Avio­eh­don hinta 2024

Aviopari häävaatteissa
aatos-author-icon.png
Aatos
26.2.2024 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eh­don hinta vaih­te­lee paljon eri pal­ve­lun­tar­joa­jien vä­lillä. Siksi hin­ta­ver­tai­lun te­ke­mi­nen on tär­keää. Pää­sään­töi­sesti avio­eh­don hinta mää­räy­tyy sen laa­juu­den mukaan.

Avio­eh­toja laa­ti­vat pankit, la­ki­toi­mis­tot sekä ver­kossa toi­mi­vat la­ki­pal­ve­lut, kuten Aatos. Mitä enem­män omai­suutta avio­ehto koskee, sitä enem­män se yleensä maksaa. Avio­eh­don hintaa usein lisää myös se, mikäli haluat avio­eh­toon eri­tyi­siä, ta­val­li­sesta poik­kea­via ehtoja.

Tässä ar­tik­ke­lissa ver­tai­lemme eri vaih­toeh­toja ja niiden hin­toja, jotta juuri sinä voit löytää omaan tar­pee­seesi so­pi­van pal­ve­lun.

⚠️ Muista re­kis­te­röidä avio­ehto, jotta te­ke­männe asia­kirja on voi­massa.

Avio­ehto heti val­miiksi

Vastaa kar­toit­ta­viin ky­sy­myk­siin ja saat jopa 10 mi­nuu­tissa val­miin avio­eh­don. Avio­ehto rää­tä­löi­dään aina tar­pei­siinne.

Ko­keile alta il­mai­seksi!

Avio­ehto pan­kissa – kus­tan­nus­te­ho­kas vaih­toehto yk­sin­ker­tai­siin avio­eh­toi­hin

Pankit ovat usein esi­mer­kiksi pe­rin­tei­siä la­ki­toi­mis­toja edul­li­sem­pia paik­koja avio­eh­don laa­ti­mi­seen. Avio­eh­don te­ke­mi­nen pan­kissa on hyvä vaih­toehto eri­tyi­sesti sil­loin, jos avio­ehto koskee vain vä­häistä määrää omai­suutta ja se on si­säl­löl­tään yk­sin­ker­tai­nen.

Har­voin ta­val­li­nen ih­mi­nen kui­ten­kaan osaa itse ar­vioida, että onko tar­vit­tava avio­ehto yk­sin­ker­tai­nen vai ei.

Pank­kien laa­ti­mien avio­eh­to­jen hinnat vaih­te­le­vat pank­ki­koh­tai­sesti. Useim­mi­ten asia­kir­jan laa­din­nasta ve­loi­te­taan siihen käy­te­tyn ajan mukaan. Joskus hinta voi myös olla kiin­teä. Kes­ki­mää­räi­nen tun­ti­ve­loi­tus on usein alkaen 200 euroa/tunti.

Avio­ehto pan­kissa – esi­merk­ki­hin­toja

  • Nordea ve­loit­taa avio­eh­don laa­ti­mi­sesta tun­ti­pe­rus­tei­sesti, ja hinta on 210 euroa tun­nilta.
  • Osuus­pank­ki­muo­dossa toi­mi­villa pan­keilla ei ole val­ta­kun­nal­lista hin­nas­toa, vaan hin­noit­telu on yleensä alue­koh­taista. Esi­mer­kiksi OP:lla hinta mää­räy­tyy ta­paus­koh­tai­sesti ja palk­kioi­den mak­sa­mi­seen on mah­dol­lista käyt­tää OP-bo­nuk­sia.

💡 Tie­sitkö, että avio­eh­don te­ke­mi­nen jäl­ki­kä­teen on myös mah­dol­lista?

Avio­ehto la­ki­toi­mis­tossa – vaih­toehto mo­ni­mut­kai­siin avio­eh­toi­hin

La­ki­toi­mis­tot ovat hyvä va­linta sil­loin, kun haluat var­mis­tua siitä, että avio­ehto on laa­dittu hyvin huo­lel­li­sesti ja kaikki yk­si­tyis­koh­dat huo­mioon ottaen. La­ki­toi­mis­to­jen avio­eh­dot ovat yleensä hyvin laa­joja ja kat­ta­via, ja ne voi­daan rää­tä­löidä yk­si­löl­li­sesti so­pi­maan asiak­kaan tar­pei­siin.

Pe­rin­tei­sissä la­ki­toi­mis­toissa avio­eh­don hinta saat­taa vaih­della huo­mat­ta­vasti riip­puen toi­mis­ton koosta, si­jain­nista ja osaa­mi­sa­lueista. Yleensä la­ki­toi­mis­to­jen hin­ta­taso on kui­ten­kin kor­keampi kuin pank­kien ja verk­ko­pal­ve­lui­den.

La­ki­toi­mis­to­jen hin­noit­te­lussa avio­eh­don hinta mää­räy­tyy yleensä tun­ti­ve­loi­tuk­sen pe­rus­teella.

Tun­ti­ve­loi­tuk­sen hinta voi vaih­della suu­res­ti­kin toi­mis­tosta riip­puen, mutta useim­mi­ten hinta vaih­te­lee noin pa­rista sa­dasta eu­rosta jopa 400 euroon tun­nilta.

Osalla toi­mis­toista on avio­eh­doille kiin­teät hinnat. Kaikki la­ki­toi­mis­tot eivät kui­ten­kaan kerro hin­nas­to­aan net­ti­si­vuil­laan, joten paras tapa hin­ta­ver­tai­luun, on tie­dus­tella hin­toja suo­ralla yh­tey­de­no­tolla toi­mis­toon.

Pe­rin­tei­nen la­ki­pal­velu on hyvä vaih­toehto sil­loin, kun avio­ehto koskee laajaa omai­suutta tai, kun ha­lu­taan tar­kem­paa neuvoa avio­eh­don laa­ti­mi­seen. La­ki­toi­mis­ton laa­tima avio­ehto tulee usein muita pal­ve­lun­tar­joa­jia kal­liim­maksi.

La­ki­toi­mis­toissa on kui­ten­kin läh­tö­koh­tai­sesti esi­mer­kiksi pank­keja laa­jempi ju­ri­di­nen osaa­mi­nen, ja ne pys­ty­vät tar­joa­maan yk­si­löl­li­sem­pää pal­ve­lua asiak­kaan tar­pei­siin sopien.

💡 Nyrk­ki­sään­tönä kui­ten­kin on, että mitä yk­si­tyis­koh­tai­sempi ja laa­jempi avio­ehto on, sitä kal­liim­maksi sen laa­ti­mi­nen tulee. Älä kui­ten­kaan tee kom­pro­mis­sia hinnan suh­teen ja päädy te­ke­mään yk­sin­ker­tai­sem­paa avio­eh­toa, jotta sääs­täi­sit ku­luissa.

Ver­kossa toi­mi­vat la­ki­pal­ve­lut – edul­li­sin ja yk­sin­ker­tai­sin vaih­toehto tehdä toi­vei­den mu­kai­nen avio­ehto

Ko­ti­mai­nen Aatos on yksi ver­kossa toi­mi­vista la­ki­pal­ve­luista, jotka ovat yleis­ty­neet viime vuo­sina. Aatos hyö­dyn­tää ny­ky­ai­kaista tek­no­lo­giaa, jonka avulla se laatii yk­si­löl­li­set toi­veesi ju­ri­di­sesti pä­te­väksi avio­eh­doksi.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu kar­toit­taa jo­kai­sen pa­ris­kun­nan ti­lan­teen ja toi­veet ky­sy­mällä samoja taus­ta­ky­sy­myk­siä kuin ju­risti ky­syisi la­ki­toi­mis­tossa. Pal­velu laatii luon­nok­sen vas­taus­ten pe­rus­teella, jonka jäl­keen pa­ris­kunta voi itse lisätä omai­suus­la­jeja tai ehtoja ha­lua­mal­laan ta­valla avio­eh­toon. Jo­kai­nen vaihe on se­li­tetty yk­sin­ker­tai­sesti ja ehdot avattu ym­mär­ret­tä­vällä ta­valla ilman la­ki­jar­go­nia.

Voit tehdä avio­eh­don ne­tissä ko­ko­nai­suu­des­saan, jol­loin sinun ei tar­vitse pois­tua puo­li­sosi kanssa ko­ti­soh­valta.

Avio­eh­don hinta Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa on 69 euroa.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lun avulla voit hoitaa la­ki­asioi­tasi ilman, että sinun tar­vit­see tavata ju­ris­tia kas­vo­tus­ten. Ju­ris­timme kui­ten­kin aut­ta­vat aina tar­vit­taessa, mikäli teillä herää ky­sy­myk­siä.

Verk­ko­pal­ve­lun hyö­tyjä:

  • Pie­nem­mät kulut
  • Yhtä laa­du­kas asia­kirja kuin ju­ris­tin laa­ti­mana
  • Asia­kir­jan rää­tä­löinti toi­vei­den mukaan
  • Nopeus – asia­kirja valmis jopa 10 mi­nuu­tissa

Ko­keile avio­eh­don te­ke­mistä il­mai­seksi!