Mikä on pe­ru­kir­ja?

Mies ja nainen allekirjoittavat asiakirjaa
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.6.2022 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­ru­kir­ja tar­koit­taa asia­kir­jaa, jossa vain­ajan omai­suus ja velat lis­tataan tar­kas­ti. Pe­ru­kir­ja toimii myös pe­rin­nön­jaon apuna.

Pe­ru­kir­ja on asia­kir­ja, joka laa­di­taan kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa vain­ajan kuo­le­mas­ta ja se on pe­run­kir­joi­tuk­sen tulos.

Lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen pe­ril­lis­ten pitää huo­leh­tia vain­ajan kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­ses­tä ja pe­ru­kir­jan te­ke­mi­ses­tä. Pe­ru­kir­jas­ta näkee myös toi­si­naan käy­tet­tä­vän pu­he­kie­lis­tä muotoa pe­run­kir­ja.

Käymme ar­tik­ke­lis­sa läpi, mikä on pe­ru­kir­ja ja mitä kaik­kea pe­run­kir­joi­tus pitää asia­kir­jan laa­ti­mi­sen li­säk­si.

Pe­run­kir­joi­tus tar­koit­taa kahta asiaa

Pe­run­kir­joi­tus tar­koit­taa käy­tän­nös­sä kahta eri asiaa.

  1. Kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mis­tä eli pe­ril­lis­ten tut­ki­mis­ta sekä tiedon hank­ki­mis­ta va­rois­ta ja ve­lois­ta. Myös esi­mer­kik­si tes­ta­men­tis­ta, avio­eh­dos­ta ja en­nak­ko­pe­rin­nöis­tä tar­vi­taan tieto.
  2. Ti­lai­suut­ta, jossa sel­vi­tyk­sen poh­jal­ta laa­dit­tu pe­run­kir­ja käy­dään läpi yh­des­sä pe­ril­lis­ten ja us­kot­tu­jen mies­ten kanssa.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen pe­ru­kir­ja lä­he­te­tään ve­rot­ta­jal­le. Ve­rot­ta­ja määrää pe­run­kir­jan pe­rus­teel­la kul­le­kin pe­ril­li­sil­le pe­rin­tö­ve­ron.

Pe­ru­kir­ja toimii myös apuna pe­rin­nön­ja­koa varten. Pe­rin­töä ei saa omaan käyt­töön vielä pe­run­kir­joi­tuk­sen ja pe­run­kir­jan pe­rus­teel­la. Tätä varten teh­dään erik­seen pe­rin­nön­ja­ko­kir­ja.

Nai­mi­sis­sa olleen vain­ajan jäl­keen täytyy ennen pe­rin­nön­ja­ko­kir­jaa tehdä myös avio-omai­suu­den osi­tuk­ses­ta osi­tus­kir­ja. Ositus teh­dään lesken ja vain­ajan kuo­lin­pe­sän vä­lil­lä.

Pe­ru­kir­ja si­säl­tää tiedon vain­ajan omai­suu­des­ta

Pe­run­kir­joi­tus­ta sekä pe­ru­kir­jaa varten tar­vi­taan kat­ta­vas­ti tietoa vain­ajan omai­suu­den ti­las­ta, mutta myös su­ku­lai­sis­ta.

Mitä kir­ja­ta pe­ru­kir­jaan?

Pe­ru­kir­jaan tulisi kir­ja­ta ai­na­kin alla olevat asiat. 

Mitä?Tar­kem­pi se­li­tys
Pe­ril­lis­ten ja lesken tiedotNimet sekä kunkin osoite ja hen­ki­lö­tun­nus. Si­säl­tää myös tois­si­jais­ten pe­ril­lis­ten ja tes­ta­men­tin­saa­jien nimet.
Kuo­lin­pe­sän il­moit­ta­jan tiedotYh­teys­hen­ki­lön nimi- ja hen­ki­lö­tie­dot. Hän toimii myös ve­rot­ta­jan yh­teys­hen­ki­lö­nä.
Kaksi us­kot­tua miestäAl­le­kir­joit­ta­vat pe­ru­kir­jan.
Varat ja velat kuo­lin­päi­vä­näVain­ajan ja mah­dol­li­sen lesken omai­suus. Vel­ko­ja ovat mm. opin­to­lai­na, asun­to­ve­lat, luot­to­kort­ti­ve­lat, ve­ro­vel­ka, laskut sekä sai­raus­ku­lut.
Avio-oi­keu­teen liit­ty­vät asiatLesken ta­sin­kopri­vi­le­gi ja hal­lin­ta­oi­keu­den pi­dä­tys.
Jos tes­ta­ment­ti ole­mas­saTes­ta­ment­tiin ja la­kio­saan koh­dis­tu­vat vaa­ti­muk­set.
En­nak­ko­pe­rin­töVain­ajan ja lesken an­ta­mat en­nak­ko­pe­rin­nöt. Li­säk­si vain­ajan an­ta­mat lahjat 3 vuotta ennen kuo­le­maan­sa.
Hen­ki­va­kuu­tusVa­kuu­tuk­sis­ta saa­ta­vat kor­vauk­set.
Kuo­lin­pe­sän kulutMm. pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta ja hau­tauk­ses­ta ai­heu­tu­neet kulut.
Avio­eh­toMikäli puo­li­soil­la ole­mas­sa.
MuutaPe­rin­nön­ja­ko- ja osi­tus­kir­ja, jos nämä toi­mi­tet­tu ennen pe­run­kir­joi­tus­kokous­ta.

💡 Jos pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­sen jäl­keen tulee ilmi uusia varoja tai vel­ko­ja, täytyy kuo­lin­pe­sän osak­kai­den tehdä täy­den­nys­pe­ru­kir­ja.

Mikäli pe­ru­kir­jan te­ke­mi­nen itse tuntuu liian vai­val­loi­sel­ta, voi koko pe­ru­kir­joi­tuk­sen laatia oh­ja­tus­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Pe­ru­kir­joi­tus maksaa koko­nai­suu­des­saan 299 euroa ja saat aina il­mais­ta la­kia­pua Aa­tok­sen la­ki­tii­mil­tä. Pal­ve­lu kus­tan­taa vain murto-osan la­ki­toi­mis­tos­sa teh­dys­tä pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta, ja on ju­ri­di­ses­ti täysin pätevä.

Pe­ru­kir­jan laatii kuo­lin­pe­sän osakas tai la­ki­toi­mis­to

Pe­ru­kir­jan voi tehdä yksi kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta. Pe­ru­kir­jan te­ke­mi­seen voi käyt­tää la­ki­toi­mis­toa, verk­ko­pal­ve­lua tai sen voi yrit­tää tehdä itse.

Ta­val­li­ses­ti hen­ki­lö, joka hoitaa kuo­lin­pe­sän omai­suut­ta ja yh­tey­den­pi­toa vi­ran­omai­siin, toi­mit­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen. Tämä johtuu siitä, että ky­sei­sel­lä hen­ki­löl­lä on usein paras kä­si­tys kuo­lin­pe­säs­tä.

Lue lisää: Pe­run­kir­joi­tus muis­ti­lis­ta ja van­ho­jen pe­ru­kir­jo­jen säi­lyt­tä­mi­nen

Pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen la­ki­toi­mis­tos­sa

Kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­nen ja pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen voi tuntua mo­ni­mut­kai­sel­ta. Vaikka asia olisi tullut koh­dal­le ai­kai­sem­min, muut­tu­vat ve­ro­lait ja käy­tän­nöt lähes vuo­sit­tain. Tämän vuoksi harvat te­ke­vät pe­run­kir­jan yksin.

Pankit ja la­ki­toi­mis­tot aut­ta­vat pe­ru­kir­jan te­ke­mi­ses­sä. Kes­ki­mää­räi­nen läh­tö­hin­ta pe­run­kir­joi­tuk­sel­le on 1 000 euroa.

Kes­ki­mää­räi­sen hinnan li­säk­si ta­pauk­ses­ta riip­puen la­ki­toi­mis­tot ve­loit­ta­vat tun­ti­hin­nas­ton mukaan li­sä­sel­vi­tyk­set ja li­sä­työt. Tun­ti­hin­ta on pää­sään­töi­ses­ti 100–250 euroa.

Sel­vi­tim­me pe­ru­kir­joi­tuk­sen hintaa.

Voit myös hakea ta­lou­del­lis­ta apua pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tos­ta.

perunkirjoitus nakyma (1).jpg

Hel­poin tapa pe­ru­kir­jan te­ke­mi­seen

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lun kautta hoidat pe­run­kir­jan te­ke­mi­sen kä­te­väs­ti ne­tis­sä kiin­te­ään 299 euron hin­taan.

Voit lisätä omai­suuk­sia pal­ve­luun omassa tah­dis­sa ja sitä mukaa kuin asiat sel­viä­vät. Kaikki tiedot säi­ly­vät yh­des­sä pai­kas­sa eikä sinun tar­vit­se tais­tel­la pa­pe­ri­pi­no­jen kanssa kotona.

Pal­ve­lu opas­taa jo­kai­ses­sa vai­hees­sa ja on aina vii­mei­sim­pien lakien ja oi­keus­käy­tän­nön mu­kai­nen. Voit myös ha­lu­tes­sa­si tilata kaikki pe­ru­kir­jaa varten tar­vit­ta­vat vi­ran­omais­asia­kir­jat kä­te­väs­ti pal­ve­lus­ta.

Pe­ru­kir­jaa varten tar­vi­taan su­kusel­vi­tys, vir­ka­to­dis­tuk­sia, elää-to­dis­tuk­sia ja tieto avio­eh­dos­ta.

Käy­tös­sä­si on koko Aa­tok­sen la­ki­tii­min asian­tun­te­mus pal­ve­lus­sa olevan chatin kautta. Voit olla yh­tey­des­sä myös säh­kö­pos­tit­se tai pu­he­li­mit­se. La­ki­tii­min neuvot ja apu kuu­lu­vat kiin­te­ään hin­taan.

Pal­ve­lun kautta voi kutsut muita pesän osak­kai­ta seu­raa­maan ja osal­lis­tu­maan pe­run­kir­joi­tuk­seen. Pe­ru­kir­jan voi luoda yh­del­lä klik­kauk­sel­la, kun kaikki tar­vit­ta­vat tiedot on li­sät­ty pal­ve­luun.

Pe­ru­kir­jan vaa­ti­muk­set

Pe­ru­kir­jal­le ei ole tark­ko­ja vaa­ti­muk­sia eli var­si­nais­ta pe­ru­kir­jan mallia ei ole ole­mas­sa. Muo­to­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vän pe­ru­kir­jan voi laatia kuka vain.

Pe­rin­tö­ve­ro­jen vä­hen­tä­mi­nen ja lain vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­nen pe­run­kir­joi­tus­me­net­te­lys­sä on itse pe­ru­kir­jan muotoa tär­keäm­pää. Pe­ru­kir­jan voi siis tehdä täysin itse eikä sinun ole pakko pal­ka­ta ju­ris­tia pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­seen.

Jos pe­ru­kir­ja laa­di­taan väärin tai me­net­te­ly pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa ei ole täyt­tä­nyt lain vaa­ti­muk­sia, on vaa­ra­na, että sen pä­te­vyys myö­hem­min rii­tau­te­taan.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu auttaa kui­ten­kin sinua alusta asti pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­ses­sä ja ohjaa sinua jo­kai­ses­sa vai­hees­sa. Li­säk­si Aa­tok­sen ju­ris­tit vas­taa­vat il­mai­sek­si pe­ru­kir­jaan liit­ty­viin ky­sy­myk­siin.

Vi­ran­omai­set eivät tarjoa val­mii­ta il­mai­sia pe­ru­kir­ja mal­le­ja tai tyhjiä pe­ru­kir­ja lo­mak­kei­ta tästä syystä.

Pe­ru­kir­jan riit­tä­vä su­kusel­vi­tys

Pe­ru­kir­jan riit­tä­vä su­kusel­vi­tys tar­koit­taa sitä, että pe­rit­tä­väl­lä täytyy olla kat­kea­ma­ton vir­ka­to­dis­tus­ten sarja. Tämä vir­ka­to­dis­tus­ten sarja alkaa pe­rit­tä­vän täy­tet­tyä 15 vuotta ja jatkuu aina kuo­lin­päi­vään saakka.

Mikäli pe­rit­tä­vä on asunut mo­nel­la paik­ka­kun­nal­la elä­män­sä aikana, voi su­kusel­vi­tyk­sen ti­laa­mi­nen olla mo­ni­mut­kais­ta. Sil­loin kan­nat­taa tehdä su­kusel­vi­tys am­mat­ti­lai­sen avulla – joko la­ki­toi­mis­toa käyt­täen tai esi­mer­kik­si Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu auttaa laa­ti­maan su­kusel­vi­tyk­sen ja ti­laa­maan vir­ka­to­dis­tuk­set seu­ra­kun­nil­ta sekä vi­ran­omaisl­ta.

Pe­ru­kir­jat vah­vis­te­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa voi olla hyvä rat­kai­su, jos kuo­lin­pe­säs­sä on monta osa­kas­ta ja tar­koi­tuk­se­na on myydä kuo­lin­pe­sän omai­suut­ta, kuten kiin­teis­töä.

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den to­dis­ta­mi­nen esi­mer­kik­si os­a­puo­lel­le, pan­kil­le, isän­nöit­si­jäl­le tai vi­ran­omais­ta­hol­le on hel­pom­paa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton vah­vis­ta­mal­la pe­ru­kir­jal­le kuin suu­rel­la ni­pul­la vir­ka­to­dis­tuk­sia.

Kun pe­ru­kir­ja on vah­vis­tet­tu, on vir­ka­to­dis­tus­ten käy­tös­tä mah­dol­lis­ta luopua koko­naan.

Pe­ru­kir­joi­tuk­sen hinta 299 € Aa­tok­ses­sa

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lun avulla var­mis­tat, että pe­run­kir­joi­tus­me­net­te­ly hoituu asian­mu­kai­ses­ti. Pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen on help­poa ja nopeaa eikä vaadi ul­ko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan hank­ki­mis­ta.

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lu opas­taa sinut koko pe­run­kir­joi­tuk­sen läpi ja lo­puk­si luo pe­ru­kir­jan. Pe­ru­kir­jan voi tu­los­taa ja lä­het­tää säh­köi­ses­ti ve­rot­ta­jal­le Oma­Ve­ro-pal­ve­lun kautta.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta Aa­tok­ses­sa on 299 euroa.

Hel­po­ta elä­mää­si – tee pe­ru­kir­ja ne­tis­sä