Poh­jois­mai­nen tut­ki­mus: Tes­ta­mentti suo­si­tuin la­kia­sia­kirja Suo­messa

Mies syleilee tuulta vuoren huipulla
aatos-author-icon.png
Aatos
27.7.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tes­ta­mentti on tut­ki­muk­sen tun­ne­tuin sekä teh­dyin asia­kirja niin Suo­messa kuin muu­alla poh­jois­maissa. Eri­tyi­sesti suo­ma­lais­nai­set ovat ak­tii­vi­sia tes­te­men­tin laa­ti­joita.

Sel­vi­tyk­sen mukaan tes­ta­mentti on suo­ma­lai­sille kaik­kein tun­ne­tuin la­kia­sia­kirja. Tes­ta­men­tin si­säl­lön ja tar­koi­tuk­sen tunsi erit­täin hyvin 18 % ja melko hyvin 45 %. Muita sel­vi­tyk­sessä mukana ol­leita la­kia­sia­kir­joja olivat avio­ehtoedun­val­von­ta­val­tuu­tus ja pe­ru­kirja.

Di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­ve­lu Aatos sel­vit­ti poh­jois­maa­lais­ten yli 35-vuo­tiai­den la­ki­pal­ve­lui­den kiin­nos­tus­ta ja käyt­töä. Tut­ki­muk­sen to­teu­tuk­ses­ta vas­ta­si Ta­lous­tut­ki­mus ja tut­ki­mus teh­tiin in­ter­net­pa­nee­li­na hel­mi­kuun ja maa­lis­kuun 2023 aikana. Tut­ki­mus kattoi yli 1 800 vas­taa­jaa Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta ja Tans­kas­ta.

Naiset ak­tii­vi­sia tes­ta­men­tin laa­ti­joita

Sel­vi­tys pal­jas­taa, että 23 % suo­ma­lai­sista yli 35-vuo­tiaista on tehnyt tes­ta­men­tin. 41 % ei ole tehnyt asia­kir­jaa, mutta on kiin­nos­tu­nut te­ke­mään sen  jos­sain vai­heessa.

Naiset te­ke­vät hieman enem­män tes­ta­ment­teja kuin miehet. Noin 27 % yli 35-vuo­tiaista nai­sista oli tehnyt tes­ta­men­tin, kun mies­ten osuus oli vain 18 %. Muissa tut­ki­muk­sessa mukana ole­vissa maissa ei nä­ky­nyt sa­man­lai­sia eroja su­ku­puol­ten vä­lillä.

Pylväsdiagrami: perhetilanteen mukaan tehty testamentti

Li­säksi sel­vi­tys kertoo, että nai­mi­sissa olevat laa­ti­vat huo­mat­ta­vasti enem­män tes­ta­ment­teja kuin avo­lii­tossa olevat. Mikäli nai­mi­sissa ole­villa puo­li­soilla ei ollut lapsia, oli luku vie­lä­kin kor­keampi (35%) ver­rat­tuna heihin, joilla oli lapsia (24%). Lapset eivät juuri vai­kut­ta­neet avo­puo­li­soi­den tes­ta­men­tin te­koak­tii­vi­suu­teen.

Suo­messa puo­liso ei peri au­to­maat­ti­sesti mitään. Mikäli pa­ris­kunta on nai­mi­sissa eikä vai­na­jalla ole lapsia, perii puo­liso sil­loin vai­na­jan omai­suu­den. Eri­tyi­sen huono ti­lanne on avo­lii­tossa ole­valla puo­li­solla, sillä hä­nellä ei ole sa­man­laista pe­ri­mi­soi­keutta.

💡 Mikäli haluat, että puo­li­sosi perii var­masti, olitte nai­mi­sissa tai avo­lii­tossa, voit muut­taa pe­ri­my­soi­keutta te­ke­mällä tes­ta­men­tin.

Etelä-Suo­messa teh­dään eniten la­kia­sia­kir­joja

Tut­ki­mus pal­jas­taa, että la­kia­sia­kir­jo­jen te­ke­mi­nen pai­not­tuu eri­tyi­sesti Etelä-Suo­meen. Etelä-Suo­messa (29%) teh­dään läh­tö­koh­tai­sesti kaik­kia ylei­sim­piä la­kia­sia­kir­joja val­ta­kun­nal­lista kes­kiar­voa enem­män. Kaik­kein vä­hi­ten la­kia­sia­kir­joja laa­di­taan puo­les­taan Poh­jois- ja Itä-Suo­messa (19%).

Pylväsdiagrammi: testamentin laatiminen maantieteellisesti Suomessa

Alu­eel­li­set erot ko­ros­tu­vat Suo­messa enem­män kuin muissa maissa. Vaikka la­kia­sia­kir­jo­jen te­ke­mi­nen on ylei­sem­pää Etelä-Suo­messa, ko­ros­tuu eri­tyi­sesti tes­ta­men­tin ja edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen te­ke­mi­nen pie­nillä alle 30 000 asuk­kaan paik­ka­kun­nilla. Tämä voi kertoa siitä, että omien toi­vei­den ja oi­keuk­sien tur­vaa­mi­nen näh­dään har­vem­min asu­te­tulla alu­eella tär­keänä.

Tes­ta­men­tin hinta poh­jois­mai­den kes­ki­ta­soa

Ylei­sim­mät paikat tehdä tes­ta­mentti olivat: la­ki­toi­misto, pankki sekä di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­velu.

Vas­taa­jat ker­toi­vat kes­ki­mää­rin mak­sa­neensa Suo­messa noin 225 euroa tes­ta­men­tin laa­ti­mi­sesta. Ruot­sissa tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen maksoi noin 196 euroa ja Tans­kassa puo­les­taan noin 336 euroa.

Eri­tyi­sesti la­ki­toi­mis­tossa tes­ta­men­tin hinta voi nousta kor­keaksi, sillä ju­ris­tit käyt­tä­vät pää­sään­töi­sesti tun­ti­las­ku­tusta. Mikäli asiak­kaalla on paljon toi­veita tes­ta­men­tin suh­teen, menee asia­kir­jan laa­ti­mi­sessa enem­män aikaa, mikä taas näkyy hin­ta­la­pussa. Li­säksi la­ki­toi­mis­tot vaa­ti­vat usein tes­ta­men­tin­te­ki­jän saa­pu­mista hen­ki­lö­koh­tai­sesti pai­kalle laa­ti­maan asia­kir­jaa.

Asiak­kaan on vaikea tehdä hin­ta­ver­tai­lua etu­kä­teen, sillä hintaa ei vält­tä­mättä tiedä en­nalta. Li­säksi la­ki­toi­mis­to­jen va­linta voi olla ku­lut­ta­jalle haas­ta­vaa, mikäli ei tunne toi­mi­jaa jo en­tuu­des­taan.

Di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­velu Aatos tar­joaa käy­tän­nössä samat pal­ve­lut kuin la­ki­toi­mis­tossa. Verk­ko­pal­velu kar­toit­taa ensin asiak­kaan toi­veet ja ti­lan­teen, jonka jäl­keen pal­velu luo hä­nelle hen­ki­lö­koh­tai­sen tes­ta­men­tin. Asia­kas voi va­paasti lisätä omai­suutta tai pe­ril­li­siä tes­ta­ment­tiinsa. Aatos myös aina suo­sit­te­lee par­haim­mat ehdot tes­ta­ment­tiin, jotta asiak­kaan pe­ril­li­set voivat vält­tää esi­mer­kiksi kak­sin­ker­tai­sen pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen.

Tee tes­ta­mentti jo tänään:

Näin tut­ki­mus teh­tiin

Di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­ve­lu Aatos tilasi tut­ki­muk­sen poh­jois­maa­lais­ten kiin­nos­tuk­ses­ta la­kia­sia­kir­joi­hin sekä niiden ylei­syy­ten liit­tyen. Tut­ki­muk­sen suo­rit­ti Ta­lous­tut­ki­mus hel­mi­kuun ja maa­lis­kuun 2023 vä­lil­lä, ja kaikki tiedot ke­rät­tiin online-ky­se­ly­lo­mak­kei­den avulla. Tut­ki­muk­sen koh­de­ryh­mä­nä olivat yli 35-vuo­ti­aat miehet ja naiset Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta ja Tans­kas­ta (Ah­ve­nan­maa, Fär­saa­ret ja Grön­lan­ti pois lukien). Otos­koko oli yh­teen­sä 1 863 hen­ki­löä: 608 Suo­mes­sa, 624 Tans­kas­sa ja 631 Ruot­sis­sa.

💡 Ha­luat­ko lukea lisää tut­ki­mus­tu­lok­sis­ta? Lähetä säh­kö­pos­tia Aa­tok­sen vies­tin­tä­pääl­li­köl­le Ma­rii­al­le osoit­tee­seen mariia@aatos.app