Val­ta­kir­ja - il­mai­nen poh­ja

Paperipino
Logo_blue.png
Aatos
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Valtakirja voi olla yksilöity tai avoin. Katso juristin vinkit valtakirjan laatimiseen, ja tarkista yritysten omat valtakirjamallit listasta.

Koska val­ta­kir­jal­le ei ole muo­to­vaa­ti­muk­sia, ei sen tar­vit­se olla val­miin pohjan mu­kai­nen. Val­ta­kir­ja voi siis olla va­paa­muo­toi­nen asia­kir­ja.

Usein val­ta­kir­jaa tar­vi­taan pe­run­kir­joi­tuk­sen yh­tey­des­sä, jotta kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat hoitaa pesän asioi­ta.

Mitä val­ta­kir­jal­la voi tehdä?

Val­ta­kir­jal­la voi edus­taa val­tuut­ta­jaa, eli pää­mies­tä, kun hän on es­ty­nyt hoi­ta­mas­ta asioi­ta.

Val­ta­kir­jal­la voi hoitaa ylei­ses­ti toisen asioi­ta tai tiet­ty­jä mää­rät­ty­jä teh­tä­viä.

Eri­lai­sia val­ta­kir­jo­ja

 • Yk­si­löi­ty val­ta­kir­ja: val­ta­kir­jas­sa voi yk­si­löi­dä jonkin oi­keus­toi­men, jota val­ta­kir­ja koskee
 • Avoin val­ta­kir­ja: val­tuu­tus voi olla yleis­luon­toi­nen eli koskea pää­mie­hen kaik­kia hoi­det­ta­via asioi­ta

Näitä asioi­ta val­ta­kir­jal­la voi tehdä:

 • hoitaa kuo­lin­pe­sän asioi­ta
 • noutaa pa­ke­tin toisen puo­les­ta
 • tehdä oi­keu­del­li­ses­ti pä­te­viä pää­tök­siä toisen puo­les­ta

Kun val­ta­kir­jaan on sel­keäs­ti mer­kit­ty mitä oi­keus­toin­ta val­tuu­tus koskee ja mil­loin val­ta­kir­ja on voi­mas­sa, pie­nenee vää­rin­käy­tön riski.

Val­tuu­tuk­sen voi myös pe­ruut­taa lain sää­tä­mäl­lä ta­val­la. Tär­kein­tä on, että pe­ruu­tus tulee val­tuu­te­tun ja oi­keus­toi­men toisen os­a­puo­len, esi­mer­kik­si myyjän, tie­toon.

Tar­vit­see­ko val­ta­kir­ja to­dis­ta­jia?

Val­ta­kir­ja ei tar­vit­se to­dis­ta­jia. Usein esi­mer­kik­si yri­tyk­set käyt­tä­vät val­ta­kir­jois­sa to­dis­ta­jia, sillä se luo vai­ku­tel­man us­kot­ta­vuu­des­ta.

To­dis­ta­jien käyttö ei tie­ten­kään ole kiel­let­ty.

Miten val­ta­kir­ja laa­di­taan?

Val­ta­kir­ja voi olla va­paa­muo­toi­nen eli laki (laki va­ral­li­suusoi­keu­del­li­sis­ta oi­keus­toi­mis­ta 228/1929) ei aseta sille mitään muo­to­vaa­ti­muk­sia.

Val­ta­kir­ja on kui­ten­kin hyvä tehdä kir­jal­li­se­na, jotta sen ole­mas­sao­lo on hel­pom­pi to­dis­taa. Val­ta­kir­jaan kan­nat­taa tar­kas­ti yk­si­löi­dä val­tuut­ta­ja ja val­tuu­tet­tu hen­ki­lö­tun­nuk­sel­la. Li­säk­si val­ta­kir­ja on myös hyvä päi­vä­tä.

Val­ta­kir­jaan on hyvä mer­ki­tä:

 • val­tuut­ta­jan nimi ja yh­teys­tie­dot,
 • val­tuu­te­tun nimi
 • hen­ki­lö­tun­nuk­set
 • Päi­vä­mää­rä

Val­ta­kir­jan ei tar­vit­se siis olla tie­tyn­lai­nen ol­lak­seen pätevä, toisin kuin esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin. On kui­ten­kin hyvä ottaa huo­mioon yllä lis­ta­tut asiat val­ta­kir­jan sel­key­den ja to­dis­tet­ta­vuu­den vuoksi.

Lue lisää, kuinka tehdä val­ta­kir­ja.

Val­ta­kir­jak­si riit­tää va­paa­muo­toi­nen val­tuu­tus

Val­ta­kir­jal­la ei ole muo­to­vaa­ti­muk­sia eli täysin va­paa­muo­toi­nen val­tuu­tus riit­tää.

Käy­tän­nös­sä kui­ten­kin esi­mer­kik­si vi­ran­omais­ta­hot käyt­tä­vät omaa val­ta­kir­ja­poh­jaa, ja näin ollen ne eivät aina kel­puu­ta kaik­kia val­ta­kir­jo­ja.

Seu­raa­vil­la ta­hoil­la on usein omat val­ta­kir­ja­poh­jat

 • Posti
 • Pankit
 • Po­lii­si

Löydä et­si­mä­si val­ta­kir­ja alta

Et­sit­kö pankin, postin, po­lii­sin tai va­kuu­tus­yh­tiön val­ta­kir­jaa? Alta löydät kat­ta­van lis­tauk­sen eri yri­tys­ten sekä vi­ran­omais­ten tar­joa­mis­ta val­ta­kir­ja­poh­jis­ta.

Pa­ke­tin nouto ja val­ta­kir­ja

Val­ta­kir­ja pank­kiin

Val­ta­kir­ja pu­he­li­no­pe­raat­to­ril­le

Va­kuu­tus­yh­tiöt val­ta­kir­ja

Val­ta­kir­ja kuo­lin­pe­sän hoi­toon: saat kä­te­väs­ti Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­sa so­pi­van val­ta­kir­jan kuo­lin­pe­sän hoi­toon. Voit luoda tar­pei­sii­si niin monta val­ta­kir­jaa kuin vain haluat – täysin il­mai­sek­si.

Säh­köi­nen val­ta­kir­ja hel­pot­taa lä­hei­sen puo­les­ta asioin­tia

Vuonna 2019 otet­tiin käyt­töön val­ta­kun­nal­li­nen säh­köi­nen val­ta­kir­ja. Voit tehdä val­tuu­tuk­sen Suomi.fi-pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lun nimi on Suomi.fi-val­tuu­tus.

Säh­köi­nen val­ta­kir­ja toimii niin, että voit antaa täysi-ikäi­sel­le hen­ki­löl­le asioi­da puo­les­ta­si. Säh­köi­nen val­ta­kir­ja tal­len­ne­taan val­tuu­tus­re­kis­te­riin. Säh­köi­sen val­ta­kir­jan voi­mas­sao­lo vaih­te­lee yh­des­tä vuo­ro­kau­des­ta jopa 25 vuo­teen.

Näin voit hoitaa toisen hen­ki­lön asioi­ta esi­mer­kik­si ap­tee­kis­sa. Toisen puo­les­ta asioi­van täytyy to­dis­taa hen­ki­löl­li­syy­ten­sä hen­ki­lö­to­dis­tuk­sel­la, kuten pas­sil­la, hen­ki­lö­kor­til­la tai ajo­kor­til­la.

Säh­köi­nen val­ta­kir­ja voi olla voi­mas­sa vain yhteen asioin­tiin. Li­säk­si voit aina perua val­ta­kir­jan suomi.fi-val­tuu­tus -pal­ve­lus­sa.

Esi­merk­ki val­ta­kir­jas­ta

Val­mii­ta tu­los­tet­ta­via val­ta­kir­ja­poh­jia löytyy esi­mer­kik­si pos­til­ta ja pan­keil­ta kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­toon.

Alla yk­sin­ker­tai­nen esi­merk­ki val­tuu­tuk­ses­ta

Minä, XX (123456-7890), val­tuu­tan YY:n (123456-7890) puo­les­ta­ni al­le­kir­joit­ta­maan kaup­pa­kir­jan ajo­neu­vos­ta A (malli, merkki, rek:ABC-123) tiis­tai­na 23.6.2021.

Päi­vä­mää­rä ja paikka

Val­tuut­ta­jan al­le­kir­joi­tus, ni­men­sel­ven­nys

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sel­la on tar­kem­mat vaa­ti­muk­set

Tie­tyil­lä val­ta­kir­joil­la on tar­kem­mat vaa­ti­muk­set esi­mer­kik­si to­dis­ta­jien ja re­kis­te­röin­nin suh­teen. Täl­lai­nen val­ta­kir­ja on esi­mer­kik­si edun­val­von­ta­val­tuu­tus.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus tar­koit­taa sitä, että hen­ki­lö val­tuut­taa va­lit­se­man­sa hen­ki­lön huo­leh­ti­maan omista asiois­taan siltä va­ral­ta, että ei voi niitä myö­hem­min itse hoitaa.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus tar­vit­see kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set.

Val­ta­kir­jal­la ei voi aina edus­taa toista hen­ki­löä

Tie­tyis­sä oi­keus­toi­mis­sa ei toista hen­ki­löä voi edus­taa val­ta­kir­jan avulla. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si isyy­den tun­nus­ta­mi­nen ja avioi­tu­mi­nen.

Näissä oi­keus­toi­mis­sa hen­ki­lön tulee itse edus­taa it­se­ään hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­ta saat heti ju­ris­tin luoman asia­kir­jan

Tee yk­si­löi­dyt ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vät asia­kir­jat, kuten tes­ta­men­tin, avio­eh­don tai edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Et tar­vit­se käyn­tiä ju­ris­tin luona, vaan voit tehdä mie­lei­ses­ti asia­kir­jan itse ko­ti­soh­val­ta.

Pal­ve­lu oh­jeis­taa sinua jo­kai­ses­sa va­li­kos­sa, joten voit rau­has­sa miet­tiä, mitä haluat asia­kir­jaa­si si­säl­ly­tet­tä­vän. Luot asia­kir­jan noin 10–15 mi­nuu­tin aikana.

Esi­mer­kik­si tes­ta­men­tin laa­ti­mi­ses­sa pal­ve­lu ottaa huo­mioon ajan­koh­tai­set ve­ro­pää­tök­set, joten voit op­ti­moi­da ha­lu­tes­sa­si pe­rin­tö­ve­ro­ja.

Mikäli tar­vit­set apua asia­kir­jan luon­nis­sa, auttaa la­ki­tii­mim­me il­mai­sek­si chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Hoida kaikki elä­mä­si tär­keät asia­kir­jat ker­ral­la kun­toon.