Avio­eros­sa hel­pos­ti unoh­tu­va asia­kir­ja voi tulla kal­liik­si

Mediatiedote

2022-11-16

Olohuone skandinaavisella sisustuksella
Pariskunta voi keskenään päättää miten ja minkälaista omaisuutta antaa tasinkona.

Avio­erot ko­ros­tu­vat pe­rin­tei­ses­ti ti­las­tois­sa al­kusyk­sys­tä. Mo­nel­le pa­ris­kun­nal­le tulee usein yl­lä­tyk­se­nä se, että avio­lii­tos­sa kaikki va­ral­li­suus on yh­teis­tä ja omai­suu­den jaosta so­vi­taan suo­raan puo­li­soi­den kesken.

Omai­suu­den jako eli ositus on olen­nai­nen osa avio­ero­pro­ses­sia. Osi­tuk­ses­sa puo­li­soi­den varat ja velat las­ke­taan yhteen ja jae­taan puo­lik­si – enem­män omis­ta­va maksaa ero­tuk­sen, eli ta­sin­gon, vä­hem­män omis­ta­val­le puo­li­sol­le. Silti moni pa­ris­kun­ta lykkää osi­tuk­sen tekoa.

– Ositus teh­dään siksi, että ta­lou­del­li­set vel­vol­li­suu­det lak­kai­si­vat avio­eroon. Jos osi­tus­ta ei ole tehty, on ex-puo­li­sol­la edel­leen oikeus toisen omai­suu­teen. Mikäli ositus jää te­ke­mät­tä, tulee ex-puo­li­sos­ta kump­pa­nin­sa kuol­tua kuo­lin­pe­sän osakas. Tämä mo­ni­mut­kais­taa esi­mer­kik­si pe­rin­nön­ja­koa tar­peet­to­mas­ti, Aa­tok­sen ju­ris­ti Tatu Mäen­pää kertoo.

Kun ositus on tehty, al­le­kir­joit­taa pa­ris­kun­ta osi­tus­so­pi­muk­sen. Osi­tus­so­pi­mus toimii to­dis­tee­na, että ta­lou­del­li­nen vel­vol­li­suus on päät­ty­nyt. Osi­tus­so­pi­mus kan­nat­taa pitää tal­les­sa, sillä sille on käyt­töä pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa, kun hen­ki­lö ai­ka­naan kuolee.

Omai­suu­den osi­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta huo­mioi­da toi­veet

Kaik­kea omai­suut­ta ei tar­vit­se jakaa kir­jai­mel­li­ses­ti tasan. Pa­ris­kun­ta voi kes­ke­nään päät­tää miten ja min­kä­lais­ta omai­suut­ta antaa ta­sin­ko­na.

– Esi­mer­kik­si auton voi käy­tän­nös­sä siir­tää omiin nimiin. Mikäli ta­sin­koa joutuu mak­sa­maan ja hen­ki­lö haluaa pitää auton it­sel­lään, voi ta­sin­gon maksaa muussa muo­dos­sa, kuten muuna omai­suu­te­na tai rahana, Mäen­pää sanoo.

Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen voi olla mo­ni­mut­kais­ta eten­kin sil­loin, jos pa­ris­kun­nal­le on ker­ty­nyt vuo­sien aikana paljon eri­lais­ta omai­suut­ta. Esi­mer­kik­si suvun ke­sä­mök­ki, elä­ke­sääs­töt tai pörs­sio­sak­keet voi olla vaikea jakaa.

– Pa­ris­kun­ta voi myös toivoa, miten omai­suus ja­kau­tuu osi­tuk­ses­sa. Esi­mer­kik­si Aa­tok­sen avio­ero-pal­ve­lus­sa teh­tä­vä ositus ta­pah­tuu au­to­maat­ti­ses­ti, mutta pal­ve­lu ottaa huo­mioon pa­ris­kun­nan toi­veet. Näin osi­tuk­sen te­ke­mi­nen hel­pot­tuu huo­mat­ta­vas­ti, Mäen­pää sanoo.

Osi­tuk­sen voi myös vält­tää koko­naan

Pa­ris­kun­ta voi vält­tyä osi­tuk­sen te­ke­mi­sel­tä vain laa­ti­mal­la avio­eh­don ennen avio­eroa ja re­kis­te­röi­mäl­lä sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon. Mikäli puo­li­soil­la on avio­eh­to, teh­dään sen sijaan omai­suu­den erot­te­lu.

– Mikäli puo­li­soil­la on avio­eh­to, kum­pi­kin os­a­puo­li saa pitää oman omai­suu­ten­sa, tai miten he ovat avio­eh­dos­sa so­pi­neet omai­suu­den ja­kau­tu­van. Omai­suu­den erot­te­lu on paljon yk­sin­ker­tai­sem­paa kuin ositus, Mäen­pää kertoo.

Vuonna 2018 pe­rus­tet­tu ko­ti­mai­nen Aatos toimii tällä het­kel­lä Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa ja Tans­kas­sa. Yri­tyk­sen au­to­ma­ti­soi­tui­hin verk­ko­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat mm. avio­eh­to, avio­ero, edun­val­von­ta­val­tuu­tus, tes­ta­ment­ti ja pe­run­kir­joi­tus.

Li­sä­tie­to­ja

Tatu Mäen­pää
Foun­der & lawyer
tatu@aatos.app 

Mariia Kuk­ka­kor­pi
Com­mu­nica­tions ma­na­ger
mariia@aatos.app