Mikä on säh­köi­nen val­ta­kirja?

Sähköisen valtakirjan luominen onnistuu tietokoneella.
aatos-author-icon.png
Aatos
5.12.2022 ● 4 minuter
Jaa artikkeli
Val­ta­kir­jan avulla val­tuu­tat toisen hen­ki­lön asioi­maan puo­les­tasi esi­mer­kiksi ap­tee­keissa tai vi­ras­toissa. Ny­ky­ään val­ta­kir­jan voi tehdä monin pai­koin myös säh­köi­sesti. Ker­romme, miten säh­köi­nen val­ta­kirja toimii.

Val­ta­kir­jan avulla voi antaa toi­selle hen­ki­lölle luvan, esi­mer­kiksi noutaa pos­ti­pa­ketti tämän puo­lesta. Ai­em­min val­ta­kirja on tar­koit­ta­nut fyy­sistä pa­pe­ria, jonka val­ta­kir­jan tekijä ja teh­tä­vään val­tuu­tettu al­le­kir­joit­ta­vat kes­ke­nään.

Pa­pe­ri­nen val­ta­kirja on edel­leen käy­tössä mo­nissa pai­koissa, mutta säh­köi­nen val­ta­kirja on yhä suo­si­tumpi tapa antaa val­tuu­tus. Mikä on säh­köi­nen val­ta­kirja ja miten voit tehdä sel­lai­sen?

Säh­köi­nen val­ta­kirja hel­pot­taa asioin­tia

Säh­köi­sen val­ta­kir­jan pe­ri­aate on yk­sin­ker­tai­nen: voit val­tuut­taa esi­mer­kiksi puo­li­son, ys­tä­vän tai si­sa­ruk­sen hoi­ta­maan asioita puo­les­tasi, mikäli itse olet es­ty­nyt syystä tai toi­sesta niitä hoi­ta­maan.

Säh­köi­nen val­ta­kirja otet­tiin käyt­töön vuonna 2019 Suomi.fi-pal­ve­lussa. Ky­seessä on val­ta­kun­nal­li­nen pal­velu, jonka tar­koi­tuk­sena on hel­pot­taa eri­lai­sissa elä­män­ti­lan­teissa ole­vien ih­mis­ten arkea. Val­ta­kir­jan avulla val­tuu­tettu voi asioida puo­les­tasi esi­mer­kiksi ap­tee­keissa, Ve­ro­hal­lin­nossa ja ter­vey­den­huol­lossa.

Val­ta­kirja tal­len­tuu niin kut­sut­tuun val­tuu­tus­re­kis­te­riin. Kun val­tuut­ta­masi hen­kilö asioi esi­mer­kiksi ap­tee­kissa puo­les­tasi, ap­tee­kin hen­ki­lö­kunta saa re­kis­te­ristä tiedon val­tuu­tuk­sesta. Val­tuu­te­tun täytyy to­dis­taa hen­ki­löl­li­syy­tensä pas­silla, ajo­kor­tilla tai hen­ki­lö­kor­tilla.

Lue lisää: Mikä on mi­ni­val­ta­kirja?

Säh­köi­nen val­ta­kirja käy moneen paik­kaan

Säh­köi­sen val­ta­kir­jan käyt­tä­mi­nen edel­lyt­tää, että taho, jossa asioit, on mukana Suomi-fi-val­tuu­tuk­sessa. Muun muassa alla olevat ylei­set tahot hyö­dyn­tä­vät jo säh­köistä val­ta­kir­jaa.

 • Kela
 • Po­liisi
 • Ap­tee­kit
 • Ulos­ot­to­lai­tos
 • Tulli

Myös muita tahoja tar­joaa säh­köistä val­ta­kir­jaa. Esi­mer­kiksi va­kuu­tus­yh­tiöissä val­ta­kir­jan voi tehdä myös säh­köi­sesti, mutta ky­seessä ei ole vi­ral­li­nen Suomi.fi-val­tuu­tus. Tar­kista säh­köi­sen val­ta­kir­jan mah­dol­li­suus aina ti­lan­ne­koh­tai­sesti siltä ta­holta, jossa mielit asioida.

Lue lisää: Mikä on yk­si­löity val­ta­kirja?

Mihin tar­koi­tuk­seen säh­köi­nen val­ta­kirja so­vel­tuu?

Kaiken kaik­ki­aan yli 400 eri­laista val­tuus­asiaa on mah­dol­lista hoitaa val­tuu­tuk­sen avulla.

Ylei­siä val­tuus­asioita, joita toinen hen­kilö voi hoitaa puo­les­tasi, ovat:

 • Ajo­neu­von re­kis­te­röinti
 • Auton kat­sas­tuk­sen va­raa­mi­nen
 • Ap­teek­kia­siat (esi­mer­kiksi lääk­kei­den nou­ta­mi­nen, re­sep­tin uusi­mi­nen)
 • Elä­kea­siat (esi­mer­kiksi eläk­keen ha­ke­mi­nen, li­sä­tie­to­jen toi­mit­ta­mi­nen, päätös- ja rat­kai­sua­siat)
 • Ve­roa­siat (esi­mer­kiksi ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mi­nen, hen­ki­lö­koh­tai­set ja elin­kei­no­toi­min­nan ve­ro­tus)
 • Ter­vey­den­huol­toon liit­ty­vät asiat (esi­mer­kiksi tie­to­jen kat­selu, ajan­va­raus­ten te­ke­mi­nen, ter­veys­tie­to­jen il­moit­ta­mi­nen)
 • Vuokra-asun­non ha­ke­mi­nen
 • Yh­tiö­ko­kouk­sessa edus­ta­mi­nen

Säh­köi­nen val­ta­kirja ei ole vielä käy­tössä kai­kissa pai­koissa. Sen sijaan eri ta­ho­jen net­ti­si­vuilta löytyy val­ta­kir­ja­malli, jonka voit tu­los­taa ja täyt­tää sekä toi­mit­taa ky­sei­selle ta­holle.

Var­si­nai­sia muo­to­vaa­ti­muk­sia val­ta­kir­jalle ei ole, joten voit hyvin laatia val­ta­kir­jan myös itse ja käyt­tää apuna Aa­tok­sen il­maista val­ta­kir­ja­mal­lia. Huomaa kui­ten­kin, että monet pankit ja vi­ran­omais­ta­hot hy­väk­sy­vät vain net­ti­si­vuil­taan löy­ty­vän vi­ral­li­sen val­ta­kir­jan.

 Säh­köi­nen val­ta­kirja
Ap­teekki
Ve­roa­siat
Kuo­lin­pesä
Pankki
Eläke
Posti
Va­kuu­tuk­set✅/ ❌
Ter­vey­den­huolto
Pu­he­lin­liit­ty­mät✅/ ❌
Vir­ka­to­dis­tuk­set

La­kia­siat voivat vaatia val­ta­kir­jan – säh­köi­nen val­ta­kirja käy osaan oi­keus­toi­mista

La­kia­siat saat­ta­vat toi­si­naan edel­lyt­tää val­ta­kir­jan laa­ti­mista. Val­ta­kir­jan te­ke­mi­nen säh­köi­sesti on mah­dol­lista mo­nissa la­ki­asioi­hin liit­ty­vissä ti­lan­teissa.

Säh­köi­nen val­ta­kirja käy esi­mer­kiksi näihin oi­keus­toi­miin

 • Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen
 • Oi­keus­a­pu­asioi­den hoi­ta­mi­nen
 • Edun­val­von­taan liit­ty­vien oi­keus­pro­ses­sien edis­tä­mi­nen

Val­tuu­tettu voi myös monin pai­koin

 • tehdä va­li­tuk­sia puo­les­tasi
 • vas­tata kuu­le­mis­pyyn­töi­hin
 • tehdä eri­lai­sia sel­vi­tyk­siä
 • ottaa vas­taan tuo­miois­tui­men pää­tök­siä.

Suu­rem­mat oi­keus­toi­met edel­lyt­tä­vät yhä pe­rin­teistä pa­pe­rista val­ta­kir­jaa. Täm­möi­siä toimia ovat esi­mer­kiksi pe­run­kir­joi­tus ja kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­nen.

Osa kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­sesta ei kui­ten­kaan vaadi lain­kaan val­ta­kir­jaa. Sil­loin, kuo­lin­pe­sän osakas kui­ten­kin tar­vit­see vir­ka­to­dis­tuk­sen, jotta hän voi to­dis­taa ole­vansa kuo­lin­pe­sän osakas.

Ilman val­ta­kir­jaa, mutta vir­ka­to­dis­tuk­sen avulla voit hoitaa mm.:

 • vai­na­jan sal­do­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­sen
 • pank­ki­tie­to­jen ha­ke­mi­sen kuo­lin­päi­vältä
 • kuo­le­man­ta­pauk­seen liit­ty­vien las­ku­jen mak­sa­mi­sen vai­na­jan ti­liltä
 • kuo­lin­pe­sälle suun­nat­tu­jen las­ku­jen mak­sa­mi­sen vai­na­jan ti­liltä

Val­ta­kir­jan te­ke­mi­nen säh­köi­sesti so­vel­tuu lähes ke­nelle ta­hansa

Säh­köi­nen val­ta­kirja hel­pot­taa arkea eri elä­män­ti­lan­teissa. Sen voivat tehdä niin yk­si­tyis­hen­ki­löt, yri­tyk­set kuin yh­tei­söt­kin.

Val­tuu­te­tulta edel­ly­te­tään täysi-ikäi­syyttä. Hänen tulee myös olla oi­keus­toi­mi­kel­poi­nen eli ky­ke­nevä huo­leh­ti­maan hä­nelle an­ne­tuista val­tuu­te­tun teh­tä­vistä.

Esi­merk­kejä ti­lan­teista, joissa säh­köi­nen val­ta­kirja toimii mai­niosti

Olemme koon­neet alle ti­lan­teita, joissa säh­köi­nen val­ta­kirja toimii hyvin.

Esi­merkki 1: Kela-kortti unoh­tuu

11-vuo­tias Liisa on sai­raa­lassa tut­ki­muk­sissa van­hem­pansa Saaran ja isä­puo­lensa Jukan kanssa.

Jukka lähtee nou­ta­maan lapsen re­sep­ti­lääk­keitä ap­tee­kista. Kela-kortti unoh­tuu sai­raa­laan jää­neen Saaran kä­si­lauk­kuun. Tämä ei kui­ten­kaan hait­taa, sillä säh­köi­nen val­ta­kirja ja Jukan oma hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus riit­tä­vät nou­ta­maan lääk­keet.

Esi­merkki 2: Poika hakee isänsä lääk­keet ap­tee­kista

80-vuo­tias Raimon kävely on vai­val­loista, eikä ap­tee­kissa asioin­nista tahdo tulla mitään.

Raimon poika Lauri hakee isänsä re­sep­ti­lääk­keet sään­nöl­li­sesti säh­köi­sen val­ta­kir­jan avulla.

Esi­merkki 3: Ystävä auttaa asioi­den hoi­dossa

Ullan, 42, puo­liso me­neh­tyy äkil­li­sesti on­net­to­muu­dessa. Jär­ky­tyk­sen vuoksi Ulla ei kykene hoi­ta­maan juok­se­via asioi­taan.

Lä­hei­nen ystävä Linda haluaa auttaa su­re­vaa ys­tä­väänsä arjen pyö­rit­tä­mi­sessä. Ulla luo­vut­taa ys­tä­väl­leen val­tuu­det hoitaa ajan­va­rauk­sen lää­kä­rin vas­taa­no­tolle sekä re­sep­tin uusi­mi­sen. Myös auton kat­sas­tus on pian ajan­koh­tai­nen, joten Linda varaa val­ta­kir­jan avulla Ul­lalle myös auton kat­sas­tusa­jan.

Näin teet val­ta­kir­jan säh­köi­sesti

Säh­köi­sen val­ta­kir­jan te­ke­mi­nen on­nis­tuu alla ole­vien oh­jei­den avulla.

 1. Kir­jaudu ja tun­nis­taudu Suomi.fi-val­tuu­tuk­seen.
 2. Kirjaa pal­ve­luun val­tuu­te­tun nimi ja hen­ki­lö­tun­nus. Val­tuu­tettu on hen­kilö, jolle annat val­tuu­det hoitaa asioi­tasi.
 3. Va­litse, mitä asiaa varten teet säh­köi­sen val­ta­kir­jan. Voit tehdä val­tuu­tuk­sen vain yhtä asioin­tia varten ker­ral­laan.
 4. Kirjaa, kau­anko val­ta­kirja on voi­massa. Voit val­tuut­taa toisen hen­ki­lön asioi­maan esi­mer­kiksi ap­tee­kissa jopa 25 vuoden ajan, jos tarve niin vaatii.
 5. Tar­kista val­tuu­tus lo­puksi ja hy­väksy se.

Säh­köi­siä val­ta­kir­joja voi tehdä myös muiden toi­mi­joi­den omilla net­ti­si­vuilla. Jos päätät asioida esi­mer­kiksi va­kuu­tus­yh­tiössä, tut­kaile ky­sei­sen tahon net­ti­si­vut läpi ja laadi säh­köi­nen val­ta­kirja, jos sel­laista si­nulle tar­jo­taan.

Aa­tos huo­leh­tii tär­keät asia­kir­jasi kun­toon

Olemme uu­den­ai­kai­nen la­ki­pal­velu, jossa hoidat elä­mäsi tär­keät asia­kir­jat ker­ralla kun­toon.

Pal­ve­lumme avulla vältät niin jo­not­ta­mi­sen la­ki­vi­ras­toi­hin kuin kal­lii­den ju­ris­tien mak­sut­kin. La­kia­siasi hoi­tu­vat ko­ti­soh­valta tai vaikka reis­sun päältä, aina edul­li­sesti ja no­peasti.

Saat li­säksi la­ki­tii­mimme vankan tuen. Pal­ve­lemme sinua cha­tissa tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä. Kysy siis roh­keasti neuvoa, jos kai­paat apua esi­mer­kiksi asia­kir­jan täyt­tä­mi­sessä.

Tu­tustu pal­ve­luumme ja ojenna la­kia­siat osaa­viin käsiin.