Voi­ko avio­eh­don teh­dä ne­tis­sä?

Avioehdon voi tehdä netissä tietokoneella
aatos-author-icon.png
Aatos
30.5.2022 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Ne­tissä tehty avio­ehto on ju­ri­di­sesti yhtä pätevä kuin la­ki­toi­mis­tossa laa­dittu asia­kirja. Li­säksi avio­eh­don te­ke­mi­nen ne­tissä on usein edul­li­sem­paa.

Suo­sittu tapa on tehdä avio­ehto ne­tissä. Ne­tissä tehty avio­ehto ei vaadi käyn­tiä la­ki­toi­mis­tossa ja on kus­tan­nuk­sil­taan edul­li­nen rat­kaisu.

⚠️ Huomaa, että myös ne­tissä tehty avio­ehto täytyy re­kis­te­röidä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon (DVV) eli en­ti­seen mai­straat­tiin. Ennen re­kis­te­röin­tiä avio­ehto ei ole pätevä. Katso ohjeet avio­eh­don re­kis­te­röin­tiin.

Avio­ehto ne­tissä edul­lista ja nopeaa

Avio­eh­don te­ke­mi­nen on help­poa ja nopeaa hoitaa ne­tissä.

Aa­tok­sen net­ti­pal­ve­lun kautta voit tehdä yk­si­löl­li­sen ja juuri teille so­pi­van avio­eh­don hel­posti. Aa­tok­sessa tehty avio­ehto on ju­ri­di­sesti pätevä ja nou­dat­taa muo­dol­taan kaik­kia vaa­ti­muk­sia.

Pal­velu auttaa kar­toit­ta­maan yleistä ti­lan­netta, toi­veita ja vaa­ti­muk­sia avio­eh­don suh­teen. Pal­velu ottaa huo­mioon esi­mer­kiksi eri­lai­set omai­suu­det – mitä omis­tatte sekä miten ha­luatte omai­suu­den ja­kau­tu­van erossa tai kuo­le­man jäl­keen.

Avio­ehto voi olla voi­massa avio­erossa ja kuo­le­massa

Ilman avio­eh­toa kum­mal­la­kin puo­li­solla on avio-oikeus toisen omai­suu­teen.

Avio­lii­ton pur­kau­tuessa avio-oikeus tar­koit­taa oi­keut­taa saada omai­suu­den osi­tuk­sessa puolet puo­li­soi­den yh­teen­las­ke­tun omai­suu­den sääs­töstä.

Avio­eh­dolla voi­daan sopia, että kum­mal­la­kaan tai toi­sella puo­li­solla ei ole avio-oi­keutta. Mää­räyk­siä on mah­dol­lis­taa antaa myös tar­kem­min, esi­mer­kiksi niin, että avio­ehto on voi­massa vain kuo­le­massa tai erossa sekä mää­rätä avio-oi­keu­desta tar­kem­min eri omai­suuk­sien osalta.

Eri­lai­sia avio­eh­toja on monia

Suurin osa avio­eh­don te­ke­vistä te­ke­vät avio-oi­keu­den ko­ko­naan pois­sul­ke­van so­pi­muk­sen, jossa kum­pi­kaan ei ole oi­keu­tettu mi­hin­kään toisen omai­suu­teen.

Avio­eh­toa teh­dessä suo­si­tel­laan tu­tus­tu­maan myös muihin vaih­toeh­toi­hin. Monet eivät myös­kään tiedä, että avio­eh­dolla voi­daan yh­dessä tes­ta­men­tin kanssa var­mis­taa mah­dol­li­sim­man hyvä turva eloon­jää­välle puo­li­solle.

Avio­ehto ne­tissä Aa­tok­sessa - yk­si­löity avio­eh­to­so­pi­mus

Avio­ehto ne­tissä Aa­tok­sen pal­ve­lussa on helppo ja nopea tapa tehdä avio­eh­to­so­pi­mus. Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa tehty avio­ehto kar­toit­taa ti­lan­teenne kat­ta­vasti ennen avio­eh­don luo­mista. Näin pal­velu ottaa huo­mioon toi­veenne ja asia­kirja luo­daan juuri teitä varten. Avio­eh­don te­ke­mi­nen Aa­tok­sen pal­ve­lussa kestää noin 10 mi­nuut­tia.

Aa­tok­sen pal­velu opas­taa ja kertoo avio­liit­to­lain mer­ki­tyk­sen, os­a­puol­ten omai­suu­den ja­kau­tu­mi­sen eri­lai­sissa ti­lan­teissa sekä eri­lai­sia ​​­vaih­toeh­toja avio­eh­doksi.

Avio­eh­to­so­pi­muk­selle on monia eri­lai­sia ​​­vaih­toeh­toja ja siksi on tär­keää miet­tiä ja sel­vit­tää pal­ve­lun avulla mikä olisi paras vaih­toehto juuri teidän ti­lan­tee­seen.

Lue lisää: Avio­ehto – hinnat Suo­messa

Il­mai­sen mallin käyt­tä­mi­nen ei suo­si­tel­ta­vaa

Avio­liit­toon ja avio­eh­toon liit­tyy mer­kit­tä­viä ta­lou­del­li­sia ja oi­keu­del­li­sia asioita. Tämän vuoksi ei ole suo­si­tel­ta­vaa tehdä avio­eh­toa mallin tai lo­mak­keen avulla vaan käyt­tää pal­ve­lua, joka suo­sit­te­lee pa­ris­kun­nan ti­lan­tee­seen so­pi­vaa avio­eh­toa.

Avio­ehto la­ki­toi­mis­tossa kal­lista

La­ki­mie­hen luona tai pan­kissa asioi­dessa aikaa kuluu yleensä noin kaksi tuntia. Kes­ki­mää­räi­nen tun­ti­las­ku­tus on noin 200 euroa ja päälle tu­le­vat vielä asia­kir­jan laa­ti­mi­sesta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set.

Avio­ehto heti – jopa omalta ko­ti­soh­valta

Lähes jo­kai­sessa ta­pauk­sessa puo­li­sot ovat miet­ti­neet avio­eh­don te­ke­mistä ja ha­luai­si­vat sel­lai­sen tehdä. Syy avio­eh­don te­ke­mättä jät­tä­mi­selle on tut­ki­mus­ten pe­rus­teella se, että sen te­ke­mi­nen koe­taan vai­val­lol­li­seksi ja kal­liiksi huo­li­matta sen laa­ti­mi­sen tuo­mista hyö­dyistä.

Avio­ehto on­nis­tuu ne­tissä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa hin­taan 69 euroa.

Haluan tehdä avio­eh­don ne­tissä Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Avio­ehto voi tehdä ennen avio­lii­ton sol­mi­mista, mutta se voi­daan re­kis­te­röidä vasta avio­lii­ton tultua voi­maan. Voitte tehdä avio­eh­don myös jäl­ki­kä­teen tai ennen avio­eroa.

Jos ha­luatte tehdä avio­eh­don hel­posti ja edul­li­sesti, toi­mi­kaa seu­raa­vasti:

  1. Aloit­ta­kaa avio­eh­don te­ke­mi­nen Aa­tok­sen pal­ve­lussa.
  2. Pal­velu sel­vit­tää toi­veenne avio­eh­don suh­teen.
  3. Saatte eh­do­tuk­sen juuri teille so­pi­vaksi avio­eh­doksi.
  4. Maksun jäl­keen avio­ehto al­le­kir­joi­te­taan to­dis­ta­jien läs­nä­ol­lessa.
  5. Al­le­kir­joi­tettu avio­ehto re­kis­te­röi­dään DVV:hen.
  6. Avio­ehto on voi­massa re­kis­te­röi­mi­sen jäl­keen.

Aatos tekee la­kia­siat hel­poksi. Älä stres­saa tur­haan, hoida elä­mäsi tär­keim­mät la­kia­siat Aa­tok­sessa.