Avio­eh­don te­ke­mi­nen jäl­ki­kä­teen

Perheellinen voi myös tehdä avioehdon
Logo_blue.png
Aatos
30.5.2022 ● 4 minuuttia
Tiesitkö, että avioehdon voi tehdä myös jälkikäteen? Pariskunta voi tehdä avioehdon ennen naimisiinmenoa, häiden jälkeen tai jopa ennen avioeroa.

Avio­eh­to on avio­puo­li­soi­den tai re­kis­te­röi­dys­sä pa­ri­suh­tees­sa elä­vien puo­li­soi­den vä­li­nen so­pi­mus, jonka avulla voi ra­joit­taa puo­li­son oi­keut­ta omaan omai­suu­teen avio­lii­ton päät­tyes­sä.

Moni tekee avio­eh­don ennen nai­mi­siin­me­noa tai heti häiden jäl­keen. Voitte kui­ten­kin tehdä avio­eh­don, vaikka oli­sit­te olleet nai­mi­sis­sa kym­me­niä vuosia.

Avio­eh­don voi tehdä myös ennen avio­eroa. Avio­eron ta­pauk­ses­sa avio­eh­to täytyy kui­ten­kin tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä.

Mil­loin avio­eh­to teh­dään?

Avio­eh­don te­ke­mi­sen ajan­koh­ta riip­puu täysin pa­ris­kun­nas­ta.

Avio­eh­to täytyy kui­ten­kin tehdä yh­des­sä, sillä so­pi­mus koskee avio­lii­ton tai re­kis­te­röi­den pa­ri­suh­teen mo­lem­pia os­a­puo­lia.

Avio­eh­don voi tehdä

 • Ennen hää­päi­vää, jol­loin avio­eh­to astuu voi­maan hää­päi­vä­nä
 • Hää­päi­vän jäl­keen
 • Jäl­ki­kä­teen – esi­mer­kik­si vuo­sien jäl­keen
 • Ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä kä­rä­jä­oi­keu­del­le

Avio­eh­don te­ke­mi­nen jäl­ki­kä­teen on suo­sit­tua

Avio­eh­to turvaa omaa ta­lout­ta ja va­ral­li­suut­ta avio­eron tai puo­li­son kuo­le­man va­ral­ta. Siksi avio­eh­don te­ke­mi­nen eri­tyi­ses­ti nai­mi­siin­me­non jäl­keen on suo­sit­tua.

Moni saat­taa miel­tää avio­eh­dos­ta kes­kus­te­le­mi­sen ennen häitä epä­ro­mant­ti­se­na ja erään­lai­se­na rak­kau­den ky­see­na­lais­ta­mi­sel­ta.

Hetken nai­mi­sis­sa ol­tu­aan ja ehkä per­heen­li­säyk­sen saa­tu­aan pa­ris­kun­ta saat­taa pohtia omaa ta­lout­taan kriit­ti­sem­min. Sil­loin avio­eh­don tuomat hyödyt voivat nousta tär­keäk­si, jol­loin koko per­heen ta­lout­ta voi tur­va­ta pa­rem­min.

Esi­merk­ki 1

 • Puo­li­sol­la A ja puo­li­sol­la B on alai­käi­nen lapsi C
 • Puo­li­so A ja puo­li­so B omis­ta­vat kum­mat­kin 50 % asun­nos­taan
 • Puo­li­so A me­neh­tyy
 • Puo­li­sol­la A ja B ei ole avio­eh­toa eikä tes­ta­ment­tia

Puo­li­sol­la B ei ole pe­rin­tö­oi­keut­ta me­neh­ty­neen puo­li­son­sa asun­non puo­lik­kaa­seen, vaan hä­nel­lä on ai­noas­taan oikeus ta­sin­koon.

Me­neh­ty­neen puo­li­son alai­käi­nen lapsi C perii puo­li­son A osuu­den asun­nos­ta. Koska lapsi C on alai­käi­nen, hä­nel­le mää­rä­tään edun­val­vo­ja siihen asti, että lapsi on täysi-ikäi­nen.

Edun­val­vo­ja voi vai­keut­taa ta­lou­del­li­ses­ti lesken ti­lan­net­ta. Esi­mer­kik­si sil­loin, jos puo­li­so B ei voi yksin hoitaa lai­nan­ly­hen­nyk­siä asun­nos­taan, täytyy hänen pyytää edun­val­vo­jal­ta lupaa esi­mer­kik­si myydä asunto. Edun­val­vo­jan teh­tä­vä on valvoa lapsen etua ja va­ral­li­suut­ta, joten hän ei vält­tä­mät­tä suo­si­ta asun­non myyn­tiä.

Jos puo­li­sot te­ke­vät avio­eh­don kes­ke­nään, voivat he sopia avio­eh­to­so­pi­muk­ses­sa, että leski perii koko asun­non.

Miten teh­dään avio­eh­to?

Avio­eh­don voi tehdä itse käyt­tä­mäl­lä avio­eh­don il­mais­ta mallia, asioi­mal­la la­ki­toi­mis­tos­sa tai Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Avio­eh­to nou­dat­taa tark­ko­ja muo­to­vaa­ti­muk­sia, joten on tär­ke­ää tehdä so­pi­mus oikein. Näin asia­kir­ja on myös ju­ri­di­ses­ti sitova ja lain­voi­mai­nen.

La­ki­toi­mis­tos­sa käynti vie usein aikaa, mutta on myös kal­lis­ta. Ju­ris­tien pal­ve­lu­hin­to­jen ver­tai­le­mi­nen on haas­ta­vaa, sillä ta­val­li­ses­ti hin­to­ja las­ku­te­taan tun­tien mukaan. Il­moi­te­tut hinnat ovat myös alkaen hin­to­ja, joten koko­nai­suu­des­saan avio­eh­to voi maksaa jopa 500 euroa.

Avio­eh­toa ei kan­na­ta tehdä itse, vaikka eri­lai­sia il­mai­sia avio­eh­to­mal­le­ja löy­tyy­kin in­ter­ne­tis­tä. Avio­eh­to on aina pa­ris­kun­nan toi­vei­den ja vaa­ti­mus­ten mu­kai­nen, joten val­miit mallit har­voin si­säl­tä­vät kaik­kia tar­vit­ta­via kri­tee­re­jä.

Avio­eh­to jäl­ki­kä­teen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Tee juuri si­nul­le ja puo­li­sol­le­si rää­tä­löi­ty avio­eh­to vain 89 euron hin­taan Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Syitä tehdä avio­eh­to Aa­tok­ses­sa

 • Edul­li­nen – vain 89 €
 • Nopea – saatte avio­eh­don al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si heti
 • Helppo käyt­tää – kar­toi­tam­me toi­veen­ne ja vaa­ti­muk­sen­ne
 • Yk­si­löl­li­nen – voitte lisätä asia­kir­jaan ha­lua­mian­ne asioi­ta ja mää­ri­tel­lä pä­te­vät­kö ne vain avio­eron, kuo­le­man vai kuo­le­man ja avio­eron sat­tues­sa.
 • Il­mais­ta la­kia­pua – au­tam­me mie­lel­läm­me, mikäli teillä herää ky­sy­myk­siä
 • Meiltä myös es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat – tar­joam­me to­dis­ta­jat ha­lu­tes­san­ne
 • Ko­ti­mai­nen yritys – olemme suo­ma­lai­nen yritys
 • Tur­val­li­nen pal­ve­lu – otamme tie­to­tur­van va­ka­vas­ti

Aa­tok­sen avulla teette yk­si­löl­li­sen avio­eh­don hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti.

Saatte kaut­tam­me ha­lu­tes­san­ne il­mais­ta la­kia­pua ja es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat. Li­säk­si li­sä­mak­sus­ta hoi­dam­me myös avio­eh­don re­kis­te­röin­nin Digi- ja vies­tin­tä­vi­ras­toon puo­les­tan­ne.

Muista re­kis­te­röi­dä avio­eh­to­so­pi­mus DVV:lle

Avio­eh­to ei ole lain­voi­mai­nen ennen kuin se re­kis­te­röi­dään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le (DVV).

Kun olette al­le­kir­joit­ta­neet avio­eh­to­so­pi­muk­sen ja saa­neet kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set, teidän tulee vielä täyt­tää avio­eh­don re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus. Saat re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen DVV:n verk­ko­si­vuil­ta.

Kun olette täyt­tä­neet re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen, lä­het­tä­kää ha­ke­mus yh­des­sä al­ku­pe­räi­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen kanssa pos­tit­se DVV:lle. Re­kis­te­röin­ti maksaa 65 euroa ja kestää noin 2 viik­koa.

Avio­eh­to ennen avio­eroa on myös mah­dol­lis­ta

Tie­sit­kö, että voitte tehdä myös avio­eh­don ennen avio­eroa? Mikäli ette halua tehdä lain­kaan avio­eron jäl­keen teh­tä­vää omai­suu­den osi­tus­ta, voitte tehdä avio­eh­don ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä.

Kum­man­kin puo­li­son tulee al­le­kir­joit­taa avio­eh­to yh­des­sä. Huomaa, että avio­eh­to tulee tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä kä­rä­jä­oi­keu­teen. Avio­eh­to tulee myös re­kis­te­röi­dä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon, jotta se on lain­voi­mai­nen. Avio­eh­don re­kis­te­röin­nis­sä voi kestää noin 2 viik­koa.

Avio­eh­to turvaa sinun ja per­hee­si ta­lout­ta. Tee avio­eh­to jo tänään – saat so­pi­muk­sen al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si heti.

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä avio­eh­dos­ta

Alta löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia avio­eh­toon liit­tyen.

Voiko avio­eh­toa tehdä jäl­ki­kä­teen?

Kyllä. Avio­eh­to on mah­dol­lis­ta tehdä myös avio­lii­ton aikana. Avio­eh­don laa­ti­mi­nen edel­lyt­tää mo­lem­pien avio­puo­li­soi­den suos­tu­mus­ta.

Mil­loin avio­eh­to on voi­mas­sa?

Avio­eh­to on voi­mas­sa, kun re­kis­te­röit­te avio­eh­to­so­pi­muk­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa (DVV).

Voiko avio­eh­don tehdä ennen avio­eroa?

Kyllä. Avio­eh­to täytyy kui­ten­kin tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Mil­loin avio­eh­to ylei­sim­min teh­dään?

Moni tekee avio­eh­don jäl­ki­kä­teen – sil­loin, kun on ollut jo vuosia nai­mi­sis­sa. Avio­eh­don voi tehdä myös ennen hää­päi­vää tai ennen avio­eroa.

Miksi avio­eh­to kan­nat­taa tehdä?

Avio­eh­to turvaa omaa ta­lout­ta ja va­ral­li­suut­ta avio­eron tai puo­li­son kuo­le­man va­ral­ta.