Tes­ta­men­tin jäl­jen­nök­sen oi­keak­si to­dis­ta­mi­nen

Tyhjä toimistohuone ja neljä
aatos-author-icon.png
Aatos
24.2.2023 ● 2 minuuttia 40 sekuntia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin jäl­jen­nök­sen voi to­dis­taa oi­keak­si Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa. Tes­ta­men­tis­ta kan­nat­taa antaa jäl­jen­nös tes­ta­men­tin­saa­jil­le.

Lain mu­kai­seen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­seen voi vai­kut­taa te­ke­mäl­lä tes­ta­men­tin. Tes­ta­men­tis­sa voi mää­rit­tää, mitä omalle omai­suu­del­le ta­pah­tuu kuo­le­man jäl­keen.

Ai­dos­ta tes­ta­men­tis­ta voi ottaa ko­pioi­ta, jotka voi to­dis­taa oi­keak­si Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa. Oi­keak­si to­dis­te­tut kopiot tes­ta­men­tis­ta kan­nat­taa tehdä jo pe­rit­tä­vän eläes­sä ja antaa tes­ta­men­tin­saa­jil­le tu­le­vai­suut­ta varten.

Tes­ta­men­tin oi­keak­si to­dis­tet­tu jäl­jen­nös

Al­ku­pe­räi­ses­tä tes­ta­men­tis­ta saa oi­keak­si to­dis­te­tun jäl­jen­nök­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­kes­kuk­sen (DVV) toi­mi­pis­tees­tä.

Jäl­jen­nök­sen saa odot­taes­sa ja sen hinta on 4 euroa per sivu. Tes­ta­men­tin voi myös pos­tit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­kes­kuk­seen.

Tes­ta­men­tin säi­ly­tys tal­le­lo­ke­ros­sa tai kotona

Tes­ta­men­tin voi säi­lyt­tää pankin tal­le­lo­ke­ros­sa tai kotona muiden tär­kei­den pa­pe­rei­den kanssa.

Jos säi­ly­tät tes­ta­ment­tia kotona, kan­nat­taa asia­kir­ja lait­taa kir­je­kuo­reen ja kuoren päälle tieto tes­ta­men­tis­ta.

Li­säk­si on hyvä antaa tes­ta­men­tin oi­keak­si to­dis­tet­tu jäl­jen­nös tes­ta­men­tin­saa­jil­le tie­dok­si.

Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to

Tes­ta­ment­ti si­vuut­taa pe­rin­tö­kaa­ren mu­kai­sen pe­rin­nön­jaon. Tes­ta­ment­ti saat­taa siten ai­heut­taa jän­nit­tei­tä lain­mu­kais­ten pe­ril­lis­ten ja tes­ta­men­til­la mää­rät­ty­jen pe­ril­lis­ten vä­lil­le.

Siksi pe­rin­tö­kaa­ren mu­kai­sil­la pe­ril­li­sil­lä on oikeus saada tie­dok­sian­to tes­ta­men­tis­ta, kun vai­na­ja on kuol­lut. Ilman tes­ta­men­tin tie­dok­sian­toa myös­kään tes­ta­ment­ti ei ole lain­voi­mai­nen.

Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to on tes­ta­men­tin­saa­jan vas­tuul­la. Li­säk­si tes­ta­men­tin­saa­ja tulee il­mais­ta ha­lun­sa ottaa vas­taan tes­ta­ment­ti. Jos tes­ta­men­tin­saa­jia on useita, jo­kai­sen heistä on il­mais­ta­va tah­ton­sa tes­ta­men­tin vas­taa­not­ta­mi­seen.

Ai­noas­taan yhden tes­ta­men­tin­saa­jan tulee toi­mit­taa tie­dok­sian­to pe­ril­li­sil­le. Tie­dok­sian­to tulee toi­mit­taa kir­jal­li­ses­ti.

Tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suus

Tes­ta­men­tis­ta tulee lain­voi­mai­nen, kun tes­ta­men­tin­saa­jat te­ke­vät tes­ta­men­tis­ta tie­don­an­non pe­rin­tö­kaa­ren mu­kai­sil­le pe­ril­li­sil­le eikä kukaan heistä nosta moi­te­kan­net­ta kuuden kuu­kau­den mää­rä­ajas­sa.

Tes­ta­men­tin­saa­jien tulee hank­kia kä­rä­jä­oi­keu­des­ta to­dis­tus tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suu­des­ta.

Jos pe­rit­tä­väl­lä oli rin­ta­pe­ril­li­siä, on heillä oikeus la­kio­saan.

Tes­ta­ment­ti la­kio­sa ja rin­ta­pe­ril­li­set

Vaikka tes­ta­men­til­la olisi mää­rät­ty pe­rin­tö muulle kuin rin­ta­pe­ril­li­sel­le, on rin­ta­pe­ril­li­nen kui­ten­kin oi­keu­tet­tu la­kio­saan­sa. La­kio­sa tar­koit­taa rin­ta­pe­ril­li­sen tur­vat­tua osuut­ta pe­rit­tä­vän jää­mis­tös­tä.

La­kio­sa tar­koit­taa puolta pe­rin­tö­osas­ta. Jos rin­ta­pe­ril­li­siä on kaksi, tar­koit­taa la­kio­sa ¼ pe­rit­tä­väs­tä omai­suu­des­ta.

Jotta rin­ta­pe­ril­li­nen saisi la­kio­san, täytyy hänen tehdä jo­kai­sel­le tes­ta­men­tin­saa­jal­le to­dis­teel­li­sen la­kio­sail­moi­tuk­sen.

On kui­ten­kin ole­mas­sa ti­lan­tei­ta, joissa pe­ril­li­sel­lä ei ole oi­keut­ta lain­kaan la­kio­saan. Näihin liit­tyy usein ta­hal­li­nen rikos pe­rit­tä­vää tai hänen su­ku­lais­taan koh­taan.

Pä­te­mä­tön tes­ta­ment­ti

Tes­ta­ment­ti voi­daan ju­lis­taa pä­te­mät­tö­mäk­si kan­teen avulla kuuden kuu­kau­den ku­lues­sa tes­ta­men­tin tie­dok­sian­nos­ta.

Tes­ta­ment­ti voi olla pä­te­mä­tön ai­na­kin seu­raa­vien viiden kohdan mukaan.

  1. Tes­ta­men­tin tekijä ei ole ollut yli 18-vuo­tias tes­ta­men­tin te­ko­het­kel­lä tai hä­nel­lä ei ole ollut oi­keut­ta hal­li­ta mää­rää­mään­sä omai­suut­ta.
  2. Tes­ta­ment­tia ei ole tehty laissa sää­de­tys­sä muo­dos­sa.
  3. Tes­ta­men­tin tekijä ei ole ollut ter­vey­den­ti­lal­taan ky­ke­ne­vä te­ke­mään tes­ta­ment­tia.
  4. Tes­ta­men­tin tekijä on ma­ni­pu­loi­tu tai pa­ko­tet­tu te­ke­mään tes­ta­ment­ti.
  5. Tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja on es­teel­li­nen.

Teet pä­te­vän tes­ta­men­tin edul­li­ses­ti hin­taan 89 euroa Aa­tok­ses­sa.

Laadi tes­ta­ment­ti ne­tis­sä Aa­tok­ses­sa

Laadi ju­ri­di­ses­ti pätevä ja toi­vei­de­si mu­kai­nen tes­ta­ment­ti ne­tis­sä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Voit hel­pos­ti kar­toit­taa omai­suu­te­si ja vai­kut­taa siihen, min­kä­lai­sen tes­ta­men­tin sinun kan­nat­taa tehdä. Pal­ve­lum­me ohjaa sinua koko tes­ta­men­tin teon ajan kar­toit­ta­mal­la ti­lan­net­ta­si ky­sy­myk­sil­lä.

Voit lisätä uusia pe­ril­li­siä tai jakaa omai­suut­ta­si pe­ril­lis­ten kesken ha­lua­mal­la­si ta­val­la. Se­li­täm­me myös kaikki ehdot tes­ta­ment­tiin liit­tyen auki, jotta ym­mär­rät, min­kä­lai­sia ehtoja si­nul­le suo­si­tel­laan ja miksi.

Tes­ta­ment­ti­si on valmis heti. Voit ladata val­miin tes­ta­men­tin mak­set­tua­si asia­kir­jan. Voit myös tilata ko­tiin­kul­je­tuk­sen asia­kir­jal­le­si.

Muista vielä al­le­kir­joit­taa tes­ta­ment­ti ja hank­kia kahden es­teet­tö­män hen­ki­lön al­le­kir­joi­tuk­set. An­nam­me si­nul­le ohjeet tes­ta­men­tin al­le­kir­joit­ta­mi­seen.

Aatos on yksi edul­li­sim­mis­ta pal­ve­luis­ta, joissa voit tehdä yk­si­löl­li­sen tes­ta­men­tin hin­taan 89 euroa.