Avio­eh­don te­ke­mi­nen jäl­ki­kä­teen

Perheellinen voi myös tehdä avioehdon
aatos-author-icon.png
Aatos
30.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­sit­kö, että avio­eh­don voi tehdä myös jäl­ki­kä­teen? Pa­ris­kun­ta voi tehdä avio­eh­don ennen nai­mi­siin­me­noa, häiden jäl­keen tai jopa ennen avio­eroa.

Avio­eh­don voi tehdä jäl­ki­kä­teen – heti häiden jäl­keen tai sil­loin, kun olette olleet jo tovin nai­mi­sis­sa. Voitte siis tehdä avio­eh­don, vaikka oli­sit­te olleet nai­mi­sis­sa kym­me­niä vuosia. Avio­eh­don te­ke­mi­nen jäl­ki­kä­teen on hyvin tyy­pil­lis­tä, sillä monet ha­vah­tu­vat avio­eh­don hyö­dyis­tä vasta nai­mi­sis­sa ol­les­saan.

Yksi avio­eh­don hyö­dyis­tä on paitsi suo­jel­la omai­suut­ta, mutta myös huo­leh­tia eloon­jää­neen puo­li­son ase­mas­ta ta­lou­del­li­ses­ti, mikäli avio­liit­to päät­tyy kuo­le­maan.

Avio­eh­don voi tehdä myös ennen avio­eroa. Avio­eron ta­pauk­ses­sa avio­eh­to täytyy kui­ten­kin tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä.

Avio­eh­don teko jäl­ki­kä­teen: hyvin yleis­tä

On hyvin yleis­tä tehdä avio­eh­to jäl­ki­kä­teen eli sil­loin, kun pa­ris­kun­ta on jo nai­mi­sis­sa. Moni ajat­te­lee avio­eh­don suo­jaa­van vain omai­suut­ta avio­eron tai kuo­le­man va­ral­ta.

Harva kui­ten­kin tietää, että avio­eh­dol­la on mah­dol­lis­ta myös tur­va­ta lesken ta­lou­del­lis­ta asemaa. Mikäli pa­ris­kun­ta va­lit­see tur­vaa­van­sa eloon­jää­neen puo­li­son aseman, on myös enem­män omis­ta­van lesken mah­dol­lis­ta saada puolet vain­ajan omai­suu­des­ta ta­sin­ko­na. Li­säk­si leski hyötyy ta­sin­gon ve­ro­va­pau­des­ta

Avio­eh­don te­ke­mi­sen ajan­koh­ta riip­puu kui­ten­kin täysin pa­ris­kun­nas­ta. Avio­eh­to­so­pi­mus täytyy kui­ten­kin aina laatia yh­des­sä, sillä so­pi­mus koskee avio­lii­ton mo­lem­pia os­a­puo­lia.

Avio­eh­don voi tehdä

 • Ennen hää­päi­vää, jol­loin avio­eh­to astuu voi­maan hää­päi­vä­nä
 • Hää­päi­vän jäl­keen
 • Jäl­ki­kä­teen – esi­mer­kik­si vuo­sien jäl­keen
 • Ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä kä­rä­jä­oi­keu­del­le

Avio­eh­to turvaa omaa ta­lout­ta ja va­ral­li­suut­ta avio­eron tai puo­li­son kuo­le­man va­ral­ta. Siksi avio­eh­don te­ke­mi­nen eri­tyi­ses­ti nai­mi­siin­me­non jäl­keen on suo­sit­tua.

💡 Moni saat­taa miel­tää avio­eh­dos­ta kes­kus­te­le­mi­sen ennen häitä epä­ro­mant­ti­se­na ja erään­lai­se­na rak­kau­den ky­see­na­lais­ta­mi­sel­ta. Voit kui­ten­kin kysyä puo­li­sol­ta­si, että ha­luai­si­ko hän ta­lou­del­lis­ta turvaa, mikäli si­nus­ta aika jät­täi­si en­nen­ai­kai­ses­ti?

Ko­kei­le il­mai­sek­si:

Avio­eh­to jäl­ki­kä­teen kan­nat­taa

Hetken nai­mi­sis­sa ol­tu­aan ja ehkä per­heen­li­säyk­sen saa­tu­aan pa­ris­kun­ta saat­taa pohtia omaa ta­lout­taan kriit­ti­sem­min. Sil­loin avio­eh­don tuomat hyödyt voivat nousta tär­keäk­si, jol­loin koko per­heen ta­lout­ta voi tur­va­ta pa­rem­min.

Avio­liit­to päät­tyy kuo­le­maan

Jos avio­liit­to päät­tyy kuo­le­maan, tuo avio­eh­to ta­lou­del­lis­ta turvaa les­kel­le.

Les­kel­lä on käy­tän­nös­sä avio-oikeus en­sik­si kuol­leen omai­suu­teen. Mikäli avio­eh­toon on li­sät­ty ehto, jossa lesken asema tur­va­taan kuo­le­man va­ral­ta, on avio­eh­to käy­tän­nös­sä voi­mak­kaam­pi asia­kir­ja kuin tes­ta­ment­ti.

Tämä johtuu siitä, että leski saa puolet vain­ajan omai­suu­des­ta ve­ro­va­paa­na ta­sin­ko­na, vaikka leski olisi va­rak­kaam­pi. Näin hän hyötyy ve­ro­va­pau­des­ta ja mää­rit­tää, kuinka paljon pe­rin­töä jää ta­sin­gon jäl­keen jaet­ta­vak­si muille pe­ril­li­sil­le.

Avio­liit­to päät­tyy avio­eroon

Lähes 30 % avio­lii­tois­ta päät­tyy avio­eroon. Mikäli pa­ris­kun­nal­la on tehty avio­eh­to, voivat he käy­tän­nös­sä pitää oman omai­suu­ten­sa –tai riip­puen, min­kä­lai­sen avio­eh­don pa­ris­kun­ta on tehnyt.

Avio­eh­dol­la on myös mah­dol­lis­ta sulkea kump­pa­nil­ta pois esi­mer­kik­si suvun mökki tai tu­le­vaa pe­rin­töä, mikäli ne ha­lu­taan pitää omassa su­vus­sa.

Miten teh­dään avio­eh­to jäl­ki­kä­teen?

Avio­eh­don voi tehdä itse käyt­tä­mäl­lä avio­eh­don il­mais­ta mallia, asioi­mal­la la­ki­toi­mis­tos­sa tai Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Avio­eh­to nou­dat­taa tark­ko­ja muo­to­vaa­ti­muk­sia, joten on tär­ke­ää tehdä so­pi­mus oikein. Näin asia­kir­ja on myös ju­ri­di­ses­ti sitova ja lain­voi­mai­nen.

La­ki­toi­mis­tos­sa käynti vie usein aikaa, mutta on myös kal­lis­ta. Ju­ris­tien pal­ve­lu­hin­to­jen ver­tai­le­mi­nen on haas­ta­vaa, sillä ta­val­li­ses­ti hin­to­ja las­ku­te­taan tun­tien mukaan. Il­moi­te­tut hinnat ovat myös alkaen hin­to­ja, joten koko­nai­suu­des­saan avio­eh­to voi maksaa jopa 500 euroa.

Avio­eh­toa ei kan­na­ta tehdä itse, vaikka eri­lai­sia il­mai­sia avio­eh­to­mal­le­ja löy­tyy­kin in­ter­ne­tis­tä. Avio­eh­to on aina pa­ris­kun­nan toi­vei­den ja vaa­ti­mus­ten mu­kai­nen, joten val­miit mallit har­voin si­säl­tä­vät kaik­kia tar­vit­ta­via kri­tee­re­jä. Il­mai­set mallit har­voin ot­ta­vat huo­mioon ehtoa, jossa eloon­jää­vän puo­li­son ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta huo­leh­dit­tai­siin.

Lue lisää: Poh­jois­mai­sen tut­ki­muk­sen tu­lok­sia – ketkä te­ke­vät avio­eh­don?

Avio­eh­don teko jäl­ki­kä­teen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Tee juuri si­nul­le ja puo­li­sol­le­si rää­tä­löi­ty avio­eh­to vain 89 euron hin­taan Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Syitä tehdä avio­eh­to Aa­tok­ses­sa

 • Edul­li­nen – vain 89 €
 • Nopea – saatte avio­eh­don al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si heti
 • Helppo käyt­tää – kar­toi­tam­me toi­veen­ne ja vaa­ti­muk­sen­ne
 • Yk­si­löl­li­nen – voitte lisätä asia­kir­jaan ha­lua­mian­ne asioi­ta ja mää­ri­tel­lä pä­te­vät­kö ne vain avio­eron, kuo­le­man vai kuo­le­man ja avio­eron sat­tues­sa.
 • Il­mais­ta la­kia­pua – au­tam­me mie­lel­läm­me, mikäli teillä herää ky­sy­myk­siä
 • Meiltä myös es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat – tar­joam­me to­dis­ta­jat ha­lu­tes­san­ne
 • Ko­ti­mai­nen yritys – olemme suo­ma­lai­nen yritys
 • Tur­val­li­nen pal­ve­lu – otamme tie­to­tur­van va­ka­vas­ti

Aa­tok­sen avulla teette yk­si­löl­li­sen avio­eh­don hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti.

Saatte kaut­tam­me ha­lu­tes­san­ne il­mais­ta la­kia­pua ja es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat. Li­säk­si li­sä­mak­sus­ta hoi­dam­me myös avio­eh­don re­kis­te­röin­nin Digi- ja vies­tin­tä­vi­ras­toon puo­les­tan­ne.

Muista re­kis­te­röi­dä avio­eh­to­so­pi­mus DVV:lle

Avio­eh­to ei ole lain­voi­mai­nen ennen kuin se re­kis­te­röi­dään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le (DVV).

Kun olette al­le­kir­joit­ta­neet avio­eh­to­so­pi­muk­sen ja saa­neet kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set, teidän tulee vielä täyt­tää avio­eh­don re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus. Saat re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen DVV:n verk­ko­si­vuil­ta.

Kun olette täyt­tä­neet re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen, lä­het­tä­kää ha­ke­mus yh­des­sä al­ku­pe­räi­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen kanssa pos­tit­se DVV:lle. Re­kis­te­röin­ti maksaa 70 euroa. Löydät ajan­koh­tai­set DVV:n il­moit­ta­mat kä­sit­te­ly­ajat verk­ko­si­vuil­ta.

💡 Tie­sit­kö? Aatos hoitaa avio­eh­don re­kis­te­röin­nin li­sä­mak­sus­ta. Hin­taan kuu­lu­vat myös es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat niin ha­lu­tes­san­ne. 

Avio­eh­to ennen avio­eroa on myös mah­dol­lis­ta

Tie­sit­kö, että voitte tehdä myös avio­eh­don ennen avio­eroa? Mikäli ette halua tehdä lain­kaan avio­eron jäl­keen teh­tä­vää omai­suu­den osi­tus­ta, voitte tehdä avio­eh­don ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä.

Kum­man­kin puo­li­son tulee al­le­kir­joit­taa avio­eh­to yh­des­sä. Huomaa, että avio­eh­to tulee tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä kä­rä­jä­oi­keu­teen. Avio­eh­to tulee myös re­kis­te­röi­dä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon, jotta se on lain­voi­mai­nen.

Avio­eh­to turvaa sinun ja per­hee­si ta­lout­ta. Tee avio­eh­to jo tänään – saat so­pi­muk­sen al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si heti.

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä avio­eh­dos­ta

Alta löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia avio­eh­toon liit­tyen.

Voiko avio­eh­don tehdä jäl­ki­kä­teen?

Kyllä. Avio­eh­to on mah­dol­lis­ta tehdä myös avio­lii­ton aikana. Avio­eh­don laa­ti­mi­nen edel­lyt­tää mo­lem­pien avio­puo­li­soi­den suos­tu­mus­ta.

Mil­loin avio­eh­to on voi­mas­sa?

Avio­eh­to on voi­mas­sa, kun re­kis­te­röit­te avio­eh­to­so­pi­muk­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa (DVV).

Voiko avio­eh­don tehdä ennen avio­eroa?

Kyllä. Avio­eh­to täytyy kui­ten­kin tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Mil­loin avio­eh­to ylei­sim­min teh­dään?

Moni tekee avio­eh­don jäl­ki­kä­teen – sil­loin, kun on ollut jo vuosia nai­mi­sis­sa. Avio­eh­don voi tehdä myös ennen hää­päi­vää tai ennen avio­eroa.

Miksi avio­eh­to kan­nat­taa tehdä?

Avio­eh­to turvaa omaa ta­lout­ta ja va­ral­li­suut­ta avio­eron tai puo­li­son kuo­le­man va­ral­ta.

Kan­nat­taa­ko pie­ni­tu­loi­sen tehdä avio­eh­toa?

Kyllä, pie­ni­tu­loi­sen kan­nat­ta tehdä avio­eh­to. Vain avio­eh­don avulla voit suo­ja­ta omia sääs­tö­jä­si sekä avio­lii­ton aikana kar­tu­tet­tua omai­suut­ta.

Avio­eh­to­so­pi­mus suojaa myös pe­rin­nök­si saatua omai­suut­ta sekä omai­suut­ta­si, jos ero­tes­sa pal­jas­tuu, että puo­li­so­si on yli­vel­kai­nen. Li­säk­si avio­eh­to turvaa lesken asemaa ta­lou­del­li­ses­ti ja mah­dol­lis­taa pie­nem­mät pe­rin­tö­ve­rot.