Val­ta­kirja

Henkilö kirjoittaa lyijykynällä paperille.
Kä­sin­kir­joi­tettu val­ta­kirjaVal­ta­kir­jan voi yhä kir­joit­taa pe­rin­tei­seen tapaan pa­pe­rille käsin.
Sähköisen valtakirjan luominen onnistuu tietokoneella.
Mikä on säh­köi­nen val­ta­kirja?Ny­ky­ään val­ta­kir­jan voi tehdä monin pai­koin myös säh­köi­sesti.
Paperipino
Val­ta­kir­ja - il­mai­nen poh­jaVal­ta­kirja tar­vi­taan, kun asioit toisen hen­ki­lön puo­lesta.
Lähikuva käsistä, jotka pitävät toisistaan kiinni
Avoin val­ta­kirjaAvoi­mella val­ta­kir­jalla annat val­tuu­te­tulle laajan toi­mi­val­lan.
Paperien allekirjoitus
Mi­ten val­ta­kir­ja teh­dään?Katso, kuinka voit tehdä val­ta­kir­jan itse - se ei ole ra­ket­ti­tie­dettä.
Rakennuksia Helsingissä.
Val­ta­kirja yh­tiö­ko­kouk­seenKatso esi­merkki val­ta­kir­jasta yh­tiö­ko­kouk­seen.
Henkilö kävelee sisätiloissa
Yk­si­löity val­ta­kirjaYk­si­löity val­ta­kirja ym­mär­ret­tä­västi se­li­tet­tynä.
Henkilö käyttää tablettia
Suomi.fi-val­tuu­det – näin käytät mi­ni­val­ta­kir­jaaOletko kuul­lut mi­ni­val­ta­kir­jasta?