Voi­ko avio­eh­don teh­dä ne­tis­sä?

Avioehdon voi tehdä netissä tietokoneella
aatos-author-icon.png
Aatos
24.5.2023 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Ne­tis­sä tehty avio­eh­to on ju­ri­di­ses­ti yhtä pätevä kuin la­ki­toi­mis­tos­sa laa­dit­tu asia­kir­ja. Li­säk­si avio­eh­don te­ke­mi­nen ne­tis­sä on usein edul­li­sem­paa.

Suo­sit­tu tapa on tehdä avio­eh­to ne­tis­sä. Ne­tis­sä tehty avio­eh­to ei vaadi käyn­tiä la­ki­toi­mis­tos­sa ja on kus­tan­nuk­sil­taan edul­li­nen rat­kai­su.

⚠️ Huomaa, että myös ne­tis­sä tehty avio­eh­to täytyy re­kis­te­röi­dä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon (DVV) eli en­ti­seen mai­straat­tiin. Ennen re­kis­te­röin­tiä avio­eh­to ei ole pätevä. Katso ohjeet avio­eh­don re­kis­te­röin­tiin.

Avio­eh­to ne­tis­sä edul­lis­ta ja nopeaa

Avio­eh­don te­ke­mi­nen on help­poa ja nopeaa hoitaa ne­tis­sä.

Aa­tok­sen net­ti­pal­ve­lun kautta voit tehdä yk­si­löl­li­sen ja juuri teille so­pi­van avio­eh­don hel­pos­ti. Aa­tok­ses­sa tehty avio­eh­to on ju­ri­di­ses­ti pätevä ja nou­dat­taa muo­dol­taan kaik­kia vaa­ti­muk­sia.

Pal­ve­lu auttaa kar­toit­ta­maan yleis­tä ti­lan­net­ta, toi­vei­ta ja vaa­ti­muk­sia avio­eh­don suh­teen. Pal­ve­lu ottaa huo­mioon esi­mer­kik­si eri­lai­set omai­suu­det – mitä omis­tat­te sekä miten ha­luat­te omai­suu­den ja­kau­tu­van erossa tai kuo­le­man jäl­keen.

Avio­eh­don te­ke­mi­nen Aa­tok­ses­sa maksaa vain 89 euroa, mikä on vain murto-osa tun­ti­ve­loit­tei­sen ju­ris­tin te­ke­mään avio­eh­toon ver­rat­tu­na.

Avio­eh­toa voi muo­ka­ta va­paas­ti 30 päivän ajan sen os­ta­mi­sen jäl­keen. Li­säk­si Aa­tok­sen asian­tun­te­va la­ki­tii­mi vastaa kaik­kiin ky­sy­myk­siin­ne ilman eril­lis­tä ve­loi­tus­ta.

Avio­eh­to voi olla voi­mas­sa avio­eros­sa ja kuo­le­mas­sa

Ilman avio­eh­toa kum­mal­la­kin puo­li­sol­la on avio-oikeus toisen omai­suu­teen.

Avio­lii­ton pur­kau­tues­sa avio-oikeus tar­koit­taa oi­keut­taa saada omai­suu­den osi­tuk­ses­sa puolet puo­li­soi­den yh­teen­las­ke­tun omai­suu­den sääs­tös­tä.

Avio­eh­dol­la voi­daan sopia, että kum­mal­la­kaan tai toi­sel­la puo­li­sol­la ei ole avio-oi­keut­ta. Mää­räyk­siä on mah­dol­lis­taa antaa myös tar­kem­min, esi­mer­kik­si niin, että avio­eh­to on voi­mas­sa vain kuo­le­mas­sa tai erossa sekä mää­rä­tä avio-oi­keu­des­ta tar­kem­min eri omai­suuk­sien osalta.

Eri­lai­sia avio­eh­to­ja on monia

Suurin osa avio­eh­don te­ke­vis­tä te­ke­vät avio-oi­keu­den koko­naan pois­sul­ke­van so­pi­muk­sen, jossa kum­pi­kaan ei ole oi­keu­tet­tu mi­hin­kään toisen omai­suu­teen.

Avio­eh­toa teh­des­sä suo­si­tel­laan tutus­tu­maan myös muihin vaih­toeh­toi­hin. Monet eivät myös­kään tiedä, että avio­eh­dol­la voi­daan yh­des­sä tes­ta­men­tin kanssa var­mis­taa mah­dol­li­sim­man hyvä turva eloon­jää­väl­le puo­li­sol­le.

Avio­eh­to ne­tis­sä Aa­tok­ses­sa - yk­si­löi­ty avio­eh­to­so­pi­mus

Avio­eh­to ne­tis­sä Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa on helppo ja nopea tapa tehdä avio­eh­to­so­pi­mus. Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa tehty avio­eh­to kar­toit­taa ti­lan­teen­ne kat­ta­vas­ti ennen avio­eh­don luo­mis­ta. Näin pal­ve­lu ottaa huo­mioon toi­veen­ne ja asia­kir­ja luo­daan juuri teitä varten. Avio­eh­don te­ke­mi­nen Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa kestää noin 15 mi­nuut­tia.

Aa­tok­sen pal­ve­lu opas­taa ja kertoo avio­liit­to­lain mer­ki­tyk­sen, os­a­puol­ten omai­suu­den ja­kau­tu­mi­sen eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa sekä eri­lai­sia ​​­vaih­toeh­to­ja avio­eh­dok­si.

Avio­eh­to­so­pi­muk­sel­le on monia eri­lai­sia ​​­vaih­toeh­to­ja ja siksi on tär­ke­ää miet­tiä ja sel­vit­tää pal­ve­lun avulla mikä olisi paras vaih­toeh­to juuri teidän ti­lan­tee­seen.

Lue lisää: Avio­eh­to – hinnat Suo­mes­sa

Il­mai­sen mallin käyt­tä­mi­nen ei suo­si­tel­ta­vaa

Avio­liit­toon ja avio­eh­toon liit­tyy mer­kit­tä­viä ta­lou­del­li­sia ja oi­keu­del­li­sia asioi­ta. Tämän vuoksi ei ole suo­si­tel­ta­vaa tehdä avio­eh­toa mallin tai lo­mak­keen avulla vaan käyt­tää pal­ve­lua, joka suo­sit­te­lee pa­ris­kun­nan ti­lan­tee­seen so­pi­vaa avio­eh­toa.

Avio­eh­to la­ki­toi­mis­tos­sa kal­lis­ta

La­ki­mie­hen luona tai pan­kis­sa asioi­des­sa aikaa kuluu yleen­sä noin kaksi tuntia. Kes­ki­mää­räi­nen tun­ti­las­ku­tus on noin 200 euroa ja päälle tu­le­vat vielä asia­kir­jan laa­ti­mi­ses­ta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set.

Saat la­dat­tua val­miin asia­kir­jan hin­taan 89 euroa.

Avio­eh­to aina kiin­te­ään hin­taan – jopa omalta ko­ti­soh­val­ta

Lähes jo­kai­ses­sa ta­pauk­ses­sa puo­li­sot ovat miet­ti­neet avio­eh­don te­ke­mis­tä ja ha­luai­si­vat sel­lai­sen tehdä. Syy avio­eh­don te­ke­mät­tä jät­tä­mi­sel­le on tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la se, että sen te­ke­mi­nen koe­taan vai­val­lol­li­sek­si ja kal­liik­si huo­li­mat­ta sen laa­ti­mi­sen tuo­mis­ta hyö­dyis­tä.

Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa avio­eh­don voi tehdä missä ja mil­loin vain – ja aina kiin­te­ään 89 euron hin­taan.

Haluan tehdä avio­eh­don ne­tis­sä Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa

Avio­eh­to voi tehdä ennen avio­lii­ton sol­mimis­ta, mutta se voi­daan re­kis­te­röi­dä vasta avio­lii­ton tultua voi­maan. Voitte tehdä avio­eh­don myös jäl­ki­kä­teen tai ennen avio­eroa.

Jos ha­luat­te tehdä avio­eh­don hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti, toi­mi­kaa seu­raa­vas­ti:

  1. Aloit­ta­kaa avio­eh­don te­ke­mi­nen Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa.
  2. Pal­ve­lu sel­vit­tää toi­veen­ne avio­eh­don suh­teen.
  3. Saatte eh­do­tuk­sen juuri teille so­pi­vak­si avio­eh­dok­si.
  4. Maksun (89 €) jäl­keen avio­eh­to al­le­kir­joi­te­taan to­dis­ta­jien läs­nä­ol­les­sa.
  5. Al­le­kir­joi­tet­tu avio­eh­to re­kis­te­röi­dään DVV:hen.
  6. Avio­eh­to on voi­mas­sa re­kis­te­röi­mi­sen jäl­keen.

Aatos tekee la­ki­asiat hel­pok­si. Älä stres­saa tur­haan, hoida elä­mä­si tär­keim­mät la­ki­asiat Aa­tok­ses­sa.