Nai­mi­siin ul­ko­maa­lai­sen kanssa

Mr & Mrs -kyltit lahjapöydällä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
4.7.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Oletko me­nos­sa nai­mi­siin ul­ko­maa­lai­sen kanssa Suo­mes­sa ja pohdit, mitä käy­tän­nön jär­jes­te­lyi­tä avioi­tu­mi­nen ja puo­li­son oles­ke­lulu­van saa­mi­nen edel­lyt­tä­vät?

Vuonna 2021 Suo­mes­sa sol­mit­tiin hieman yli 2 000 kan­sain­vä­lis­tä avio­liit­toa Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvan Suomen kan­sa­lai­sen ja ul­ko­maan kan­sa­lai­sen vä­lil­lä.

Useim­mi­ten Suomen kan­sa­lai­nen avioi­tui Ve­nä­jän, Viron, Irakin tai So­ma­lian kan­sa­lai­sen kanssa.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa ker­rom­me vas­tauk­set miel­tä­si as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin. 

Mitä avio­lii­ton sol­mimi­nen ul­ko­maa­lai­sen kanssa edel­lyt­tää?

Avio­lii­ton sol­mimi­sen edel­ly­tyk­set ul­ko­maa­lai­sen kanssa avioi­dut­taes­sa ovat samat kuin kan­ta­suo­ma­lais­ten­kin vä­li­ses­sä avio­lii­tos­sa.

Esi­mer­kik­si avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­taan voi kui­ten­kin kulua huo­mat­ta­vas­ti pi­dem­pi aika ja ul­ko­maa­lai­nen puo­li­so voi joutua hank­ki­maan eri­lai­sia to­dis­tuk­sia ko­ti­maas­taan.

Li­säk­si ul­ko­maa­lai­sel­le EU- ja ETA-maiden ul­ko­puo­lel­ta tu­le­val­le puo­li­sol­le on haet­ta­va oles­ke­lulu­pa, mikäli avio­pa­ri aikoo aset­tua Suo­meen asu­maan.

Avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­mi­nen

Ennen avio­lii­ton sol­mimis­ta on aina suo­ri­tet­ta­va avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta. Tut­kin­nal­la var­mis­te­taan, että avio­lii­tol­le ei ole avio­liit­to­lain (13.6.1929/234) 2 luvun tar­koit­ta­mia es­tei­tä. 

Es­tei­tä avio­lii­ton sol­mimi­sel­le ovat:

  • alai­käi­syys
  • tietty su­ku­lais­suh­de
  • voi­mas­sa oleva avio­liit­to

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­taa hae­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta. Nor­maa­lis­ti tut­kin­ta kestää noin 1-2 viik­koa, mutta toisen puo­li­sois­ta ol­les­sa ul­ko­maa­lai­nen, tut­kin­taan voi kulua jopa 5 viik­koa. Muista siis varata avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nal­le riit­tä­väs­ti aikaa!

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nas­sa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to tar­kis­taa puo­li­soi­den tiedot läh­tö­koh­tai­ses­ti väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä. Sieltä saa­daan tieto muun muassa puo­li­soi­den si­vii­li­sää­dys­tä.

Mikäli ul­ko­maa­lai­sen puo­li­so­si tie­to­ja ei ole väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä, tulee hänen hank­kia asuin- tai kan­sa­lai­suus­val­tios­taan eril­li­nen to­dis­tus si­vii­li­sää­dys­tään. Tar­vit­taes­sa to­dis­tus on myös kään­net­tä­vä ja lail­lis­tet­ta­va.

Lail­lis­ta­mi­sel­la var­mis­te­taan, että kyse on oi­keas­ta, vi­ral­li­ses­ta asia­kir­jas­ta. Lail­lis­ta­mi­nen voi tar­koit­taa esi­mer­kik­si asia­kir­jan lei­maa­mis­ta.

Lue lisää: Mitä avio-oikeus tar­koit­taa?

Esi­merk­ki 1: Ira­ki­lai­nen puo­li­so

Esi­mer­kik­si Ira­kis­ta tu­le­van puo­li­son on han­kit­ta­va ko­ti­maas­taan si­vii­li­sää­ty­to­dis­tus, joka on myös kään­net­tä­vä ja lail­lis­tet­ta­va.

Esi­merk­ki 2: Puo­li­so EU-maasta

Mikäli ul­ko­maa­lai­nen puo­li­so tulee EU-maasta, esi­mer­kik­si Vi­ros­ta, si­vii­li­sää­ty­to­dis­tus­ta ei sen sijaan tar­vit­se lail­lis­taa, sillä se on pätevä muussa EU-maassa sel­lai­se­naan.

Mikäli to­dis­tus ei ole val­miik­si suo­mek­si, ruot­sik­si tai englan­nik­si, tar­vi­taan li­säk­si niin sa­not­tu va­kio­lo­ma­ke, EU:n jä­sen­maan vi­ral­li­sen kään­tä­jän tekemä kään­nös tai Suo­mes­sa auk­to­ri­soi­dun kään­tä­jän te­ke­män kään­nös.

Esi­merk­ki 3: Kum­mal­la­kaan ei Suomen kan­sa­lai­suut­ta tai he eivät asu va­ki­nai­ses­ti Suo­mes­sa

Jos kum­pi­kaan teistä ei ole Suomen kan­sa­lai­nen tai asu va­ki­tui­ses­ti Suo­mes­sa tulee si­vii­li­sää­ty­to­dis­tus­ten li­säk­si Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon toi­mit­taa myös to­dis­tus siitä, että teillä on ko­ti­maan­ne lain mukaan oikeus avioi­tua Suo­mes­sa. 

Tehty avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta on voi­mas­sa 4 kuu­kaut­ta. Sen on oltava voi­mas­sa avioi­tu­mis­het­kel­lä.

Lue lisää: Avio­eh­to ul­ko­maa­lai­sen kanssa

Avio­liit­toon vih­ki­mi­nen

Kun avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta on suo­ri­tet­tu, avio­liit­to voi­daan solmia. Vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu aina samoin, riip­pu­mat­ta onko puo­li­so ul­ko­maa­lai­nen vai suo­ma­lai­nen. Vih­ki­mi­nen suo­ri­te­taan joko Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton tai seu­ra­kun­nan papin toi­mes­ta.

Useim­mi­ten vih­ki­mi­nen suo­ri­te­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa puo­li­son ol­les­sa ul­ko­maa­lai­nen, jol­loin ky­sees­sä on nk. si­vii­li­vih­ki­mi­nen. Kirk­ko­vih­ki­mi­nen on mah­dol­lis­ta sil­loin, kun ul­ko­mai­nen puo­li­so on kuuluu ul­ko­mail­la toi­mi­vaan kris­til­li­seen kirk­ko­kun­taan.

Mikäli kirk­ko­häät ovat teille tärkeä asia, mutta ul­ko­maa­lai­nen puo­li­so­si ei kuulu kris­til­li­seen kirk­ko­kun­taan, voi pappi kui­ten­kin toi­mit­taa avio­lii­ton siu­naa­mi­sen. Tätä ennen var­si­nai­nen vih­ki­mi­nen tulee suo­rit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa.

Lue lisää: Nai­mi­siin ul­ko­mail­la – mitä pitää tietää?

Ul­ko­mai­sen puo­li­son on haet­ta­va EU-re­kis­te­röin­tiä tai oles­ke­lulu­paa

Riip­puen siitä, tu­lee­ko puo­li­so­si EU- tai ETA-maasta tai näiden ul­ko­puo­lel­ta, on hä­nel­le haet­ta­va EU-re­kis­te­röin­tiä tai oles­ke­lulu­paa, mikäli aiotte jäädä asu­maan Suo­meen.

Vii­su­mil­la tai EU- tai ETA-maan kan­sa­lai­suu­den pe­rus­teel­la Suo­mes­sa on mah­dol­lis­ta oles­kel­la alle 3 kuu­kaut­ta ilman eril­lis­tä lupaa.

⚠️ Avio­lii­ton pe­rus­teel­la ei sen sijaan myön­ne­tä Suomen kan­sa­lai­suut­ta.

EU-re­kis­te­röin­ti EU- tai ETA-maan kan­sa­lai­sel­le

EU- tai ETA-maasta tu­le­van avio­puo­li­son ei tar­vit­se hakea erik­seen oles­ke­lulu­paa Suo­meen. Hänen täytyy kui­ten­kin hakea EU-re­kis­te­röin­tiä, kun Suo­mes­sa oles­ke­lu kestää kau­em­paan kuin 3 kuu­kaut­ta.

Re­kis­te­röin­tiä varten puo­li­so­si tar­vit­see voi­mas­sa olevan hen­ki­lö­kor­tin tai passin. EU-rek­si­te­röin­tiä hae­taan Maa­han­muut­to­vi­ras­tol­ta Enter Fin­land -pal­ve­lun kautta.

Ko­ti­kun­nan ja py­sy­vän osoit­teen saa­mi­sek­si Suo­mes­sa tulee tätä li­säk­si hakea erik­seen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta. Maa­han­muut­to­vi­ras­to ei myönnä py­sy­viä osoit­tei­ta.

Esi­mer­kik­si Vi­ros­ta tu­le­van avio­puo­li­son on haet­ta­va EU-re­kis­te­röin­tiä.

Oles­ke­lulu­van ha­ke­mi­nen EU- tai ETA-maan ul­ko­puo­lel­ta tu­le­val­le

Jos ha­luat­te yh­des­sä avio­puo­li­so­si kanssa asua Suo­mes­sa, ja avio­puo­li­so tulee EU- ja ETA-maiden ul­ko­puo­lel­ta, on puo­li­son haet­ta­va oles­ke­lulu­paa.

Oles­ke­lulu­paa hae­taan tässä ti­lan­tees­sa per­he­si­teen pe­rus­teel­la. Oles­ke­lulu­van ha­ke­mi­nen per­he­si­teen pe­rus­teel­la edel­lyt­tää, että toinen avio­puo­li­sois­ta on joko Suomen kan­sa­lai­nen tai asuu py­sy­väs­ti oles­ke­lulu­val­la Suo­mes­sa.

Per­he­si­teen pe­rus­teel­la oles­ke­lulu­paa voivat avio­puo­li­son li­säk­si hakea myös muut ydin­per­heen jä­se­net. 

Oles­ke­lulu­paa hae­taan Maa­han­muut­to­vi­ras­tol­ta Enter Fin­land -pal­ve­lun kautta.

Avio­lii­ton sol­mimi­nen ei kui­ten­kaan au­to­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta sitä, että ul­ko­maa­lai­sel­le puo­li­sol­le myön­net­täi­siin oles­ke­lulu­pa Suo­meen.

Esi­mer­kik­si vuonna 2018 jopa nel­jän­nes suo­ma­lai­sen naisen kanssa avioi­tu­neis­ta ira­ki­lais­mie­his­tä ei saanut oles­ke­lulu­paa (Yle, 2018). Vuonna 2021 kai­kis­ta avio­lii­ton pe­rus­teel­la hae­tuis­ta en­sim­mäi­sis­tä oles­ke­lulu­lu­vis­ta hy­väk­syt­tiin noin 90 pro­sent­tia (Maa­han­muut­to­vi­ras­to 2021). 

Syynä oles­ke­lulu­pa­ha­ke­muk­sen hyl­kää­mi­sel­le voi olla esi­mer­kik­si se, että avio­lii­ton sol­mimi­sen syynä pi­de­tään oles­ke­lulu­van saa­mis­ta. 

Edel­lyt­tää­kö oles­ke­lu Suo­mes­sa tiet­tyä tu­lo­ta­soa?

Usein Suo­mes­sa oles­ke­lun yhtenä edel­ly­tyk­se­nä on riit­tä­vän tur­vat­tu toi­meen­tu­lo. Ul­ko­mail­ta tu­le­val­ta avio­puo­li­sol­ta ei kui­ten­kaan edel­ly­te­tä tiet­tyä tu­lo­ta­soa tai va­ral­li­suut­ta, kun hänen puo­li­son­sa on Suomen kan­sa­lai­nen. 

Mikäli kum­pi­kaan teistä ei ole Suomen kan­sa­lai­nen, oles­ke­lulu­van myön­tä­mi­nen per­he­si­tei­den pe­rus­teel­la sen sijaan edel­lyt­tää tur­vat­tua toi­meen­tu­loa Suo­mes­sa. Kahden ai­kui­sen ta­lou­den vuo­si­tu­lo­jen on täl­löin oltava vä­hin­tään 20 400 euroa.

Toi­meen­tu­loe­del­ly­tyk­ses­tä voi­daan poi­ke­ta vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa.

💍 Olet­te­ko kes­kus­tel­leet avio­eh­dos­ta?

Avio­eh­to auttaa mää­rit­te­le­mään, kuinka oma ja yh­tei­nen omai­suu­ten­ne jae­taan, kun avio­liit­to päät­tyy – kuo­le­maan tai avio­eroon.

Aa­tok­ses­sa saatte laa­dit­tua toi­vei­den­ne mu­kai­sen avio­eh­don heti jopa 10 mi­nuu­tis­sa. Avio­eh­to maksaa vain 89 euroa.

Ko­kei­le alta il­mai­sek­si!

Läh­teet

Maa­han­muut­to­vi­ras­to (2021) Maa­han­muu­ton tun­nus­lu­vut, s. 11.
Ti­las­to­kes­kus (2023) Sol­mi­tut avio­lii­tot.
Yle (2018) Ul­ko­maa­lai­nen avio­mies saa Suo­mes­ta oles­ke­lulu­van har­vem­min kuin ul­ko­maa­lai­nen avio­vai­mo.