Poh­jois­mai­nen tut­ki­mus: Tes­ta­ment­ti suo­si­tuin la­kia­sia­kir­ja Suo­mes­sa

Mies syleilee tuulta vuoren huipulla
aatos-author-icon.png
Aatos
27.7.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­ment­ti on tut­ki­muk­sen tun­ne­tuin sekä teh­dyin asia­kir­ja niin Suo­mes­sa kuin muu­al­la poh­jois­mais­sa. Eri­tyi­ses­ti suo­ma­lais­nai­set ovat ak­tii­vi­sia tes­te­men­tin laa­ti­joi­ta.

Sel­vi­tyk­sen mukaan tes­ta­ment­ti on suo­ma­lai­sil­le kaik­kein tun­ne­tuin la­kia­sia­kir­ja. Tes­ta­men­tin si­säl­lön ja tar­koi­tuk­sen tunsi erit­täin hyvin 18 % ja melko hyvin 45 %. Muita sel­vi­tyk­ses­sä mukana ol­lei­ta la­kia­sia­kir­jo­ja olivat avio­eh­toedun­val­von­ta­val­tuu­tus ja pe­ru­kir­ja.

Di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­ve­lu Aatos sel­vit­ti poh­jois­maa­lais­ten yli 35-vuo­tiai­den la­ki­pal­ve­lui­den kiin­nos­tus­ta ja käyt­töä. Tut­ki­muk­sen to­teu­tuk­ses­ta vas­ta­si Ta­lous­tut­ki­mus ja tut­ki­mus teh­tiin in­ter­net­pa­nee­li­na hel­mi­kuun ja maa­lis­kuun 2023 aikana. Tut­ki­mus kattoi yli 1 800 vas­taa­jaa Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta ja Tans­kas­ta.

Ympyrädiagrammi: 23% yli 35-vuotiaista on tehnyt testamentin

Naiset ak­tii­vi­sia tes­ta­men­tin laa­ti­joi­ta

Sel­vi­tys pal­jas­taa, että 23 % suo­ma­lai­sis­ta yli 35-vuo­tiais­ta on tehnyt tes­ta­men­tin. 41 % ei ole tehnyt asia­kir­jaa, mutta on kiin­nos­tu­nut te­ke­mään sen  jos­sain vai­hees­sa.

Naiset te­ke­vät hieman enem­män tes­ta­ment­te­ja kuin miehet. Noin 27 % yli 35-vuo­tiais­ta nai­sis­ta oli tehnyt tes­ta­men­tin, kun mies­ten osuus oli vain 18 %. Muissa tut­ki­muk­ses­sa mukana ole­vis­sa maissa ei nä­ky­nyt sa­man­lai­sia eroja su­ku­puol­ten vä­lil­lä.

Pylväsdiagrami: perhetilanteen mukaan tehty testamentti

Li­säk­si sel­vi­tys kertoo, että nai­mi­sis­sa olevat laa­ti­vat huo­mat­ta­vas­ti enem­män tes­ta­ment­te­ja kuin avo­lii­tos­sa olevat. Mikäli nai­mi­sis­sa ole­vil­la puo­li­soil­la ei ollut lapsia, oli luku vie­lä­kin kor­keam­pi (35%) ver­rat­tu­na heihin, joilla oli lapsia (24%). Lapset eivät juuri vai­kut­ta­neet avo­puo­li­soi­den tes­ta­men­tin te­koak­tii­vi­suu­teen.

Suo­mes­sa puo­li­so ei peri au­to­maat­ti­ses­ti mitään. Mikäli pa­ris­kun­ta on nai­mi­sis­sa eikä vai­na­jal­la ole lapsia, perii puo­li­so sil­loin vain­ajan omai­suu­den. Eri­tyi­sen huono ti­lan­ne on avo­lii­tos­sa ole­val­la puo­li­sol­la, sillä hä­nel­lä ei ole sa­man­lais­ta pe­ri­mi­soi­keut­ta.

💡 Mikäli haluat, että puo­li­so­si perii var­mas­ti, olitte nai­mi­sis­sa tai avo­lii­tos­sa, voit muut­taa pe­ri­my­soi­keut­ta te­ke­mäl­lä tes­ta­men­tin.

Etelä-Suo­mes­sa teh­dään eniten la­kia­sia­kir­jo­ja

Tut­ki­mus pal­jas­taa, että la­kia­sia­kir­jo­jen te­ke­mi­nen pai­not­tuu eri­tyi­ses­ti Etelä-Suo­meen. Etelä-Suo­mes­sa (29%) teh­dään läh­tö­koh­tai­ses­ti kaik­kia ylei­sim­piä la­kia­sia­kir­jo­ja val­ta­kun­nal­lis­ta kes­kiar­voa enem­män. Kaik­kein vä­hi­ten la­kia­sia­kir­jo­ja laa­di­taan puo­les­taan Poh­jois- ja Itä-Suo­mes­sa (19%).

Pylväsdiagrammi: testamentin laatiminen maantieteellisesti Suomessa

Alu­eel­li­set erot ko­ros­tu­vat Suo­mes­sa enem­män kuin muissa maissa. Vaikka la­kia­sia­kir­jo­jen te­ke­mi­nen on ylei­sem­pää Etelä-Suo­mes­sa, ko­ros­tuu eri­tyi­ses­ti tes­ta­men­tin ja edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen pie­nil­lä alle 30 000 asuk­kaan paik­ka­kun­nil­la. Tämä voi kertoa siitä, että omien toi­vei­den ja oi­keuk­sien tur­vaa­mi­nen näh­dään har­vem­min asu­te­tul­la alu­eel­la tär­keä­nä.

Tes­ta­men­tin hinta poh­jois­mai­den kes­ki­ta­soa

Ylei­sim­mät paikat tehdä tes­ta­ment­ti olivat: la­ki­toi­mis­to, pankki sekä di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­ve­lu.

Vas­taa­jat ker­toi­vat kes­ki­mää­rin mak­sa­neen­sa noin 225 euroa tes­ta­men­tin laa­ti­mi­ses­ta. Ruot­sis­sa tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen maksoi noin 196 euroa ja Tans­kas­sa puo­les­taan noin 336 euroa.

Pylväsdiagrammi: testamentin hinnat paikan maiden mukaan

Eri­tyi­ses­ti la­ki­toi­mis­tos­sa tes­ta­men­tin hinta voi nousta kor­keak­si, sillä ju­ris­tit käyt­tä­vät pää­sään­töi­ses­ti tun­ti­las­ku­tus­ta. Mikäli asiak­kaal­la on paljon toi­vei­ta tes­ta­men­tin suh­teen, menee asia­kir­jan laa­ti­mi­ses­sa enem­män aikaa, mikä taas näkyy hin­ta­la­pus­sa. Li­säk­si la­ki­toi­mis­tot vaa­ti­vat usein tes­ta­men­tin­te­ki­jän saa­pu­mis­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pai­kal­le laa­ti­maan asia­kir­jaa.

Asiak­kaan on vaikea tehdä hin­ta­ver­tai­lua etu­kä­teen, sillä hintaa ei vält­tä­mät­tä tiedä en­nal­ta. Li­säk­si la­ki­toi­mis­to­jen va­lin­ta voi olla ku­lut­ta­jal­le haas­ta­vaa, mikäli ei tunne toi­mi­jaa jo en­tuu­des­taan.

Di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­ve­lu Aatos tar­jo­aa käy­tän­nös­sä samat pal­ve­lut kuin la­ki­toi­mis­tos­sa. Verk­ko­pal­ve­lu kar­toit­taa ensin asiak­kaan toi­veet ja ti­lan­teen, jonka jäl­keen pal­ve­lu luo hä­nel­le hen­ki­lö­koh­tai­sen tes­ta­men­tin. Asia­kas voi va­paas­ti lisätä omai­suut­ta tai pe­ril­li­siä tes­ta­ment­tiin­sa. Aatos myös aina suo­sit­te­lee par­haim­mat ehdot tes­ta­ment­tiin, jotta asiak­kaan pe­ril­li­set voivat vält­tää esi­mer­kik­si kak­sin­ker­tai­sen pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen.

Tes­ta­men­tin hinta Aa­tok­ses­sa on vain 89 euroa. Pal­ve­lua on il­mais­ta ko­keil­la. Li­säk­si saat tar­vit­taes­sa mak­su­ton­ta la­kia­pua chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä, mikäli si­nul­la herää ky­syt­tä­vää tes­ta­men­tis­ta.

Näin tut­ki­mus teh­tiin

Di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­ve­lu Aatos tilasi tut­ki­muk­sen poh­jois­maa­lais­ten kiin­nos­tuk­ses­ta la­kia­sia­kir­joi­hin sekä niiden ylei­syy­ten liit­tyen. Tut­ki­muk­sen suo­rit­ti Ta­lous­tut­ki­mus hel­mi­kuun ja maa­lis­kuun 2023 vä­lil­lä, ja kaikki tiedot ke­rät­tiin online-ky­se­ly­lo­mak­kei­den avulla. Tut­ki­muk­sen koh­de­ryh­mä­nä olivat yli 35-vuo­ti­aat miehet ja naiset Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta ja Tans­kas­ta (Ah­ve­nan­maa, Fär­saa­ret ja Grön­lan­ti pois lukien). Otos­koko oli yh­teen­sä 1 863 hen­ki­löä: 608 Suo­mes­sa, 624 Tans­kas­sa ja 631 Ruot­sis­sa.

💡 Ha­luat­ko lukea lisää tut­ki­mus­tu­lok­sis­ta? Lähetä säh­kö­pos­tia Aa­tok­sen vies­tin­tä­pääl­li­köl­le Ma­rii­al­le osoit­tee­seen mariia@aatos.app