­set­ta­va koh­tuul­li­ses­sa ajassa

Jos tes­ta­ment­ti on lou­kan­nut rin­ta­pe­ril­li­sen oi­keut­ta la­kio­saan, ei tes­ta­men­tin saaja saa pe­rin­töä sel­lai­se­naan. Kun la­kio­sail­moi­tus on tehty to­dis­teel­li­ses­ti ja kir­jal­li­ses­ti, jää tes­ta­men­tin saajan vas­tuul­le maksaa la­kio­sa rin­ta­pe­ril­li­sel­le. Tes­ta­men­tin saajan on koh­tuul­li­ses­sa ajassa mak­set­ta­va la­kio­saa vas­taa­va osuus jää­mis­tös­tä rin­ta­pe­ril­li­sel­le. Pe­rin­nös­tä jae­taan la­kio­sa niille rin­ta­pe­ril­li­sil­le, jotka ovat vaa­ti­neet osansa. 

La­kio­sa mak­se­taan yleen­sä rahana tai omai­suu­te­na

La­kio­sail­moi­tuk­ses­sa ei tar­vit­se erik­seen mää­ri­tel­lä la­kio­san suu­ruut­ta. Siinä ei myös­kään tar­vit­se mää­ri­tel­lä, miten la­kio­sa mak­se­taan. La­kio­sa mak­se­taan yleen­sä omai­suu­te­na, esi­mer­kik­si autona tai ke­sä­mök­ki­nä. Vain­ajan jää­mis­tös­tä an­net­ta­va omai­suus tulee vas­tata la­kio­san määrää. Täysin va­paas­ti omai­suut­ta ei siis voi valita. 

La­kio­san voi maksaa myös rahana, jos tätä ei ole erik­seen tes­ta­men­tis­sa kiel­let­ty. Raha tulee maksaa rin­ta­pe­ril­li­sel­le koh­tuul­li­ses­sa ajassa. Rin­ta­pe­ril­li­sel­lä ei kui­ten­kaan ole oi­keut­ta vaatia, että la­kio­sa mak­se­taan hä­nel­le rahana.

Pe­rin­tö­ve­ro mak­se­taan siitä osuu­des­ta, jonka pe­ril­li­set ovat to­del­li­suu­des­sa saa­neet. Tes­ta­men­tin saaja maksaa pe­rin­tö­ve­roa siitä osuu­des­ta, joka hä­nel­le on jäänyt. Rin­ta­pe­ril­li­nen maksaa veron la­kio­sas­taan.

💡 Tie­sit­kö, että la­kio­saa ei tar­vit­se vaatia koko­naan? On mah­dol­lis­ta vaatia esi­mer­kik­si vain la­kio­san ve­ro­ton osa. Jos pe­ril­li­sen saama osuus pe­rin­nös­tä jää alle 20 000 euron, ei pe­rin­tö­ve­roa tar­vit­se maksaa ol­len­kaan. 

La­kio­san vaa­ti­mi­nen ei aina ole kan­nat­ta­vaa

La­kio­saa ei ole pakko vaatia. 

Siitä voi luopua koko­naan tai rin­ta­pe­ril­li­nen voi vaatia ai­noas­taan tietyn osuu­den la­kio­sas­ta. On hyvä huo­mioi­da, että la­kio­saa ei voi enää vaatia jos siitä on jo kerran luo­vut­tu. 

La­kio­sas­ta voi luopua esi­mer­kik­si pe­ru­kir­jas­sa. Rin­ta­pe­ril­li­nen luopuu la­kio­sas­taan myös jos hän hy­väk­syy tes­ta­men­tin. On hyvä muis­taa, että tes­ta­ment­ti kat­so­taan hy­väk­sy­tyk­si sil­loin jos rin­ta­pe­ril­li­nen ei vaadi la­kio­saa muo­to­vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti. Li­säk­si voi olla ti­lan­tei­ta, jol­loin ei vält­tä­mät­tä ole jär­ke­vää vaatia la­kio­saa.

Vain­ajan omai­suut­ta ei ole pakko jakaa heti. Jois­sain ti­lan­teis­sa on jopa jär­ke­vää pitää kuo­lin­pe­sä ja­ka­mat­to­ma­na. Pe­ril­li­sil­lä on aina oikeus vaatia pe­rin­nön­ja­koa. Tes­ta­men­tis­sa voi kui­ten­kin olla ehto, jolla py­ri­tään ra­jaa­maan rin­ta­pe­ril­li­sen halua vaatia pe­rin­nön­ja­koa. Näin on usein jos vai­na­ja on tes­ta­men­tis­saan jät­tä­nyt omis­tusoi­keu­den rin­ta­pe­ril­li­sel­le, mutta hal­lin­ta­oi­keu­den jol­le­kin muulle. 

Esi­merk­ki 2: la­kio­sa ja lesken hal­lin­ta­oi­keus

Vai­na­ja on tehnyt tes­ta­men­tin, jossa hän jättää kaiken omai­suu­ten­sa rin­ta­pe­ril­li­sel­le. Hän on kui­ten­kin mää­rän­nyt puo­li­sol­leen eli­ni­käi­sen hal­lin­ta­oi­keu­den jää­mis­töön. 

Tes­ta­men­tis­sa olevan ehdon mukaan rin­ta­pe­ril­li­nen saa ai­noas­taan la­kio­san­sa jos hän vaatii pe­rin­nön­ja­koa ennen puo­li­son kuo­le­maa. Rin­ta­pe­ril­li­sen ei siis heti kan­na­ta vaatia la­kio­saan­sa. Hän saa koko jää­mis­tön hal­tuun­sa kun myös puo­li­so on kuol­lut. Puo­li­son hal­lin­ta­oi­keus myös ke­ven­tää rin­ta­pe­ril­li­sen pe­rin­tö­ve­ro­tus­ta.

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä

Tästä löydät usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä la­kio­sas­ta ja sen vaa­ti­mi­ses­ta. 

Voiko pe­rin­nön­ja­koa vaatia?

Pe­rin­nön­ja­koa voi vaatia sen jäl­keen kun pesä on sel­vi­tet­ty, eli pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen. Jos pe­rin­nön­ja­koa ei vaa­di­ta, pysyy kuo­lin­pe­sä ja­ka­mat­to­ma­na. 

Kuka voi vaatia pe­rin­nön­ja­koa?

Pe­rin­nön­ja­koa voi vaatia pää­osin pe­ril­li­set sekä leski. Myös tes­ta­men­tin saa­jil­la on oikeus vaatia pe­rin­nön­ja­koa. 

Mil­loin voi vaatia la­kio­suut­ta?

La­kio­saa voi vaatia heti kun rin­ta­pe­ril­li­nen on saanut tes­ta­men­tin tie­dok­seen. La­kio­sa­vaa­ti­mus tulee kui­ten­kin tehdä vii­meis­tään kuuden kuu­kau­den ku­lut­tua siitä, kun rin­ta­pe­ril­li­nen sai tes­ta­men­tin tie­dok­seen.

Voiko lap­sen­lap­si vaatia la­kio­saa?

Tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa myös lap­sen­lap­si voi vaatia la­kio­saa. Jos vain­ajan lapsi on me­neh­ty­nyt ai­em­min, on lap­sen­lap­si sil­loin si­jaan­tu­le­va rin­ta­pe­ril­li­nen. Lap­sen­lap­sel­la on täl­löin täydet rin­ta­pe­ril­li­sen oi­keu­det.

Voiko tes­ta­ment­ti kumota la­kio­san?

Tes­ta­ment­ti, joka louk­kaa rin­ta­pe­ril­li­sen oi­keut­ta la­kio­saan, on te­ho­ton. Tes­ta­men­til­la ei siis voi kumota la­kio­saa. Täl­lai­nen te­ho­ton tes­ta­ment­ti voi kui­ten­kin jäädä voi­maan, jos rin­ta­pe­ril­li­nen ei vaadi la­kio­saan­sa.

Hoida la­ki­asiat ker­ral­la kun­toon - tee tes­ta­ment­ti Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa.