Avio­eh­to, tes­ta­ment­ti vai mo­lem­mat?

Post-it-lappujen kirjoittaminen
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
5.8.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Sekä avio­eh­dol­la että tes­ta­men­til­la voi­daan vai­kut­taa puo­li­son jää­mis­tön ja­kau­tu­mi­seen tämän kuo­le­man jäl­keen. Kumpi asia­kir­ja kan­nat­taa tehdä?

Mo­nel­la puo­li­sois­ta saat­taa olla hen­ki­va­kuu­tus, mutta harva on tehnyt tes­ta­men­tin tai avio­eh­don. Pa­ris­kun­nat ta­val­li­ses­ti miet­ti­vät avio­eh­don ja tes­ta­men­tin vä­lil­tä, sekä kuinka asia­kir­jat vai­kut­ta­vat toi­siin­sa.

Onko tes­ta­ment­ti vah­vem­pi kuin avio­eh­to?

Aa­tok­sen ju­ris­ti Tatu Mäen­pää kertoo, mitkä ovat asia­kir­jo­jen erot, ja miksi puo­li­soi­den olisi kan­nat­ta­vaa tehdä mo­lem­mat asia­kir­jat.

Ilman avio­eh­toa puo­li­soil­la oikeus tois­ten­sa omai­suu­teen

Avio­lii­tos­sa mo­lem­mil­la puo­li­soil­la on läh­tö­koh­tai­ses­ti avio-oikeus tois­ten­sa omai­suu­teen. Tämä tar­koit­taa sitä, että avio­lii­ton pur­kau­tues­sa –  eli sil­loin, kun toinen puo­li­sois­ta kuolee tai avio­liit­to päät­tyy avio­eroon – puo­li­soi­den omai­suu­den säästö jae­taan tasan mo­lem­pien puo­li­soi­den kesken.

Omai­suu­den sääs­töl­lä vii­tataan puo­li­soi­den va­ral­li­suu­teen, josta on vä­hen­net­ty velat. Pro­ses­sia, jossa puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus sel­vi­te­tään ja ta­sa­taan puo­li­soi­den kesken taas kut­su­taan osi­tuk­sek­si.

Osi­tuk­sen seu­rauk­se­na se puo­li­sois­ta, jolla on vä­hem­män va­ral­li­suut­ta, on oi­keu­tet­tu saa­maan toi­sel­ta puo­li­sol­ta ta­sin­koa.

Lue lisää: Näin otat avio­eh­don pu­heek­si kump­pa­nin kanssa

Ilman tes­ta­ment­tia leski ei saa pe­rin­töä

Kun puo­li­so kuolee, suo­ri­te­taan en­sik­si nor­maa­lis­ti omai­suu­den jako eli ositus. Vasta tämän jäl­keen on pe­rin­nön­jaon vuoro.

Leski on siis oi­keu­tet­tu ta­sin­koon, mikäli hän oli puo­li­sois­ta vä­hä­va­rai­sem­pi. Leski ei kui­ten­kaan ole vel­vol­li­nen mak­sa­maan ta­sin­koa edes­men­neen puo­li­son­sa pe­ril­li­sil­le, vaikka hä­nel­lä olisi ollut puo­li­so­aan enem­män omai­suut­ta. Tätä kut­su­taan lesken ta­sin­kopri­vi­le­gik­si.

Pe­rin­nön­ja­ko suo­ri­te­taan osi­tuk­sen jäl­keen.  Pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­sä en­sim­mäi­se­nä ovat vain­ajan rin­ta­pe­ril­li­set eli suo­raan ale­ne­vas­sa pol­ves­sa olevat jäl­ke­läi­set. Mikäli rin­ta­pe­ril­li­siä ei ole, perii leski koko vain­ajan jää­mis­tön.

Sii­nä­kin ta­pauk­ses­sa, että rin­ta­pe­ril­li­siä on, on les­kel­lä kui­ten­kin aina oikeus pitää ja­ka­mat­to­ma­na hal­lin­nas­saan puo­li­soi­den yh­teis­tä kotia sekä siellä olevaa ta­van­omais­ta asun­toir­tai­mis­toa.

Lue lisää: Vai­kut­taa­ko avio­eh­to les­ke­ne­läk­kee­seen?

Tes­ta­men­til­la ja avio­eh­dol­la voi­daan vai­kut­taa vain­ajan omai­suu­den­ja­koon

Mikäli haluat, että omai­suu­te­si jae­taan kuo­le­ma­si jäl­keen muulla tavoin, kuin yllä olevan pää­sään­nön mukaan, voit vai­kut­taa siihen laa­ti­mal­la:

  • tes­ta­men­tin
  • avio­eh­don
  • tes­ta­men­tin ja avio­eh­don

Avio­eh­toa ei voi kui­ten­kaan tehdä yksin, vaan se vaatii aina mo­lem­pien puo­li­soi­den suos­tu­muk­sen. Yleis­tes­ta­men­tin voi tehdä yksin ja kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin yh­des­sä puo­li­son kanssa.

Avio­eh­dol­la osa tai koko omai­suus avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le

Avio­eh­dol­la eli avio­eh­to­so­pi­muk­sel­la puo­li­sot voivat mää­rä­tä, että avio-oi­keut­ta ei ole sel­lai­seen omai­suu­teen, joka jom­mal­la kum­mal­la heistä on tai jonka hän myö­hem­min saa. Avio­eh­to voi koskea puo­li­soi­den koko omai­suut­ta tai osia siitä. 

Puo­li­sot voivat myös päät­tää, että jokin avio-oi­keu­den ul­ko­puo­li­nen omai­suuse­rä tulee avio-oi­keu­den pii­riin. Täl­lai­nen ti­lan­ne voi olla esi­mer­kik­si sil­loin, kun toinen puo­li­sois­ta on saanut pe­rin­nön tai lahjan, jonka antaja on mää­rän­nyt, ettei toi­sel­la puo­li­sol­la ole siihen oi­keut­ta.

Avio­eh­dol­la voit siis pois­taa puo­li­so­si oi­keu­den koko omai­suu­tee­si tai sen osaan. Et sen sijaan voi mää­rä­tä omai­suu­des­ta­si puo­li­so­si eduksi.

Tes­ta­men­til­la voi päät­tää omai­suu­den jaosta

Oikeus tehdä tes­ta­ment­ti on jo­kai­sel­la yli 18-vuo­ti­aal­la. Tes­ta­men­til­la voit yk­si­puo­li­ses­ti mää­rä­tä omai­suu­te­si jaosta kuo­le­ma­si jäl­keen: voit ra­joit­taa pe­ril­li­sen oi­keut­ta pe­rin­töön tai mää­rä­tä pe­rin­töä hen­ki­löl­le, joka siihen ei nor­maa­lin pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan olisi oi­keu­tet­tu.

Avio­puo­li­sot voivat ha­lu­tes­saan tehdä myös kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin, jossa he yh­des­sä mää­rää­vät omai­suu­des­taan tois­ten­sa eduksi.

Muista kui­ten­kin, että rin­ta­pe­ril­li­sil­lä on tes­ta­men­tis­ta riip­pu­mat­ta oikeus vaatia la­kio­saa, jonka suu­ruus on puolet siitä, mihin he oli­si­vat oi­keu­tet­tu­ja la­ki­mää­räi­sen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen mukaan.

⚠️ Säi­ly­tä tes­ta­ment­ti pai­kas­sa, josta pe­ril­li­set sen löy­tä­vät. Jos tes­ta­ment­tia ei löydy, voi­daan se katsoa pe­ruu­te­tuk­si.

Kumpi pätee avio­eh­to vai tes­ta­ment­ti – voiko avio­eh­don kumota tes­ta­men­til­la?

Omai­suu­den ositus suo­ri­te­taan aina ennen pe­rin­nön­ja­koa. Avio­eh­toa so­vel­le­taan ensin omai­suu­den ja­ka­mi­seen, ja vasta tämän jäl­keen suo­ri­te­taan pe­rin­nön­ja­ko tes­ta­men­tin – tai jos tes­ta­ment­tia ei ole, la­ki­mää­räi­sen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­sen – mu­kai­ses­ti.

Koska avio­eh­to on mää­rä­muo­toi­nen so­pi­mus, jonka puo­li­sot voivat tehdä vain yh­des­sä, ei tes­ta­men­til­la voida muut­taa avio­eh­toa. Tes­ta­men­tin mää­räyk­set, joilla py­ri­tään esi­mer­kik­si ku­moa­maan avio­eh­to tai siir­tä­mään avio-oi­keu­den pii­riin kuu­lu­vaa va­ral­li­suut­ta sen ul­ko­puo­lel­le, ovat pä­te­mät­tö­miä.

Vaikka sekä avio­eh­don että tes­ta­men­tin ole­mas­sao­lo voivat to­sia­sial­li­ses­ti vai­kut­taa vain­ajan jää­mis­tön jakoon, on niillä läh­tö­koh­tai­ses­ti omat, eri­lai­set tar­koi­tuk­sen­sa. 

Avio­eh­don tar­koi­tuk­se­na on vai­kut­taa omai­suu­den osi­tuk­seen puo­li­soi­den vä­li­ses­sä suh­tees­sa avio­lii­ton pur­kau­tues­sa. Avio­eh­dol­la so­vi­taan siis vain avio-oi­keu­den laa­juu­des­ta, eikä sillä voida vai­kut­taa lesken pe­rin­tö­oi­keu­teen.

Tes­ta­ment­ti taas vai­kut­taa vain tes­ta­men­tin­te­ki­jän kuol­les­sa, ja sillä voi­daan mää­rä­tä laa­jem­min vain­ajan omai­suu­des­ta ja pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­tä. 

💡 Tie­sit­kö, että naiset laa­ti­vat tes­ta­men­tin ylei­sim­min kuin miehet? Noin 27% yli 35-vuo­tiail­la suo­ma­lais­nai­sil­la on tes­ta­ment­ti laa­dit­tu­na, kun mies­ten vas­taa­va luku on vain 18%. Lue lisää poh­jois­mai­ses­ta tut­ki­muk­ses­ta tes­ta­ment­tiin liit­tyen.

Näin päätät, tar­vit­set­ko avio­eh­don, tes­ta­men­tin vai mo­lem­mat asia­kir­jat

Leski voi siis saada va­ral­li­suut­ta sekä osi­tuk­sen että tes­ta­men­tin pe­rus­teel­la. Se, kan­nat­taa­ko sinun laatia avio­eh­to, tes­ta­ment­ti, mo­lem­mat tai ei kum­paa­kaan, riip­puu lo­pul­ta siitä, miten itse haluat va­ral­li­suu­te­si ja­kau­tu­van

Jos olet tyy­ty­väi­nen la­ki­mää­räi­seen pe­ri­mys­jär­jes­tyk­seen, ja haluat omai­suu­te­si sinun ja puo­li­so­si vä­lil­lä ja­kau­tu­van tasan myös avio­eron ta­pah­tues­sa, ei avio­eh­toa eikä tes­ta­ment­tia ole pakko laatia.

Tes­ta­ment­ti on jär­ke­vä vaih­toeh­to esi­mer­kik­si, mikäli haluat jättää les­kel­le tiet­tyä omai­suut­ta tai muuten tur­va­ta lesken asemaa, sil­loin kun les­kel­lä ei muuten olisi pe­rin­tö­oi­keut­ta.

Avio­eh­to ja tes­ta­ment­ti yh­des­sä ovat paras vaih­toeh­to esi­mer­kik­si siinä ti­lan­tees­sa, että haluat jonkin ir­tai­men esi­neen tai kiin­teis­tön – esi­mer­kik­si ke­sä­mö­kin – säi­ly­vän oman sukusi omis­tuk­ses­sa. Avio­eh­to suojaa omai­suut­ta sekä avio­eros­sa että kuo­le­mas­sa. Tes­ta­men­til­la taas voit var­mis­taa että, omai­suus säilyy omassa su­vus­sa­si, vaikka si­nul­la ei olisi lapsia.

Eh­dol­li­nen avio­eh­to ja ve­ro­suun­nit­te­lu

Avio­eh­to voi­daan tehdä myös eh­dol­li­se­na siten, että se so­vel­tuu vain avio­eros­sa. Eh­dol­li­nen avio­eh­to on jär­ke­vä vaih­toeh­to eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun puo­li­soil­la ei ole lapsia ja he ha­lua­vat lo­pul­ta periä toi­sen­sa. 

Sillä saako leski puo­li­son­sa jäl­keen ta­sin­koa vai pe­rin­töä on ni­mit­täin ve­ro­tuk­sen kan­nal­ta huo­mat­ta­va ero: ta­sin­gos­ta ei läh­tö­koh­tai­ses­ti mak­se­ta veroa, kun taas pe­rin­tö on pe­rin­tö­ve­ron alais­ta.

Lue lisää: avio­eh­to ja pe­rin­tö

Esi­merk­ki: pe­rin­tö­ve­rot, kun avio­puo­li­soil­la ei ole lapsia

Ote­taan esi­mer­kik­si avio­puo­li­sot, joilla ei ole lapsia. Puo­li­sot ovat saat­ta­neet laatia koko avio-omai­suu­den kat­ta­van avio­eh­don avio­eron va­ral­ta, mutta ha­lun­neet mää­rä­tä kes­ki­näi­sel­lä tes­ta­men­til­la, että puo­li­so perii kaiken toisen puo­li­son kuol­les­sa. 

Kun toinen puo­li­sois­ta kuolee, osi­tet­ta­vaa ei avio­eh­don takia ole. Sen sijaan leski saa koko vain­ajan jää­mis­tön tes­ta­men­tin pe­rus­teel­la. Sa­mal­la hän joutuu mak­sa­maan koko pe­rit­tä­väs­tä omai­suu­des­ta pe­rin­tö­ve­ron.

Mikäli leski olisi ollut oi­keu­tet­tu osi­tuk­ses­sa ta­sin­koon, olisi pe­rin­tö­ve­ro ollut pie­nem­pi, sillä osa pe­rit­tä­väs­tä omai­suu­des­ta olisi kuu­lu­nut les­kel­le jo osi­tuk­sen pe­rus­teel­la. Tässä ta­pauk­ses­sa eh­dol­li­sel­la avio­eh­dol­la ol­tai­siin voitu tur­va­ta puo­li­soi­den omai­suus avio­eron va­ral­ta, mutta mi­ni­moi­tu pe­rin­tö­ve­ro puo­li­son kuo­le­man va­ral­ta.

Tes­ta­men­tin ja avio­eh­don kes­kei­sim­mät erot

Poh­dit­ko tes­ta­men­tin ja avio­eh­don vä­lil­lä? Lis­ta­sim­me tau­luk­koon kes­kei­sim­mät erot tes­ta­men­tin ja avio­eh­don vä­lil­lä.

💡 Muista kui­ten­kin, että voitte laatia avio­eh­don mo­nel­la eri ta­val­la.

 Avio­eh­toTes­ta­ment­tiIlman avio­eh­toa ja tes­ta­ment­tia
Voi vai­kut­taa pe­rin­nön­ja­koon
Mah­dol­li­suus päät­tää, mikä omai­suus avio-oi­keu­den alais­ta
Voit mää­rä­tä tiet­tyä omai­suut­ta­si puo­li­so­si pe­rit­tä­väk­si
Suojaa omai­suut­ta avio­eros­sa

Lue lisää: min­kä­lai­sia myyt­te­jä avio­eh­to­so­pi­muk­seen liit­tyy

Aatos auttaa va­lit­se­maan so­pi­vat ehdot avio­eh­dol­le ja tes­ta­men­til­le

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu auttaa kar­toit­ta­maan toi­vei­tan­ne ja vaa­ti­muk­sian­ne, joiden poh­jal­ta pal­ve­lu laatii teille yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän asia­kir­jan.

Et tar­vit­se käyn­tiä ju­ris­tin luona, vaan voit tehdä avio­eh­don ja tes­ta­men­tin ko­ti­soh­val­ta tai ke­sä­mö­kil­tä käsin. Pal­ve­lu ohjaa sinua va­lit­se­maan si­nul­le tär­keät ehdot ja laatii ha­lua­ma­si asia­kir­jan hel­pos­ti.

Saat val­miin asia­kir­jan laa­dit­tua noin 15 mi­nuu­tis­sa ja tal­len­net­tua omalle lait­teel­le­si. Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu on hinta-laa­tusuh­teel­taan kil­pai­lu­kykyi­nen: asia­kir­jan laa­ti­mi­nen kus­tan­taa vain 89 euroa. Vas­taa­va hinta la­ki­toi­mis­tos­sa olisi monia satoja euroja.

Saat aina il­mais­ta la­kia­pua Aa­tok­sen ju­ris­teil­ta, mikäli tar­vit­set apua pal­ve­lun käyt­tä­mi­ses­sä tai eh­to­jen va­lin­nas­sa.

Hoida elä­mä­si tär­keim­mät la­ki­asiat ker­ral­la kun­toon.