Tes­ta­men­tin hinta vuonna 2024

Kolme naista auringonlaskussa
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
13.12.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Kuinka paljon tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen maksaa tänä vuonna? Otimme selvää tes­ta­men­tin hin­noista.

Tes­ta­men­tin voi tehdä asian­ajo­toi­mis­tossa, ne­tissä Aa­tok­sen pal­ve­lussa tai itse käyt­tä­mällä il­maista mallia. Tes­ta­men­tin hinta vaih­te­lee suu­resti riip­puen, missä ja miten tes­ta­men­tin tekee.

Suo­sit­te­lemme aina te­ke­mään laa­duk­kaan tes­ta­men­tin, jotta vii­mei­nen tahto ja omai­suu­den ja­ka­mi­nen me­ne­vät tes­ta­men­tin te­ki­jän toi­vo­malla ta­valla. Ju­ri­di­sesti pätevä ja laa­du­kas tes­ta­mentti ei kui­ten­kaan tar­vitse olla kallis.

Kä­vimme läpi ajan­koh­tai­sia tes­ta­men­tin hin­toja asian­ajo­toi­mis­tossa, pan­kissa, il­mai­sen mallin avulla tai ne­tissä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Tes­ta­mentti ja muut la­kia­sia­kir­jat

Edul­li­sim­min saat ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lusta. Tes­ta­mentti maksaa 69 euroa

Pal­ve­lumme huo­leh­tii, että la­kia­siasi ovat kun­nossa ja ajan ta­salla. Voit tehdä kaikki la­kia­sia­kir­jat sa­malla kertaa. Li­säksi saat aina il­maista la­kia­pua tar­vit­taessa. Ti­lauk­sen voi pe­ruut­taa mil­loin vain.

Ko­keile il­mai­seksi!

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen asian­ajo­toi­mis­tossa on tun­ti­ve­loit­teista

Yksi ylei­sim­mistä ta­voista on tehdä tes­ta­mentti asian­ajo­toi­mis­tossa. Asian­ajo­toi­mis­tossa asioi­dessa ei vält­tä­mättä tiedä en­nalta la­kia­sia­kir­jan lo­pul­lista hintaa, sillä asia­kir­jan laa­ti­mi­nen ta­pah­tuu tun­ti­ve­loi­tuk­sen mukaan.

Las­ku­tus ta­pah­tuu siis asia­na­ja­jan käyt­tä­män tun­ti­mää­rän mu­kai­sesti. Tällä het­kellä tun­ti­ve­loi­tus vaih­te­lee noin 180–310 €/h vä­lillä asian­ajo­toi­mis­tosta riip­puen.

Tar­kas­te­limme 35 eri la­ki­toi­mis­ton hin­noit­te­lua Suomen suu­rim­missa kau­pun­geissa. Tes­ta­men­tin hin­taan vai­kut­taa huo­mat­ta­vasti al­ku­kes­kus­te­lui­den ja an­net­tu­jen tie­to­jen laatu.

Al­ku­neu­vot­te­lussa käy­dään läpi:

  • tes­ta­men­tin te­ki­jän tar­koi­tus
  • sel­vi­te­tään tes­ta­men­tin te­ki­jän tes­ta­ment­tava omai­suus
  • myös pe­rintö- ja ve­ro­lain­sää­dän­töä saa­te­taan käydä läpi

💡 Tut­ki­muk­sen mukaan yli 35-vuo­ti­aat suo­ma­lai­set ovat kes­ki­mää­rin mak­sa­neet tes­ta­men­tista 196 euroa. Laadit hen­ki­lö­koh­tai­sen tes­ta­men­tin hel­posti ja edul­li­sesti hin­taan 69 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen pan­kissa maksaa satoja euroja

Tes­ta­men­tin voi tehdä myös omassa pan­kissa, jos ei halua käyt­tää asian­ajo­toi­mis­toa.

Tar­kas­te­limme pank­kien verk­ko­si­vuilta tar­joa­vatko he tes­ta­men­tin laa­ti­mista verk­ko­si­vuil­laan, ja kuinka paljon tes­ta­men­tin hinta olisi. Ai­noas­taan Osuus­pankki ja Sääs­tö­pankki ker­to­vat hin­noit­te­luista si­vuil­lan. Kä­vimme läpi kaikki Suomen ylei­sim­mät pankit.

Nordea ja Danske Bank tar­joa­vat tes­ta­men­tin te­ke­mistä Pri­vate Ban­king -asiak­kail­leen. Hin­ta­ver­tai­lua teh­dessä hin­toja ei ollut esillä.

Osuus­pankki tes­ta­men­tin hinta

Osuus­pan­kissa (OP) tes­ta­men­tin hinta vaih­te­lee 360–500 euron vä­lillä. Tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen on 360 euroa. Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin tai laajan tes­ta­ment­ti­mää­räyk­sen te­ke­mi­nen mak­sa­vat yli 500 euroa.

Sääs­tö­pankki tes­ta­men­tin hinta

Sääs­tö­pan­kissa yhden hen­ki­lön tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen, mikäli ky­seessä on pe­rus­tyyp­pi­nen tes­ta­mentti, maksaa alkaen 350 euroa. Kah­delle hen­ki­lölle tehty tes­ta­mentti maksaa puo­les­taan 437,50 euroa.

Pankit tar­joa­vat tes­ta­men­tin säi­ly­tystä

Pankit tar­joa­vat myös mak­sul­lista tes­ta­men­tin säi­ly­tystä, mikä las­ku­te­taan pal­ve­lu­hin­nas­ton mukaan kuu­kausit­tain.

Li­säksi osa pan­keista las­kut­taa myös ker­ta­mak­sun pa­pe­ri­sen tes­ta­men­tin jä­töstä. Esi­mer­kiksi Ålands­ban­ke­nin ajan­koh­tai­sen hin­nas­ton mukaan ker­ta­mak­sun määrä on 35 euroa.

Il­mai­nen malli voi tulla kal­liiksi

On totta, että tes­ta­men­tin voi tehdä ko­ko­naan itse. In­ter­net onkin täynnä eri­lai­sia il­mai­sia tes­ta­ment­ti­mal­leja. Vaikka käy­tössä oleva malli täyt­täisi vaa­dit­ta­vat muo­to­vaa­ti­muk­set, ei asia­kirja vält­tä­mättä ole laa­du­kas tai pal­vele yk­si­lön tar­peita.

Tes­ta­men­tin te­ki­jän toi­veet ja omai­suu­la­jit voivat vaih­della pal­jon­kin eri ih­mis­ten vä­lillä. Ge­nee­ri­nen pohja on vaikea muo­kata kai­kille so­pi­vaksi ilman la­kiop­peja. Li­säksi asia­kir­jan si­säl­töä voi olla vaikea ym­mär­tää ilman la­ki­tie­tä­mystä, jol­loin hen­kilö voi tehdä it­sel­leen epäe­dul­li­sen tes­ta­men­tin.

Li­säksi val­miissa poh­jassa ei aina ole mah­dol­li­suutta siir­tää pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jalle, mikä mah­dol­lis­taa te­hok­kaan pe­rin­tö­ve­ro­jen op­ti­moin­nin.

Kus­tan­nuk­sista ei aina kan­nata sääs­tää, sillä pa­him­massa ta­pauk­sessa vii­mei­nen toi­veesi ei to­teudu. Tes­ta­men­tilla on tarkat muo­to­vaa­ti­muk­set, joten niiden to­teut­ta­matta jät­tä­mi­nen voi tehdä asia­kir­jasta ju­ri­di­sesti pä­te­mät­tö­män.

Tes­ta­mentti ne­tissä Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu kar­toit­taa ti­lan­teesi, mikä vastaa asian­ajo­toi­mis­tossa suo­ri­tet­ta­vaa al­ku­kes­kus­te­lua.

Elä­män­ti­lan­teen ja tes­ta­ment­tiin liit­ty­vien toi­vei­den syöt­tä­mi­sen jäl­keen pal­velu suo­sit­te­lee ti­lan­tee­seesi so­pi­via ehtoja. Otamme aina huo­mioon myös ajan­koh­tai­set ve­ro­tuk­sel­li­set asiat eh­doissa.

Teet tes­ta­men­tin edul­li­sim­min Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa hin­taan 69 euroa.

Aatos on oi­keus­tie­teen asian­tun­ti­joi­den suun­nit­te­lema, ja in­ter­ne­tin kat­ta­vin tes­ta­ment­ti­pal­velu.

Aa­tok­sen la­ki­tiimi vastaa mak­sutta ky­sy­myk­siisi

Voit siis laatia tes­ta­men­tin itse Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Mikäli si­nulla herää ky­sy­myk­siä asia­kir­jan si­säl­löstä, tes­ta­men­tin eh­doista tai si­nulle esi­te­tyistä vaih­toeh­doista, voit olla aina il­mai­seksi yh­tey­dessä Aa­tok­sen la­ki­tii­miin.

Saat la­kia­pua chatin kautta tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä.

Ko­keile tes­ta­ment­ti­pal­ve­lua heti tästä: