Säi­ly­tä tes­ta­ment­ti tur­val­li­ses­sa pai­kas­sa

Testamentin säilytys onnistuu työhuoneessa.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
19.12.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­sit­kö, että tes­ta­ment­ti kat­so­taan pe­ruu­te­tuk­si, jos sitä ei löydy? Tes­ta­ment­ti kan­nat­taa­kin säi­lyt­tää sel­lai­ses­sa tur­val­li­ses­sa pai­kas­sa, josta se var­mas­ti löy­de­tään kuo­le­man jäl­keen.

Suo­mes­sa tes­ta­ment­te­ja ei re­kis­te­röi­dä mi­hin­kään jul­ki­seen re­kis­te­riin. Tämän seu­rauk­se­na monet suo­ma­lai­set säi­lyt­tä­vät tes­ta­ment­ti­aan kotona pai­kas­sa, josta pe­ril­lis­ten on vaikea sitä löytää.

Var­mal­ta tun­tu­va säi­ly­tys­paik­ka voi kui­ten­kin olla riski vain­ajan oi­keus­tur­van kan­nal­ta. Jos tes­ta­ment­ti esi­mer­kik­si kuo­lin­pe­sän sii­vouk­sen yh­tey­des­sä häviää, kat­so­taan se lain mukaan pe­ruu­te­tuk­si, mikäli sitä ei enää löy­de­tä. 

Missä tes­ta­ment­tia kan­nat­taa siis säi­lyt­tää, jotta omai­set löy­tä­vät sen kuo­le­man jäl­keen?

Vaih­toeh­to 1: säi­ly­tä tes­ta­ment­ti pankin tal­le­lo­ke­roon

Pankin tal­le­lo­ke­ro on ylei­sim­piä paik­ko­ja säi­lyt­tää tes­ta­ment­tia. Monet pankit tar­joa­vat asiak­kail­leen mah­dol­li­suu­den säi­lyt­tää hen­ki­lö­koh­tai­sia ar­vo­pa­pe­rei­ta pank­ki­kont­to­rin tal­le­lo­ke­ros­sa kuu­kausi­mak­sul­lis­ta vuo­kraa vas­taan. 

Kuu­kausit­tai­nen tal­le­lo­ke­ro­mak­su vaih­te­lee pan­kis­ta riip­puen muu­ta­mas­ta eu­ros­ta jopa kah­teen­kym­me­neen euroon, joka ve­loi­te­taan au­to­maat­ti­ses­ti asiak­kaan pank­ki­ti­lil­tä. 

Tes­ta­men­tin ha­ke­mi­nen tal­le­lo­ke­ros­ta ta­pah­tuu seu­raa­vas­ti:

 1. Hen­ki­lön kuol­tua pankki saa tiedon pe­rit­tä­vän kuo­le­mas­ta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta, minkä jäl­keen se lä­het­tää tiedon asiak­kuu­des­ta vain­ajan vii­mei­seen pos­tio­soit­tee­seen ja laatii pe­run­kir­joi­tus­ta varten asiak­kuusil­moi­tuk­sen
 2. Asiak­kuusil­moi­tuk­ses­ta il­me­nee tieto mah­dol­li­ses­ta tal­le­lo­ke­ros­ta, jol­loin pe­ril­li­set saavat tiedon siitä. 
 3. Ke­nel­lä ta­han­sa pe­ril­li­sel­lä on oikeus päästä tal­le­lo­ke­rol­le yh­des­sä pank­ki­vir­kai­li­jan kanssa. Täl­löin tal­le­lo­ke­ron si­säl­tö luet­te­loi­daan ja ote­taan kopio mah­dol­li­ses­ta tes­ta­men­tis­ta. Al­ku­pe­räis­tä tes­ta­ment­tia ei luo­vu­ta ennen kuin pe­run­kir­joi­tus on pi­det­ty ja osak­kaat var­mis­tet­tu.

⚠️ Tal­le­lo­ke­ron saa­mi­nen on viime vuo­si­na vai­keu­tu­nut. Pank­ki­kont­to­rien vä­he­ne­mi­sen myötä myös tal­le­lo­ke­roi­den määrä on vä­hen­ty­nyt, ja suu­ris­ta pan­keis­ta Danske Bank on luo­pu­nut tal­le­lo­ke­rois­ta koko­naan. 

💡 Asia­kir­ja­säi­ly­tys on vaih­toeh­toi­nen tapa säi­lyt­tää tes­ta­ment­tia pan­kis­sa. Asia­kir­ja­säi­ly­tys on yleen­sä myös edul­li­sem­pi vaih­toeh­to kuin tal­le­lo­ke­ro. 

Vaih­toeh­to 2: hanki oma kas­sa­kaap­pi

Jos haluat kai­kes­ta huo­li­mat­ta säi­lyt­tää tes­ta­ment­tia kotona, va­lit­se säi­ly­tys­paik­ka huo­lel­li­ses­ti. Yksi vaih­toeh­to on avain­lu­kol­la tai elekt­ro­ni­sel­la koo­di­lu­kol­la va­rus­tel­tu kas­sa­kaap­pi, joka suojaa kodin ar­vo­pa­pe­rei­ta niin mur­to­var­kauk­sien kuin tu­li­pa­lo­jen va­ral­ta. 

Kas­sa­kaap­pe­ja on ole­mas­sa eri­lai­sia. Va­lin­taa teh­des­sä kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta seu­raa­viin asioi­hin: 

 • Mikä on kas­sa­kaa­pin tur­val­li­suus­luo­ki­tus? Va­kuu­tus­yh­tiöi­den mukaan ar­vo­pa­pe­rit tulee säi­lyt­tää kas­sa­kaa­pis­sa, jonka tur­val­li­suuss­tan­dar­di on vä­hin­tään SFS-EN 1143-1  
 • Mikä on kas­sa­kaa­pin pa­lon­kes­to? Pa­pe­ri­sen do­ku­men­tin tu­hou­tu­mi­nen alkaa noin 170 as­tees­sa, joten kas­sa­kaa­pil­la olisi hyvä olla stan­dar­din EN 15659 mu­kai­nen 60 mi­nuu­tin pa­lo­suo­ja pa­pe­ril­le.

Ko­ti­käyt­töön tu­le­vien kas­sa­kaap­pien ky­syn­tä on ollut viime vuo­si­na kas­vus­sa. Kas­sa­kaap­pia edul­li­sem­pi vaih­toeh­to on mur­to­suo­jat­tu kaappi, jol­lai­sen voi saada muu­ta­mal­la sa­dal­la eu­rol­la. 

💡 Kas­sa­kaa­pin avain tai avain­koo­di tulee säi­lyt­tää sel­lai­ses­sa pai­kas­sa, josta omai­set sen löy­tä­vät kuo­le­man jäl­keen.

Vaih­toeh­to 3: anna tes­ta­men­tis­ta kopio tes­ta­men­tin­saa­jil­le

Tes­ta­ment­ti kan­nat­taa läh­tö­koh­tai­ses­ti laatia yhtenä kap­pa­lee­na. Täl­löin tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­nen on help­poa eli yk­sin­ker­tai­ses­ti vain tuhoat tai hä­vi­tät ky­sei­sen asia­kir­jan par­haak­si kat­so­mal­la­si ta­val­la. Mikäli myö­hem­min haluat laatia uuden tes­ta­men­tin, voi siinä mai­ni­ta vanhan tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­ses­ta. 

Tes­ta­men­tis­ta on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta ottaa myös ko­pioi­ta, jotka voi to­dis­taa oi­keak­si toi­mit­ta­mal­la ne jul­ki­sen no­taa­rin vah­vis­tet­ta­vak­si Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.

Mikäli haluat to­dis­taa tes­ta­men­tin kopion oi­keak­si, toimi näin:

 1. toi­mi­ta tes­ta­ment­ti esi­mer­kik­si pos­tit­se ko­ti­paik­ka­kun­ta­si Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton toi­mi­pis­tee­seen
 2. varaa säh­köi­ses­tä ajan­va­raus­pal­ve­lus­ta aika jul­ki­sel­le no­taa­ril­le 
 3. asia­kir­ja ja oi­keak­si to­dis­tet­tu jäl­jen­nös lä­he­te­tään si­nul­le pos­tit­se

Oi­keak­si to­dis­te­tun jäl­jen­nök­sen hinta on 4 euroa/sivu. 

⚠️ Muis­tat­han, että itse otettu kopio tes­ta­men­tis­ta ei vastaa näyt­tö­ar­vol­taan al­ku­pe­räis­tä tes­ta­ment­tia. Mikäli al­ku­pe­räis­tä tes­ta­ment­tia ei siis löydy pe­rit­tä­vän kuo­le­man jäl­keen, kat­so­taan tes­ta­ment­ti pe­ruu­te­tuk­si. 

💡 Tie­tyis­sä tul­kin­ta­ti­lan­teis­sa tes­ta­men­tin jäl­jen­nös­tä voi­daan kui­ten­kin käyt­tää osoit­ta­maan tes­ta­men­tin te­ki­jän tahtoa ja tar­koi­tus­ta.

Vaih­toeh­to 4: säi­ly­tä tes­ta­ment­tia muiden tär­kei­den pa­pe­rien kanssa

Kai­kil­la meillä ei ole mah­dol­li­suut­ta hank­kia omaa kas­sa­kaap­pia tai vuo­kra­ta pan­kil­ta kuu­kausi­mak­sul­lis­ta tal­le­lo­ke­roa. Jo­kai­nen voi kui­ten­kin ke­hit­tää ko­tiin­sa asia­kir­jo­jen säi­ly­tys­jär­jes­tel­män, jossa tes­ta­ment­ti ja muut tär­keät do­ku­men­tit ovat siis­tis­sä jär­jes­tyk­ses­sä. 

Asia­kir­jo­jen jär­jes­tä­mis­tä varten tar­vit­set ai­na­kin pari mappia tai säi­ly­tys­laa­tik­koa, joihin ar­kis­toit pa­pe­rit esi­mer­kik­si alla olevan pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti: 

 • tär­keät yli vuoden ajan säi­ly­tet­tä­vät asia­kir­jat, kuten: 
 • tes­ta­ment­ti
 • passi
 • vuo­kra­so­pi­mus ja muut asu­mi­seen liit­ty­vät asia­kir­jat
 • avio­eh­to 
 • cv ja muut työ­uraan liit­ty­vät asia­kir­jat 
 • ve­ro­to­dis­tuk­set ja va­kuu­tus­asia­kir­jat 
 • vuo­si­map­pi las­kuil­le ja muille ku­luil­le

Asia­kir­jo­jen säi­ly­tys­jär­jes­tel­mä hel­pot­taa sekä omaa elämää että myö­hem­min myös kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mis­tä. 

Tes­ta­ment­tien säi­lyt­tä­mi­sen tu­le­vai­suus – onko odo­tet­ta­vis­sa jul­kis­ta tes­ta­ment­ti­re­kis­te­riä?

Suo­ma­lais­ten kiin­nos­tus tes­ta­ment­tien te­ke­mi­seen on kas­va­nut ko­ro­nae­pi­de­mian myötä. Suo­sion kas­vaes­sa esille on viime vuo­si­na nous­sut ky­sy­mys siitä, missä ja miten tes­ta­ment­te­ja pi­täi­si tu­le­vai­suu­des­sa säi­lyt­tää. 

Vuonna 2019 Asia­na­jaja­liit­to eh­dot­ti tes­ta­ment­tien siir­tä­mis­tä jul­ki­seen re­kis­te­riin, jonka yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä voi­si­vat vas­tata mai­straa­tit. 

Re­kis­te­ri nousi pu­hee­nai­heek­si myös edel­li­sel­lä hal­li­tus­kau­del­la, kun kan­san­edus­ta­jat Mikko Ala­ta­lo ja Ari Tor­niai­nen jät­ti­vät oi­keus­mi­nis­te­ril­le kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen, jossa he eh­dot­ti­vat jul­ki­sen tes­ta­ment­ti­re­kis­te­rin pe­rus­ta­mis­ta.  

Jul­ki­sen tes­ta­ment­ti­re­kis­te­rin hyvät ja huonot puolet:

+ vain­ajan oi­keus­tur­van ko­hen­tu­mi­nen
+ pe­rin­tö­rii­to­jen en­nal­taeh­käi­se­mi­nen  
+ säi­ly­tys­käy­tän­tö­jen yh­te­näis­tä­mi­nen

-  tes­ta­men­tin muut­ta­mi­sen vai­keu­tu­mi­nen

Tois­tai­sek­si jär­jes­tel­mään ei ole tu­los­sa muu­tok­sia. Oman oi­keus­tur­van kan­nal­ta jär­ke­vin­tä onkin säilöä tes­ta­ment­ti tur­val­li­seen paik­kaan ja kertoa siitä va­lit­se­mil­leen luo­tet­ta­vil­le hen­ki­löil­le.

Laita tes­ta­ment­ti­asiat kun­toon Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on ny­kyi­sin mah­dol­lis­ta myös ne­tis­sä. Ku­lut­ta­jil­le suun­nat­tu­ja di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­lui­ta tar­joa­van Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa voit tehdä ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän ja yk­si­löl­li­sek­si rää­tä­löi­dyn tes­ta­men­tin hin­taan 89 euroa.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen pal­ve­lus­sam­me käy hel­pos­ti noin 10 mi­nuu­tis­sa. Aluksi kar­toi­tam­me ti­lan­tee­si ja toi­vee­si esit­tä­mäl­lä si­nul­le ky­sy­myk­siä, joihin an­ta­mie­si vas­taus­ten pe­rus­teel­la luomme eh­do­tuk­sen tes­ta­men­tis­ta­si. Tämän jäl­keen voit va­paas­ti lisätä omai­suus­la­je­ja, tes­ta­men­tin saajia ja ehtoja. 

Kun olet mak­sa­nut asia­kir­jan, voit ladata sen pal­ve­lus­ta it­sel­le­si vä­lit­tö­mäs­ti. Tämän jäl­keen sinun tulee vain al­le­kir­joit­taa tes­ta­ment­ti sekä hank­kia kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set, jotta tes­ta­ment­ti on lain­voi­mai­nen. 

Ko­kei­le jo tänään, miten help­poa tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on!