Suomi.fi-val­tuu­det – näin käytät mi­ni­val­ta­kir­jaa

Henkilö käyttää tablettia
Timjami Nyyssönen
Timjami
14.7.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Oletko kuul­lut mi­ni­val­ta­kir­jasta? Suomi.fi-pal­ve­lussa yk­si­tyis­hen­ki­löt ja yri­tyk­set voivat val­tuut­taa toisen tahon hoi­ta­maan asioita puo­les­taan.

Mi­ni­val­ta­kirja on Suomi.fi-pal­ve­lun avulla laa­dit­tava säh­köi­nen val­ta­kirja, jolla hen­kilö val­tuut­taa toisen tahon asioi­maan puo­les­taan. Mi­ni­val­ta­kir­jan avulla tois­ten hen­ki­löi­den puo­lesta asiointi on yk­sin­ker­taista, sillä val­tuu­tus ja sen voi­mas­saolo nä­ky­vät suo­raan säh­köi­sessä val­tuus­re­kis­te­rissä.

Val­tuu­tuk­sen tiedot tal­len­ne­taan säh­köi­sesti val­tuus­re­kis­te­riin, ja hen­ki­lön voi­massa olevat val­tuu­det tar­kis­te­taan re­kis­te­ristä asioin­nin yh­tey­dessä.

💡 Suomi.fi-val­tuuk­sien avulla on mah­dol­lista asioida myös or­ga­ni­saa­tion puo­lesta. Yritys, yh­dis­tys tai muu or­ga­ni­saa­tio voi siis val­tuut­taa toisen tahon hoi­ta­maan asioi­taan mi­ni­val­ta­kir­jalla.

Mitä asioita mi­ni­val­ta­kir­jalla voi hoitaa?

Mi­ni­val­ta­kirja toimii kai­kissa niissä pal­ve­luissa, jotka hyö­dyn­tä­vät Suomi.fi-val­tuuk­sia. Löydät kat­ta­van listan Suomi.fi-si­vuilta.

Tällä het­kellä mi­ni­val­ta­kir­jan käyt­tä­mi­nen on­nis­tuu eri­tyi­sesti jul­kis­hal­lin­non kanssa asioi­dessa, kuten ve­ro­asioi­den hoi­ta­mi­sessa.

Mi­ni­val­ta­kir­jan te­ke­mi­nen

Jos haluat val­tuut­taa toisen hen­ki­lön toi­mi­maan puo­les­tasi tie­tyissä asioissa, Suomi.fi-val­tuu­tuk­sen luo­mi­nen on­nis­tuu kah­della eri ta­valla:

  1. Voit hy­väk­syä toisen hen­ki­lön lä­het­tä­män val­tuus­pyyn­nön Suomi.fi-pal­ve­lussa
  2. Voit antaa itse val­tuu­tuk­sen Suomi.fi-pal­ve­lussa

Val­tuus­pyyn­nön hy­väk­sy­mi­nen Suomi.fi-pal­ve­lussa

Val­tuu­tet­tava hen­kilö voi lä­het­tää val­tuus­pyyn­nön val­tuut­ta­jalle. Val­tuu­tet­tava hen­kilö voi siis itse pyytää Suomi.fi-val­tuuk­sissa asioin­ti­val­tuu­den toi­selta hen­ki­löltä.

Val­tuus­pyyn­nön lä­het­tä­mi­nen Suomi.fi-pal­ve­lussa edel­lyt­tää, että hen­kilö voi käyt­tää vahvaa säh­köistä tun­nis­tau­tu­mista.

💡 Suomi.fi-pal­velu tar­joaa myös laajat mah­dol­li­suu­det tun­nis­tau­tu­mi­seen ul­ko­maa­lai­selle. Voit valita pal­ve­lusta oman maasi tun­nis­tus­vä­li­neen. Voit käyt­tää myös Fin­nish Aut­hen­tica­tor -so­vel­lusta.

Val­tuus­pyyntö muut­tuu voi­massa ole­vaksi asioin­ti­val­tuu­deksi kui­ten­kin vasta sitten, kun pyyn­nön vas­taa­not­taja on hy­väk­sy­nyt val­tuus­pyyn­nön.

Val­tuus­pyyn­nön voi hy­väk­syä vain täysi-ikäi­nen val­tuut­taja itse. Näet il­moi­tuk­sen hy­väk­syt­tä­vistä val­tuus­pyyn­nöis­täsi Suomi.fi-val­tuuk­sissa sen jäl­keen, kun olet tun­nis­tau­tu­nut ja va­lin­nut asioin­ti­roo­liksi ”hen­ki­lö­koh­tai­set val­tuu­det.”

Jos olet ot­ta­nut Suomi.fi-vies­tit käyt­töön, saat tiedon uu­desta val­tuus­pyyn­nöstä myös Suomi.fi-vies­tei­hisi.

💡 Myös val­tuus­pyyn­nön hyl­kää­mi­nen on mah­dol­lista. Hy­lä­tyt val­tuus­pyyn­nöt pois­te­taan, eikä lä­het­täjä saa il­moi­tusta pyyn­nön hyl­kää­mi­sestä.

Val­tuu­tuk­sen an­ta­mi­nen itse

Suomi.fi-val­tuuk­sien an­ta­mi­nen on­nis­tuu kä­te­västi myös itse, jos hen­kilö pystyy käyt­tä­mään vahvaa säh­köistä tun­nis­tau­tu­mista.

Val­tuut­tuu­tuk­sen an­ta­mi­nen itse käy­tän­nössä vaatii:

  1. vahvaa tun­nis­tau­tu­mista
  2. täysi-ikäi­syyttä
  3. toi­min­ta­kel­poi­suutta

Toisen hen­ki­lön val­tuut­ta­mi­nen mi­ni­val­ta­kir­jalla edel­lyt­tää siis, ettei val­tuut­ta­jan toi­min­ta­kel­poi­suutta ole ra­joi­tettu esi­mer­kiksi hänen sai­rau­tensa tai muun syyn vuoksi.

Alai­käi­sen huol­ta­jat voivat myös val­tuut­taa va­lit­se­mansa hen­ki­lön hoi­ta­maan alai­käi­sen asioita. Tämä edel­lyt­tää kui­ten­kin, ettei lapsen tie­to­jen luo­vut­ta­mista väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä ole ra­joi­tettu tur­va­kiel­lolla.

⚠️ Uuden val­tuu­te­tun li­sää­mi­seksi tar­vit­set val­tuu­tet­ta­van hen­ki­lön hen­ki­lö­tun­nuk­sen.

Lue lisää: Miten val­ta­kirja teh­dään?

Mi­ni­val­ta­kir­jan käyt­tä­mi­nen

Kun Suomi.fi-val­tuus on mer­kitty val­tuus­re­kis­te­riin, mi­ni­val­ta­kir­jan käyt­tä­mi­nen on help­poa. Kun kir­jau­dut asioin­ti­pal­ve­luun ja haluat asioida toisen puo­lesta, oi­keu­tesi tar­kis­te­taan Suomi.fi-val­tuuk­sien avulla au­to­maat­ti­sesti.

Mi­ni­val­ta­kir­jan avulla toisen hen­ki­lön puo­lesta asiointi on siis help­poa ja yk­sin­ker­taista. Huo­mioi kui­ten­kin, että tällä het­kellä kukin or­ga­ni­saa­tio mää­rit­te­lee itse, voiko pal­ve­lussa asioida toisen hen­ki­lön puo­lesta.

Var­mista siis tar­vit­se­mas­tasi asioin­ti­pal­ve­lusta etu­kä­teen, onko omassa asias­sasi mah­dol­lista käyt­tää mi­ni­val­ta­kir­jaa vai ei.

Mi­ni­val­ta­kir­jan hyödyt ly­hyesti

Suomi.fi-val­tuuk­sien etuna on niiden kä­te­vyys säh­köi­sessä asioin­nissa: koska val­tuu­det nä­ky­vät suo­raan säh­köi­sessä val­tuus­re­kis­te­rissä, val­tuut­ta­jan puo­lesta asiointi säh­köi­sesti on help­poa.

Suomi.fi-pal­velu tar­joaa myös hyvät mah­dol­li­suu­det tehdä muu­tok­sia val­tuu­tuk­siin. Jo voi­massa olevan val­tuu­tuk­sen pois­ta­mi­nen on yk­sin­ker­taista ja help­poa. Uusien val­tuuk­sien li­sää­mi­nen on­nis­tuu myös kä­te­västi.

Suomi.fi-val­tuuk­sien hal­lin­nointi on myös sel­keää, koska kaikki an­ne­tut ja saadut val­tuu­tuk­set nä­ky­vät kes­ki­te­tysti sa­masta pai­kasta. Näin pystyt hel­posti nä­ke­mään kaikki an­ta­masi val­tuu­det, jol­loin myös tar­peet­to­maksi käy­nei­den val­tuu­tuk­sien mi­tä­töi­mi­nen on yk­sin­ker­tai­sem­paa.

Mi­ni­val­ta­kir­jan voi­mas­sao­loaika on va­paasti pää­tet­tä­vissä

Mi­ni­val­ta­kir­jan voi­mas­saolo on val­tuut­ta­jan va­paasti pää­tet­tä­vissä.

Val­tuut­ta­jana voit siis mää­ri­tellä val­tuu­den voi­mas­sao­lon tar­peesi mukaan. Val­tuu­den voi­mas­saolo on mah­dol­lista rajata hy­vin­kin ly­hyeksi ajan­jak­soksi, mutta myös hyvin pitkät val­tuu­tuk­set ovat mah­dol­li­sia.

Hyvin pit­kä­kes­toi­sen­kaan val­tuu­tuk­sen an­ta­mista ei kui­ten­kaan tar­vitse pelätä, sillä voit mi­tä­töidä val­tuu­den kesken sen voi­mas­sao­loa­jan, joten pitkän val­tuu­tuk­sen pois­ta­mi­nen on tar­peen vaa­tiessa yk­sin­ker­taista.

Mitä jos en pysty käyt­tä­mään Suomi.fi-pal­ve­lua?

Koska Suomi.fi-pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen edel­lyt­tää vahvaa säh­köistä tun­nis­tau­tu­mista, se ei vält­tä­mättä ole kaik­kien käy­tet­tä­vissä.

Esi­mer­kiksi kai­killa ul­ko­maa­lais­taus­tai­silla hen­ki­löillä ei ole mah­dol­li­suutta säh­köi­seen tun­nis­tau­tu­mi­seen. Suomi.fi-pal­ve­lussa asiointi voi tuot­taa myös vai­keuk­sia esi­mer­kiksi hen­ki­löille, jotka eivät halua asioida säh­köi­sesti.

Jos Suomi.fi-pal­ve­lua ei ole mah­dol­lista käyt­tää, val­tuu­tus on­nis­tuu:

  1. val­tuu­tet­ta­van hen­ki­lön te­ke­mällä val­tuus­pyyn­nöllä
  2. eril­li­sellä val­tuus­ha­ke­muk­sella

Val­tuus­pyyn­nöllä val­tuut­ta­mi­nen

Val­tuus­pyyntö on toi­miva rat­kaisu val­tuut­ta­mi­seen eri­tyi­sesti sil­loin, kun val­tuu­tet­ta­valla hen­ki­löllä on mah­dol­li­suus käyt­tää Suomi.fi-pal­ve­lua.

Val­tuu­tet­tava hen­kilö voi ni­mit­täin lä­het­tää val­tuut­ta­jalle val­tuus­pyyn­nön, jonka jäl­keen val­tuut­taja voi käydä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lu­pai­kassa hy­väk­sy­mässä pyyn­nön.

Val­tuus­pyyn­nön hy­väk­sy­mi­seen tar­vit­set vain hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sen, jonka jäl­keen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton vir­kai­lija vah­vis­taa val­tuu­det puo­les­tasi.

Ha­ke­muk­sella val­tuut­ta­mi­nen

Voit tehdä val­tuus­ha­ke­muk­sen itse, jos si­nulla on käy­tös­säsi tie­to­kone, tabletti tai äly­pu­he­lin sekä verk­ko­yh­teys, mutta et voi tun­nis­tau­tua Suomi.fi-pal­ve­luun.

Voit antaa yh­dellä ha­ke­muk­sella sa­man­lai­sia val­tuuk­sia usealle hen­ki­lölle. Ha­ke­muk­seen tulee täyt­tää muun muassa val­tuut­ta­jan ja val­tuu­te­tun tiedot, sekä mitä asiaa val­tuu­tus koskee.

Jos et halua täyt­tää ha­ke­musta yksin, voit tehdä val­tuus­ha­ke­muk­sen myös avus­ta­jan kanssa, tai Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lu­pai­kassa.

Ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­aika on noin 1 viikko ha­ke­muk­sen saa­pu­mi­sesta.