Avio­erossa hel­posti unoh­tuva asia­kirja voi tulla kal­liiksi

Mediatiedote

2022-11-16

Olohuone skandinaavisella sisustuksella
Pariskunta voi keskenään päättää miten ja minkälaista omaisuutta antaa tasinkona.

Avio­erot ko­ros­tu­vat pe­rin­tei­sesti ti­las­toissa al­kusyk­systä. Mo­nelle pa­ris­kun­nalle tulee usein yl­lä­tyk­senä se, että avio­lii­tossa kaikki va­ral­li­suus on yh­teistä ja omai­suu­den jaosta so­vi­taan suo­raan puo­li­soi­den kesken.

Omai­suu­den jako eli ositus on olen­nai­nen osa avio­ero­pro­ses­sia. Osi­tuk­sessa puo­li­soi­den varat ja velat las­ke­taan yhteen ja jae­taan puo­liksi – enem­män omis­tava maksaa ero­tuk­sen, eli ta­sin­gon, vä­hem­män omis­ta­valle puo­li­solle. Silti moni pa­ris­kunta lykkää osi­tuk­sen tekoa.

– Ositus teh­dään siksi, että ta­lou­del­li­set vel­vol­li­suu­det lak­kai­si­vat avio­eroon. Jos osi­tusta ei ole tehty, on ex-puo­li­solla edel­leen oikeus toisen omai­suu­teen. Mikäli ositus jää te­ke­mättä, tulee ex-puo­li­sosta kump­pa­ninsa kuol­tua kuo­lin­pe­sän osakas. Tämä mo­ni­mut­kais­taa esi­mer­kiksi pe­rin­nön­ja­koa tar­peet­to­masti, Aa­tok­sen ju­risti Tatu Mäen­pää kertoo.

Kun ositus on tehty, al­le­kir­joit­taa pa­ris­kunta osi­tus­so­pi­muk­sen. Osi­tus­so­pi­mus toimii to­dis­teena, että ta­lou­del­li­nen vel­vol­li­suus on päät­ty­nyt. Osi­tus­so­pi­mus kan­nat­taa pitää tal­lessa, sillä sille on käyt­töä pe­run­kir­joi­tuk­sessa, kun hen­kilö ai­ka­naan kuolee.

Omai­suu­den osi­tuk­sessa on mah­dol­lista huo­mioida toi­veet

Kaik­kea omai­suutta ei tar­vitse jakaa kir­jai­mel­li­sesti tasan. Pa­ris­kunta voi kes­ke­nään päät­tää miten ja min­kä­laista omai­suutta antaa ta­sin­kona.

– Esi­mer­kiksi auton voi käy­tän­nössä siir­tää omiin nimiin. Mikäli ta­sin­koa joutuu mak­sa­maan ja hen­kilö haluaa pitää auton it­sel­lään, voi ta­sin­gon maksaa muussa muo­dossa, kuten muuna omai­suu­tena tai rahana, Mäen­pää sanoo.

Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen voi olla mo­ni­mut­kaista eten­kin sil­loin, jos pa­ris­kun­nalle on ker­ty­nyt vuo­sien aikana paljon eri­laista omai­suutta. Esi­mer­kiksi suvun ke­sä­mökki, elä­ke­sääs­töt tai pörs­sio­sak­keet voi olla vaikea jakaa.

– Pa­ris­kunta voi myös toivoa, miten omai­suus ja­kau­tuu osi­tuk­sessa. Esi­mer­kiksi Aa­tok­sen avio­ero-pal­ve­lussa teh­tävä ositus ta­pah­tuu au­to­maat­ti­sesti, mutta pal­velu ottaa huo­mioon pa­ris­kun­nan toi­veet. Näin osi­tuk­sen te­ke­mi­nen hel­pot­tuu huo­mat­ta­vasti, Mäen­pää sanoo.

Osi­tuk­sen voi myös vält­tää ko­ko­naan

Pa­ris­kunta voi vält­tyä osi­tuk­sen te­ke­mi­seltä vain laa­ti­malla avio­eh­don ennen avio­eroa ja re­kis­te­röi­mällä sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon. Mikäli puo­li­soilla on avio­ehto, teh­dään sen sijaan omai­suu­den erot­telu.

– Mikäli puo­li­soilla on avio­ehto, kum­pi­kin os­a­puoli saa pitää oman omai­suu­tensa, tai miten he ovat avio­eh­dossa so­pi­neet omai­suu­den ja­kau­tu­van. Omai­suu­den erot­telu on paljon yk­sin­ker­tai­sem­paa kuin ositus, Mäen­pää kertoo.

Vuonna 2018 pe­rus­tet­tu ko­ti­mai­nen Aatos toimii tällä het­kel­lä Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa ja Tans­kassa. Yri­tyk­sen au­to­ma­ti­soi­tui­hin verk­ko­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat mm. avio­eh­to, avio­ero, edun­val­von­ta­val­tuu­tus, tes­ta­ment­ti ja pe­run­kir­joi­tus.

Li­sä­tie­to­ja

Tatu Mäen­pää
Foun­der & lawyer
tatu@aatos.app

Mariia Kuk­ka­kor­pi
Com­mu­nica­tions ma­na­ger
mariia@aatos.app