Tes­ta­men­tin hinta vuonna 2023

Kolme naista auringonlaskussa
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
25.8.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Kuinka paljon tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen maksaa tänä vuonna? Otimme selvää tes­ta­men­tin hin­nois­ta.

Tes­ta­men­tin voi tehdä asian­ajo­toi­mis­tos­sa, ne­tis­sä Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa tai itse käyt­tä­mäl­lä il­mais­ta tes­ta­ment­ti­mal­lia. Tes­ta­men­tin hinta vaih­te­lee suu­res­ti riip­puen, missä ja miten tes­ta­men­tin tekee.

Suo­sit­te­lem­me aina te­ke­mään laa­duk­kaan tes­ta­men­tin, jotta vii­mei­nen tahto ja omai­suu­den ja­ka­mi­nen me­ne­vät tes­ta­men­tin te­ki­jän toi­vo­mal­la ta­val­la. Ju­ri­di­ses­ti pätevä ja laa­du­kas tes­ta­ment­ti ei kui­ten­kaan tar­vit­se olla kallis.

Kä­vim­me läpi ajan­koh­tai­sia tes­ta­men­tin hin­to­ja asian­ajo­toi­mis­tos­sa, pan­kis­sa, il­mai­sen mallin avulla tai ne­tis­sä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Edul­li­sim­min saat ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin hin­taan 89 euroa Aa­tok­ses­sa.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen asian­ajo­toi­mis­tos­sa on tun­ti­ve­loit­teis­ta

Yksi ylei­sim­mis­tä ta­vois­ta on tehdä tes­ta­ment­ti asian­ajo­toi­mis­tos­sa. Asian­ajo­toi­mis­tos­sa asioi­des­sa ei vält­tä­mät­tä tiedä en­nal­ta la­kia­sia­kir­jan lo­pul­lis­ta hintaa, sillä asia­kir­jan laa­ti­mi­nen ta­pah­tuu tun­ti­ve­loi­tuk­sen mukaan.

Las­ku­tus ta­pah­tuu siis asia­na­jajan käyt­tä­män tun­ti­mää­rän mu­kai­ses­ti. Tällä het­kel­lä tun­ti­ve­loi­tus vaih­te­lee noin 180–310 €/h vä­lil­lä asian­ajo­toi­mis­tos­ta riip­puen.

Tar­kas­te­lim­me 35 eri la­ki­toi­mis­ton hin­noit­te­lua Suomen suu­rim­mis­sa kau­pun­geis­sa. Tes­ta­men­tin hin­taan vai­kut­taa huo­mat­ta­vas­ti al­ku­kes­kus­te­lui­den ja an­net­tu­jen tie­to­jen laatu.

Al­ku­neu­vot­te­lus­sa käy­dään läpi:

  • tes­ta­men­tin te­ki­jän tar­koi­tus
  • sel­vi­te­tään tes­ta­men­tin te­ki­jän tes­ta­ment­ta­va omai­suus
  • myös pe­rin­tö- ja ve­ro­lain­sää­dän­töä saa­te­taan käydä läpi

💡 Tut­ki­muk­sen mukaan yli 35-vuo­ti­aat suo­ma­lai­set ovat kes­ki­mää­rin mak­sa­neet tes­ta­men­tis­ta 196 euroa. Laadit hen­ki­lö­koh­tai­sen tes­ta­men­tin hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti hin­taan 89 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen pan­kis­sa maksaa satoja euroja

Tes­ta­men­tin voi tehdä myös omassa pan­kis­sa, jos ei halua käyt­tää asian­ajo­toi­mis­toa.

Tar­kas­te­lim­me pank­kien verk­ko­si­vuil­ta tar­joa­vat­ko he tes­ta­men­tin laa­ti­mis­ta verk­ko­si­vuil­laan, ja kuinka paljon tes­ta­men­tin hinta olisi. Ai­noas­taan Osuus­pank­ki ja Sääs­tö­pank­ki ker­to­vat hin­noit­te­luis­ta si­vuil­lan. Kä­vim­me läpi kaikki Suomen ylei­sim­mät pankit.

Nordea ja Danske Bank tar­joa­vat tes­ta­men­tin te­ke­mis­tä Pri­va­te Ban­king -asiak­kail­leen. Hin­ta­ver­tai­lua teh­des­sä hin­to­ja ei ollut esillä.

Osuus­pank­ki tes­ta­men­tin hinta

Osuus­pan­kis­sa (OP) tes­ta­men­tin hinta vaih­te­lee 360–500 euron vä­lil­lä. Tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen on 360 euroa. Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin tai laajan tes­ta­ment­ti­mää­räyk­sen te­ke­mi­nen mak­sa­vat yli 500 euroa.

Sääs­tö­pank­ki tes­ta­men­tin hinta

Sääs­tö­pan­kis­sa yhden hen­ki­lön tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen, mikäli ky­sees­sä on pe­rus­tyyp­pi­nen tes­ta­ment­ti, maksaa alkaen 350 euroa. Kah­del­le hen­ki­löl­le tehty tes­ta­ment­ti maksaa puo­les­taan 437,50 euroa.

Pankit tar­joa­vat tes­ta­men­tin säi­ly­tys­tä

Pankit tar­joa­vat myös mak­sul­lis­ta tes­ta­men­tin säi­ly­tys­tä, mikä las­ku­te­taan pal­ve­lu­hin­nas­ton mukaan kuu­kausit­tain.

Li­säk­si osa pan­keis­ta las­kut­taa myös ker­ta­mak­sun pa­pe­ri­sen tes­ta­men­tin jä­tös­tä. Esi­mer­kik­si Ålands­ban­ke­nin ajan­koh­tai­sen hin­nas­ton mukaan ker­ta­mak­sun määrä on 35 euroa.

Il­mai­nen tes­ta­ment­ti­mal­li voi tulla kal­liik­si

On totta, että tes­ta­men­tin voi tehdä koko­naan itse. In­ter­net onkin täynnä eri­lai­sia il­mai­sia tes­ta­ment­ti­mal­le­ja. Vaikka tes­ta­ment­ti­mal­li täyt­täi­si vaa­dit­ta­vat muo­to­vaa­ti­muk­set, ei asia­kir­ja vält­tä­mät­tä ole laa­du­kas tai pal­ve­le yk­si­lön tar­pei­ta.

Tes­ta­men­tin te­ki­jän toi­veet ja omai­suu­la­jit voivat vaih­del­la pal­jon­kin eri ih­mis­ten vä­lil­lä. Ylei­nen tes­ta­ment­ti­poh­ja on vaikea muo­ka­ta kai­kil­le so­pi­vak­si ilman la­kiop­pe­ja. Li­säk­si asia­kir­jan si­säl­töä voi olla vaikea ym­mär­tää ilman la­ki­tie­tä­mys­tä, jol­loin hen­ki­lö voi tehdä it­sel­leen epäe­dul­li­sen tes­ta­men­tin.

Li­säk­si val­miis­sa tes­ta­ment­ti­poh­jas­sa ei aina ole mah­dol­li­suut­ta siir­tää pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jal­le, mikä mah­dol­lis­taa te­hok­kaan pe­rin­tö­ve­ro­jen op­ti­moin­nin.

Kus­tan­nuk­sis­ta ei aina kan­na­ta sääs­tää, sillä pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa vii­mei­nen toi­vee­si ei to­teu­du. Tes­ta­men­til­la on tarkat muo­to­vaa­ti­muk­set, joten niiden to­teut­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen voi tehdä asia­kir­jas­ta ju­ri­di­ses­ti pä­te­mät­tö­män.

Tes­ta­ment­ti ne­tis­sä Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa 89 €

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu kar­toit­taa ti­lan­tee­si, mikä vastaa asian­ajo­toi­mis­tos­sa suo­ri­tet­ta­vaa al­ku­kes­kus­te­lua.

Elä­män­ti­lan­teen ja tes­ta­ment­tiin liit­ty­vien toi­vei­den syöt­tä­mi­sen jäl­keen pal­ve­lu suo­sit­te­lee ti­lan­tee­see­si so­pi­via ehtoja. Otamme aina huo­mioon myös ajan­koh­tai­set ve­ro­tuk­sel­li­set asiat eh­dois­sa.

Teet tes­ta­men­tin edul­li­sim­min Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. 89 euron hin­taan kuuluu la­ki­tii­mim­me apu tar­vit­taes­sa, tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen sekä valmis asia­kir­ja.

Aatos on oi­keus­tie­teen asian­tun­ti­joi­den suun­nit­te­le­ma, ja in­ter­ne­tin kat­ta­vin tes­ta­ment­ti­pal­ve­lu.

Aa­tok­sen la­ki­tii­mi vastaa mak­sut­ta ky­sy­myk­sii­si

Voit siis laatia tes­ta­men­tin itse Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Mikäli si­nul­la herää ky­sy­myk­siä asia­kir­jan si­säl­lös­tä, tes­ta­men­tin eh­dois­ta tai si­nul­le esi­te­tyis­tä vaih­toeh­dois­ta, voit olla aina il­mai­sek­si yh­tey­des­sä Aa­tok­sen la­ki­tii­miin.

Saat la­kia­pua chatin kautta tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Ko­kei­le tes­ta­ment­ti­pal­ve­lua heti tästä:

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen pal­ve­lus­sa on il­mais­ta. Mak­saes­sa­si 89 euroa, saat val­miin asia­kir­jan la­dat­tua omalla tie­to­ko­neel­le­si. Voit myös tilata tes­ta­men­tin pos­ti­tet­tu­na ko­tii­si A-luokan laa­duk­kaal­le, aikaa kes­tä­väl­le pa­pe­ril­le.

Lue lisää tes­ta­men­tis­ta