Suomi.fi-val­tuu­det – näin käytät mi­ni­val­ta­kir­jaa

Henkilö käyttää tablettia
Timjami Nyyssönen
Timjami
14.7.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Oletko kuul­lut mi­ni­val­ta­kir­jas­ta? Suomi.fi-pal­ve­lus­sa yk­si­tyis­hen­ki­löt ja yri­tyk­set voivat val­tuut­taa toisen tahon hoi­ta­maan asioi­ta puo­les­taan.

Mi­ni­val­ta­kir­ja on Suomi.fi-pal­ve­lun avulla laa­dit­ta­va säh­köi­nen val­ta­kir­ja, jolla hen­ki­lö val­tuut­taa toisen tahon asioi­maan puo­les­taan. Mi­ni­val­ta­kir­jan avulla tois­ten hen­ki­löi­den puo­les­ta asioin­ti on yk­sin­ker­tais­ta, sillä val­tuu­tus ja sen voi­mas­sao­lo nä­ky­vät suo­raan säh­köi­ses­sä val­tuus­re­kis­te­ris­sä.

Val­tuu­tuk­sen tiedot tal­len­ne­taan säh­köi­ses­ti val­tuus­re­kis­te­riin, ja hen­ki­lön voi­mas­sa olevat val­tuu­det tar­kis­te­taan re­kis­te­ris­tä asioin­nin yh­tey­des­sä.

💡 Suomi.fi-val­tuuk­sien avulla on mah­dol­lis­ta asioi­da myös or­ga­ni­saa­tion puo­les­ta. Yritys, yh­dis­tys tai muu or­ga­ni­saa­tio voi siis val­tuut­taa toisen tahon hoi­ta­maan asioi­taan mi­ni­val­ta­kir­jal­la.

Mitä asioi­ta mi­ni­val­ta­kir­jal­la voi hoitaa?

Mi­ni­val­ta­kir­ja toimii kai­kis­sa niissä pal­ve­luis­sa, jotka hyö­dyn­tä­vät Suomi.fi-val­tuuk­sia. Löydät kat­ta­van listan Suomi.fi-si­vuil­ta.

Tällä het­kel­lä mi­ni­val­ta­kir­jan käyt­tä­mi­nen on­nis­tuu eri­tyi­ses­ti jul­kis­hal­lin­non kanssa asioi­des­sa, kuten ve­ro­asioi­den hoi­ta­mi­ses­sa.

Mi­ni­val­ta­kir­jan te­ke­mi­nen

Jos haluat val­tuut­taa toisen hen­ki­lön toi­mi­maan puo­les­ta­si tie­tyis­sä asiois­sa, Suomi.fi-val­tuu­tuk­sen luo­mi­nen on­nis­tuu kah­del­la eri ta­val­la:

  1. Voit hy­väk­syä toisen hen­ki­lön lä­het­tä­män val­tuus­pyyn­nön Suomi.fi-pal­ve­lus­sa
  2. Voit antaa itse val­tuu­tuk­sen Suomi.fi-pal­ve­lus­sa

Val­tuus­pyyn­nön hy­väk­sy­mi­nen Suomi.fi-pal­ve­lus­sa

Val­tuu­tet­ta­va hen­ki­lö voi lä­het­tää val­tuus­pyyn­nön val­tuut­ta­jal­le. Val­tuu­tet­ta­va hen­ki­lö voi siis itse pyytää Suomi.fi-val­tuuk­sis­sa asioin­ti­val­tuu­den toi­sel­ta hen­ki­löl­tä.

Val­tuus­pyyn­nön lä­het­tä­mi­nen Suomi.fi-pal­ve­lus­sa edel­lyt­tää, että hen­ki­lö voi käyt­tää vahvaa säh­köis­tä tun­nis­tau­tu­mis­ta.

💡 Suomi.fi-pal­ve­lu tar­jo­aa myös laajat mah­dol­li­suu­det tun­nis­tau­tu­mi­seen ul­ko­maa­lai­sel­le. Voit valita pal­ve­lus­ta oman maasi tun­nis­tus­vä­li­neen. Voit käyt­tää myös Fin­nish Aut­hen­tica­tor -so­vel­lus­ta.

Val­tuus­pyyn­tö muut­tuu voi­mas­sa ole­vak­si asioin­ti­val­tuu­dek­si kui­ten­kin vasta sitten, kun pyyn­nön vas­taa­not­ta­ja on hy­väk­sy­nyt val­tuus­pyyn­nön.

Val­tuus­pyyn­nön voi hy­väk­syä vain täysi-ikäi­nen val­tuut­ta­ja itse. Näet il­moi­tuk­sen hy­väk­syt­tä­vis­tä val­tuus­pyyn­nöis­tä­si Suomi.fi-val­tuuk­sis­sa sen jäl­keen, kun olet tun­nis­tau­tu­nut ja va­lin­nut asioin­ti­roo­lik­si ”hen­ki­lö­koh­tai­set val­tuu­det.”

Jos olet ot­ta­nut Suomi.fi-vies­tit käyt­töön, saat tiedon uu­des­ta val­tuus­pyyn­nös­tä myös Suomi.fi-vies­tei­hi­si.

💡 Myös val­tuus­pyyn­nön hyl­kää­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Hy­lä­tyt val­tuus­pyyn­nöt pois­te­taan, eikä lä­het­tä­jä saa il­moi­tus­ta pyyn­nön hyl­kää­mi­ses­tä.

Val­tuu­tuk­sen an­ta­mi­nen itse

Suomi.fi-val­tuuk­sien an­ta­mi­nen on­nis­tuu kä­te­väs­ti myös itse, jos hen­ki­lö pystyy käyt­tä­mään vahvaa säh­köis­tä tun­nis­tau­tu­mis­ta.

Val­tuut­tuu­tuk­sen an­ta­mi­nen itse käy­tän­nös­sä vaatii:

  1. vahvaa tun­nis­tau­tu­mis­ta
  2. täysi-ikäi­syyt­tä
  3. toi­min­ta­kel­poi­suut­ta

Toisen hen­ki­lön val­tuut­ta­mi­nen mi­ni­val­ta­kir­jal­la edel­lyt­tää siis, ettei val­tuut­ta­jan toi­min­ta­kel­poi­suut­ta ole ra­joi­tet­tu esi­mer­kik­si hänen sai­rau­ten­sa tai muun syyn vuoksi.

Alai­käi­sen huol­ta­jat voivat myös val­tuut­taa va­lit­se­man­sa hen­ki­lön hoi­ta­maan alai­käi­sen asioi­ta. Tämä edel­lyt­tää kui­ten­kin, ettei lapsen tie­to­jen luo­vut­ta­mis­ta väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä ole ra­joi­tet­tu tur­va­kiel­lol­la.

⚠️ Uuden val­tuu­te­tun li­sää­mi­sek­si tar­vit­set val­tuu­tet­ta­van hen­ki­lön hen­ki­lö­tun­nuk­sen.

Lue lisää: Miten val­ta­kir­ja teh­dään?

Mi­ni­val­ta­kir­jan käyt­tä­mi­nen

Kun Suomi.fi-val­tuus on mer­kit­ty val­tuus­re­kis­te­riin, mi­ni­val­ta­kir­jan käyt­tä­mi­nen on help­poa. Kun kir­jau­dut asioin­ti­pal­ve­luun ja haluat asioi­da toisen puo­les­ta, oi­keu­te­si tar­kis­te­taan Suomi.fi-val­tuuk­sien avulla au­to­maat­ti­ses­ti.

Mi­ni­val­ta­kir­jan avulla toisen hen­ki­lön puo­les­ta asioin­ti on siis help­poa ja yk­sin­ker­tais­ta. Huo­mioi kui­ten­kin, että tällä het­kel­lä kukin or­ga­ni­saa­tio mää­rit­te­lee itse, voiko pal­ve­lus­sa asioi­da toisen hen­ki­lön puo­les­ta.

Var­mis­ta siis tar­vit­se­mas­ta­si asioin­ti­pal­ve­lus­ta etu­kä­teen, onko omassa asias­sa­si mah­dol­lis­ta käyt­tää mi­ni­val­ta­kir­jaa vai ei.

Mi­ni­val­ta­kir­jan hyödyt ly­hyes­ti

Suomi.fi-val­tuuk­sien etuna on niiden kä­te­vyys säh­köi­ses­sä asioin­nis­sa: koska val­tuu­det nä­ky­vät suo­raan säh­köi­ses­sä val­tuus­re­kis­te­ris­sä, val­tuut­ta­jan puo­les­ta asioin­ti säh­köi­ses­ti on help­poa.

Suomi.fi-pal­ve­lu tar­jo­aa myös hyvät mah­dol­li­suu­det tehdä muu­tok­sia val­tuu­tuk­siin. Jo voi­mas­sa olevan val­tuu­tuk­sen pois­ta­mi­nen on yk­sin­ker­tais­ta ja help­poa. Uusien val­tuuk­sien li­sää­mi­nen on­nis­tuu myös kä­te­väs­ti.

Suomi.fi-val­tuuk­sien hal­lin­noin­ti on myös sel­ke­ää, koska kaikki an­ne­tut ja saadut val­tuu­tuk­set nä­ky­vät kes­ki­te­tys­ti sa­mas­ta pai­kas­ta. Näin pystyt hel­pos­ti nä­ke­mään kaikki an­ta­ma­si val­tuu­det, jol­loin myös tar­peet­to­mak­si käy­nei­den val­tuu­tuk­sien mi­tä­töi­mi­nen on yk­sin­ker­tai­sem­paa.

Mi­ni­val­ta­kir­jan voi­mas­sao­loai­ka on va­paas­ti pää­tet­tä­vis­sä

Mi­ni­val­ta­kir­jan voi­mas­sao­lo on val­tuut­ta­jan va­paas­ti pää­tet­tä­vis­sä.

Val­tuut­ta­ja­na voit siis mää­ri­tel­lä val­tuu­den voi­mas­sao­lon tar­pee­si mukaan. Val­tuu­den voi­mas­sao­lo on mah­dol­lis­ta rajata hy­vin­kin ly­hyek­si ajan­jak­sok­si, mutta myös hyvin pitkät val­tuu­tuk­set ovat mah­dol­li­sia.

Hyvin pit­kä­kes­toi­sen­kaan val­tuu­tuk­sen an­ta­mis­ta ei kui­ten­kaan tar­vit­se pelätä, sillä voit mi­tä­töi­dä val­tuu­den kesken sen voi­mas­sao­loa­jan, joten pitkän val­tuu­tuk­sen pois­ta­mi­nen on tar­peen vaa­ties­sa yk­sin­ker­tais­ta.

Mitä jos en pysty käyt­tä­mään Suomi.fi-pal­ve­lua?

Koska Suomi.fi-pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen edel­lyt­tää vahvaa säh­köis­tä tun­nis­tau­tu­mis­ta, se ei vält­tä­mät­tä ole kaik­kien käy­tet­tä­vis­sä.

Esi­mer­kik­si kai­kil­la ul­ko­maa­lais­taus­tai­sil­la hen­ki­löil­lä ei ole mah­dol­li­suut­ta säh­köi­seen tun­nis­tau­tu­mi­seen. Suomi.fi-pal­ve­lus­sa asioin­ti voi tuot­taa myös vai­keuk­sia esi­mer­kik­si hen­ki­löil­le, jotka eivät halua asioi­da säh­köi­ses­ti.

Jos Suomi.fi-pal­ve­lua ei ole mah­dol­lis­ta käyt­tää, val­tuu­tus on­nis­tuu:

  1. val­tuu­tet­ta­van hen­ki­lön te­ke­mäl­lä val­tuus­pyyn­nöl­lä
  2. eril­li­sel­lä val­tuus­ha­ke­muk­sel­la

Val­tuus­pyyn­nöl­lä val­tuut­ta­mi­nen

Val­tuus­pyyn­tö on toi­mi­va rat­kai­su val­tuut­ta­mi­seen eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun val­tuu­tet­ta­val­la hen­ki­löl­lä on mah­dol­li­suus käyt­tää Suomi.fi-pal­ve­lua.

Val­tuu­tet­ta­va hen­ki­lö voi ni­mit­täin lä­het­tää val­tuut­ta­jal­le val­tuus­pyyn­nön, jonka jäl­keen val­tuut­ta­ja voi käydä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lu­pai­kas­sa hy­väk­sy­mäs­sä pyyn­nön.

Val­tuus­pyyn­nön hy­väk­sy­mi­seen tar­vit­set vain hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sen, jonka jäl­keen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton vir­kai­li­ja vah­vis­taa val­tuu­det puo­les­ta­si.

Ha­ke­muk­sel­la val­tuut­ta­mi­nen

Voit tehdä val­tuus­ha­ke­muk­sen itse, jos si­nul­la on käy­tös­sä­si tie­to­ko­ne, tablet­ti tai äly­pu­he­lin sekä verk­ko­yh­teys, mutta et voi tun­nis­tau­tua Suomi.fi-pal­ve­luun.

Voit antaa yh­del­lä ha­ke­muk­sel­la sa­man­lai­sia val­tuuk­sia useal­le hen­ki­löl­le. Ha­ke­muk­seen tulee täyt­tää muun muassa val­tuut­ta­jan ja val­tuu­te­tun tiedot, sekä mitä asiaa val­tuu­tus koskee.

Jos et halua täyt­tää ha­ke­mus­ta yksin, voit tehdä val­tuus­ha­ke­muk­sen myös avus­ta­jan kanssa, tai Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lu­pai­kas­sa.

Ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­ai­ka on noin 1 viikko ha­ke­muk­sen saa­pu­mi­ses­ta.