Avio­eh­don te­ke­mi­nen jäl­ki­kä­teen

Perheellinen voi myös tehdä avioehdon
aatos-author-icon.png
Aatos
30.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­sitkö, että avio­eh­don voi tehdä myös jäl­ki­kä­teen? Pa­ris­kunta voi tehdä avio­eh­don ennen nai­mi­siin­me­noa, häiden jäl­keen tai jopa ennen avio­eroa.

Avio­eh­don voi tehdä jäl­ki­kä­teen – heti häiden jäl­keen tai sil­loin, kun olette olleet jo tovin nai­mi­sissa. Voitte siis tehdä avio­eh­don, vaikka oli­sitte olleet nai­mi­sissa kym­me­niä vuosia. Avio­eh­don te­ke­mi­nen jäl­ki­kä­teen on hyvin tyy­pil­listä, sillä monet ha­vah­tu­vat avio­eh­don hyö­dyistä vasta nai­mi­sissa ol­les­saan.

Yksi avio­eh­don hyö­dyistä on paitsi suo­jella omai­suutta, mutta myös huo­leh­tia eloon­jää­neen puo­li­son ase­masta ta­lou­del­li­sesti, mikäli avio­liitto päät­tyy kuo­le­maan.

Avio­eh­don voi tehdä myös ennen avio­eroa. Avio­eron ta­pauk­sessa avio­ehto täytyy kui­ten­kin tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mistä.

Avio­eh­don teko jäl­ki­kä­teen: hyvin yleistä

On hyvin yleistä tehdä avio­ehto jäl­ki­kä­teen eli sil­loin, kun pa­ris­kunta on jo nai­mi­sissa. Moni ajat­te­lee avio­eh­don suo­jaa­van vain omai­suutta avio­eron tai kuo­le­man va­ralta.

Harva kui­ten­kin tietää, että avio­eh­dolla on mah­dol­lista myös tur­vata lesken ta­lou­del­lista asemaa. Mikäli pa­ris­kunta va­lit­see tur­vaa­vansa eloon­jää­neen puo­li­son aseman, on myös enem­män omis­ta­van lesken mah­dol­lista saada puolet vai­na­jan omai­suu­desta ta­sin­kona. Li­säksi leski hyötyy ta­sin­gon ve­ro­va­pau­desta.

Avio­eh­don te­ke­mi­sen ajan­kohta riip­puu kui­ten­kin täysin pa­ris­kun­nasta. Avio­eh­to­so­pi­mus täytyy kui­ten­kin aina laatia yh­dessä, sillä so­pi­mus koskee avio­lii­ton mo­lem­pia os­a­puo­lia.

Avio­eh­don voi tehdä

 • Ennen hää­päi­vää, jol­loin avio­ehto astuu voi­maan hää­päi­vänä
 • Hää­päi­vän jäl­keen
 • Jäl­ki­kä­teen – esi­mer­kiksi vuo­sien jäl­keen
 • Ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mistä kä­rä­jä­oi­keu­delle

Avio­ehto turvaa omaa ta­loutta ja va­ral­li­suutta avio­eron tai puo­li­son kuo­le­man va­ralta. Siksi avio­eh­don te­ke­mi­nen eri­tyi­sesti nai­mi­siin­me­non jäl­keen on suo­sit­tua.

💡 Moni saat­taa miel­tää avio­eh­dosta kes­kus­te­le­mi­sen ennen häitä epä­ro­mant­ti­sena ja erään­lai­sena rak­kau­den ky­see­na­lais­ta­mi­selta. Voit kui­ten­kin kysyä puo­li­sol­tasi, että ha­luai­siko hän ta­lou­del­lista turvaa, mikäli si­nusta aika jät­täisi en­nen­ai­kai­sesti?

Ko­keile il­mai­seksi:

Avio­ehto jäl­ki­kä­teen kan­nat­taa

Hetken nai­mi­sissa ol­tu­aan ja ehkä per­heen­li­säyk­sen saa­tu­aan pa­ris­kunta saat­taa pohtia omaa ta­lout­taan kriit­ti­sem­min. Sil­loin avio­eh­don tuomat hyödyt voivat nousta tär­keäksi, jol­loin koko per­heen ta­loutta voi tur­vata pa­rem­min.

Avio­liitto päät­tyy kuo­le­maan

Jos avio­liitto päät­tyy kuo­le­maan, tuo avio­ehto ta­lou­del­lista turvaa les­kelle.

Les­kellä on käy­tän­nössä avio-oikeus en­sik­si kuol­leen omai­suu­teen. Mikäli avio­eh­toon on li­sätty ehto, jossa lesken asema tur­va­taan kuo­le­man va­ralta, on avio­ehto käy­tän­nössä voi­mak­kaampi asia­kirja kuin tes­ta­mentti.

Tämä johtuu siitä, että leski saa puolet vain­ajan omai­suu­des­ta ve­ro­va­paa­na ta­sin­ko­na, vaikka leski olisi va­rak­kaam­pi. Näin hän hyötyy ve­ro­va­pau­desta ja mää­rit­tää, kuinka paljon pe­rin­töä jää ta­sin­gon jäl­keen jaet­ta­vaksi muille pe­ril­li­sille.

Avio­liitto päät­tyy avio­eroon

Lähes 30 % avio­lii­toista päät­tyy avio­eroon. Mikäli pa­ris­kun­nalla on tehty avio­ehto, voivat he käy­tän­nössä pitää oman omai­suu­tensa –tai riip­puen, min­kä­lai­sen avio­eh­don pa­ris­kunta on tehnyt.

Avio­eh­dolla on myös mah­dol­lista sulkea kump­pa­nilta pois esi­mer­kiksi suvun mökki tai tu­le­vaa pe­rin­töä, mikäli ne ha­lu­taan pitää omassa su­vussa.

Miten teh­dään avio­ehto jäl­ki­kä­teen?

Avio­ehto nou­dat­taa tark­koja muo­to­vaa­ti­muk­sia, joten on tär­keää tehdä so­pi­mus oikein. Näin asia­kirja on myös ju­ri­di­sesti sitova ja lain­voi­mai­nen.

La­ki­toi­mis­tossa käynti vie usein aikaa, mutta on myös kal­lista. Ju­ris­tien pal­ve­lu­hin­to­jen ver­tai­le­mi­nen on haas­ta­vaa, sillä ta­val­li­sesti hin­toja las­ku­te­taan tun­tien mukaan. Il­moi­te­tut hinnat ovat myös alkaen hin­toja, joten ko­ko­nai­suu­des­saan avio­ehto voi maksaa jopa 500 euroa.

Avio­eh­toa ei kan­nata tehdä itse, vaikka eri­lai­sia il­mai­sia avio­eh­to­mal­leja löy­tyy­kin in­ter­ne­tistä. Avio­ehto on aina pa­ris­kun­nan toi­vei­den ja vaa­ti­mus­ten mu­kai­nen, joten val­miit pohjat har­voin si­säl­tä­vät kaik­kia tar­vit­ta­via kri­tee­rejä.

⚠️ Il­mai­set pohjat har­voin ot­ta­vat huo­mioon ehtoa, jossa eloon­jää­vän puo­li­son ta­lou­del­li­sesta ti­lan­teesta huo­leh­dit­tai­siin.

Lue lisää: Poh­jois­mai­sen tut­ki­muk­sen tu­lok­sia – ketkä te­ke­vät avio­eh­don?

Avio­eh­don teko jäl­ki­kä­teen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Tee juuri si­nulle ja puo­li­sol­lesi rää­tä­löity avio­ehto Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Avio­eh­don hinta on Aa­tok­sessa 69 euroa.

Syitä tehdä avio­ehto Aa­tok­sessa

 • Edul­li­nen – si­säl­tyy Aatos Huo­le­ton -ti­lauk­seen
 • Nopea – saatte avio­eh­don al­le­kir­joi­tet­ta­vaksi heti
 • Helppo käyt­tää – kar­toi­tamme toi­veenne ja vaa­ti­muk­senne
 • Yk­si­löl­li­nen – voitte lisätä asia­kir­jaan ha­lua­mianne asioita ja mää­ri­tellä pä­te­vätkö ne vain avio­eron, kuo­le­man vai kuo­le­man ja avio­eron sat­tuessa.
 • Il­maista la­kia­pua – au­tamme mie­lel­lämme, mikäli teillä herää ky­sy­myk­siä
 • Meiltä myös es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat – tar­joamme to­dis­ta­jat ha­lu­tes­sanne
 • Ko­ti­mai­nen yritys – olemme suo­ma­lai­nen yritys
 • Tur­val­li­nen pal­velu – otamme tie­to­tur­van va­ka­vasti

Aa­tok­sen avulla teette yk­si­löl­li­sen avio­eh­don hel­posti ja edul­li­sesti.

Saatte kaut­tamme ha­lu­tes­sanne il­maista la­kia­pua ja es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat. Li­säksi li­sä­mak­susta hoi­damme myös avio­eh­don re­kis­te­röin­nin Digi- ja vies­tin­tä­vi­ras­toon puo­les­tanne.

Muista re­kis­te­röidä avio­eh­to­so­pi­mus DVV:lle

Avio­ehto ei ole lain­voi­mai­nen ennen kuin se re­kis­te­röi­dään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle (DVV).

Kun olette al­le­kir­joit­ta­neet avio­eh­to­so­pi­muk­sen ja saa­neet kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set, teidän tulee vielä täyt­tää avio­eh­don re­kis­te­röin­ti­ha­ke­mus. Saat re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen DVV:n verk­ko­si­vuilta.

Kun olette täyt­tä­neet re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen, lä­het­tä­kää ha­ke­mus yh­dessä al­ku­pe­räi­sen avio­eh­to­so­pi­muk­sen kanssa pos­titse DVV:lle. Re­kis­te­röinti maksaa 70 euroa. Löydät ajan­koh­tai­set DVV:n il­moit­ta­mat kä­sit­te­ly­ajat verk­ko­si­vuilta.

💡 Tie­sitkö? Aatos hoitaa avio­eh­don re­kis­te­röin­nin li­sä­mak­susta. Hin­taan kuu­lu­vat myös es­teet­tö­mät to­dis­ta­jat niin ha­lu­tes­sanne.

Avio­ehto ennen avio­eroa on myös mah­dol­lista

Tie­sitkö, että voitte tehdä myös avio­eh­don ennen avio­eroa? Mikäli ette halua tehdä lain­kaan avio­eron jäl­keen teh­tä­vää omai­suu­den osi­tusta, voitte tehdä avio­eh­don ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mistä.

Kum­man­kin puo­li­son tulee al­le­kir­joit­taa avio­ehto yh­dessä. Huomaa, että avio­ehto tulee tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mistä kä­rä­jä­oi­keu­teen. Avio­ehto tulee myös re­kis­te­röidä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon, jotta se on lain­voi­mai­nen.

Avio­ehto turvaa sinun ja per­heesi ta­loutta. Tee avio­ehto jo tänään – saat so­pi­muk­sen al­le­kir­joi­tet­ta­vaksi heti.

Usein ky­syt­tyjä ky­sy­myk­siä avio­eh­dosta

Alta löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia avio­eh­toon liit­tyen.

Voiko avio­eh­don tehdä jäl­ki­kä­teen?

Kyllä. Avio­ehto on mah­dol­lista tehdä myös avio­lii­ton aikana. Avio­eh­don laa­ti­mi­nen edel­lyt­tää mo­lem­pien avio­puo­li­soi­den suos­tu­musta.

Mil­loin avio­ehto on voi­massa?

Avio­ehto on voi­massa, kun re­kis­te­röitte avio­eh­to­so­pi­muk­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa (DVV).

Voiko avio­eh­don tehdä ennen avio­eroa?

Kyllä. Avio­ehto täytyy kui­ten­kin tehdä ennen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mistä kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Mil­loin avio­ehto ylei­sim­min teh­dään?

Moni tekee avio­eh­don jäl­ki­kä­teen – sil­loin, kun on ollut jo vuosia nai­mi­sissa. Avio­eh­don voi tehdä myös ennen hää­päi­vää tai ennen avio­eroa.

Miksi avio­ehto kan­nat­taa tehdä?

Avio­ehto turvaa omaa ta­loutta ja va­ral­li­suutta avio­eron tai puo­li­son kuo­le­man va­ralta.

Kan­nat­taako pie­ni­tu­loi­sen tehdä avio­eh­toa?

Kyllä, pie­ni­tu­loi­sen kan­natta tehdä avio­ehto. Vain avio­eh­don avulla voit suo­jata omia sääs­tö­jäsi sekä avio­lii­ton aikana kar­tu­tet­tua omai­suutta.

Avio­eh­to­so­pi­mus suojaa myös pe­rin­nöksi saatua omai­suutta sekä omai­suut­tasi, jos ero­tessa pal­jas­tuu, että puo­li­sosi on yli­vel­kai­nen. Li­säksi avio­ehto turvaa lesken asemaa ta­lou­del­li­sesti ja mah­dol­lis­taa pie­nem­mät pe­rin­tö­ve­rot.