Säi­lytä tes­ta­mentti tur­val­li­sessa pai­kassa

Testamentin säilytys onnistuu työhuoneessa.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
19.12.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­sitkö, että tes­ta­mentti kat­so­taan pe­ruu­te­tuksi, jos sitä ei löydy? Tes­ta­mentti kan­nat­taa­kin säi­lyt­tää sel­lai­sessa tur­val­li­sessa pai­kassa, josta se var­masti löy­de­tään kuo­le­man jäl­keen.

Suo­messa tes­ta­ment­teja ei re­kis­te­röidä mi­hin­kään jul­ki­seen re­kis­te­riin. Tämän seu­rauk­sena monet suo­ma­lai­set säi­lyt­tä­vät tes­ta­ment­ti­aan kotona pai­kassa, josta pe­ril­lis­ten on vaikea sitä löytää.

Var­malta tun­tuva säi­ly­tys­paikka voi kui­ten­kin olla riski vai­na­jan oi­keus­tur­van kan­nalta. Jos tes­ta­mentti esi­mer­kiksi kuo­lin­pe­sän sii­vouk­sen yh­tey­dessä häviää, kat­so­taan se lain mukaan pe­ruu­te­tuksi, mikäli sitä ei enää löy­detä.

Missä tes­ta­ment­tia kan­nat­taa siis säi­lyt­tää, jotta omai­set löy­tä­vät sen kuo­le­man jäl­keen?

Vaih­toehto 1: säi­lytä tes­ta­mentti pankin tal­le­lo­ke­roon

Pankin tal­le­lo­kero on ylei­sim­piä paik­koja säi­lyt­tää tes­ta­ment­tia. Monet pankit tar­joa­vat asiak­kail­leen mah­dol­li­suu­den säi­lyt­tää hen­ki­lö­koh­tai­sia ar­vo­pa­pe­reita pank­ki­kont­to­rin tal­le­lo­ke­rossa kuu­kausi­mak­sul­lista vuo­kraa vas­taan.

Kuu­kausit­tai­nen tal­le­lo­ke­ro­maksu vaih­te­lee pan­kista riip­puen muu­ta­masta eu­rosta jopa kah­teen­kym­me­neen euroon, joka ve­loi­te­taan au­to­maat­ti­sesti asiak­kaan pank­ki­ti­liltä.

Tes­ta­men­tin ha­ke­mi­nen tal­le­lo­ke­rosta ta­pah­tuu seu­raa­vasti:

 1. Hen­ki­lön kuol­tua pankki saa tiedon pe­rit­tä­vän kuo­le­masta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta, minkä jäl­keen se lä­het­tää tiedon asiak­kuu­desta vai­na­jan vii­mei­seen pos­tio­soit­tee­seen ja laatii pe­run­kir­joi­tusta varten asiak­kuusil­moi­tuk­sen
 2. Asiak­kuusil­moi­tuk­sesta il­me­nee tieto mah­dol­li­sesta tal­le­lo­ke­rosta, jol­loin pe­ril­li­set saavat tiedon siitä. 
 3. Ke­nellä ta­hansa pe­ril­li­sellä on oikeus päästä tal­le­lo­ke­rolle yh­dessä pank­ki­vir­kai­li­jan kanssa. Täl­löin tal­le­lo­ke­ron si­sältö luet­te­loi­daan ja ote­taan kopio mah­dol­li­sesta tes­ta­men­tista. Al­ku­pe­räistä tes­ta­ment­tia ei luo­vuta ennen kuin pe­run­kir­joi­tus on pi­detty ja osak­kaat var­mis­tettu.

⚠️ Tal­le­lo­ke­ron saa­mi­nen on viime vuo­sina vai­keu­tu­nut. Pank­ki­kont­to­rien vä­he­ne­mi­sen myötä myös tal­le­lo­ke­roi­den määrä on vä­hen­ty­nyt, ja suu­rista pan­keista Danske Bank on luo­pu­nut tal­le­lo­ke­roista ko­ko­naan.

💡 Asia­kir­ja­säi­ly­tys on vaih­toeh­toi­nen tapa säi­lyt­tää tes­ta­ment­tia pan­kissa. Asia­kir­ja­säi­ly­tys on yleensä myös edul­li­sempi vaih­toehto kuin tal­le­lo­kero.

Vaih­toehto 2: hanki oma kas­sa­kaappi

Jos haluat kai­kesta huo­li­matta säi­lyt­tää tes­ta­ment­tia kotona, va­litse säi­ly­tys­paikka huo­lel­li­sesti. Yksi vaih­toehto on avain­lu­kolla tai elekt­ro­ni­sella koo­di­lu­kolla va­rus­teltu kas­sa­kaappi, joka suojaa kodin ar­vo­pa­pe­reita niin mur­to­var­kauk­sien kuin tu­li­pa­lo­jen va­ralta.

Kas­sa­kaap­peja on ole­massa eri­lai­sia. Va­lin­taa teh­dessä kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­miota seu­raa­viin asioi­hin:

 • Mikä on kas­sa­kaa­pin tur­val­li­suus­luo­ki­tus? Va­kuu­tus­yh­tiöi­den mukaan ar­vo­pa­pe­rit tulee säi­lyt­tää kas­sa­kaa­pissa, jonka tur­val­li­suuss­tan­dardi on vä­hin­tään SFS-EN 1143-1  
 • Mikä on kas­sa­kaa­pin pa­lon­kesto? Pa­pe­ri­sen do­ku­men­tin tu­hou­tu­mi­nen alkaa noin 170 as­teessa, joten kas­sa­kaa­pilla olisi hyvä olla stan­dar­din EN 15659 mu­kai­nen 60 mi­nuu­tin pa­lo­suoja pa­pe­rille.

Ko­ti­käyt­töön tu­le­vien kas­sa­kaap­pien ky­syntä on ollut viime vuo­sina kas­vussa. Kas­sa­kaap­pia edul­li­sempi vaih­toehto on mur­to­suo­jattu kaappi, jol­lai­sen voi saada muu­ta­malla sa­dalla eu­rolla.

💡 Kas­sa­kaa­pin avain tai avain­koodi tulee säi­lyt­tää sel­lai­sessa pai­kassa, josta omai­set sen löy­tä­vät kuo­le­man jäl­keen.

Vaih­toehto 3: anna tes­ta­men­tista kopio tes­ta­men­tin­saa­jille

Tes­ta­mentti kan­nat­taa läh­tö­koh­tai­sesti laatia yhtenä kap­pa­leena. Täl­löin tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­nen on help­poa eli yk­sin­ker­tai­sesti vain tuhoat tai hä­vi­tät ky­sei­sen asia­kir­jan par­haaksi kat­so­mal­lasi ta­valla. Mikäli myö­hem­min haluat laatia uuden tes­ta­men­tin, voi siinä mai­nita vanhan tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­sesta.

Tes­ta­men­tista on kui­ten­kin mah­dol­lista ottaa myös ko­pioita, jotka voi to­dis­taa oi­keaksi toi­mit­ta­malla ne jul­ki­sen no­taa­rin vah­vis­tet­ta­vaksi Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.

Mikäli haluat to­dis­taa tes­ta­men­tin kopion oi­keaksi, toimi näin:

 1. toi­mita tes­ta­mentti esi­mer­kiksi pos­titse ko­ti­paik­ka­kun­tasi Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton toi­mi­pis­tee­seen
 2. varaa säh­köi­sestä ajan­va­raus­pal­ve­lusta aika jul­ki­selle no­taa­rille 
 3. asia­kirja ja oi­keaksi to­dis­tettu jäl­jen­nös lä­he­te­tään si­nulle pos­titse

Oi­keaksi to­dis­te­tun jäl­jen­nök­sen hinta on 4 euroa/sivu.

⚠️ Muis­tat­han, että itse otettu kopio tes­ta­men­tista ei vastaa näyt­tö­ar­vol­taan al­ku­pe­räistä tes­ta­ment­tia. Mikäli al­ku­pe­räistä tes­ta­ment­tia ei siis löydy pe­rit­tä­vän kuo­le­man jäl­keen, kat­so­taan tes­ta­mentti pe­ruu­te­tuksi.

💡 Tie­tyissä tul­kin­ta­ti­lan­teissa tes­ta­men­tin jäl­jen­nöstä voi­daan kui­ten­kin käyt­tää osoit­ta­maan tes­ta­men­tin te­ki­jän tahtoa ja tar­koi­tusta.

Vaih­toehto 4: säi­lytä tes­ta­ment­tia muiden tär­kei­den pa­pe­rien kanssa

Kai­killa meillä ei ole mah­dol­li­suutta hank­kia omaa kas­sa­kaap­pia tai vuo­krata pan­kilta kuu­kausi­mak­sul­lista tal­le­lo­ke­roa. Jo­kai­nen voi kui­ten­kin ke­hit­tää ko­tiinsa asia­kir­jo­jen säi­ly­tys­jär­jes­tel­män, jossa tes­ta­mentti ja muut tär­keät do­ku­men­tit ovat siis­tissä jär­jes­tyk­sessä.

Asia­kir­jo­jen jär­jes­tä­mistä varten tar­vit­set ai­na­kin pari mappia tai säi­ly­tys­laa­tik­koa, joihin ar­kis­toit pa­pe­rit esi­mer­kiksi alla olevan pe­ri­aat­teen mu­kai­sesti:

 • tär­keät yli vuoden ajan säi­ly­tet­tä­vät asia­kir­jat, kuten: 
 • tes­ta­mentti
 • passi
 • vuo­kra­so­pi­mus ja muut asu­mi­seen liit­ty­vät asia­kir­jat
 • avio­ehto 
 • cv ja muut työ­uraan liit­ty­vät asia­kir­jat 
 • ve­ro­to­dis­tuk­set ja va­kuu­tus­asia­kir­jat 
 • vuo­si­mappi las­kuille ja muille ku­luille

Asia­kir­jo­jen säi­ly­tys­jär­jes­telmä hel­pot­taa sekä omaa elämää että myö­hem­min myös kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mistä.

Tes­ta­ment­tien säi­lyt­tä­mi­sen tu­le­vai­suus – onko odo­tet­ta­vissa jul­kista tes­ta­ment­ti­re­kis­te­riä?

Suo­ma­lais­ten kiin­nos­tus tes­ta­ment­tien te­ke­mi­seen on kas­va­nut ko­ro­nae­pi­de­mian myötä. Suo­sion kas­vaessa esille on viime vuo­sina nous­sut ky­sy­mys siitä, missä ja miten tes­ta­ment­teja pi­täisi tu­le­vai­suu­dessa säi­lyt­tää.

Vuonna 2019 Asia­na­ja­ja­liitto eh­dotti tes­ta­ment­tien siir­tä­mistä jul­ki­seen re­kis­te­riin, jonka yl­lä­pi­tä­mi­sestä voi­si­vat vas­tata mai­straa­tit.

Re­kis­teri nousi pu­hee­nai­heeksi myös edel­li­sellä hal­li­tus­kau­della, kun kan­san­edus­ta­jat Mikko Ala­talo ja Ari Tor­niai­nen jät­ti­vät oi­keus­mi­nis­te­rille kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen, jossa he eh­dot­ti­vat jul­ki­sen tes­ta­ment­ti­re­kis­te­rin pe­rus­ta­mista.

Jul­ki­sen tes­ta­ment­ti­re­kis­te­rin hyvät ja huonot puolet:

✅ vai­na­jan oi­keus­tur­van ko­hen­tu­mi­nen
✅ pe­rin­tö­rii­to­jen en­nal­taeh­käi­se­mi­nen  
✅ säi­ly­tys­käy­tän­tö­jen yh­te­näis­tä­mi­nen

🚫  tes­ta­men­tin muut­ta­mi­sen vai­keu­tu­mi­nen

Tois­tai­seksi jär­jes­tel­mään ei ole tu­los­sa muu­tok­sia. Oman oi­keus­tur­van kan­nalta jär­ke­vintä onkin säilöä tes­ta­mentti tur­val­li­seen paik­kaan ja kertoa siitä va­lit­se­mil­leen luo­tet­ta­ville hen­ki­löille.

Laita tes­ta­ment­tia­siat kun­toon Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on ny­kyi­sin mah­dol­lista myös ne­tissä. Ku­lut­ta­jille suun­nat­tuja di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­luita tar­joa­van Aa­tok­sen pal­ve­lussa voit tehdä ju­ri­di­sesti pä­te­vän ja yk­si­löl­li­seksi rää­tä­löi­dyn tes­ta­men­tin heti.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen pal­ve­lus­samme käy hel­posti noin 10 mi­nuu­tissa. Aluksi kar­toi­tamme ti­lan­teesi ja toi­veesi esit­tä­mällä si­nulle ky­sy­myk­siä, joihin an­ta­miesi vas­taus­ten pe­rus­teella luomme eh­do­tuk­sen tes­ta­men­tis­tasi. Tämän jäl­keen voit va­paasti lisätä omai­suus­la­jeja, tes­ta­men­tin saajia ja ehtoja.

Tes­ta­mentti kuuluu osana Aatos Huo­le­ton -ti­lausta. Saat 69 eu­rolla/vuosi pääsyn kaik­kiin la­kia­sia­kir­joi­hin sekä la­kia­pua aina sil­loin, kun elä­män­ti­lan­teesi niin vaatii.

Maksun jäl­keen voit ladata asia­kir­jat pal­ve­lusta it­sel­lesi vä­lit­tö­mästi. Aatos Huo­le­ton -ti­laa­jat saavat myös asia­kir­jat il­mai­seksi toi­mi­tet­tuina kotiin. Tämän jäl­keen sinun tulee vain al­le­kir­joit­taa tes­ta­mentti sekä hank­kia kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set, jotta tes­ta­mentti on lain­voi­mai­nen.

Ko­keile jo tänään, miten help­poa tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on!