Val­ta­kir­ja - il­mai­nen poh­ja

Paperipino
aatos-author-icon.png
Aatos
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Val­ta­kirja voi olla yk­si­löity tai avoin. Katso ju­ris­tin vinkit val­ta­kir­ja­poh­jan laa­ti­mi­seen, ja tar­kista yri­tys­ten omat val­ta­kir­ja­mal­lit lis­tasta.

Val­ta­kir­jan il­mai­nen pohja on helppo tehdä. Tämä johtuu siitä, että val­ta­kir­jalle ei ole muo­to­vaa­ti­muk­sia.

Val­ta­kirja voi siis olla va­paa­muo­toi­nen asia­kirja. Katso ar­tik­ke­lis­tamme val­ta­kir­jan malli.

Mitä val­ta­kir­jalla voi tehdä?

Val­ta­kir­jalla voi edus­taa val­tuut­ta­jaa, eli pää­miestä, kun hän on es­ty­nyt hoi­ta­masta asioita. Val­ta­kir­jalla voi hoitaa ylei­sesti toisen asioita tai tiet­tyjä mää­rät­tyjä teh­tä­viä.

Usein val­ta­kir­jaa tar­vi­taan pe­run­kir­joi­tuk­sen yh­tey­dessä, jotta kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat hoitaa pesän asioita.

Val­ta­kir­ja­tyy­pit

  • Yk­si­löity val­ta­kirja: val­ta­kir­jassa voi yk­si­löidä jonkin oi­keus­toi­men, jota val­ta­kirja koskee
  • Avoin val­ta­kirja: val­tuu­tus voi olla yleis­luon­toi­nen eli koskea pää­mie­hen kaik­kia hoi­det­ta­via asioita

Näitä asioita val­ta­kir­jalla voi tehdä:

  • hoitaa kuo­lin­pe­sän asioita
  • noutaa pa­ke­tin toisen puo­lesta
  • tehdä oi­keu­del­li­sesti pä­te­viä pää­tök­siä toisen puo­lesta

Kun val­ta­kir­jaan on sel­keästi mer­kitty mitä oi­keus­tointa val­tuu­tus koskee ja mil­loin val­ta­kirja on voi­massa, pie­ne­nee vää­rin­käy­tön riski.

Val­tuu­tuk­sen voi myös pe­ruut­taa lain sää­tä­mällä ta­valla. Tär­keintä on, että pe­ruu­tus tulee val­tuu­te­tun ja oi­keus­toi­men toisen os­a­puo­len, esi­mer­kiksi myyjän, tie­toon.

💡 Oletko jo käyt­tä­nyt säh­köistä val­ta­kir­jaa?

Et­sitkö val­ta­kir­jaa pe­run­kir­joi­tusta varten?

Hoidat pe­run­kir­joi­tuk­sen kaikki pa­pe­ria­siat Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa ja hal­lin­noit pe­run­kir­joi­tusta kä­te­västi yh­dessä pai­kassa. Saat myös luotua val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­seen osana pal­ve­lua il­mai­seksi.

Li­säksi pal­velu laskee si­nulle au­to­maat­ti­sesti pe­rin­tö­ve­ron ja pe­rin­nön osuu­det.

Val­ta­kirja – il­mai­nen malli ja esi­merkki

Val­ta­kirja voi olla va­paa­muo­toi­nen eli laki (laki va­ral­li­suusoi­keu­del­li­sista oi­keus­toi­mista 228/1929) ei aseta sille mitään muo­to­vaa­ti­muk­sia.

Val­ta­kirja on kui­ten­kin hyvä tehdä kir­jal­li­sena, jotta sen ole­mas­saolo on hel­pompi to­dis­taa.

Val­ta­kir­jaan kan­nat­taa tar­kasti yk­si­löidä val­tuut­taja ja val­tuu­tettu hen­ki­lö­tun­nuk­sella. Li­säksi val­ta­kirja on myös hyvä päi­vätä.

Alla yk­sin­ker­tai­nen esi­merkki val­ta­kir­jasta

Minä, XX (123456-7890), val­tuu­tan YY:n (123456-7890) puo­les­tani al­le­kir­joit­ta­maan kaup­pa­kir­jan ajo­neu­vosta A (malli, merkki, rek:ABC-123) tiis­taina 23.6.2021.

Päi­vä­määrä ja paikka

Val­tuut­ta­jan al­le­kir­joi­tus, ni­men­sel­ven­nys

Val­ta­kir­ja­poh­jaan on hyvä mer­kitä:

  • val­tuut­ta­jan nimi ja yh­teys­tie­dot,
  • val­tuu­te­tun nimi
  • hen­ki­lö­tun­nuk­set
  • Päi­vä­määrä

Val­ta­kir­jan ei tar­vitse siis olla tie­tyn­lai­nen ol­lak­seen pätevä, toisin kuin esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin. On kui­ten­kin hyvä ottaa huo­mioon yllä lis­ta­tut asiat val­ta­kir­jan sel­key­den ja to­dis­tet­ta­vuu­den vuoksi.

Valmis val­ta­kir­jan pohja

Et­sitkö pankin, postin, po­lii­sin tai va­kuu­tus­yh­tiön val­ta­kir­jaa? Val­miita tu­los­tet­ta­via val­ta­kir­ja­poh­jia löytyy esi­mer­kiksi pos­tilta ja pan­keilta asioi­den hoi­toon.

Val­ta­kir­jalla ei ole muo­to­vaa­ti­muk­sia eli täysin va­paa­muo­toi­nen val­tuu­tus riit­tää. Käy­tän­nössä kui­ten­kin esi­mer­kiksi vi­ran­omais­ta­hot käyt­tä­vät omaa val­ta­kir­ja­poh­jaa, ja näin ollen ne eivät aina kel­puuta kaik­kia val­ta­kir­joja.

Alta löydät kat­ta­van lis­tauk­sen eri yri­tys­ten sekä vi­ran­omais­ten tar­joa­mista val­ta­kir­jan mal­leista.

Pa­ke­tin nouto ja val­ta­kir­ja­pohja

Löydät alta val­ta­kir­ja­poh­jat pa­ket­tien tai kir­jei­den nou­ta­mi­seen.

Val­ta­kir­jan mallit eri pank­kei­hin

Katso Suomen ylei­sim­pien pank­kien val­ta­kir­jan mallit.

Val­ta­kir­ja­pohja pu­he­li­no­pe­raat­to­rille

Alta löydät val­ta­kir­ja­poh­jat DNA:lle ja Eli­salle.

Va­kuu­tus­yh­tiöt val­ta­kir­ja­mal­lit

Kolmen eri va­kuu­tus­yh­tiöi­den val­ta­kir­ja­mal­lit löy­ty­vät alta.

💡 Val­ta­kirja kuo­lin­pe­sän hoi­toon: saat kä­te­västi Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lussa so­pi­van val­ta­kir­jan kuo­lin­pe­sän hoi­toon. Voit luoda tar­pei­siisi niin monta val­ta­kir­jaa kuin vain haluat – täysin il­mai­seksi.

Lue lisää: Mikä on mi­ni­val­ta­kirja?

Tar­vit­seeko itse tehdyn val­ta­kir­jan poh­jalle to­dis­ta­jia?

Val­ta­kir­jalle ei tar­vitse to­dis­ta­jia – käytät sitten val­mista val­ta­kirja mallia tai teet oman pohjan. Usein esi­mer­kiksi yri­tyk­set käyt­tä­vät val­ta­kir­joissa to­dis­ta­jia, sillä se luo vai­ku­tel­man us­kot­ta­vuu­desta.

To­dis­ta­jien käyttö ei tie­ten­kään ole kiel­letty.

Val­ta­kir­jalla ei voi aina edus­taa toista hen­ki­löä

Tie­tyissä oi­keus­toi­missa ei toista hen­ki­löä voi edus­taa val­ta­kir­jan avulla. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kiksi isyy­den tun­nus­ta­mi­nen ja avioi­tu­mi­nen.

Näissä oi­keus­toi­missa hen­ki­lön tulee itse edus­taa it­se­ään hen­ki­lö­koh­tai­sesti.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lusta saat heti asia­kir­jan

Tee yk­si­löi­dyt ja ju­ri­di­sesti pä­te­vät asia­kir­jat, kuten tes­ta­men­tin, avio­eh­don tai edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Et tar­vitse käyn­tiä ju­ris­tin luona, vaan voit tehdä mie­lei­sesti asia­kir­jan itse ko­ti­soh­valta.

Pal­velu oh­jeis­taa sinua jo­kai­sessa va­li­kossa, joten voit rau­hassa miet­tiä, mitä haluat asia­kir­jaasi si­säl­ly­tet­tä­vän. Luot asia­kir­jan noin 10–15 mi­nuu­tin aikana.

Esi­mer­kiksi tes­ta­men­tin laa­ti­mi­sessa pal­velu ottaa huo­mioon ajan­koh­tai­set ve­ro­pää­tök­set, joten voit op­ti­moida ha­lu­tes­sasi pe­rin­tö­ve­roja.

Mikäli tar­vit­set apua asia­kir­jan luon­nissa, auttaa la­ki­tii­mimme il­mai­seksi chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä.

Hoida kaikki elä­mäsi tär­keät asia­kir­jat ker­ralla kun­toon.