Avio­eh­to ul­ko­maa­lai­sen kanssa

Pariskunta vuorella
Timjami Nyyssönen
Timjami
9.2.2023 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Suo­mes­sa avio­eh­to on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti ja jä­tet­tä­vä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon re­kis­te­röi­tä­väk­si. Avio­liit­toon ul­ko­maa­lai­sen kanssa liit­tyy kui­ten­kin eri­tyis­ky­sy­myk­siä, joihin puo­li­soi­den kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta avio­eh­toa laa­dit­taes­sa.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi yleis­luon­toi­sia asioi­ta avio­eh­toon liit­tyen, jotka on hyvä tietää kan­sain­vä­li­ses­sä avio­lii­tos­sa. Kan­sain­vä­li­seen avio­liit­toon liit­tyy kui­ten­kin usein oi­keu­del­li­sia ky­sy­myk­siä, joissa puo­li­soi­den kan­nat­taa hyö­dyn­tää asian­tun­ti­jan apua.

Millä kie­lel­lä avio­eh­to tulee tehdä?

Avio­eh­to tulee tehdä kir­jal­li­ses­ti joko suo­mek­si tai ruot­sik­si, jotta se voi­daan re­kis­te­röi­dä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa. Tämä ei kui­ten­kaan estä avio­eh­don laa­ti­mis­ta ul­ko­maa­lai­sen puo­li­son äi­din­kie­lel­lä tai englan­nik­si.

Puo­li­soi­den al­le­kir­joit­ta­ma avio­eh­to täytyy tässä ta­pauk­ses­sa kui­ten­kin kään­nät­tää joko suo­mek­si tai ruot­sik­si. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to edel­lyt­tää, että kään­nök­sen on tehnyt auk­to­ri­soi­tu kään­tä­jä.

Pi­tää­kö avio­eh­to laatia Suo­mes­sa?

Puo­li­soi­den ei tar­vit­se laatia avio­eh­toa siinä maassa, jossa avio­liit­to on sol­mit­tu. Jos puo­li­sot ovat siis men­neet nai­mi­siin Suo­mes­sa, voivat he laatia avio­eh­don myös muussa val­tios­sa.

Mikäli puo­li­soil­la on kui­ten­kin asuin­paik­ka Suo­mes­sa, täytyy heidän nou­dat­taa Suomen lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­sia, jotta avio­eh­to olisi pätevä Suo­mes­sa.

Jos Suo­mes­sa asuvat puo­li­sot te­ki­si­vät siis avio­eh­ton­sa esi­mer­kik­si Yh­dys­val­lois­sa lo­mal­la ol­les­saan, tulisi avio­eh­to tehdä Suomen lain­sää­dän­nön mukaan. Avio­eh­to tulisi siis tehdä kir­jal­li­ses­ti, ja se pi­täi­si re­kis­te­röi­dä Suo­mes­sa. 

💡 Oletko me­nos­sa nai­mi­siin ul­ko­maa­lai­sen kanssa? Lue ar­tik­ke­lis­tam­me, mitä teidän on hyvä tietää en­nal­ta, jotta pa­pe­ri­asiat hoi­tu­vat su­ju­vas­ti.

Mitä lakia avio­eh­toon so­vel­le­taan?

Jos puo­li­soil­la on yh­teyk­siä ul­ko­mail­le esi­mer­kik­si kan­sal­li­suu­den tai asu­mi­sen kautta, voi puo­li­soi­den va­ral­li­suus­suh­tei­siin, ja siten myös avio­eh­toon so­vel­tua myös muu kuin Suomen laki.

Puo­li­soi­den va­ral­li­suus­suh­tei­siin so­vel­tu­va laki vai­kut­taa esi­mer­kik­si avio­eh­don tar­kem­paan si­säl­töön ja siihen, miten puo­li­soi­den omai­suus jae­taan mah­dol­li­ses­sa avio­ero­ti­lan­tees­sa. So­vel­let­ta­vaan lakiin kan­nat­taa siis kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta. 

Puo­li­soi­den va­ral­li­suus­suh­tei­siin so­vel­tu­va laki voi mää­räy­tyä kah­del­la eri ta­val­la:

  1. puo­li­soi­den vä­li­sel­lä so­pi­muk­sel­la; tai
  2. puo­li­soi­den asuin­pai­kan tai muun yh­tey­den pe­rus­teel­la

Ko­kei­le avio­eh­don tekoa

Pääset alta ko­kei­le­maan, kuinka help­poa avio­eh­don te­ke­mi­nen on. Saatte val­miin avio­eh­don jopa 10 mi­nuu­tis­sa.

Avio­puo­li­soi­den kes­ki­näi­nen so­pi­mus

Puo­li­sot voivat sopia kes­ke­nään avio­lii­ton va­ral­li­suus­suh­tei­siin ja siten myös avio­eh­toon so­vel­let­ta­vas­ta laista. Täysin va­paas­ti asias­ta ei voida kui­ten­kaan sopia: so­vel­let­ta­vak­si laiksi voi­daan valita vain sel­lai­sen val­tion laki, johon puo­li­soil­la on yhteys joko kan­sa­lai­suu­den tai asuin­pai­kan kautta.

So­pi­mus on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti, ja kum­man­kin puo­li­son on al­le­kir­joi­tet­ta­va se.

Toisin kuin avio­eh­toa, va­ral­li­suus­suh­tei­siin so­vel­let­ta­vaa so­pi­mus­ta ei tar­vit­se erik­seen re­kis­te­röi­dä Suo­mes­sa. So­pi­muk­sen re­kis­te­röin­ti on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta, ja se on usein myös jär­ke­vää. Re­kis­te­röin­nin avulla so­pi­mus ni­mit­täin sitoo myös muita os­a­puo­lia, kuten puo­li­son mah­dol­li­sia vel­ko­jia.

💡 Avio­eh­to­so­pi­mus re­kis­te­röi­dään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa, ja re­kis­te­röin­ti maksaa 70 euroa.

So­vel­let­ta­van lain mää­räy­ty­mi­nen asuin­pai­kan mukaan

Jos avio­puo­li­sot eivät ole teh­neet so­pi­mus­ta so­vel­let­ta­vas­ta laista, puo­li­soi­den vä­li­siin va­ral­li­suusuh­tei­siin so­vel­let­ta­va laki mää­räy­tyy läh­tö­koh­tai­ses­ti kolmen eri asian pe­rus­teel­la:

  1. Asuin­paik­ka. Avio­lii­ton va­ral­li­suus­suh­tei­siin so­vel­let­ta­va laki mää­räy­tyy en­sisi­jai­ses­ti avio­puo­li­soi­den yh­tei­sen asuin­pai­kan pe­rus­teel­la. Jos puo­li­sot siis asuvat Suo­mes­sa, so­vel­le­taan Suomen lain­sää­dän­töä.
  2. Kan­sa­lai­suus. Jos puo­li­soil­le ei ole muo­dos­tu­nut  yh­teis­tä asuin­paik­kaa samaan val­tioon, avio­eh­toon so­vel­le­taan sen val­tion lakia, jonka kan­sa­lai­sia mo­lem­mat puo­li­sot ovat avioi­tu­mis­het­kel­lä.
  3. Lä­hei­nen yhteys. Jos puo­li­soil­la ei ole samaa kan­sa­lai­suut­ta, so­vel­le­taan sen val­tion lakia, johon puo­li­soil­la on lä­hei­sin yhteys avioi­tu­mis­het­kel­lä. Lä­hei­nen yhteys voi syntyä esi­mer­kik­si per­he­si­tei­den tai omai­suu­den pe­rus­teel­la.

Esi­merk­ki­ti­lan­tei­ta kan­sain­vä­li­ses­tä avio­lii­tos­ta

Alla näet muu­ta­man esi­mer­kin, kuinka avio­eh­to kan­nat­taa tehdä eri ti­lan­teis­sa.

Esi­merk­ki 1: Avio­eh­to ul­ko­maa­lai­sen kanssa

Suo­ma­lai­nen menee nai­mi­siin Suo­mes­sa ul­ko­maa­lai­sen kanssa ja haluaa tehdä avio­eh­don.

Jos avio­pa­ri aikoo jäädä asu­maan Suo­meen, avio­eh­to tulee läh­tö­koh­tai­ses­ti tehdä Suomen lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti.

Jos avio­pa­ri aikoo kui­ten­kin muut­taa ul­ko­mail­le heti avio­lii­ton sol­mimi­sen jäl­keen, voi­daan avio­eh­to tehdä myös tämän ul­ko­mai­sen lain­sää­dän­nön mukaan. 

Esi­merk­ki 2: Avio­eh­to thai­maa­lai­sen kanssa

Suo­ma­lai­nen menee thai­maa­lai­sen kanssa nai­mi­siin Suo­mes­sa ja pa­ris­kun­ta asuu Suo­mes­sa.

Koska avio­pa­ri jää asu­maan Suo­meen, tulee avio­eh­to tehdä Suomen lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti. 

Esi­merk­ki: 3: Avio­eh­to Yh­dys­val­lois­sa

Suo­ma­lai­nen menee nai­mi­siin ame­rik­ka­lai­sen kanssa Yh­dys­val­lois­sa, jossa he myös asuvat.

Koska avio­puo­li­soi­den asuin­paik­ka on Yh­dys­val­lois­sa, tulee avio­eh­to tehdä Yh­dys­val­to­jen lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti.

Jos puo­li­sot muut­ta­vat myö­hem­min ta­kai­sin Suo­meen, puo­li­soi­den on jär­ke­vää tehdä so­pi­mus heidän avio­va­ral­li­suus­suh­tei­siin­sa so­vel­let­ta­vas­ta laista. Näin väl­ty­tään mah­dol­li­sil­ta eri­mie­li­syyk­sil­tä siitä, pi­täi­si­kö avio­eh­don si­säl­töön tai osi­tuk­seen so­vel­taa Yh­dys­val­to­jen vai Suomen lain­sää­dän­töä.

Riidat voivat tehdä kan­sain­vä­li­ses­tä avio­eros­ta hyvin han­ka­lan

Kan­sain­vä­li­sen oi­keu­den ky­sy­myk­set voivat tehdä avio­ero­pro­ses­sis­ta hyvin mo­ni­mut­kai­sen, jos puo­li­sot al­ka­vat rii­te­le­mään asias­ta.

On­gel­mat joh­tu­vat eri­tyi­ses­ti siitä, että useam­pi valtio voi katsoa ole­van­sa toi­mi­val­tai­nen kä­sit­te­le­mään avio­eron. Tämä voi johtaa vai­kei­siin tul­kin­ta­ky­sy­myk­siin siitä, missä val­tios­sa mah­dol­li­nen avio­ero-oi­keu­den­käyn­ti käy­dään. Li­säk­si voi olla vai­ke­aa mää­ri­tel­lä, minkä val­tion lakia puo­li­soi­den avio­va­ral­li­suus­suh­tei­siin so­vel­le­taan.

On­gel­mia ai­heu­tuu yleen­sä eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun puo­li­sot ovat asu­neet yh­des­sä useam­mas­sa val­tios­sa. Avio­eh­to ul­ko­maa­lai­sen puo­li­son kanssa ei siis yleen­sä ai­heu­ta kan­sain­vä­li­seen oi­keu­teen liit­ty­viä on­gel­mia, jos puo­li­sot asuvat koko avio­lii­ton ajan Suo­mes­sa.