Tes­ta­men­tin jäl­jen­nök­sen oi­keak­si to­dis­ta­mi­nen

Tyhjä toimistohuone ja neljä
aatos-author-icon.png
Aatos
1.6.2022 ● 2 minuuttia 40 sekuntia
Jaa artikkeli
Tes­ta­men­tin jäl­jen­nök­sen voi to­dis­taa oi­keaksi Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa. Tes­ta­men­tista kan­nat­taa antaa jäl­jen­nös tes­ta­men­tin­saa­jille.

Lain mu­kai­seen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­seen voi vai­kut­taa te­ke­mällä tes­ta­men­tin. Tes­ta­men­tissa voi mää­rit­tää, mitä omalle omai­suu­delle ta­pah­tuu kuo­le­man jäl­keen.

Ai­dosta tes­ta­men­tista voi ottaa ko­pioita, jotka voi to­dis­taa oi­keaksi Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa. Oi­keaksi to­dis­te­tut kopiot tes­ta­men­tista kan­nat­taa tehdä jo pe­rit­tä­vän eläessä ja antaa tes­ta­men­tin­saa­jille tu­le­vai­suutta varten.

Tes­ta­men­tin oi­keaksi to­dis­tettu jäl­jen­nös

Al­ku­pe­räi­sestä tes­ta­men­tista saa oi­keaksi to­dis­te­tun jäl­jen­nök­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­kes­kuk­sen (DVV) toi­mi­pis­teestä.

Jäl­jen­nök­sen saa odot­taessa ja sen hinta on 4 euroa per sivu. Tes­ta­men­tin voi myös pos­tit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­kes­kuk­seen.

💡 Jos säi­ly­tät tes­ta­ment­tia kotona, kan­nat­taa asia­kirja lait­taa kir­je­kuo­reen ja kuoren päälle tieto tes­ta­men­tista. Li­säksi on hyvä antaa tes­ta­men­tin oi­keaksi to­dis­tettu jäl­jen­nös tes­ta­men­tin­saa­jille tie­doksi.

Tes­ta­men­tin tie­dok­sianto

Tes­ta­mentti si­vuut­taa pe­rin­tö­kaa­ren mu­kai­sen pe­rin­nön­jaon. Tes­ta­mentti saat­taa siten ai­heut­taa jän­nit­teitä lain­mu­kais­ten pe­ril­lis­ten ja tes­ta­men­tilla mää­rät­ty­jen pe­ril­lis­ten vä­lille.

Siksi pe­rin­tö­kaa­ren mu­kai­silla pe­ril­li­sillä on oikeus saada tie­dok­sianto tes­ta­men­tista, kun vai­naja on kuol­lut. Ilman tes­ta­men­tin tie­dok­sian­toa myös­kään tes­ta­mentti ei ole lain­voi­mai­nen.

Tes­ta­men­tin tie­dok­sianto on tes­ta­men­tin­saa­jan vas­tuulla. Li­säksi tes­ta­men­tin­saaja tulee il­maista ha­lunsa ottaa vas­taan tes­ta­mentti. Jos tes­ta­men­tin­saa­jia on useita, jo­kai­sen heistä on il­mais­tava tah­tonsa tes­ta­men­tin vas­taa­not­ta­mi­seen.

Ai­noas­taan yhden tes­ta­men­tin­saa­jan tulee toi­mit­taa tie­dok­sianto pe­ril­li­sille. Tie­dok­sianto tulee toi­mit­taa kir­jal­li­sesti.

Tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suus

Tes­ta­men­tista tulee lain­voi­mai­nen, kun tes­ta­men­tin­saa­jat te­ke­vät tes­ta­men­tista tie­don­an­non pe­rin­tö­kaa­ren mu­kai­sille pe­ril­li­sille eikä kukaan heistä nosta moi­te­kan­netta kuuden kuu­kau­den mää­rä­ajassa.

Tes­ta­men­tin­saa­jien tulee hank­kia kä­rä­jä­oi­keu­desta to­dis­tus tes­ta­men­tin lain­voi­mai­suu­desta.

Jos pe­rit­tä­vällä oli rin­ta­pe­ril­li­siä, on heillä oikeus la­kio­saan.

Tes­ta­mentti la­kiosa ja rin­ta­pe­ril­li­set

Vaikka tes­ta­men­tilla olisi mää­rätty pe­rintö muulle kuin rin­ta­pe­ril­li­selle, on rin­ta­pe­ril­li­nen kui­ten­kin oi­keu­tettu la­kio­saansa. La­kiosa tar­koit­taa rin­ta­pe­ril­li­sen tur­vat­tua osuutta pe­rit­tä­vän jää­mis­töstä.

La­kiosa tar­koit­taa puolta pe­rin­tö­osasta. Jos rin­ta­pe­ril­li­siä on kaksi, tar­koit­taa la­kiosa ¼ pe­rit­tä­västä omai­suu­desta.

Jotta rin­ta­pe­ril­li­nen saisi la­kio­san, täytyy hänen tehdä jo­kai­selle tes­ta­men­tin­saa­jalle to­dis­teel­li­sen la­kio­sail­moi­tuk­sen.

On kui­ten­kin ole­massa ti­lan­teita, joissa pe­ril­li­sellä ei ole oi­keutta lain­kaan la­kio­saan. Näihin liit­tyy usein ta­hal­li­nen rikos pe­rit­tä­vää tai hänen su­ku­lais­taan koh­taan.

Pä­te­mä­tön tes­ta­mentti

Tes­ta­mentti voi­daan ju­lis­taa pä­te­mät­tö­mäksi kan­teen avulla kuuden kuu­kau­den ku­luessa tes­ta­men­tin tie­dok­sian­nosta.

Tes­ta­mentti voi olla pä­te­mä­tön ai­na­kin seu­raa­vien viiden kohdan mukaan.

  1. Tes­ta­men­tin tekijä ei ole ollut yli 18-vuo­tias tes­ta­men­tin te­ko­het­kellä tai hä­nellä ei ole ollut oi­keutta hal­lita mää­rää­määnsä omai­suutta.
  2. Tes­ta­ment­tia ei ole tehty laissa sää­de­tyssä muo­dossa.
  3. Tes­ta­men­tin tekijä ei ole ollut ter­vey­den­ti­lal­taan ky­ke­nevä te­ke­mään tes­ta­ment­tia.
  4. Tes­ta­men­tin tekijä on ma­ni­pu­loitu tai pa­ko­tettu te­ke­mään tes­ta­mentti.
  5. Tes­ta­men­tin to­dis­taja on es­teel­li­nen.

Teet pä­te­vän tes­ta­men­tin edul­li­sesti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Laadi tes­ta­mentti ne­tissä Aa­tok­sessa

Laadi ju­ri­di­sesti pätevä ja toi­vei­desi mu­kai­nen tes­ta­mentti ne­tissä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Voit hel­posti kar­toit­taa omai­suu­tesi ja vai­kut­taa siihen, min­kä­lai­sen tes­ta­men­tin sinun kan­nat­taa tehdä. Pal­ve­lumme ohjaa sinua koko tes­ta­men­tin teon ajan kar­toit­ta­malla ti­lan­net­tasi ky­sy­myk­sillä.

Voit lisätä uusia pe­ril­li­siä tai jakaa omai­suut­tasi pe­ril­lis­ten kesken ha­lua­mal­lasi ta­valla. Se­li­tämme myös kaikki ehdot tes­ta­ment­tiin liit­tyen auki, jotta ym­mär­rät, min­kä­lai­sia ehtoja si­nulle suo­si­tel­laan ja miksi.

Tes­ta­ment­tisi on valmis heti. Voit ladata val­miin tes­ta­men­tin mak­set­tuasi asia­kir­jan. Voit myös tilata ko­tiin­kul­je­tuk­sen asia­kir­jal­lesi.

Muista vielä al­le­kir­joit­taa tes­ta­mentti ja hank­kia kahden es­teet­tö­män hen­ki­lön al­le­kir­joi­tuk­set. An­namme si­nulle ohjeet tes­ta­men­tin al­le­kir­joit­ta­mi­seen.

Tes­ta­mentti maksaa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa 69 euroa.