Nai­mi­siin ul­ko­maa­lai­sen kanssa

Mr & Mrs -kyltit lahjapöydällä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
4.7.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Oletko me­nossa nai­mi­siin ul­ko­maa­lai­sen kanssa Suo­messa ja pohdit, mitä käy­tän­nön jär­jes­te­lyitä avioi­tu­mi­nen ja puo­li­son oles­ke­lu­lu­van saa­mi­nen edel­lyt­tä­vät?

Vuonna 2021 Suo­messa sol­mit­tiin hieman yli 2 000 kan­sain­vä­listä avio­liit­toa Suo­messa va­ki­nai­sesti asuvan Suomen kan­sa­lai­sen ja ul­ko­maan kan­sa­lai­sen vä­lillä.

Useim­mi­ten Suomen kan­sa­lai­nen avioi­tui Ve­nä­jän, Viron, Irakin tai So­ma­lian kan­sa­lai­sen kanssa.

Tässä ar­tik­ke­lissa ker­romme vas­tauk­set miel­täsi as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin.

Mitä avio­lii­ton sol­mi­mi­nen ul­ko­maa­lai­sen kanssa edel­lyt­tää?

Avio­lii­ton sol­mi­mi­sen edel­ly­tyk­set ul­ko­maa­lai­sen kanssa avioi­dut­taessa ovat samat kuin kan­ta­suo­ma­lais­ten­kin vä­li­sessä avio­lii­tossa.

Esi­mer­kiksi avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­taan voi kui­ten­kin kulua huo­mat­ta­vasti pi­dempi aika ja ul­ko­maa­lai­nen puo­liso voi joutua hank­ki­maan eri­lai­sia to­dis­tuk­sia ko­ti­maas­taan.

Li­säksi ul­ko­maa­lai­selle EU- ja ETA-maiden ul­ko­puo­lelta tu­le­valle puo­li­solle on haet­tava oles­ke­lu­lupa, mikäli avio­pari aikoo aset­tua Suo­meen asu­maan.

Avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­mi­nen

Ennen avio­lii­ton sol­mi­mista on aina suo­ri­tet­tava avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta. Tut­kin­nalla var­mis­te­taan, että avio­lii­tolle ei ole avio­liit­to­lain (13.6.1929/234) 2 luvun tar­koit­ta­mia es­teitä.

Es­teitä avio­lii­ton sol­mi­mi­selle ovat:

  • alai­käi­syys
  • tietty su­ku­lais­suhde
  • voi­massa oleva avio­liitto

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­taa hae­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta. Nor­maa­listi tut­kinta kestää noin 1-2 viik­koa, mutta toisen puo­li­soista ol­lessa ul­ko­maa­lai­nen, tut­kin­taan voi kulua jopa 5 viik­koa. Muista siis varata avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nalle riit­tä­västi aikaa!

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nassa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto tar­kis­taa puo­li­soi­den tiedot läh­tö­koh­tai­sesti väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä. Sieltä saa­daan tieto muun muassa puo­li­soi­den si­vii­li­sää­dystä.

Mikäli ul­ko­maa­lai­sen puo­li­sosi tie­toja ei ole väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mässä, tulee hänen hank­kia asuin- tai kan­sa­lai­suus­val­tios­taan eril­li­nen to­dis­tus si­vii­li­sää­dys­tään. Tar­vit­taessa to­dis­tus on myös kään­net­tävä ja lail­lis­tet­tava.

Lail­lis­ta­mi­sella var­mis­te­taan, että kyse on oi­keasta, vi­ral­li­sesta asia­kir­jasta. Lail­lis­ta­mi­nen voi tar­koit­taa esi­mer­kiksi asia­kir­jan lei­maa­mista.

Lue lisää: Mitä avio-oikeus tar­koit­taa?

Esi­merkki 1: Ira­ki­lai­nen puo­liso

Esi­mer­kiksi Ira­kista tu­le­van puo­li­son on han­kit­tava ko­ti­maas­taan si­vii­li­sää­ty­to­dis­tus, joka on myös kään­net­tävä ja lail­lis­tet­tava.

Esi­merkki 2: Puo­liso EU-maasta

Mikäli ul­ko­maa­lai­nen puo­liso tulee EU-maasta, esi­mer­kiksi Vi­rosta, si­vii­li­sää­ty­to­dis­tusta ei sen sijaan tar­vitse lail­lis­taa, sillä se on pätevä muussa EU-maassa sel­lai­se­naan.

Mikäli to­dis­tus ei ole val­miiksi suo­meksi, ruot­siksi tai englan­niksi, tar­vi­taan li­säksi niin sa­nottu va­kio­lo­make, EU:n jä­sen­maan vi­ral­li­sen kään­tä­jän tekemä kään­nös tai Suo­messa auk­to­ri­soi­dun kään­tä­jän te­ke­män kään­nös.

Esi­merkki 3: Kum­mal­la­kaan ei Suomen kan­sa­lai­suutta tai he eivät asu va­ki­nai­sesti Suo­messa

Jos kum­pi­kaan teistä ei ole Suomen kan­sa­lai­nen tai asu va­ki­tui­sesti Suo­messa tulee si­vii­li­sää­ty­to­dis­tus­ten li­säksi Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon toi­mit­taa myös to­dis­tus siitä, että teillä on ko­ti­maanne lain mukaan oikeus avioi­tua Suo­messa.

Tehty avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta on voi­massa 4 kuu­kautta. Sen on oltava voi­massa avioi­tu­mis­het­kellä.

Lue lisää: Avio­ehto ul­ko­maa­lai­sen kanssa

Avio­liit­toon vih­ki­mi­nen

Kun avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta on suo­ri­tettu, avio­liitto voi­daan solmia. Vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu aina samoin, riip­pu­matta onko puo­liso ul­ko­maa­lai­nen vai suo­ma­lai­nen. Vih­ki­mi­nen suo­ri­te­taan joko Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton tai seu­ra­kun­nan papin toi­mesta.

Useim­mi­ten vih­ki­mi­nen suo­ri­te­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa puo­li­son ol­lessa ul­ko­maa­lai­nen, jol­loin ky­seessä on nk. si­vii­li­vih­ki­mi­nen. Kirk­ko­vih­ki­mi­nen on mah­dol­lista sil­loin, kun ul­ko­mai­nen puo­liso on kuuluu ul­ko­mailla toi­mi­vaan kris­til­li­seen kirk­ko­kun­taan.

Mikäli kirk­ko­häät ovat teille tärkeä asia, mutta ul­ko­maa­lai­nen puo­li­sosi ei kuulu kris­til­li­seen kirk­ko­kun­taan, voi pappi kui­ten­kin toi­mit­taa avio­lii­ton siu­naa­mi­sen. Tätä ennen var­si­nai­nen vih­ki­mi­nen tulee suo­rit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa.

Lue lisää: Nai­mi­siin ul­ko­mailla – mitä pitää tietää?

Ul­ko­mai­sen puo­li­son on haet­tava EU-re­kis­te­röin­tiä tai oles­ke­lu­lu­paa

Riip­puen siitä, tu­leeko puo­li­sosi EU- tai ETA-maasta tai näiden ul­ko­puo­lelta, on hä­nelle haet­tava EU-re­kis­te­röin­tiä tai oles­ke­lu­lu­paa, mikäli aiotte jäädä asu­maan Suo­meen.

Vii­su­milla tai EU- tai ETA-maan kan­sa­lai­suu­den pe­rus­teella Suo­messa on mah­dol­lista oles­kella alle 3 kuu­kautta ilman eril­listä lupaa.

⚠️ Avio­lii­ton pe­rus­teella ei sen sijaan myön­netä Suomen kan­sa­lai­suutta.

EU-re­kis­te­röinti EU- tai ETA-maan kan­sa­lai­selle

EU- tai ETA-maasta tu­le­van avio­puo­li­son ei tar­vitse hakea erik­seen oles­ke­lu­lu­paa Suo­meen. Hänen täytyy kui­ten­kin hakea EU-re­kis­te­röin­tiä, kun Suo­messa oles­kelu kestää kau­em­paan kuin 3 kuu­kautta.

Re­kis­te­röin­tiä varten puo­li­sosi tar­vit­see voi­massa olevan hen­ki­lö­kor­tin tai passin. EU-rek­si­te­röin­tiä hae­taan Maa­han­muut­to­vi­ras­tolta Enter Fin­land -pal­ve­lun kautta.

Ko­ti­kun­nan ja py­sy­vän osoit­teen saa­mi­seksi Suo­messa tulee tätä li­säksi hakea erik­seen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta. Maa­han­muut­to­vi­rasto ei myönnä py­sy­viä osoit­teita.

Esi­mer­kiksi Vi­rosta tu­le­van avio­puo­li­son on haet­tava EU-re­kis­te­röin­tiä.

Oles­ke­lu­lu­van ha­ke­mi­nen EU- tai ETA-maan ul­ko­puo­lelta tu­le­valle

Jos ha­luatte yh­dessä avio­puo­li­sosi kanssa asua Suo­messa, ja avio­puo­liso tulee EU- ja ETA-maiden ul­ko­puo­lelta, on puo­li­son haet­tava oles­ke­lu­lu­paa.

Oles­ke­lu­lu­paa hae­taan tässä ti­lan­teessa per­he­si­teen pe­rus­teella. Oles­ke­lu­lu­van ha­ke­mi­nen per­he­si­teen pe­rus­teella edel­lyt­tää, että toinen avio­puo­li­soista on joko Suomen kan­sa­lai­nen tai asuu py­sy­västi oles­ke­lu­lu­valla Suo­messa.

Per­he­si­teen pe­rus­teella oles­ke­lu­lu­paa voivat avio­puo­li­son li­säksi hakea myös muut ydin­per­heen jä­se­net.

Oles­ke­lu­lu­paa hae­taan Maa­han­muut­to­vi­ras­tolta Enter Fin­land -pal­ve­lun kautta.

Avio­lii­ton sol­mi­mi­nen ei kui­ten­kaan au­to­maat­ti­sesti tar­koita sitä, että ul­ko­maa­lai­selle puo­li­solle myön­net­täi­siin oles­ke­lu­lupa Suo­meen.

Esi­mer­kiksi vuonna 2018 jopa nel­jän­nes suo­ma­lai­sen naisen kanssa avioi­tu­neista ira­ki­lais­mie­histä ei saanut oles­ke­lu­lu­paa (Yle, 2018). Vuonna 2021 kai­kista avio­lii­ton pe­rus­teella hae­tuista en­sim­mäi­sistä oles­ke­lu­lu­lu­vista hy­väk­syt­tiin noin 90 pro­sent­tia (Maa­han­muut­to­vi­rasto 2021).

Syynä oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­sen hyl­kää­mi­selle voi olla esi­mer­kiksi se, että avio­lii­ton sol­mi­mi­sen syynä pi­de­tään oles­ke­lu­lu­van saa­mista.

Edel­lyt­tääkö oles­kelu Suo­messa tiet­tyä tu­lo­ta­soa?

Usein Suo­messa oles­ke­lun yhtenä edel­ly­tyk­senä on riit­tä­vän tur­vattu toi­meen­tulo. Ul­ko­mailta tu­le­valta avio­puo­li­solta ei kui­ten­kaan edel­ly­tetä tiet­tyä tu­lo­ta­soa tai va­ral­li­suutta, kun hänen puo­li­sonsa on Suomen kan­sa­lai­nen.

Mikäli kum­pi­kaan teistä ei ole Suomen kan­sa­lai­nen, oles­ke­lu­lu­van myön­tä­mi­nen per­he­si­tei­den pe­rus­teella sen sijaan edel­lyt­tää tur­vat­tua toi­meen­tu­loa Suo­messa. Kahden ai­kui­sen ta­lou­den vuo­si­tu­lo­jen on täl­löin oltava vä­hin­tään 20 400 euroa.

Toi­meen­tu­loe­del­ly­tyk­sestä voi­daan poi­keta vain poik­keus­ta­pauk­sissa.

💍 Olet­teko kes­kus­tel­leet avio­eh­dosta?

Avio­ehto auttaa mää­rit­te­le­mään, kuinka oma ja yh­tei­nen omai­suu­tenne jae­taan, kun avio­liitto päät­tyy – kuo­le­maan tai avio­eroon.

Aa­tok­sessa saatte laa­dit­tua toi­vei­denne mu­kai­sen avio­eh­don heti jopa 10 mi­nuu­tissa.

Ko­keile alta il­mai­seksi!

Läh­teet

Maa­han­muut­to­vi­rasto (2021) Maa­han­muu­ton tun­nus­lu­vut, s. 11.
Ti­las­to­kes­kus (2023) Sol­mi­tut avio­lii­tot.
Yle (2018) Ul­ko­maa­lai­nen avio­mies saa Suo­mesta oles­ke­lu­lu­van har­vem­min kuin ul­ko­maa­lai­nen avio­vaimo.