Val­ta­kir­ja - il­mai­nen poh­ja

Paperipino
aatos-author-icon.png
Aatos
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Val­ta­kir­ja voi olla yk­si­löi­ty tai avoin. Katso ju­ris­tin vinkit val­ta­kir­ja­poh­jan laa­ti­mi­seen, ja tar­kis­ta yri­tys­ten omat val­ta­kir­ja­mal­lit lis­tas­ta.

Val­ta­kir­jan il­mai­nen pohja on helppo tehdä. Tämä johtuu siitä, että val­ta­kir­jal­le ei ole muo­to­vaa­ti­muk­sia.

Val­ta­kir­ja voi siis olla va­paa­muo­toi­nen asia­kir­ja. Katso ar­tik­ke­lis­tam­me val­ta­kir­jan malli.

Mitä val­ta­kir­jal­la voi tehdä?

Val­ta­kir­jal­la voi edus­taa val­tuut­ta­jaa, eli pää­mies­tä, kun hän on es­ty­nyt hoi­ta­mas­ta asioi­ta. Val­ta­kir­jal­la voi hoitaa ylei­ses­ti toisen asioi­ta tai tiet­ty­jä mää­rät­ty­jä teh­tä­viä.

Usein val­ta­kir­jaa tar­vi­taan pe­run­kir­joi­tuk­sen yh­tey­des­sä, jotta kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat hoitaa pesän asioi­ta.

Val­ta­kir­ja­tyy­pit

  • Yk­si­löi­ty val­ta­kir­ja: val­ta­kir­jas­sa voi yk­si­löi­dä jonkin oi­keus­toi­men, jota val­ta­kir­ja koskee
  • Avoin val­ta­kir­ja: val­tuu­tus voi olla yleis­luon­toi­nen eli koskea pää­mie­hen kaik­kia hoi­det­ta­via asioi­ta

Näitä asioi­ta val­ta­kir­jal­la voi tehdä:

  • hoitaa kuo­lin­pe­sän asioi­ta
  • noutaa pa­ke­tin toisen puo­les­ta
  • tehdä oi­keu­del­li­ses­ti pä­te­viä pää­tök­siä toisen puo­les­ta

Kun val­ta­kir­jaan on sel­keäs­ti mer­kit­ty mitä oi­keus­toin­ta val­tuu­tus koskee ja mil­loin val­ta­kir­ja on voi­mas­sa, pie­nenee vää­rin­käy­tön riski.

Val­tuu­tuk­sen voi myös pe­ruut­taa lain sää­tä­mäl­lä ta­val­la. Tär­kein­tä on, että pe­ruu­tus tulee val­tuu­te­tun ja oi­keus­toi­men toisen os­a­puo­len, esi­mer­kik­si myyjän, tie­toon.

💡 Oletko jo käyt­tä­nyt säh­köis­tä val­ta­kir­jaa?

Et­sit­kö val­ta­kir­jaa pe­run­kir­joi­tus­ta varten?

Hoidat pe­run­kir­joi­tuk­sen kaikki pa­pe­ri­asiat Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa ja hal­lin­noit pe­run­kir­joi­tus­ta kä­te­väs­ti yh­des­sä pai­kas­sa. Saat myös luotua val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­seen osana pal­ve­lua il­mai­sek­si.

Li­säk­si pal­ve­lu laskee si­nul­le au­to­maat­ti­ses­ti pe­rin­tö­ve­ron ja pe­rin­nön osuu­det.

Val­ta­kir­ja – il­mai­nen malli ja esi­merk­ki

Val­ta­kir­ja voi olla va­paa­muo­toi­nen eli laki (laki va­ral­li­suusoi­keu­del­li­sis­ta oi­keus­toi­mis­ta 228/1929) ei aseta sille mitään muo­to­vaa­ti­muk­sia. 

Val­ta­kir­ja on kui­ten­kin hyvä tehdä kir­jal­li­se­na, jotta sen ole­mas­sao­lo on hel­pom­pi to­dis­taa.

Val­ta­kir­jaan kan­nat­taa tar­kas­ti yk­si­löi­dä val­tuut­ta­ja ja val­tuu­tet­tu hen­ki­lö­tun­nuk­sel­la. Li­säk­si val­ta­kir­ja on myös hyvä päi­vä­tä.

Alla yk­sin­ker­tai­nen esi­merk­ki val­ta­kir­jas­ta

Minä, XX (123456-7890), val­tuu­tan YY:n (123456-7890) puo­les­ta­ni al­le­kir­joit­ta­maan kaup­pa­kir­jan ajo­neu­vos­ta A (malli, merkki, rek:ABC-123) tiis­tai­na 23.6.2021.

Päi­vä­mää­rä ja paikka

Val­tuut­ta­jan al­le­kir­joi­tus, ni­men­sel­ven­nys

Val­ta­kir­ja­poh­jaan on hyvä mer­ki­tä:

  • val­tuut­ta­jan nimi ja yh­teys­tie­dot,
  • val­tuu­te­tun nimi
  • hen­ki­lö­tun­nuk­set
  • Päi­vä­mää­rä

Val­ta­kir­jan ei tar­vit­se siis olla tie­tyn­lai­nen ol­lak­seen pätevä, toisin kuin esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin. On kui­ten­kin hyvä ottaa huo­mioon yllä lis­ta­tut asiat val­ta­kir­jan sel­key­den ja to­dis­tet­ta­vuu­den vuoksi.

Valmis val­ta­kir­jan pohja

Et­sit­kö pankin, postin, po­lii­sin tai va­kuu­tus­yh­tiön val­ta­kir­jaa? Val­mii­ta tu­los­tet­ta­via val­ta­kir­ja­poh­jia löytyy esi­mer­kik­si pos­til­ta ja pan­keil­ta asioi­den hoi­toon.

Val­ta­kir­jal­la ei ole muo­to­vaa­ti­muk­sia eli täysin va­paa­muo­toi­nen val­tuu­tus riit­tää. Käy­tän­nös­sä kui­ten­kin esi­mer­kik­si vi­ran­omais­ta­hot käyt­tä­vät omaa val­ta­kir­ja­poh­jaa, ja näin ollen ne eivät aina kel­puu­ta kaik­kia val­ta­kir­jo­ja.

Alta löydät kat­ta­van lis­tauk­sen eri yri­tys­ten sekä vi­ran­omais­ten tar­joa­mis­ta val­ta­kir­jan mal­leis­ta.

Pa­ke­tin nouto ja val­ta­kir­ja­poh­ja

Löydät alta val­ta­kir­ja­poh­jat pa­ket­tien tai kir­jei­den nou­ta­mi­seen.

Val­ta­kir­jan mallit eri pank­kei­hin

Katso Suomen ylei­sim­pien pank­kien val­ta­kir­jan mallit.

Val­ta­kir­ja­poh­ja pu­he­li­no­pe­raat­to­ril­le

Alta löydät val­ta­kir­ja­poh­jat DNA:lle ja Eli­sal­le.

Va­kuu­tus­yh­tiöt val­ta­kir­ja­mal­lit

Kolmen eri va­kuu­tus­yh­tiöi­den val­ta­kir­ja­mal­lit löy­ty­vät alta.

💡 Val­ta­kir­ja kuo­lin­pe­sän hoi­toon: saat kä­te­väs­ti Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­sa so­pi­van val­ta­kir­jan kuo­lin­pe­sän hoi­toon. Voit luoda tar­pei­sii­si niin monta val­ta­kir­jaa kuin vain haluat – täysin il­mai­sek­si.

Lue lisää: Mikä on mi­ni­val­ta­kir­ja?

Tar­vit­see­ko itse tehdyn val­ta­kir­jan poh­jal­le to­dis­ta­jia?

Val­ta­kir­jal­le ei tar­vit­se to­dis­ta­jia – käytät sitten val­mis­ta val­ta­kir­ja mallia tai teet oman pohjan. Usein esi­mer­kik­si yri­tyk­set käyt­tä­vät val­ta­kir­jois­sa to­dis­ta­jia, sillä se luo vai­ku­tel­man us­kot­ta­vuu­des­ta.

To­dis­ta­jien käyttö ei tie­ten­kään ole kiel­let­ty.

Val­ta­kir­jan ja edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen erot

Tie­tyil­lä val­ta­kir­joil­la on tar­kem­mat vaa­ti­muk­set esi­mer­kik­si to­dis­ta­jien ja re­kis­te­röin­nin suh­teen. Täl­lai­nen val­ta­kir­ja on esi­mer­kik­si edun­val­von­ta­val­tuu­tus.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus tar­koit­taa sitä, että hen­ki­lö val­tuut­taa va­lit­se­man­sa hen­ki­lön huo­leh­ti­maan omista asiois­taan siltä va­ral­ta, että ei voi niitä myö­hem­min itse hoitaa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus tar­vit­see kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set. 

Val­ta­kir­jal­la ei voi aina edus­taa toista hen­ki­löä

Tie­tyis­sä oi­keus­toi­mis­sa ei toista hen­ki­löä voi edus­taa val­ta­kir­jan avulla. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si isyy­den tun­nus­ta­mi­nen ja avioi­tu­mi­nen.

Näissä oi­keus­toi­mis­sa hen­ki­lön tulee itse edus­taa it­se­ään hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­ta saat heti asia­kir­jan

Tee yk­si­löi­dyt ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vät asia­kir­jat, kuten tes­ta­men­tin, avio­eh­don tai edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Et tar­vit­se käyn­tiä ju­ris­tin luona, vaan voit tehdä mie­lei­ses­ti asia­kir­jan itse ko­ti­soh­val­ta.

Pal­ve­lu oh­jeis­taa sinua jo­kai­ses­sa va­li­kos­sa, joten voit rau­has­sa miet­tiä, mitä haluat asia­kir­jaa­si si­säl­ly­tet­tä­vän. Luot asia­kir­jan noin 10–15 mi­nuu­tin aikana.

Esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin laa­ti­mi­ses­sa pal­ve­lu ottaa huo­mioon ajan­koh­tai­set ve­ro­pää­tök­set, joten voit op­ti­moi­da ha­lu­tes­sa­si pe­rin­tö­ve­ro­ja.

Mikäli tar­vit­set apua asia­kir­jan luon­nis­sa, auttaa la­ki­tii­mim­me il­mai­sek­si chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Hoida kaikki elä­mä­si tär­keät asia­kir­jat ker­ral­la kun­toon.