Avio­eh­don hinnat Suo­mes­sa

Aviopari häävaatteissa
aatos-author-icon.png
Aatos
24.5.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eh­don hinta vaih­te­lee paljon eri pal­ve­lun­tar­joa­jien vä­lil­lä. Siksi hin­ta­ver­tai­lun te­ke­mi­nen on tär­ke­ää. Pää­sään­töi­ses­ti avio­eh­don hinta mää­räy­tyy sen laa­juu­den mukaan.

Avio­eh­to­ja laa­ti­vat pankit, la­ki­toi­mis­tot sekä ver­kos­sa toi­mi­vat la­ki­pal­ve­lut, kuten Aatos. Mitä enem­män omai­suut­ta avio­eh­to koskee, sitä enem­män se yleen­sä maksaa. Avio­eh­don hintaa usein lisää myös se, mikäli haluat avio­eh­toon eri­tyi­siä, ta­val­li­ses­ta poik­kea­via ehtoja.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa ver­tai­lem­me eri vaih­toeh­to­ja ja niiden hin­to­ja, jotta juuri sinä voit löytää omaan tar­pee­see­si so­pi­van pal­ve­lun.

⚠️ Muista re­kis­te­röi­dä avio­eh­to, jotta te­ke­män­ne asia­kir­ja on voi­mas­sa.

Avio­eh­to kiin­te­ään 89 € hin­taan

Vastaa kar­toit­ta­viin ky­sy­myk­siin ja saat jopa 10 mi­nuu­tis­sa val­miin avio­eh­don. Avio­eh­to rää­tä­löi­dään aina tar­pei­siin­ne. Meillä Aa­tok­ses­sa hinta on aina sama.

Avio­eh­to pan­kis­sa – kus­tan­nus­te­ho­kas vaih­toeh­to yk­sin­ker­tai­siin avio­eh­toi­hin

Pankit ovat usein esi­mer­kik­si pe­rin­tei­siä la­ki­toi­mis­to­ja edul­li­sem­pia paik­ko­ja avio­eh­don laa­ti­mi­seen. Avio­eh­don te­ke­mi­nen pan­kis­sa on hyvä vaih­toeh­to eri­tyi­ses­ti sil­loin, jos avio­eh­to koskee vain vä­häis­tä määrää omai­suut­ta ja se on si­säl­löl­tään yk­sin­ker­tai­nen.

Har­voin ta­val­li­nen ih­mi­nen kui­ten­kaan osaa itse ar­vioi­da, että onko tar­vit­ta­va avio­eh­to yk­sin­ker­tai­nen vai ei.

Pank­kien laa­ti­mien avio­eh­to­jen hinnat vaih­te­le­vat pank­ki­koh­tai­ses­ti. Useim­mi­ten asia­kir­jan laa­din­nas­ta ve­loi­te­taan siihen käy­te­tyn ajan mukaan. Joskus hinta voi myös olla kiin­teä. Kes­ki­mää­räi­nen tun­ti­ve­loi­tus on usein alkaen 200 euroa/tunti.

Avio­eh­to pan­kis­sa – esi­merk­ki­hin­to­ja

  • Nordea ve­loit­taa avio­eh­don laa­ti­mi­ses­ta tun­ti­pe­rus­tei­ses­ti, ja hinta on 210 euroa tun­nil­ta.
  • Osuus­pank­ki­muo­dos­sa toi­mi­vil­la pan­keil­la ei ole val­ta­kun­nal­lis­ta hin­nas­toa, vaan hin­noit­te­lu on yleen­sä alue­koh­tais­ta. Esi­mer­kik­si OP:lla hinta mää­räy­tyy ta­paus­koh­tai­ses­ti ja palk­kioi­den mak­sa­mi­seen on mah­dol­lis­ta käyt­tää OP-bo­nuk­sia.
  • Danske Bank taas on ul­kois­ta­nut la­ki­pal­ve­lui­taan yh­teis­työ­kump­pa­nil­leen, jonka ju­ris­tin kanssa laa­dit­tu avio­eh­to kus­tan­taa noin 300 euroa.

💡 Tie­sit­kö, että avio­eh­don te­ke­mi­nen jäl­ki­kä­teen on myös mah­dol­lis­ta?

Avio­eh­to la­ki­toi­mis­tos­sa – vaih­toeh­to mo­ni­mut­kai­siin avio­eh­toi­hin

La­ki­toi­mis­tot ovat hyvä va­lin­ta sil­loin, kun haluat var­mis­tua siitä, että avio­eh­to on laa­dit­tu hyvin huo­lel­li­ses­ti ja kaikki yk­si­tyis­koh­dat huo­mioon ottaen. La­ki­toi­mis­to­jen avio­eh­dot ovat yleen­sä hyvin laa­jo­ja ja kat­ta­via, ja ne voi­daan rää­tä­löi­dä yk­si­löl­li­ses­ti so­pi­maan asiak­kaan tar­pei­siin.

Pe­rin­tei­sis­sä la­ki­toi­mis­tois­sa avio­eh­don hinta saat­taa vaih­del­la huo­mat­ta­vas­ti riip­puen toi­mis­ton koosta, si­jain­nis­ta ja osaa­mi­sa­lueis­ta. Yleen­sä la­ki­toi­mis­to­jen hin­tata­so on kui­ten­kin kor­keam­pi kuin pank­kien ja verk­ko­pal­ve­lui­den.

La­ki­toi­mis­to­jen hin­noit­te­lus­sa avio­eh­don hinta mää­räy­tyy yleen­sä tun­ti­ve­loi­tuk­sen pe­rus­teel­la.

Tun­ti­ve­loi­tuk­sen hinta voi vaih­del­la suu­res­ti­kin toi­mis­tos­ta riip­puen, mutta useim­mi­ten hinta vaih­te­lee noin pa­ris­ta sa­das­ta eu­ros­ta jopa 400 euroon tun­nil­ta.

Osalla toi­mis­tois­ta on avio­eh­doil­le kiin­teät hinnat. Kaikki la­ki­toi­mis­tot eivät kui­ten­kaan kerro hin­nas­to­aan net­ti­si­vuil­laan, joten paras tapa hin­ta­ver­tai­luun, on tie­dus­tel­la hin­to­ja suo­ral­la yh­tey­de­no­tol­la toi­mis­toon.

Pe­rin­tei­nen la­ki­pal­ve­lu on hyvä vaih­toeh­to sil­loin, kun avio­eh­to koskee laajaa omai­suut­ta tai, kun ha­lu­taan tar­kem­paa neuvoa avio­eh­don laa­ti­mi­seen. La­ki­toi­mis­ton laa­ti­ma avio­eh­to tulee usein muita pal­ve­lun­tar­joa­jia kal­liim­mak­si.

La­ki­toi­mis­tois­sa on kui­ten­kin läh­tö­koh­tai­ses­ti esi­mer­kik­si pank­ke­ja laa­jem­pi ju­ri­di­nen osaa­mi­nen, ja ne pys­ty­vät tar­joa­maan yk­si­löl­li­sem­pää pal­ve­lua asiak­kaan tar­pei­siin sopien.

💡 Nyrk­ki­sään­tö­nä kui­ten­kin on, että mitä yk­si­tyis­koh­tai­sem­pi ja laa­jem­pi avio­eh­to on, sitä kal­liim­mak­si sen laa­ti­mi­nen tulee. Älä kui­ten­kaan tee kom­pro­mis­sia hinnan suh­teen ja päädy te­ke­mään yk­sin­ker­tai­sem­paa avio­eh­toa, jotta sääs­täi­sit ku­luis­sa.

Ver­kos­sa toi­mi­vat la­ki­pal­ve­lut – edul­li­sin ja yk­sin­ker­tai­sin vaih­toeh­to tehdä toi­vei­den mu­kai­nen avio­eh­to

Ko­ti­mai­nen Aatos on yksi ver­kos­sa toi­mi­vis­ta la­ki­pal­ve­luis­ta, jotka ovat yleis­ty­neet viime vuo­si­na. Aatos hyö­dyn­tää ny­ky­ai­kais­ta tek­no­lo­gi­aa, jonka avulla se laatii yk­si­löl­li­set toi­vee­si ju­ri­di­ses­ti pä­te­väk­si avio­eh­dok­si.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu kar­toit­taa jo­kai­sen pa­ris­kun­nan ti­lan­teen ja toi­veet ky­sy­mäl­lä samoja taus­ta­ky­sy­myk­siä kuin ju­ris­ti ky­syi­si la­ki­toi­mis­tos­sa. Pal­ve­lu laatii luon­nok­sen vas­taus­ten pe­rus­teel­la, jonka jäl­keen pa­ris­kun­ta voi itse lisätä omai­suus­la­je­ja tai ehtoja ha­lua­mal­laan ta­val­la avio­eh­toon. Jo­kai­nen vaihe on se­li­tet­ty yk­sin­ker­tai­ses­ti ja ehdot avattu ym­mär­ret­tä­väl­lä ta­val­la ilman la­ki­jar­go­nia.

Voit tehdä avio­eh­don ne­tis­sä koko­nai­suu­des­saan, jol­loin sinun ei tar­vit­se pois­tua puo­li­so­si kanssa ko­ti­soh­val­ta.

Avio­eh­don hinta on Aa­tok­ses­sa 89 euroa. Kiin­teä hinta si­säl­tää juuri sel­lai­sen avio­eh­don, kun pa­ris­kun­ta haluaa laatia. Asia­kir­jaa on mah­dol­lis­ta muo­ka­ta pal­ve­lus­sa il­mai­sek­si 30 päivän ajan, mikäli pa­ris­kun­ta haluaa tehdä avio­eh­toon muu­tok­sia ennen asia­kir­jan al­le­kir­joit­ta­mis­ta.

Li­säk­si hin­taan kuuluu il­mai­nen la­kia­pu chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lun avulla voit hoitaa la­ki­asioi­ta­si ilman, että sinun tar­vit­see tavata ju­ris­tia kas­vo­tus­ten. Ju­ris­tim­me kui­ten­kin aut­ta­vat aina tar­vit­taes­sa, mikäli teillä herää ky­sy­myk­siä.

Verk­ko­pal­ve­lun hyö­ty­jä:

  • Pie­nem­mät kulut
  • Yhtä laa­du­kas asia­kir­ja kuin ju­ris­tin laa­ti­ma­na
  • Asia­kir­jan rää­tä­löin­ti toi­vei­den mukaan
  • Nopeus – asia­kir­ja valmis jopa 10 mi­nuu­tis­sa

Ko­kei­le avio­eh­don te­ke­mis­tä il­mai­sek­si – saat lu­nas­tet­tua val­miin asia­kir­jan hin­taan 89 euroa.