Mikä on pe­ru­kir­ja?

Mies ja nainen allekirjoittavat asiakirjaa
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.6.2022 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­ru­kirja tar­koit­taa asia­kir­jaa, jossa vai­na­jan omai­suus ja velat lis­ta­taan tar­kasti. Pe­ru­kirja toimii myös pe­rin­nön­jaon apuna.

Pe­ru­kirja on asia­kirja, joka laa­di­taan kolmen kuu­kau­den ku­luessa vai­na­jan kuo­le­masta ja se on pe­run­kir­joi­tuk­sen tulos.

Lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen pe­ril­lis­ten pitää huo­leh­tia vai­na­jan kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­sestä ja pe­ru­kir­jan te­ke­mi­sestä. Pe­ru­kir­jasta näkee myös toi­si­naan käy­tet­tä­vän pu­he­kie­listä muotoa pe­run­kirja.

Käymme ar­tik­ke­lissa läpi, mikä on pe­ru­kirja ja mitä kaik­kea pe­run­kir­joi­tus pitää asia­kir­jan laa­ti­mi­sen li­säksi.

Pe­run­kir­joi­tus tar­koit­taa kahta asiaa

Pe­run­kir­joi­tus tar­koit­taa käy­tän­nössä kahta eri asiaa.

  1. Kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mistä eli pe­ril­lis­ten tut­ki­mista sekä tiedon hank­ki­mista va­roista ja ve­loista. Myös esi­mer­kiksi tes­ta­men­tista, avio­eh­dosta ja en­nak­ko­pe­rin­nöistä tar­vi­taan tieto.
  2. Ti­lai­suutta, jossa sel­vi­tyk­sen poh­jalta laa­dittu pe­run­kirja käy­dään läpi yh­dessä pe­ril­lis­ten ja us­kot­tu­jen mies­ten kanssa.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen pe­ru­kirja lä­he­te­tään ve­rot­ta­jalle. Ve­rot­taja määrää pe­run­kir­jan pe­rus­teella kul­le­kin pe­ril­li­sille pe­rin­tö­ve­ron.

Pe­ru­kirja toimii myös apuna pe­rin­nön­ja­koa varten. Pe­rin­töä ei saa omaan käyt­töön vielä pe­run­kir­joi­tuk­sen ja pe­run­kir­jan pe­rus­teella. Tätä varten teh­dään erik­seen pe­rin­nön­ja­ko­kirja.

Nai­mi­sissa olleen vai­na­jan jäl­keen täytyy ennen pe­rin­nön­ja­ko­kir­jaa tehdä myös avio-omai­suu­den osi­tuk­sesta osi­tus­kirja. Ositus teh­dään lesken ja vai­na­jan kuo­lin­pe­sän vä­lillä.

Pe­ru­kirja si­säl­tää tiedon vai­na­jan omai­suu­desta

Pe­run­kir­joi­tusta sekä pe­ru­kir­jaa varten tar­vi­taan kat­ta­vasti tietoa vai­na­jan omai­suu­den ti­lasta, mutta myös su­ku­lai­sista.

Mitä kir­jata pe­ru­kir­jaan?

Pe­ru­kir­jaan tulisi kir­jata ai­na­kin alla olevat asiat.

Mitä?Tar­kempi se­li­tys
Pe­ril­lis­ten ja lesken tiedotNimet sekä kunkin osoite ja hen­ki­lö­tun­nus. Si­säl­tää myös tois­si­jais­ten pe­ril­lis­ten ja tes­ta­men­tin­saa­jien nimet.
Kuo­lin­pe­sän il­moit­ta­jan tiedotYh­teys­hen­ki­lön nimi- ja hen­ki­lö­tie­dot. Hän toimii myös ve­rot­ta­jan yh­teys­hen­ki­lönä.
Kaksi us­kot­tua miestäAl­le­kir­joit­ta­vat pe­ru­kir­jan.
Varat ja velat kuo­lin­päi­vä­näVai­na­jan ja mah­dol­li­sen lesken omai­suus. Vel­koja ovat mm. opin­to­laina, asun­to­ve­lat, luot­to­kort­ti­ve­lat, ve­ro­velka, laskut sekä sai­raus­ku­lut.
Avio-oi­keu­teen liit­ty­vät asiatLesken ta­sin­kopri­vi­le­gi ja hal­lin­ta­oi­keu­den pi­dä­tys.
Jos tes­ta­mentti ole­massaTes­ta­ment­tiin ja la­kio­saan koh­dis­tu­vat vaa­ti­muk­set.
En­nak­ko­pe­rintöVain­ajan ja lesken an­ta­mat en­nak­ko­pe­rin­nöt. Li­säksi vai­na­jan an­ta­mat lahjat 3 vuotta ennen kuo­le­maansa.
Hen­ki­va­kuu­tusVa­kuu­tuk­sista saa­ta­vat kor­vauk­set.
Kuo­lin­pe­sän kulutMm. pe­run­kir­joi­tuk­sesta ja hau­tauk­sesta ai­heu­tu­neet kulut.
Avio­ehtoMikäli puo­li­soilla ole­massa.
MuutaPe­rin­nön­jako- ja osi­tus­kirja, jos nämä toi­mi­tettu ennen pe­run­kir­joi­tus­ko­kousta.

💡 Jos pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­sen jäl­keen tulee ilmi uusia varoja tai vel­koja, täytyy kuo­lin­pe­sän osak­kai­den tehdä täy­den­nys­pe­ru­kirja.

Mikäli pe­ru­kir­jan te­ke­mi­nen itse tuntuu liian vai­val­loi­selta, voi koko pe­ru­kir­joi­tuk­sen laatia oh­ja­tusti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Pe­ru­kir­joi­tus maksaa ko­ko­nai­suu­des­saan 399 euroa ja saat aina il­maista la­kia­pua Aa­tok­sen la­ki­tii­miltä. Pal­velu kus­tan­taa vain murto-osan la­ki­toi­mis­tossa teh­dystä pe­run­kir­joi­tuk­sesta, ja on ju­ri­di­sesti täysin pätevä.

Pe­ru­kir­jan laatii kuo­lin­pe­sän osakas tai la­ki­toi­misto

Pe­ru­kir­jan voi tehdä yksi kuo­lin­pe­sän osak­kaista. Pe­ru­kir­jan te­ke­mi­seen voi käyt­tää la­ki­toi­mis­toa, verk­ko­pal­ve­lua tai sen voi yrit­tää tehdä itse.

Ta­val­li­sesti hen­kilö, joka hoitaa kuo­lin­pe­sän omai­suutta ja yh­tey­den­pi­toa vi­ran­omai­siin, toi­mit­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen. Tämä johtuu siitä, että ky­sei­sellä hen­ki­löllä on usein paras kä­si­tys kuo­lin­pe­sästä.

Lue lisää: Pe­run­kir­joi­tus muis­ti­lista ja van­ho­jen pe­ru­kir­jo­jen säi­lyt­tä­mi­nen

Pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen la­ki­toi­mis­tossa

Kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­nen ja pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen voi tuntua mo­ni­mut­kai­selta. Vaikka asia olisi tullut koh­dalle ai­kai­sem­min, muut­tu­vat ve­ro­lait ja käy­tän­nöt lähes vuo­sit­tain. Tämän vuoksi harvat te­ke­vät pe­run­kir­jan yksin.

Pankit ja la­ki­toi­mis­tot aut­ta­vat pe­ru­kir­jan te­ke­mi­sessä. Kes­ki­mää­räi­nen läh­tö­hinta pe­run­kir­joi­tuk­selle on 1 000 euroa.

Kes­ki­mää­räi­sen hinnan li­säksi ta­pauk­sesta riip­puen la­ki­toi­mis­tot ve­loit­ta­vat tun­ti­hin­nas­ton mukaan li­sä­sel­vi­tyk­set ja li­sä­työt. Tun­ti­hinta on pää­sään­töi­sesti 100–250 euroa.

Sel­vi­timme pe­ru­kir­joi­tuk­sen hintaa.

Voit myös hakea ta­lou­del­lista apua pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tosta.

perunkirjoitus nakyma (1).jpg

Hel­poin tapa pe­ru­kir­jan te­ke­mi­seen

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lun kautta hoidat pe­run­kir­jan te­ke­mi­sen kä­te­västi ne­tissä kiin­te­ään 399 euron hin­taan.

Voit lisätä omai­suuk­sia pal­ve­luun omassa tah­dissa ja sitä mukaa kuin asiat sel­viä­vät. Kaikki tiedot säi­ly­vät yh­dessä pai­kassa eikä sinun tar­vitse tais­tella pa­pe­ri­pi­no­jen kanssa kotona.

Pal­velu opas­taa jo­kai­sessa vai­heessa ja on aina vii­mei­sim­pien lakien ja oi­keus­käy­tän­nön mu­kai­nen. Voit myös ha­lu­tes­sasi tilata kaikki pe­ru­kir­jaa varten tar­vit­ta­vat vi­ran­omais­asia­kir­jat kä­te­västi pal­ve­lusta.

Pe­ru­kir­jaa varten tar­vi­taan su­kusel­vi­tys, vir­ka­to­dis­tuk­sia, elää-to­dis­tuk­sia ja tieto avio­eh­dosta.

Käy­tös­säsi on koko Aa­tok­sen la­ki­tii­min asian­tun­te­mus pal­ve­lussa olevan chatin kautta. Voit olla yh­tey­dessä myös säh­kö­pos­titse tai pu­he­li­mitse. La­ki­tii­min neuvot ja apu kuu­lu­vat kiin­te­ään hin­taan.

Pal­ve­lun kautta voi kutsut muita pesän osak­kaita seu­raa­maan ja osal­lis­tu­maan pe­run­kir­joi­tuk­seen. Pe­ru­kir­jan voi luoda yh­dellä klik­kauk­sella, kun kaikki tar­vit­ta­vat tiedot on li­sätty pal­ve­luun.

Pe­ru­kir­jan vaa­ti­muk­set

Pe­ru­kir­jalle ei ole tark­koja vaa­ti­muk­sia eli var­si­naista pe­ru­kir­jan mallia ei ole ole­massa. Muo­to­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vän pe­ru­kir­jan voi laatia kuka vain.

Pe­rin­tö­ve­ro­jen vä­hen­tä­mi­nen ja lain vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­nen pe­run­kir­joi­tus­me­net­te­lyssä on itse pe­ru­kir­jan muotoa tär­keäm­pää. Pe­ru­kir­jan voi siis tehdä täysin itse eikä sinun ole pakko pal­kata ju­ris­tia pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­seen.

Jos pe­ru­kirja laa­di­taan väärin tai me­net­tely pe­run­kir­joi­tuk­sessa ei ole täyt­tä­nyt lain vaa­ti­muk­sia, on vaa­rana, että sen pä­te­vyys myö­hem­min rii­tau­te­taan.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu auttaa kui­ten­kin sinua alusta asti pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sessä ja ohjaa sinua jo­kai­sessa vai­heessa. Li­säksi Aa­tok­sen ju­ris­tit vas­taa­vat il­mai­seksi pe­ru­kir­jaan liit­ty­viin ky­sy­myk­siin.

Vi­ran­omai­set eivät tarjoa val­miita il­mai­sia pe­ru­kirja mal­leja tai tyhjiä pe­ru­kirja lo­mak­keita tästä syystä.

Pe­ru­kir­jan riit­tävä su­kusel­vi­tys

Pe­ru­kir­jan riit­tävä su­kusel­vi­tys tar­koit­taa sitä, että pe­rit­tä­vällä täytyy olla kat­kea­ma­ton vir­ka­to­dis­tus­ten sarja. Tämä vir­ka­to­dis­tus­ten sarja alkaa pe­rit­tä­vän täy­tet­tyä 15 vuotta ja jatkuu aina kuo­lin­päi­vään saakka.

Mikäli pe­rit­tävä on asunut mo­nella paik­ka­kun­nalla elä­mänsä aikana, voi su­kusel­vi­tyk­sen ti­laa­mi­nen olla mo­ni­mut­kaista. Sil­loin kan­nat­taa tehdä su­kusel­vi­tys am­mat­ti­lai­sen avulla – joko la­ki­toi­mis­toa käyt­täen tai esi­mer­kiksi Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lua.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu auttaa laa­ti­maan su­kusel­vi­tyk­sen ja ti­laa­maan vir­ka­to­dis­tuk­set seu­ra­kun­nilta sekä vi­ran­omaislta.

Pe­ru­kir­jat vah­vis­te­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa voi olla hyvä rat­kaisu, jos kuo­lin­pe­sässä on monta osa­kasta ja tar­koi­tuk­sena on myydä kuo­lin­pe­sän omai­suutta, kuten kiin­teis­töä.

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den to­dis­ta­mi­nen esi­mer­kiksi os­a­puo­lelle, pan­kille, isän­nöit­si­jälle tai vi­ran­omais­ta­holle on hel­pom­paa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton vah­vis­ta­malla pe­ru­kir­jalle kuin suu­rella ni­pulla vir­ka­to­dis­tuk­sia.

Kun pe­ru­kirja on vah­vis­tettu, on vir­ka­to­dis­tus­ten käy­töstä mah­dol­lista luopua ko­ko­naan.

Pe­ru­kir­joi­tuk­sen hinta 399 € Aa­tok­sessa

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lun avulla var­mis­tat, että pe­run­kir­joi­tus­me­net­tely hoituu asian­mu­kai­sesti. Pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen on help­poa ja nopeaa eikä vaadi ul­ko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan hank­ki­mista.

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­velu opas­taa sinut koko pe­run­kir­joi­tuk­sen läpi ja lo­puksi luo pe­ru­kir­jan. Pe­ru­kir­jan voi tu­los­taa ja lä­het­tää säh­köi­sesti ve­rot­ta­jalle Oma­Vero-pal­ve­lun kautta.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta Aa­tok­sessa on 399 euroa.

Hel­pota elä­määsi – tee pe­ru­kirja ne­tissä