Mikä on DVV eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto?

Työpiste
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
24.1.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
DVV on val­ta­kun­nal­li­nen vi­rasto, joka vai­kut­taa elä­mäs­sämme mo­nella tapaa aina en­si­par­kai­susta vii­mei­seen hen­käyk­seen asti. Tässä teks­tissä tu­tus­tumme vi­ras­toon tar­kem­min.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto eli DVV tar­joaa pal­ve­luja suo­ma­lai­sille ja ul­ko­mailla asu­ville Suomen kan­sa­lai­sille. Sen ta­voit­teena on “tehdä Suo­mesta en­tistä su­ju­vam­min toi­miva yh­teis­kunta”.

DVV toimii 36 eri paik­ka­kun­nalla Suo­messa. Edun­val­vonta, muutto, avio­liitto, avio­ehto sekä lä­hei­sen kuo­lema ovat ylei­siä syitä, joiden vuoksi suo­ma­lai­set asioi­vat vi­ras­tossa.

DVV ja his­to­ria Suo­messa

Suomen väes­tö­tie­to­jär­jes­telmä on Eu­roo­pan van­him­pia: en­sim­mäi­siä tie­toja alet­tiin kir­jata ku­nin­gas Kustaa Vaasan ky­nästä jo 1500-luvun alussa. Sit­tem­min myös kirkko käyn­nisti oman väes­tö­kir­jan­pi­tonsa, minkä myötä kir­kon­kir­jat nä­ki­vät päi­vän­va­lon vuonna 1686.

Kului vuo­si­sa­toja, kunnes 50–60-lu­vuilla koitti aika pu­hal­taa pölyt väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män pin­nalta. Uusien tuu­lien myötä myös Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kus aloitti toi­min­tansa vuonna 1969. Väes­tö­tie­toja alet­tiin re­kis­te­röidä di­gi­taa­li­sesti 70-lu­vulle tul­taessa.

Entä var­si­nai­nen DVV sitten? Se sai al­kunsa tam­mi­kuussa 2020, kun mai­straa­tit ja Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kus yh­dis­tyi­vät.

Tut­kail­laan seu­raa­vaksi, mil­lai­nen rooli vi­ras­tolla on elä­män­kaa­res­samme.

1. Lapsen syn­tymä

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton ja ih­mi­sen yh­tei­nen taival alkaa lapsen syn­ty­mästä.

Näin DVV vai­kut­taa vas­ta­syn­ty­neen elä­mään

 • Sai­raala syöt­tää tiedon vas­ta­syn­ty­neestä väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään, jota DVV yl­lä­pi­tää.
 • Vi­rasto lä­het­tää tuo­reille van­hem­mille Lapsen tie­to­jen il­moit­ta­mi­nen -lo­mak­keen, jolla van­hem­mat ker­to­vat lapsen nimen ja äi­din­kie­len kolmen kuu­kau­den ku­luessa lapsen syn­ty­mästä. Lo­mak­keen mukana saapuu myös lapsen hen­ki­lö­tun­nus.
 • Vas­ta­syn­ty­nyt saa oman Kela-kortin.
 • Lapsen isän tulee tun­nus­taa isyys kunnan las­ten­val­vo­jan luona. DVV vah­vis­taa isyy­den. Isyyttä ei kui­ten­kaan tar­vitse tun­nus­taa, jos van­hem­mat ovat olleet avio­lii­tossa, kun lapsi syntyi.
 • DVV osal­lis­tuu omalta osal­taan myös lapsen adop­toin­tiin liit­ty­viin asioi­hin.

💡­Li­säksi DVV tar­joaa ni­mi­pal­ve­lua, josta van­hem­mat voivat hakea ins­pi­raa­tiota lapsen nimeä varten. Pal­ve­lusta löytyy esi­mer­kiksi ti­las­toja ylei­sim­mistä suo­ma­lai­sista ni­mistä paik­ka­kun­nit­tain.

Lue lisää: Kuinka per­he­va­paat ja­kaan­tu­vat?

2. Lap­suus ja nuo­ruus

Lap­suu­den ja nuo­ruu­den aikana Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton rooli ei ole niin näkyvä kuin muissa elä­män­vai­heissa – ellei lapsi peri suu­reh­koa omai­suutta tai joudu koh­taa­maan lä­hei­sen kuo­le­maa.

 • Jos alai­käi­nen perii omai­suu­den jonka arvo on yli 20 000 euroa, DVV tulee val­vo­maan lapsen oi­keuk­sia.
 • Vi­rasto valvoo, että lapsen varoja käy­te­tään oikein, mutta sa­malla opas­taa ja tukee edun­val­vo­jina toi­mi­via van­hem­pia. 
 • Van­hem­pien tulee pyytää DVV:ltä lupa, jos ai­keena on myydä alai­käi­sen lapsen omai­suutta.
 • Pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­ty­vät toimet hoi­tu­vat niin ikään vi­ras­ton kautta, joten DVV:n rooli näkyy myös sil­loin, jos lapsi tai nuori me­net­tää van­hem­man tai iso­van­hem­man.

3. Ai­kui­suus ja DVV

Ai­kui­suus on ajan­jakso, jol­loin elä­mäs­sämme ta­pah­tuu usein mer­kit­tä­viä asioita. Mil­lai­nen rin­nalla kul­kija DVV on ai­kui­suu­dessa?

Avio­liitto tai re­kis­te­röity pa­ri­suhde

Muutto

 • Kun muutat, tee muut­toil­moi­tus DVV:lle. Muu­tosta täytyy il­moit­taa aina, jos asunto vaih­tuu py­sy­västi tai vä­hin­tään­kin kol­meksi kuu­kau­deksi.
 • Mikäli muutat ul­ko­maille tai ul­ko­mai­den si­sällä, il­moita sii­tä­kin.

Asun­non tai muun kiin­teän omai­suu­den osto ja myynti

 • DVV toimii toi­si­naan myös kau­pan­vah­vis­ta­jana. Kau­pan­vah­vis­ta­jan teh­tävä on vi­ral­lis­taa omai­suu­den myynti. Tar­vit­set kau­pan­vah­vis­ta­jaa, jos aiot ostaa tai myydä esi­mer­kiksi ke­sä­mö­kin.

Ni­men­muu­tos

Ni­men­muu­tok­set hoi­tu­vat nekin DVV:n kautta.

 • Jos olet me­nossa nai­mi­siin ja haluat vaih­taa su­ku­ni­mesi, su­ku­ni­meä ei tar­vitse muut­taa eril­li­sellä lo­mak­keella, vaan uusi nimi tulee käyt­töön kun ker­rotte sen avio­lii­ton es­tei­den yh­tey­dessä.
 • Oletko eron­nut ja haluat vanhan su­ku­ni­mesi ta­kai­sin? Ole yh­tey­dessä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.
 • Su­ku­ni­men voi vaih­taa tie­tyin ra­joi­tuk­sin täysin toi­sen­lai­seksi. Voit myös ottaa äitisi tyt­tö­ni­men käyt­töön isäsi su­ku­ni­men si­jasta.
 • Li­säksi etu­ni­men vaih­ta­mi­nen on mah­dol­lista. Vai ha­luatko vain muut­taa ny­kyis­ten ni­miesi jär­jes­tystä tai vaih­taa pelkän vä­li­vii­van paik­kaa?

To­dis­tuk­set

DVV pitää huolen mo­nen­lai­sista to­dis­tuk­sista, joita saatat tar­vita ai­kuis­vuo­si­nasi.

Vi­rasto vastaa esi­mer­kiksi:

 • vir­ka­to­dis­tuk­sista (elos­sao­lo­to­dis­tus ja su­kusel­vi­tys)
 • syn­ty­mä­to­dis­tuk­sista
 • asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sista
 • si­vii­li­sää­ty­to­dis­tuk­sista.

💡 Voit tilata joi­ta­kin asia­kir­joja myös muilta toi­mi­joilta. Esi­mer­kiksi vir­ka­to­dis­tuk­set saat ti­lat­tua koo­tusti Aa­tok­sen kautta eri vi­ras­toista.

4. Van­huus: DVV toimii hol­hous­vi­ran­omai­sena

Elämän eh­too­puo­lella on hyvä pohtia muun muassa sitä, mil­laista lop­pue­lä­män hoivaa kai­paat. Entä kuka huo­leh­tii asiois­tasi, kun elämän lan­kasi ly­he­nee? Vi­ras­ton kautta hoi­tu­vat monet tär­keät van­huu­teen lin­kit­ty­vät asiat.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus

Edun­val­vonta

 • Jos edun­val­von­ta­val­tuu­tusta ei ole, ikäih­mi­nen – ja toi­si­naan myös nuo­rem­pi­kin hen­kilö – saat­taa tar­vita edun­val­von­taa. DVV määrää tar­vit­taessa edun­val­vo­jan yh­dessä tuo­miois­tui­men kanssa.

Lue lisää: Mikä on ylei­nen edun­val­vonta?

Di­gi­tuki

Di­gi­ta­li­saa­tion ke­hi­tys on ollut hurjaa, eikä ikäih­mi­nen aina pysy muu­tok­sessa mukana. DVV tar­joaa ikäih­mi­sille sekä kurs­si­muo­toista että hen­ki­lö­koh­taista di­gi­tu­kea.

Di­gi­tuki liit­tyy vi­ras­ton laa­jem­paan yh­teis­kun­nal­li­seen tar­koi­tuk­seen: di­gi­ta­li­saa­tion edis­tä­mi­seen ja tär­keän tiedon saa­vu­tet­ta­vuu­teen.

5. Kuo­lema: DVV ja asia­kir­jat

Kun elämä lo­pulta päät­tyy, omais­ten teh­tävä on huo­leh­tia, että meille tär­keät asiat saavat pää­tök­sensä.

Kuo­le­masta il­moit­ta­mi­nen

 • Jos lä­hei­sesi me­neh­tyy ul­ko­mailla, il­moita kuo­le­masta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle. 
 • Suo­messa tieto kuo­le­masta vä­lit­tyy vi­ran­omais­ten kautta, joten kuo­le­maa ei tar­vitse erik­seen il­moit­taa.

Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen

 • Jos perit omai­suutta, si­nulla on myös oikeus luopua siitä. Voit ha­lu­tes­sasi il­moit­taa asiasta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle.

Pe­run­kir­joi­tus

 • DVV:ltä saat jo ai­em­min mai­ni­tut vir­ka­to­dis­tuk­set pe­run­kir­joi­tusta varten.
 • Myös pe­ru­kir­jan osa­kas­luet­te­lon vah­vis­ta­mi­nen ta­pah­tuu vi­ras­tossa.

💡Jos pe­run­kir­joi­tus on ajan­koh­tai­nen, voit kään­tyä aina myös Aa­tok­sen puo­leen. Hoi­damme pe­run­kir­joi­tuk­sen puo­les­tasi jou­he­vasti, tun­non­tar­kasti ja edul­li­sesti – yh­teis­työssä DVV:n kanssa.

Tu­tustu pal­ve­luumme jo tänään.