Kuinka vaatia la­kio­saa?

Henkilö selailemassa tietokonetta.
Aatos-Nea
Nea
7.8.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Rin­ta­pe­ril­li­sellä on läh­tö­koh­tai­sesti aina oikeus la­kio­saan tes­ta­men­tista huo­li­matta. Miten la­kio­san vaa­ti­mi­nen käy­tän­nössä ta­pah­tuu?

Mo­nella saat­taa tulla yl­lä­tyk­senä, että rin­ta­pe­ril­li­nen ei saa la­kio­saa au­to­maat­ti­sesti, vaan sitä pitää erik­seen vaatia.

Rin­ta­pe­ril­li­nen tar­koit­taa suo­raan ale­ne­vassa pol­vessa olevaa jäl­ke­läistä, kuten lasta tai lap­sen­lasta. Jos rin­ta­pe­ril­li­nen yri­te­tään jättää pe­rin­nöt­tö­mäksi, on hä­nelle oikeus vaatia it­sel­leen kuu­lu­vaa la­kio­saa.

La­kiosa on puolet siitä pe­rin­tö­osasta, johon rin­ta­pe­ril­li­nen olisi ollut oi­keu­tettu ilman tes­ta­ment­tia.

Rin­ta­pe­ril­li­nen voi vaatia la­kio­saa la­kio­sail­moi­tuk­sella

Rin­ta­pe­ril­li­sen on siis erik­seen vaa­dit­tava la­kio­saansa kuuden kuu­kau­den ku­luessa siitä het­kestä, kun hän on saanut tiedon tes­ta­men­tista.

La­kio­saa vaa­di­taan la­kio­sail­moi­tuk­sella. La­kio­sail­moi­tus on tah­do­nil­maisu, jolla rin­ta­pe­ril­li­nen toteaa tes­ta­men­tin louk­kaa­van hänen oi­keut­taan la­kio­saan. Sa­malla hän il­moit­taa, että tulee vaa­ti­maan la­kio­sansa pe­rit­tä­vän jää­mis­töstä.

La­kio­sail­moi­tuk­selle ei ole eri­tyi­siä muo­to­vaa­ti­muk­sia. Muo­to­vaa­ti­mus­ten mukaan la­kio­sail­moi­tus tulee toi­mit­taa kir­jal­li­sesti ja to­dis­teel­li­sesti.

La­kio­sail­moi­tuk­sen to­dis­teel­li­suus tar­koit­taa sitä, että rin­ta­pe­ril­li­sen pitää pystyä to­dis­ta­maan, että tes­ta­men­tin saaja on vas­taa­not­ta­nut il­moi­tuk­sen.

La­kio­sail­moi­tus on hen­ki­lö­koh­tai­nen eli kaik­kien rin­ta­pe­ril­lis­ten on vaa­dit­ta­vaa omaa la­kio­saansa erik­seen. Jos tes­ta­men­tin saajia on useita, tulee la­kio­saa vaatia heiltä jo­kai­selta.

Esi­merkki: La­kio­sail­moi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen

Rin­ta­pe­ril­li­nen lä­het­tää la­kio­sail­moi­tuk­sen pos­titse pa­lau­tus­kuo­ren kanssa. Il­moi­tuk­sen mukana hän lä­het­tää yk­sin­ker­tai­sen asia­kir­jan, jonka mukaan tes­ta­men­tin saaja on ot­ta­nut il­moi­tuk­sen vas­taan.

Tes­ta­men­tin saaja al­le­kir­joit­taa asia­kir­jan ja lä­het­tää sen pa­lau­tus­kuo­ressa rin­ta­pe­ril­li­selle. Al­le­kir­joi­tuk­sel­laan tes­ta­men­tin saaja vah­vis­taa, että hän on ot­ta­nut il­moi­tuk­sen vas­taan. Rin­ta­pe­ril­li­nen pystyy to­dis­ta­maan, että la­kio­sail­moi­tus on lä­he­tetty.

Kir­jal­li­sen la­kio­sail­moi­tuk­sen voi myös yk­sin­ker­tai­sesti luo­vut­taa tes­ta­men­tin saa­jalle hen­ki­lö­koh­tai­sesti.

💡 Vinkki: La­kio­sail­moi­tuk­sen si­sältö saa olla va­paasti muo­toiltu. Siitä tulee ai­noas­taan käydä ilmi, että rin­ta­pe­ril­li­nen vaatii la­kio­sansa. La­kio­san määrää tai muotoa ei tar­vitse mää­ri­tellä.

Lue lisää: Mikä on omis­ta­jat­to­man tilan tes­ta­mentti?

Tee tes­ta­mentti Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Ha­luatko laatia ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin edul­li­sesti? Tee siis tes­ta­mentti di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­luita tar­joa­van Aa­tok­sen tes­ta­ment­ti­pal­ve­lussa.

Pal­ve­lumme kar­toit­taa ti­lan­teesi ja luo si­nulle täysin yk­si­löi­dyn tes­ta­men­tin.

Tes­ta­men­tin hinta on 69 euroa.

La­kio­sa­vaa­ti­mus on osoi­tet­tava tes­ta­men­tin saa­jalle

La­kio­sa­vaa­ti­mus esi­te­tään suoraa tes­ta­men­tin saa­jalle. Vaa­ti­muk­sen la­kio­sasta voi lä­het­tää esi­mer­kiksi kir­jeitse ko­tio­soit­tee­seen. La­kio­saa voi vaatia myös yk­sin­ker­tai­sella il­moi­tuk­sella pe­ru­kir­jassa.

Rin­ta­pe­ril­li­nen voi ha­lu­tes­saan vä­lit­tää la­kio­sa­vaa­ti­muk­sen myös haas­te­mie­hen kautta. Haas­te­miestä hae­taan ko­ti­paik­ka­kun­nan kä­rä­jä­oi­keu­delta. On hyvä muis­taa, että haas­te­mie­hen käyt­tä­mi­nen maksaa. Maksu pe­ri­tään aina toi­mek­sian­ta­jalta, toisin sanoen ti­laa­jalta.

💡 Tie­sitkö? Lain mukaan la­kio­sail­moi­tuk­sen voi jul­kaista myös Vi­ral­li­sessa leh­dessä. Näin voi­daan toimia esi­mer­kiksi sil­loin kun tes­ta­men­tin saajaa ei saada kiinni. Hänen olin­paik­kansa voi olla tun­te­ma­ton tai hän saat­taa ta­hal­li­sesti väl­tellä la­kio­sail­moi­tusta.

La­kiosa on mak­set­tava koh­tuul­li­sessa ajassa

Jos tes­ta­mentti on lou­kan­nut rin­ta­pe­ril­li­sen oi­keutta la­kio­saan, ei tes­ta­men­tin saaja saa pe­rin­töä sel­lai­se­naan. Kun la­kio­sail­moi­tus on tehty to­dis­teel­li­sesti ja kir­jal­li­sesti, jää tes­ta­men­tin saajan vas­tuulle maksaa la­kiosa rin­ta­pe­ril­li­selle.

Tes­ta­men­tin saajan on koh­tuul­li­sessa ajassa mak­set­tava la­kio­saa vas­taava osuus jää­mis­töstä rin­ta­pe­ril­li­selle. Pe­rin­nöstä jae­taan la­kiosa niille rin­ta­pe­ril­li­sille, jotka ovat vaa­ti­neet osansa.

La­kiosa mak­se­taan yleensä omai­suu­tena tai rahana

Vai­na­jan jää­mis­töstä an­net­tava omai­suus tulee vas­tata la­kio­san määrää. Omai­suutta ei kui­ten­kaan voi täysin va­paasti valita.

La­kio­sail­moi­tuk­sessa ei tar­vitse erik­seen mää­ri­tellä la­kio­san suu­ruutta. Siinä ei myös­kään tar­vitse mää­ri­tellä, miten la­kiosa mak­se­taan.

La­kiosa mak­se­taan yleensä omai­suu­tena, esi­mer­kiksi, autona tai ke­sä­mök­kinä. La­kio­san voi maksaa myös rahana, jos tätä ei ole erik­seen tes­ta­men­tissa kiel­letty. Raha tulee maksaa rin­ta­pe­ril­li­selle koh­tuul­li­sessa ajassa.

👍 Rin­ta­pe­ril­li­sellä ei kui­ten­kaan ole oi­keutta vaatia, että la­kiosa mak­se­taan hä­nelle rahana.

Pe­rin­tö­vero mak­se­taan siitä osuu­desta, jonka pe­ril­li­set ovat to­del­li­suu­dessa saa­neet. Tes­ta­men­tin saaja maksaa pe­rin­tö­ve­roa siitä osuu­desta, joka hä­nelle on jäänyt. Rin­ta­pe­ril­li­nen maksaa veron la­kio­sas­taan.

💡 Tie­sitkö, että la­kio­saa ei tar­vitse vaatia ko­ko­naan? On mah­dol­lista vaatia esi­mer­kiksi vain la­kio­san ve­ro­ton osa. Jos pe­ril­li­sen saama osuus pe­rin­nöstä jää alle 20 000 euron, ei pe­rin­tö­ve­roa tar­vitse maksaa ol­len­kaan.

Kan­nat­taako la­kio­san vaa­ti­mi­nen?

La­kio­saa ei ole pakko vaatia eikä la­kio­san vaa­ti­mi­nen aina ole kan­nat­ta­vaa. Siitä voi luopua ko­ko­naan tai rin­ta­pe­ril­li­nen voi vaatia ai­noas­taan tietyn osuu­den la­kio­sasta.

On hyvä huo­mioida, että la­kio­saa ei voi enää vaatia, jos siitä on jo kerran luo­vuttu.

La­kio­sasta voi luopua esi­mer­kiksi pe­ru­kir­jassa. Rin­ta­pe­ril­li­nen luopuu la­kio­sas­taan myös jos hän hy­väk­syy tes­ta­men­tin. On hyvä muis­taa, että tes­ta­mentti kat­so­taan hy­väk­sy­tyksi sil­loin, jos rin­ta­pe­ril­li­nen ei vaadi la­kio­saa muo­to­vaa­ti­mus­ten mu­kai­sesti. Li­säksi voi olla ti­lan­teita, jol­loin ei vält­tä­mättä ole jär­ke­vää vaatia la­kio­saa.

Vai­na­jan omai­suutta ei ole pakko jakaa heti. Jois­sain ti­lan­teissa on jopa jär­ke­vää pitää kuo­lin­pesä ja­ka­mat­to­mana. Pe­ril­li­sillä on aina oikeus vaatia pe­rin­nön­ja­koa. Tes­ta­men­tissa voi kui­ten­kin olla ehto, jolla py­ri­tään ra­jaa­maan rin­ta­pe­ril­li­sen halua vaatia pe­rin­nön­ja­koa. Näin on usein jos vai­naja on tes­ta­men­tis­saan jät­tä­nyt omis­tusoi­keu­den rin­ta­pe­ril­li­selle, mutta hal­lin­ta­oi­keu­den jol­le­kin muulle.

Esi­merkki: La­kiosa ja lesken hal­lin­ta­oi­keus

Vai­naja on tehnyt tes­ta­men­tin, jossa hän jättää kaiken omai­suu­tensa rin­ta­pe­ril­li­selle. Hän on kui­ten­kin mää­rän­nyt puo­li­sol­leen eli­ni­käi­sen hal­lin­ta­oi­keu­den jää­mis­töön.

Tes­ta­men­tissa olevan ehdon mukaan rin­ta­pe­ril­li­nen saa ai­noas­taan la­kio­sansa jos hän vaatii pe­rin­nön­ja­koa ennen puo­li­son kuo­le­maa. Rin­ta­pe­ril­li­sen ei siis heti kan­nata vaatia la­kio­saansa. Hän saa koko jää­mis­tön hal­tuunsa kun myös puo­liso on kuol­lut. Puo­li­son hal­lin­ta­oi­keus myös ke­ven­tää rin­ta­pe­ril­li­sen pe­rin­tö­ve­ro­tusta.

Usein ky­syt­tyjä ky­sy­myk­siä

Alta löydät usein ky­syt­tyjä ky­sy­myk­siä la­kio­sasta ja sen vaa­ti­mi­sesta.

  • Voiko pe­rin­nön­ja­koa vaatia?

Pe­rin­nön­ja­koa voi vaatia sen jäl­keen kun pesä on sel­vi­tetty, eli pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen. Jos pe­rin­nön­ja­koa ei vaa­dita, pysyy kuo­lin­pesä ja­ka­mat­to­mana.

  • Kuka voi vaatia pe­rin­nön­ja­koa?

Pe­rin­nön­ja­koa voi vaatia pää­osin pe­ril­li­set sekä leski. Myös tes­ta­men­tin saa­jilla on oikeus vaatia pe­rin­nön­ja­koa.

  • Mil­loin voi vaatia la­kio­suutta?

La­kio­saa voi vaatia heti kun rin­ta­pe­ril­li­nen on saanut tes­ta­men­tin tie­dok­seen. La­kio­sa­vaa­ti­mus tulee kui­ten­kin tehdä vii­meis­tään kuuden kuu­kau­den ku­lut­tua siitä, kun rin­ta­pe­ril­li­nen sai tes­ta­men­tin tie­dok­seen.

  • Voiko lap­sen­lapsi vaatia la­kio­saa?

Tie­tyissä ti­lan­teissa myös lap­sen­lapsi voi vaatia la­kio­saa. Jos vai­na­jan lapsi on me­neh­ty­nyt ai­em­min, on lap­sen­lapsi sil­loin si­jaan­tu­leva rin­ta­pe­ril­li­nen. Lap­sen­lap­sella on täl­löin täydet rin­ta­pe­ril­li­sen oi­keu­det.

  • Voiko tes­ta­mentti kumota la­kio­san?

Tes­ta­mentti, joka louk­kaa rin­ta­pe­ril­li­sen oi­keutta la­kio­saan, on te­ho­ton. Tes­ta­men­tilla ei siis voi kumota la­kio­saa. Täl­lai­nen te­ho­ton tes­ta­mentti voi kui­ten­kin jäädä voi­maan, jos rin­ta­pe­ril­li­nen ei vaadi la­kio­saansa.

Hoida la­kia­siat ker­ralla kun­toon - tee tes­ta­mentti Aa­tok­sen pal­ve­lussa.