Mikä on DVV eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to?

Työpiste
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
24.1.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
DVV on val­ta­kun­nal­li­nen vi­ras­to, joka vai­kut­taa elä­mäs­säm­me mo­nel­la tapaa aina en­si­par­kai­sus­ta vii­mei­seen hen­käyk­seen asti. Tässä teks­tis­sä tutus­tum­me vi­ras­toon tar­kem­min.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to eli DVV tar­jo­aa pal­ve­lu­ja suo­ma­lai­sil­le ja ul­ko­mail­la asu­vil­le Suomen kan­sa­lai­sil­le. Sen ta­voit­tee­na on “tehdä Suo­mes­ta en­tis­tä su­ju­vam­min toi­mi­va yh­teis­kun­ta”. 

DVV toimii 36 eri paik­ka­kun­nal­la Suo­mes­sa. Edun­val­von­ta, muutto, avio­liit­to, avio­eh­to sekä lä­hei­sen kuo­le­ma ovat ylei­siä syitä, joiden vuoksi suo­ma­lai­set asioi­vat vi­ras­tos­sa.

DVV ja his­to­ria Suo­mes­sa

Suomen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mä on Eu­roo­pan van­him­pia: en­sim­mäi­siä tie­to­ja alet­tiin kir­ja­ta ku­nin­gas Kustaa Vaasan ky­näs­tä jo 1500-luvun alussa. Sit­tem­min myös kirkko käyn­nis­ti oman väes­tö­kir­jan­pi­ton­sa, minkä myötä kir­kon­kir­jat nä­ki­vät päi­vän­va­lon vuonna 1686.

Kului vuo­si­sa­to­ja, kunnes 50–60-lu­vuil­la koitti aika pu­hal­taa pölyt väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män pin­nal­ta. Uusien tuu­lien myötä myös Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kus aloit­ti toi­min­tan­sa vuonna 1969. Väes­tö­tie­to­ja alet­tiin re­kis­te­röi­dä di­gi­taa­li­ses­ti 70-lu­vul­le tul­taes­sa.

Entä var­si­nai­nen DVV sitten? Se sai al­kun­sa tam­mi­kuus­sa 2020, kun mai­straa­tit ja Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kus yh­dis­tyi­vät.

Tut­kail­laan seu­raa­vak­si, mil­lai­nen rooli vi­ras­tol­la on elä­män­kaa­res­sam­me.

1. Lapsen syn­ty­mä

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton ja ih­mi­sen yh­tei­nen taival alkaa lapsen syn­ty­mäs­tä.

Näin DVV vai­kut­taa vas­ta­syn­ty­neen elä­mään

 • Sai­raa­la syöt­tää tiedon vas­ta­syn­ty­nees­tä väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään, jota DVV yl­lä­pi­tää.
 • Vi­ras­to lä­het­tää tuo­reil­le van­hem­mil­le Lapsen tie­to­jen il­moit­ta­mi­nen -lo­mak­keen, jolla van­hem­mat ker­to­vat lapsen nimen ja äi­din­kie­len kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa lapsen syn­ty­mäs­tä. Lo­mak­keen mukana saapuu myös lapsen hen­ki­lö­tun­nus.
 • Vas­ta­syn­ty­nyt saa oman Kela-kortin.
 • Lapsen isän tulee tun­nus­taa isyys kunnan las­ten­val­vo­jan luona. DVV vah­vis­taa isyy­den. Isyyt­tä ei kui­ten­kaan tar­vit­se tun­nus­taa, jos van­hem­mat ovat olleet avio­lii­tos­sa, kun lapsi syntyi.
 • DVV osal­lis­tuu omalta osal­taan myös lapsen adop­toin­tiin liit­ty­viin asioi­hin.

💡­Li­säk­si DVV tar­jo­aa ni­mi­pal­ve­lua, josta van­hem­mat voivat hakea ins­pi­raa­tio­ta lapsen nimeä varten. Pal­ve­lus­ta löytyy esi­mer­kik­si ti­las­to­ja ylei­sim­mis­tä suo­ma­lai­sis­ta ni­mis­tä paik­ka­kun­nit­tain.

Lue lisää: Kuinka per­he­va­paat ja­kaan­tu­vat?

2. Lap­suus ja nuo­ruus

Lap­suu­den ja nuo­ruu­den aikana Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton rooli ei ole niin näkyvä kuin muissa elä­män­vai­heis­sa – ellei lapsi peri suu­reh­koa omai­suut­ta tai joudu koh­taa­maan lä­hei­sen kuo­le­maa.

 • Jos alai­käi­nen perii omai­suu­den jonka arvo on yli 20 000 euroa, DVV tulee val­vo­maan lapsen oi­keuk­sia.
 • Vi­ras­to valvoo, että lapsen varoja käy­te­tään oikein, mutta sa­mal­la opas­taa ja tukee edun­val­vo­ji­na toi­mi­via van­hem­pia. 
 • Van­hem­pien tulee pyytää DVV:ltä lupa, jos ai­kee­na on myydä alai­käi­sen lapsen omai­suut­ta.
 • Pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­ty­vät toimet hoi­tu­vat niin ikään vi­ras­ton kautta, joten DVV:n rooli näkyy myös sil­loin, jos lapsi tai nuori me­net­tää van­hem­man tai iso­van­hem­man.

3. Ai­kui­suus ja DVV

Ai­kui­suus on ajan­jak­so, jol­loin elä­mäs­säm­me ta­pah­tuu usein mer­kit­tä­viä asioi­ta. Mil­lai­nen rin­nal­la kul­ki­ja DVV on ai­kui­suu­des­sa?

Avio­liit­to tai re­kis­te­röi­ty pa­ri­suh­de

Muutto

 • Kun muutat, tee muut­toil­moi­tus DVV:lle. Muu­tos­ta täytyy il­moit­taa aina, jos asunto vaih­tuu py­sy­väs­ti tai vä­hin­tään­kin kol­mek­si kuu­kau­dek­si.
 • Mikäli muutat ul­ko­mail­le tai ul­ko­mai­den si­säl­lä, il­moi­ta sii­tä­kin.

Asun­non tai muun kiin­teän omai­suu­den osto ja myynti

 • DVV toimii toi­si­naan myös kau­pan­vah­vis­ta­ja­na. Kau­pan­vah­vis­ta­jan teh­tä­vä on vi­ral­lis­taa omai­suu­den myynti. Tar­vit­set kau­pan­vah­vis­ta­jaa, jos aiot ostaa tai myydä esi­mer­kik­si ke­sä­mö­kin.

Ni­men­muu­tos

Ni­men­muu­tok­set hoi­tu­vat nekin DVV:n kautta.

 • Jos olet me­nos­sa nai­mi­siin ja haluat vaih­taa su­ku­ni­me­si, su­ku­ni­meä ei tar­vit­se muut­taa eril­li­sel­lä lo­mak­keel­la, vaan uusi nimi tulee käyt­töön kun ker­rot­te sen avio­lii­ton es­tei­den yh­tey­des­sä.
 • Oletko eron­nut ja haluat vanhan su­ku­ni­me­si ta­kai­sin? Ole yh­tey­des­sä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.
 • Su­ku­ni­men voi vaih­taa tie­tyin ra­joi­tuk­sin täysin toi­sen­lai­sek­si. Voit myös ottaa äitisi tyt­tö­ni­men käyt­töön isäsi su­ku­ni­men si­jas­ta.
 • Li­säk­si etu­ni­men vaih­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Vai ha­luat­ko vain muut­taa ny­kyis­ten ni­mie­si jär­jes­tys­tä tai vaih­taa pelkän vä­li­vii­van paik­kaa?

To­dis­tuk­set

DVV pitää huolen mo­nen­lai­sis­ta to­dis­tuk­sis­ta, joita saatat tar­vi­ta ai­kuis­vuo­si­na­si.

Vi­ras­to vastaa esi­mer­kik­si:

 • vir­ka­to­dis­tuk­sis­ta (elos­sao­lo­to­dis­tus ja su­kusel­vi­tys)
 • syn­ty­mä­to­dis­tuk­sis­ta
 • asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sis­ta
 • si­vii­li­sää­ty­to­dis­tuk­sis­ta.

💡 Voit tilata joi­ta­kin asia­kir­jo­ja myös muilta toi­mi­joil­ta. Esi­mer­kik­si vir­ka­to­dis­tuk­set saat ti­lat­tua koo­tus­ti Aa­tok­sen kautta eri vi­ras­tois­ta.

4. Van­huus: DVV toimii hol­hous­vi­ran­omai­se­na

Elämän eh­too­puo­lel­la on hyvä pohtia muun muassa sitä, mil­lais­ta lop­pue­lä­män hoivaa kai­paat. Entä kuka huo­leh­tii asiois­ta­si, kun elämän lan­ka­si ly­he­nee? Vi­ras­ton kautta hoi­tu­vat monet tär­keät van­huu­teen lin­kit­ty­vät asiat.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus

Edun­val­von­ta

 • Jos edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta ei ole, ikäih­mi­nen – ja toi­si­naan myös nuo­rem­pi­kin hen­ki­lö – saat­taa tar­vi­ta edun­val­von­taa. DVV määrää tar­vit­taes­sa edun­val­vo­jan yh­des­sä tuo­miois­tui­men kanssa.

Lue lisää: Mikä on ylei­nen edun­val­von­ta?

Di­gi­tu­ki

Di­gi­ta­li­saa­tion ke­hi­tys on ollut hurjaa, eikä ikäih­mi­nen aina pysy muu­tok­ses­sa mukana. DVV tar­jo­aa ikäih­mi­sil­le sekä kurs­si­muo­tois­ta että hen­ki­lö­koh­tais­ta di­gi­tu­kea.

Di­gi­tu­ki liit­tyy vi­ras­ton laa­jem­paan yh­teis­kun­nal­li­seen tar­koi­tuk­seen: di­gi­ta­li­saa­tion edis­tä­mi­seen ja tär­keän tiedon saa­vu­tet­ta­vuu­teen.

5. Kuo­le­ma: DVV ja asia­kir­jat

Kun elämä lo­pul­ta päät­tyy, omais­ten teh­tä­vä on huo­leh­tia, että meille tär­keät asiat saavat pää­tök­sen­sä.

Kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­nen

 • Jos lä­hei­se­si me­neh­tyy ul­ko­mail­la, il­moi­ta kuo­le­mas­ta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le. 
 • Suo­mes­sa tieto kuo­le­mas­ta vä­lit­tyy vi­ran­omais­ten kautta, joten kuo­le­maa ei tar­vit­se erik­seen il­moit­taa.

Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen

 • Jos perit omai­suut­ta, si­nul­la on myös oikeus luopua siitä. Voit ha­lu­tes­sa­si il­moit­taa asias­ta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le.

Pe­run­kir­joi­tus

 • DVV:ltä saat jo ai­em­min mai­ni­tut vir­ka­to­dis­tuk­set pe­run­kir­joi­tus­ta varten.
 • Myös pe­ru­kir­jan osa­kas­luet­te­lon vah­vis­ta­mi­nen ta­pah­tuu vi­ras­tos­sa.

💡Jos pe­run­kir­joi­tus on ajan­koh­tai­nen, voit kään­tyä aina myös Aa­tok­sen puo­leen. Hoi­dam­me pe­run­kir­joi­tuk­sen puo­les­ta­si jou­he­vas­ti, tun­non­tar­kas­ti ja edul­li­ses­ti – yh­teis­työs­sä DVV:n kanssa.

Tutus­tu pal­ve­luum­me jo tänään.