Mikä on säh­köi­nen val­ta­kir­ja?

Sähköisen valtakirjan luominen onnistuu tietokoneella.
aatos-author-icon.png
Aatos
5.12.2022 ● 4 minuter
Jaa artikkeli
Val­ta­kir­jan avulla val­tuu­tat toisen hen­ki­lön asioi­maan puo­les­ta­si esi­mer­kik­si ap­tee­keis­sa tai vi­ras­tois­sa. Ny­ky­ään val­ta­kir­jan voi tehdä monin pai­koin myös säh­köi­ses­ti. Ker­rom­me, miten säh­köi­nen val­ta­kir­ja toimii.

Val­ta­kir­jan avulla voi antaa toi­sel­le hen­ki­löl­le luvan, esi­mer­kik­si noutaa pos­ti­pa­ket­ti tämän puo­les­ta. Ai­em­min val­ta­kir­ja on tar­koit­ta­nut fyy­sis­tä pa­pe­ria, jonka val­ta­kir­jan tekijä ja teh­tä­vään val­tuu­tet­tu al­le­kir­joit­ta­vat kes­ke­nään.

Pa­pe­ri­nen val­ta­kir­ja on edel­leen käy­tös­sä mo­nis­sa pai­kois­sa, mutta säh­köi­nen val­ta­kir­ja on yhä suo­si­tum­pi tapa antaa val­tuu­tus. Mikä on säh­köi­nen val­ta­kir­ja ja miten voit tehdä sel­lai­sen?

Säh­köi­nen val­ta­kir­ja hel­pot­taa asioin­tia

Säh­köi­sen val­ta­kir­jan pe­ri­aa­te on yk­sin­ker­tai­nen: voit val­tuut­taa esi­mer­kik­si puo­li­son, ys­tä­vän tai si­sa­ruk­sen hoi­ta­maan asioi­ta puo­les­ta­si, mikäli itse olet es­ty­nyt syystä tai toi­ses­ta niitä hoi­ta­maan. 

Säh­köi­nen val­ta­kir­ja otet­tiin käyt­töön vuonna 2019 Suomi.fi-pal­ve­lus­sa. Ky­sees­sä on val­ta­kun­nal­li­nen pal­ve­lu, jonka tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vien ih­mis­ten arkea. Val­ta­kir­jan avulla val­tuu­tet­tu voi asioi­da puo­les­ta­si esi­mer­kik­si ap­tee­keis­sa, Ve­ro­hal­lin­nos­sa ja ter­vey­den­huol­los­sa.

Val­ta­kir­ja tal­len­tuu niin kut­sut­tuun val­tuu­tus­re­kis­te­riin. Kun val­tuut­ta­ma­si hen­ki­lö asioi esi­mer­kik­si ap­tee­kis­sa puo­les­ta­si, ap­tee­kin hen­ki­lö­kun­ta saa re­kis­te­ris­tä tiedon val­tuu­tuk­ses­ta. Val­tuu­te­tun täytyy to­dis­taa hen­ki­löl­li­syy­ten­sä pas­sil­la, ajo­kor­til­la tai hen­ki­lö­kor­til­la.

Lue lisää: Mikä on mi­ni­val­ta­kir­ja?

Säh­köi­nen val­ta­kir­ja käy moneen paik­kaan

Säh­köi­sen val­ta­kir­jan käyt­tä­mi­nen edel­lyt­tää, että taho, jossa asioit, on mukana Suomi-fi-val­tuu­tuk­ses­sa. Muun muassa alla olevat ylei­set tahot hyö­dyn­tä­vät jo säh­köis­tä val­ta­kir­jaa.

 • Kela
 • Po­lii­si
 • Ap­tee­kit
 • Ulos­ot­to­lai­tos
 • Tulli

Myös muita tahoja tar­jo­aa säh­köis­tä val­ta­kir­jaa. Esi­mer­kik­si va­kuu­tus­yh­tiöis­sä val­ta­kir­jan voi tehdä myös säh­köi­ses­ti, mutta ky­sees­sä ei ole vi­ral­li­nen Suomi.fi-val­tuu­tus. Tar­kis­ta säh­köi­sen val­ta­kir­jan mah­dol­li­suus aina ti­lan­ne­koh­tai­ses­ti siltä ta­hol­ta, jossa mielit asioi­da.

Lue lisää: Mikä on yk­si­löi­ty val­ta­kir­ja?

Mihin tar­koi­tuk­seen säh­köi­nen val­ta­kir­ja so­vel­tuu?

Kaiken kaik­ki­aan yli 400 eri­lais­ta val­tuus­asi­aa on mah­dol­lis­ta hoitaa val­tuu­tuk­sen avulla. 

Ylei­siä val­tuus­asioi­ta, joita toinen hen­ki­lö voi hoitaa puo­les­ta­si, ovat:

 • Ajo­neu­von re­kis­te­röin­ti
 • Auton kat­sas­tuk­sen va­raa­mi­nen
 • Ap­teek­ki­asiat (esi­mer­kik­si lääk­kei­den nou­ta­mi­nen, re­sep­tin uusi­mi­nen)
 • Elä­ke­asiat (esi­mer­kik­si eläk­keen ha­ke­mi­nen, li­sä­tie­to­jen toi­mit­ta­mi­nen, päätös- ja rat­kai­su­asiat)
 • Ve­ro­asiat (esi­mer­kik­si ve­roil­moi­tuk­sen te­ke­mi­nen, hen­ki­lö­koh­tai­set ja elin­kei­no­toi­min­nan ve­ro­tus)
 • Ter­vey­den­huol­toon liit­ty­vät asiat (esi­mer­kik­si tie­to­jen kat­se­lu, ajan­va­raus­ten te­ke­mi­nen, ter­veys­tie­to­jen il­moit­ta­mi­nen)
 • Vuokra-asun­non ha­ke­mi­nen
 • Yh­tiö­kokouk­ses­sa edus­ta­mi­nen

Säh­köi­nen val­ta­kir­ja ei ole vielä käy­tös­sä kai­kis­sa pai­kois­sa. Sen sijaan eri ta­ho­jen net­ti­si­vuil­ta löytyy val­ta­kir­ja­mal­li, jonka voit tu­los­taa ja täyt­tää sekä toi­mit­taa ky­sei­sel­le ta­hol­le.

Var­si­nai­sia muo­to­vaa­ti­muk­sia val­ta­kir­jal­le ei ole, joten voit hyvin laatia val­ta­kir­jan myös itse ja käyt­tää apuna Aa­tok­sen il­mais­ta val­ta­kir­ja­mal­lia. Huomaa kui­ten­kin, että monet pankit ja vi­ran­omais­ta­hot hy­väk­sy­vät vain net­ti­si­vuil­taan löy­ty­vän vi­ral­li­sen val­ta­kir­jan.  

 Säh­köi­nen val­ta­kir­ja
Ap­teek­ki
Ve­ro­asiat
Kuo­lin­pe­sä
Pankki
Eläke
Posti
Va­kuu­tuk­set✅/ ❌
Ter­vey­den­huol­to
Pu­he­lin­liit­ty­mät✅/ ❌
Vir­ka­to­dis­tuk­set

La­ki­asiat voivat vaatia val­ta­kir­jan – säh­köi­nen val­ta­kir­ja käy osaan oi­keus­toi­mis­ta

La­ki­asiat saat­ta­vat toi­si­naan edel­lyt­tää val­ta­kir­jan laa­ti­mis­ta. Val­ta­kir­jan te­ke­mi­nen säh­köi­ses­ti on mah­dol­lis­ta mo­nis­sa la­ki­asioi­hin liit­ty­vis­sä ti­lan­teis­sa.

Säh­köi­nen val­ta­kir­ja käy esi­mer­kik­si näihin oi­keus­toi­miin

 • Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen
 • Oi­keus­a­pu­asioi­den hoi­ta­mi­nen
 • Edun­val­von­taan liit­ty­vien oi­keus­pro­ses­sien edis­tä­mi­nen

Val­tuu­tet­tu voi myös monin pai­koin

 • tehdä va­li­tuk­sia puo­les­ta­si
 • vas­tata kuu­le­mis­pyyn­töi­hin
 • tehdä eri­lai­sia sel­vi­tyk­siä
 • ottaa vas­taan tuo­miois­tui­men pää­tök­siä.

Suu­rem­mat oi­keus­toi­met edel­lyt­tä­vät yhä pe­rin­teis­tä pa­pe­ris­ta val­ta­kir­jaa. Täm­möi­siä toimia ovat esi­mer­kik­si pe­run­kir­joi­tus ja kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­nen.

Osa kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­ses­ta ei kui­ten­kaan vaadi lain­kaan val­ta­kir­jaa. Sil­loin, kuo­lin­pe­sän osakas kui­ten­kin tar­vit­see vir­ka­to­dis­tuk­sen, jotta hän voi to­dis­taa ole­van­sa kuo­lin­pe­sän osakas.

Ilman val­ta­kir­jaa, mutta vir­ka­to­dis­tuk­sen avulla voit hoitaa mm.:

 • vain­ajan sal­do­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­sen
 • pank­ki­tie­to­jen ha­ke­mi­sen kuo­lin­päi­väl­tä
 • kuo­le­man­ta­pauk­seen liit­ty­vien las­ku­jen mak­sa­mi­sen vain­ajan ti­lil­tä
 • kuo­lin­pe­säl­le suun­nat­tu­jen las­ku­jen mak­sa­mi­sen vain­ajan ti­lil­tä

Val­ta­kir­jan te­ke­mi­nen säh­köi­ses­ti so­vel­tuu lähes ke­nel­le ta­han­sa

Säh­köi­nen val­ta­kir­ja hel­pot­taa arkea eri elä­män­ti­lan­teis­sa. Sen voivat tehdä niin yk­si­tyis­hen­ki­löt, yri­tyk­set kuin yh­tei­söt­kin. 

Val­tuu­te­tul­ta edel­ly­te­tään täysi-ikäi­syyt­tä. Hänen tulee myös olla oi­keus­toi­mi­kel­poi­nen eli ky­ke­ne­vä huo­leh­ti­maan hä­nel­le an­ne­tuis­ta val­tuu­te­tun teh­tä­vis­tä.

Esi­merk­ke­jä ti­lan­teis­ta, joissa säh­köi­nen val­ta­kir­ja toimii mai­nios­ti

Olemme koon­neet alle ti­lan­tei­ta, joissa säh­köi­nen val­ta­kir­ja toimii hyvin.

Esi­merk­ki 1: Kela-kortti unoh­tuu

11-vuo­tias Liisa on sai­raa­las­sa tut­ki­muk­sis­sa van­hem­pan­sa Saaran ja isä­puo­len­sa Jukan kanssa.

Jukka lähtee nou­ta­maan lapsen re­sep­ti­lääk­kei­tä ap­tee­kis­ta. Kela-kortti unoh­tuu sai­raa­laan jää­neen Saaran kä­si­lauk­kuun. Tämä ei kui­ten­kaan hait­taa, sillä säh­köi­nen val­ta­kir­ja ja Jukan oma hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus riit­tä­vät nou­ta­maan lääk­keet.

Esi­merk­ki 2: Poika hakee isänsä lääk­keet ap­tee­kis­ta

80-vuo­tias Raimon kävely on vai­val­lois­ta, eikä ap­tee­kis­sa asioin­nis­ta tahdo tulla mitään. 

Raimon poika Lauri hakee isänsä re­sep­ti­lääk­keet sään­nöl­li­ses­ti säh­köi­sen val­ta­kir­jan avulla.

Esi­merk­ki 3: Ystävä auttaa asioi­den hoi­dos­sa

Ullan, 42, puo­li­so me­neh­tyy äkil­li­ses­ti on­net­to­muu­des­sa. Jär­ky­tyk­sen vuoksi Ulla ei kykene hoi­ta­maan juok­se­via asioi­taan.

Lä­hei­nen ystävä Linda haluaa auttaa su­re­vaa ys­tä­vään­sä arjen pyö­rit­tä­mi­ses­sä. Ulla luo­vut­taa ys­tä­väl­leen val­tuu­det hoitaa ajan­va­rauk­sen lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le sekä re­sep­tin uusi­mi­sen. Myös auton kat­sas­tus on pian ajan­koh­tai­nen, joten Linda varaa val­ta­kir­jan avulla Ul­lal­le myös auton kat­sas­tusa­jan.

Näin teet val­ta­kir­jan säh­köi­ses­ti

Säh­köi­sen val­ta­kir­jan te­ke­mi­nen on­nis­tuu alla ole­vien oh­jei­den avulla.

 1. Kir­jau­du ja tun­nis­tau­du Suomi.fi-val­tuu­tuk­seen.
 2. Kirjaa pal­ve­luun val­tuu­te­tun nimi ja hen­ki­lö­tun­nus. Val­tuu­tet­tu on hen­ki­lö, jolle annat val­tuu­det hoitaa asioi­ta­si.
 3. Va­lit­se, mitä asiaa varten teet säh­köi­sen val­ta­kir­jan. Voit tehdä val­tuu­tuk­sen vain yhtä asioin­tia varten ker­ral­laan.
 4. Kirjaa, kau­an­ko val­ta­kir­ja on voi­mas­sa. Voit val­tuut­taa toisen hen­ki­lön asioi­maan esi­mer­kik­si ap­tee­kis­sa jopa 25 vuoden ajan, jos tarve niin vaatii.
 5. Tar­kis­ta val­tuu­tus lo­puk­si ja hy­väk­sy se.

Säh­köi­siä val­ta­kir­jo­ja voi tehdä myös muiden toi­mi­joi­den omilla net­ti­si­vuil­la. Jos päätät asioi­da esi­mer­kik­si va­kuu­tus­yh­tiös­sä, tut­kai­le ky­sei­sen tahon net­ti­si­vut läpi ja laadi säh­köi­nen val­ta­kir­ja, jos sel­lais­ta si­nul­le tar­jo­taan.

Aa­tos huo­leh­tii tär­keät asia­kir­jasi kun­toon

Olemme uu­den­ai­kai­nen la­ki­pal­ve­lu, jossa hoidat elä­mä­si tär­keät asia­kir­jat ker­ral­la kun­toon. 

Pal­ve­lum­me avulla vältät niin jo­not­ta­mi­sen la­ki­vi­ras­toi­hin kuin kal­lii­den ju­ris­tien mak­sut­kin. La­kia­sia­si hoi­tu­vat ko­ti­soh­val­ta tai vaikka reis­sun päältä, aina edul­li­ses­ti ja no­peas­ti.

Saat li­säk­si la­ki­tii­mim­me vankan tuen. Pal­ve­lem­me sinua cha­tis­sa tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä. Kysy siis roh­keas­ti neuvoa, jos kai­paat apua esi­mer­kik­si asia­kir­jan täyt­tä­mi­ses­sä.

Tutus­tu pal­ve­luum­me ja ojenna la­ki­asiat osaa­viin käsiin.