Avio­ehto, tes­ta­mentti vai mo­lem­mat?

Post-it-lappujen kirjoittaminen
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
5.8.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Sekä avio­eh­dolla että tes­ta­men­tilla voi­daan vai­kut­taa puo­li­son jää­mis­tön ja­kau­tu­mi­seen tämän kuo­le­man jäl­keen. Kumpi asia­kirja kan­nat­taa tehdä?

Mo­nella puo­li­soista saat­taa olla hen­ki­va­kuu­tus, mutta harva on tehnyt tes­ta­men­tin tai avio­eh­don. Pa­ris­kun­nat ta­val­li­sesti miet­ti­vät avio­eh­don ja tes­ta­men­tin vä­liltä, sekä kuinka asia­kir­jat vai­kut­ta­vat toi­siinsa.

Onko tes­ta­mentti vah­vempi kuin avio­ehto?

Aa­tok­sen ju­risti Tatu Mäen­pää kertoo, mitkä ovat asia­kir­jo­jen erot, ja miksi puo­li­soi­den olisi kan­nat­ta­vaa tehdä mo­lem­mat asia­kir­jat.

Ilman avio­eh­toa puo­li­soilla oikeus tois­tensa omai­suu­teen

Avio­lii­tossa mo­lem­milla puo­li­soilla on läh­tö­koh­tai­sesti avio-oikeus tois­tensa omai­suu­teen. Tämä tar­koit­taa sitä, että avio­lii­ton pur­kau­tuessa –  eli sil­loin, kun toinen puo­li­soista kuolee tai avio­liitto päät­tyy avio­eroon – puo­li­soi­den omai­suu­den säästö jae­taan tasan mo­lem­pien puo­li­soi­den kesken.

Omai­suu­den sääs­töllä vii­ta­taan puo­li­soi­den va­ral­li­suu­teen, josta on vä­hen­netty velat. Pro­ses­sia, jossa puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus sel­vi­te­tään ja ta­sa­taan puo­li­soi­den kesken taas kut­su­taan osi­tuk­seksi.

Osi­tuk­sen seu­rauk­sena se puo­li­soista, jolla on vä­hem­män va­ral­li­suutta, on oi­keu­tettu saa­maan toi­selta puo­li­solta ta­sin­koa.

Lue lisää: Näin otat avio­eh­don pu­heeksi kump­pa­nin kanssa

Ilman tes­ta­ment­tia leski ei saa pe­rin­töä

Kun puo­liso kuolee, suo­ri­te­taan en­siksi nor­maa­listi omai­suu­den jako eli ositus. Vasta tämän jäl­keen on pe­rin­nön­jaon vuoro.

Leski on siis oi­keu­tettu ta­sin­koon, mikäli hän oli puo­li­soista vä­hä­va­rai­sempi. Leski ei kui­ten­kaan ole vel­vol­li­nen mak­sa­maan ta­sin­koa edes­men­neen puo­li­sonsa pe­ril­li­sille, vaikka hä­nellä olisi ollut puo­li­so­aan enem­män omai­suutta. Tätä kut­su­taan lesken ta­sin­kopri­vi­le­giksi.

Pe­rin­nön­jako suo­ri­te­taan osi­tuk­sen jäl­keen.  Pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sessä en­sim­mäi­senä ovat vai­na­jan rin­ta­pe­ril­li­set eli suo­raan ale­ne­vassa pol­vessa olevat jäl­ke­läi­set. Mikäli rin­ta­pe­ril­li­siä ei ole, perii leski koko vai­na­jan jää­mis­tön.

Sii­nä­kin ta­pauk­sessa, että rin­ta­pe­ril­li­siä on, on les­kellä kui­ten­kin aina oikeus pitää ja­ka­mat­to­mana hal­lin­nas­saan puo­li­soi­den yh­teistä kotia sekä siellä olevaa ta­van­omaista asun­toir­tai­mis­toa.

Lue lisää: Vai­kut­taako avio­ehto les­ke­ne­läk­kee­seen?

Tes­ta­men­tilla ja avio­eh­dolla voi­daan vai­kut­taa vai­na­jan omai­suu­den­ja­koon

Mikäli haluat, että omai­suu­tesi jae­taan kuo­le­masi jäl­keen muulla tavoin, kuin yllä olevan pää­sään­nön mukaan, voit vai­kut­taa siihen laa­ti­malla:

  • tes­ta­men­tin
  • avio­eh­don
  • tes­ta­men­tin ja avio­eh­don

Avio­eh­toa ei voi kui­ten­kaan tehdä yksin, vaan se vaatii aina mo­lem­pien puo­li­soi­den suos­tu­muk­sen. Yleis­tes­ta­men­tin voi tehdä yksin ja kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin yh­dessä puo­li­son kanssa.

Avio­eh­dolla osa tai koko omai­suus avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle

Avio­eh­dolla eli avio­eh­to­so­pi­muk­sella puo­li­sot voivat mää­rätä, että avio-oi­keutta ei ole sel­lai­seen omai­suu­teen, joka jom­malla kum­malla heistä on tai jonka hän myö­hem­min saa. Avio­ehto voi koskea puo­li­soi­den koko omai­suutta tai osia siitä.

Puo­li­sot voivat myös päät­tää, että jokin avio-oi­keu­den ul­ko­puo­li­nen omai­suuserä tulee avio-oi­keu­den pii­riin. Täl­lai­nen ti­lanne voi olla esi­mer­kiksi sil­loin, kun toinen puo­li­soista on saanut pe­rin­nön tai lahjan, jonka antaja on mää­rän­nyt, ettei toi­sella puo­li­solla ole siihen oi­keutta.

Avio­eh­dolla voit siis pois­taa puo­li­sosi oi­keu­den koko omai­suu­teesi tai sen osaan. Et sen sijaan voi mää­rätä omai­suu­des­tasi puo­li­sosi eduksi.

Tes­ta­men­tilla voi päät­tää omai­suu­den jaosta

Oikeus tehdä tes­ta­mentti on jo­kai­sella yli 18-vuo­ti­aalla. Tes­ta­men­tilla voit yk­si­puo­li­sesti mää­rätä omai­suu­tesi jaosta kuo­le­masi jäl­keen: voit ra­joit­taa pe­ril­li­sen oi­keutta pe­rin­töön tai mää­rätä pe­rin­töä hen­ki­lölle, joka siihen ei nor­maa­lin pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan olisi oi­keu­tettu.

Avio­puo­li­sot voivat ha­lu­tes­saan tehdä myös kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin, jossa he yh­dessä mää­rää­vät omai­suu­des­taan tois­tensa eduksi.

Muista kui­ten­kin, että rin­ta­pe­ril­li­sillä on tes­ta­men­tista riip­pu­matta oikeus vaatia la­kio­saa, jonka suu­ruus on puolet siitä, mihin he oli­si­vat oi­keu­tet­tuja la­ki­mää­räi­sen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan.

⚠️ Säi­lytä tes­ta­mentti pai­kassa, josta pe­ril­li­set sen löy­tä­vät. Jos tes­ta­ment­tia ei löydy, voi­daan se katsoa pe­ruu­te­tuksi.

Kumpi pätee avio­ehto vai tes­ta­mentti – voiko avio­eh­don kumota tes­ta­men­tilla?

Omai­suu­den ositus suo­ri­te­taan aina ennen pe­rin­nön­ja­koa. Avio­eh­toa so­vel­le­taan ensin omai­suu­den ja­ka­mi­seen, ja vasta tämän jäl­keen suo­ri­te­taan pe­rin­nön­jako tes­ta­men­tin – tai jos tes­ta­ment­tia ei ole, la­ki­mää­räi­sen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen – mu­kai­sesti.

Koska avio­ehto on mää­rä­muo­toi­nen so­pi­mus, jonka puo­li­sot voivat tehdä vain yh­dessä, ei tes­ta­men­tilla voida muut­taa avio­eh­toa. Tes­ta­men­tin mää­räyk­set, joilla py­ri­tään esi­mer­kiksi ku­moa­maan avio­ehto tai siir­tä­mään avio-oi­keu­den pii­riin kuu­lu­vaa va­ral­li­suutta sen ul­ko­puo­lelle, ovat pä­te­mät­tö­miä.

Vaikka sekä avio­eh­don että tes­ta­men­tin ole­mas­saolo voivat to­sia­sial­li­sesti vai­kut­taa vai­na­jan jää­mis­tön jakoon, on niillä läh­tö­koh­tai­sesti omat, eri­lai­set tar­koi­tuk­sensa.

Avio­eh­don tar­koi­tuk­sena on vai­kut­taa omai­suu­den osi­tuk­seen puo­li­soi­den vä­li­sessä suh­teessa avio­lii­ton pur­kau­tuessa. Avio­eh­dolla so­vi­taan siis vain avio-oi­keu­den laa­juu­desta, eikä sillä voida vai­kut­taa lesken pe­rin­tö­oi­keu­teen.

Tes­ta­mentti taas vai­kut­taa vain tes­ta­men­tin­te­ki­jän kuol­lessa, ja sillä voi­daan mää­rätä laa­jem­min vai­na­jan omai­suu­desta ja pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sestä.

💡 Tie­sitkö, että naiset laa­ti­vat tes­ta­men­tin ylei­sim­min kuin miehet? Noin 27% yli 35-vuo­tiailla suo­ma­lais­nai­silla on tes­ta­mentti laa­dit­tuna, kun mies­ten vas­taava luku on vain 18%. Lue lisää poh­jois­mai­sesta tut­ki­muk­sesta tes­ta­ment­tiin liit­tyen.

Näin päätät, tar­vit­setko avio­eh­don, tes­ta­men­tin vai mo­lem­mat asia­kir­jat

Leski voi siis saada va­ral­li­suutta sekä osi­tuk­sen että tes­ta­men­tin pe­rus­teella. Se, kan­nat­taako sinun laatia avio­ehto, tes­ta­mentti, mo­lem­mat tai ei kum­paa­kaan, riip­puu lo­pulta siitä, miten itse haluat va­ral­li­suu­tesi ja­kau­tu­van.

Jos olet tyy­ty­väi­nen la­ki­mää­räi­seen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­seen, ja haluat omai­suu­tesi sinun ja puo­li­sosi vä­lillä ja­kau­tu­van tasan myös avio­eron ta­pah­tuessa, ei avio­eh­toa eikä tes­ta­ment­tia ole pakko laatia.

Tes­ta­mentti on jär­kevä vaih­toehto esi­mer­kiksi, mikäli haluat jättää les­kelle tiet­tyä omai­suutta tai muuten tur­vata lesken asemaa, sil­loin kun les­kellä ei muuten olisi pe­rin­tö­oi­keutta.

Avio­ehto ja tes­ta­mentti yh­dessä ovat paras vaih­toehto esi­mer­kiksi siinä ti­lan­teessa, että haluat jonkin ir­tai­men esi­neen tai kiin­teis­tön – esi­mer­kiksi ke­sä­mö­kin – säi­ly­vän oman sukusi omis­tuk­sessa. Avio­ehto suojaa omai­suutta sekä avio­erossa että kuo­le­massa. Tes­ta­men­tilla taas voit var­mis­taa että, omai­suus säilyy omassa su­vus­sasi, vaikka si­nulla ei olisi lapsia.

Eh­dol­li­nen avio­ehto ja ve­ro­suun­nit­telu

Avio­ehto voi­daan tehdä myös eh­dol­li­sena siten, että se so­vel­tuu vain avio­erossa. Eh­dol­li­nen avio­ehto on jär­kevä vaih­toehto eri­tyi­sesti sil­loin, kun puo­li­soilla ei ole lapsia ja he ha­lua­vat lo­pulta periä toi­sensa.

Sillä saako leski puo­li­sonsa jäl­keen ta­sin­koa vai pe­rin­töä on ni­mit­täin ve­ro­tuk­sen kan­nalta huo­mat­tava ero: ta­sin­gosta ei läh­tö­koh­tai­sesti mak­seta veroa, kun taas pe­rintö on pe­rin­tö­ve­ron alaista.

Lue lisää: avio­ehto ja pe­rintö

Esi­merkki: pe­rin­tö­ve­rot, kun avio­puo­li­soilla ei ole lapsia

Ote­taan esi­mer­kiksi avio­puo­li­sot, joilla ei ole lapsia. Puo­li­sot ovat saat­ta­neet laatia koko avio-omai­suu­den kat­ta­van avio­eh­don avio­eron va­ralta, mutta ha­lun­neet mää­rätä kes­ki­näi­sellä tes­ta­men­tilla, että puo­liso perii kaiken toisen puo­li­son kuol­lessa.

Kun toinen puo­li­soista kuolee, osi­tet­ta­vaa ei avio­eh­don takia ole. Sen sijaan leski saa koko vai­na­jan jää­mis­tön tes­ta­men­tin pe­rus­teella. Sa­malla hän joutuu mak­sa­maan koko pe­rit­tä­västä omai­suu­desta pe­rin­tö­ve­ron.

Mikäli leski olisi ollut oi­keu­tettu osi­tuk­sessa ta­sin­koon, olisi pe­rin­tö­vero ollut pie­nempi, sillä osa pe­rit­tä­västä omai­suu­desta olisi kuu­lu­nut les­kelle jo osi­tuk­sen pe­rus­teella. Tässä ta­pauk­sessa eh­dol­li­sella avio­eh­dolla ol­tai­siin voitu tur­vata puo­li­soi­den omai­suus avio­eron va­ralta, mutta mi­ni­moitu pe­rin­tö­vero puo­li­son kuo­le­man va­ralta.

Tes­ta­men­tin ja avio­eh­don kes­kei­sim­mät erot

Poh­ditko tes­ta­men­tin ja avio­eh­don vä­lillä? Lis­ta­simme tau­luk­koon kes­kei­sim­mät erot tes­ta­men­tin ja avio­eh­don vä­lillä.

💡 Muista kui­ten­kin, että voitte laatia avio­eh­don mo­nella eri ta­valla.

 Avio­ehtoTes­ta­menttiIlman avio­eh­toa ja tes­ta­ment­tia
Voi vai­kut­taa pe­rin­nön­ja­koon
Mah­dol­li­suus päät­tää, mikä omai­suus avio-oi­keu­den alaista
Voit mää­rätä tiet­tyä omai­suut­tasi puo­li­sosi pe­rit­tä­väksi
Suojaa omai­suutta avio­erossa

Lue lisää: min­kä­lai­sia myyt­tejä avio­eh­to­so­pi­muk­seen liit­tyy

Tes­ta­mentti ja avio­ehto samaan hin­taan

Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu auttaa kar­toit­ta­maan toi­vei­tanne ja vaa­ti­muk­sianne, joiden poh­jalta pal­velu laatii teille yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän asia­kir­jan.

Et tar­vitse käyn­tiä ju­ris­tin luona, vaan voit tehdä avio­eh­don ja tes­ta­men­tin ko­ti­soh­valta tai ke­sä­mö­kiltä käsin. Pal­velu ohjaa sinua va­lit­se­maan si­nulle tär­keät ehdot ja laatii ha­lua­masi asia­kir­jan hel­posti.

Saat val­miin asia­kir­jan laa­dit­tua noin 15 mi­nuu­tissa ja tal­len­net­tua omalle lait­teel­lesi. Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu on hinta-laatu -suh­teel­taan kil­pai­lu­ky­kyi­nen: tes­ta­men­tin ja avio­eh­don Aa­tok­sessa hin­taan  69 euroa.

Saat pääsyn kaik­kiin Aa­tok­sen la­kia­sia­kir­joi­hin sekä ra­jat­to­masti la­kia­pua. Li­säksi saat asia­kir­jat tu­los­tet­tuina ja kotiin toi­mi­tet­tuina. La­kia­siasi ovat aina ajan­ta­salla Oma Aa­tok­sessa ja voit päi­vit­tää hel­posti asia­kir­jo­jasi sil­loin, kun elä­män­ti­lan­teesi muut­tu­vat.

Hoida elä­mäsi tär­keim­mät la­kia­siat ker­ralla kun­toon.