Voi­ko avio­eron pe­rua?

Käsikädessä avioliittoa jatkamaan
Logo_blue.png
Aatos
30.5.2022 ● 2 minuuttia
Avioeroa ei voi perua, mutta avioerohakemuksen voi. Myös ositukseen kannattaa kiinnittää huomiota, jos hakemuksen on ehtinyt perua.

Elämä voi viedä avio­pa­rin sel­lai­seen ti­lan­tee­seen, jol­loin avio­ero tuntuu oi­keal­ta rat­kai­sul­ta. On hyvä tietää miten avio­eroa hae­taan, ja mil­lai­sia vai­hei­ta siihen kuuluu.

Avio­eroa voi hakea kumpi ta­han­sa, eikä ha­ke­mus­ta tar­vit­se pe­rus­tel­la. Ha­ke­muk­sen voi lä­het­tää säh­köi­ses­ti, kir­jeit­se tai sen voi viedä itse ko­ti­paik­ka­kun­nan kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Avio­ero­pro­ses­siin kuuluu kaksi eril­lis­tä avio­ero­ha­ke­mus­ta. Ha­ke­muk­ses­ta on käy­tä­vä ilmi joi­ta­kin pa­kol­li­sia tie­to­ja.

Kun kä­rä­jä­oi­keus on vas­taa­not­ta­nut en­sim­mäi­sen ha­ke­muk­sen alkaa kuuden kuu­kau­den har­kin­ta-aika. Har­kin­ta-ajan jäl­keen on kä­rä­jä­oi­keu­del­le lä­he­tet­tä­vä toinen ha­ke­mus. Toi­sel­la ha­ke­muk­sel­la vaa­di­taan lo­pul­lis­ta avio­eroa.

Voiko avio­eron saada heti?

Avio­eron voi saada ilman har­kin­ta-aikaa, jos puo­li­sot ovat asu­neet eril­lään yh­tä­jak­soi­ses­ti vä­hin­tään kaksi vuotta.

Avio­ero maksaa vä­hin­tään 310 euroa

Avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lys­tä pe­ri­tään maksu yleen­sä sen jäl­keen, kun ha­ke­mus on tehty.

Mo­lem­mat avio­eron vai­heet mak­sa­vat. En­sim­mäi­sen vai­heen ha­ke­mus maksaa noin 210 euroa ja toisen vai­heen ha­ke­mus noin 100 euroa. Ky­sees­sä on pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut, jotka on mak­set­ta­va.

Kulut pe­ri­tään ha­ki­jal­ta. Jos puo­li­sot ha­ke­vat avio­eroa yh­des­sä, tulee lasku kum­man­kin nie­mel­lä.

Li­säk­si osi­tuk­sen te­ke­mi­nen voi maksaa huo­mat­ta­vas­ti enem­män. Eri­tyi­ses­ti siinä ta­pauk­ses­sa, että avio­ero on rii­tai­sa ja ositus vaatii pe­sän­ja­ka­jan.

Avio­ero­ha­ke­muk­sen pe­ru­mi­nen on mah­dol­lis­ta

Avio­eroa ei voi perua, mutta avio­ero­ha­ke­muk­sen voi.

Ha­ke­muk­sen voi perua mil­loin vain ennen kä­rä­jä­oi­keu­den lo­pul­lis­ta pää­tös­tä. Kä­rä­jä­oi­keu­del­le voi lä­het­tää kir­jal­li­se­na va­paa­muo­toi­sen il­moi­tuk­sen, jossa käy sel­väs­ti ilmi pe­ru­mis­vaa­ti­mus.

Kä­rä­jä­oi­keus pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen, jos mo­lem­mat puo­li­sois­ta ovat al­le­kir­joit­ta­neet pe­ruu­tuk­sen. Huo­maat­han, että pe­ru­mis­vaa­ti­mus voi myös maksaa eril­li­sen kä­sit­te­ly­mak­sun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa.

Puo­li­sot voivat perua myös ai­noas­taan toisen vai­heen avio­ero­ha­ke­muk­sen. Täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa jäl­jel­le jäänyt har­kin­ta-aika jatkuu nor­maa­lis­ti. Jos vain toinen peruu ha­ke­muk­sen, pyytää kä­rä­jä­oi­keus toi­sel­ta puo­li­sol­ta sel­vi­tys­tä asias­ta.

Avio­eroa ei voi perua ti­lan­tees­sa, jossa vain toinen on ha­lu­kas jat­ka­maan avio­lii­tos­sa.

Avio­ero­ha­ke­mus rau­ke­aa 1 vuoden ku­lues­sa.

En­sim­mäi­sen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen on 6 kuu­kau­den har­kin­ta-aika. Jos avio­eron toisen vai­heen ha­ke­mus­ta ei lähetä 1 vuoden ku­lues­sa, jatkuu avio­liit­to au­to­maat­ti­ses­ti ja avio­ero­ha­ke­mus rau­ke­aa.

Har­kin­ta-aikana puo­li­sot voivat muut­taa vielä miel­tään avio­eron suh­teen. Voit joko tehdä pe­ruut­ta­mis­vaa­ti­muk­sen tai olla te­ke­mät­tä mitään.

Jos toinen puo­li­sois­ta edis­tää avio­ero­pro­ses­sia ja lä­het­tää ha­ke­muk­sen avio­eron toi­seen vai­hee­seen, jatkuu pro­ses­si au­to­maat­ti­ses­ti.

Avio­ero­ha­ke­muk­sen pe­ru­mi­nen ja ositus

On kaksi tapaa jakaa omai­suus avio­eron yh­tey­des­sä:

  1. ositus ja
  2. omai­suu­den erot­te­lu

Osi­tuk­ses­sa avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus jae­taan puo­li­soi­den kesken.

Jos puo­li­soil­la on avio­eh­to, suo­ri­te­taan osi­tuk­sen sijaan omai­suu­den erot­te­lu.

Ositus voi­daan aloit­taa jo siinä vai­hees­sa kun avio­eroa­sia tulee vi­reil­le. Toisin sanoen omai­suut­ta voi­daan alkaa jakaa heti en­sim­mäi­sen ha­ke­muk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen. Kä­rä­jä­oi­keu­den lo­pul­lis­ta pää­tös­tä ei siis tar­vit­se odot­taa.

Jos avio­ero kui­ten­kin pe­ruun­tuu, jää jo toi­mi­tet­tu ositus voi­maan. Puo­li­sot omis­ta­vat sen osuu­den, jonka he ovat osi­tuk­ses­sa saa­neet. Sa­mal­la he me­net­tä­vät avio-oi­keu­den osi­tuk­ses­sa jaet­tuun omai­suu­teen. He voivat kui­ten­kin pa­laut­taa avio-oi­keu­den myö­hem­min avio­eh­to­so­pi­muk­sel­la.

Avio­eros­ta tulee il­moi­tus mo­lem­mil­le os­a­puo­lil­le

Kä­rä­jä­oi­keus il­moit­taa kir­jal­li­ses­ti mo­lem­mil­le os­a­puo­lil­le avio­eroon tuo­mit­se­mi­ses­ta.

Kä­rä­jä­oi­keus tekee myös en­sim­mäi­ses­tä avio­ero­ha­ke­muk­ses­ta tie­dok­sian­non toi­sel­le os­a­puo­lel­le, mikäli sen tekee vain toinen puo­li­sois­ta.

Jos esi­mer­kik­si en­sim­mäi­sen vai­heen ha­ke­muk­sen tekee yksin, alkaa har­kin­ta-aika kulua vasta kun kä­rä­jä­oi­keus on toi­mit­ta­nut ha­ke­muk­sen toi­sel­le os­a­puo­lel­le tie­dok­si.

Avio­eh­to auttaa en­na­koi­maan

Ylei­ses­ti avio­eh­to kan­nat­taa tehdä lähes kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa. Avio­liit­to loppuu aina – joko kuo­le­maan tai avio­eroon.

Avio-oi­keu­den alai­sen omai­suu­den ja­ka­mi­nen kum­mas­sa­kin ta­pauk­ses­sa on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa, kun asiois­ta on en­nal­ta so­vit­tu.

Hoidat avio­eh­don hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti hin­taan 199 euroa. Teet yk­si­löl­li­sen avio­eh­don omien toi­vei­den­ne ja vaa­ti­mus­ten­ne mukaan hel­pos­ti. Verk­ko­pal­ve­lu kar­toit­taa tar­pei­tan­ne ky­sy­mys­ten avulla ja voitte lisätä avio­eh­toon ha­lua­man­ne ehdot.

Esi­mer­kik­si moni haluaa sulkea suvun ke­sä­mö­kin pois avio-oi­keu­den pii­ris­tä, jol­loin mökki pysyy jat­kos­sa­kin yhden suvun omis­tuk­ses­sa.

Hoida elä­mä­si tär­keät asia­kir­jat Aa­tok­ses­sa

Onko tes­ta­ment­ti jäänyt te­ke­mät­tä? Ke­nel­lä on val­tuu­det hoitaa asioi­ta­si, jos sai­ras­tut va­ka­vas­ti tai joudut on­net­to­muu­teen?

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa hoidat ylei­sim­mät la­ki­asiat edul­li­ses­ti ja no­peas­ti ilman asia­na­jajan kon­sul­taa­tio­ta. Laadit verk­ko­pal­ve­lus­sa yk­si­löl­li­set ja ju­ri­di­ses­ti si­to­vat asia­kir­jat edul­li­seen hin­taan.

Asia­kir­ja on heti valmis al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si. Tar­vit­set vain kaksi es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa. Huo­maat­han, että avio­eh­to tulee myös re­kis­te­röi­dä lä­het­tä­mäl­lä al­ku­pe­räi­nen avio­eh­to ja re­kis­te­röin­ti­lo­ma­ke Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.

Voit laatia seu­raa­vat la­kia­sia­kir­jat Aa­tok­sel­la:

  • Tes­ta­ment­ti 89 €
  • Edun­val­von­ta­val­tuu­tus 89 €
  • Avio­eh­to 89 €
  • Hoi­to­tah­to 49 €
  • Avio­ero 199€
  • Pe­run­kir­joi­tus 299€
  • Pe­rin­nön­ja­ko 499 €
  • Aa­tos­Sign säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus il­mai­nen

Hoida elä­mä­si tär­keim­mät asia­kir­jat ker­ral­la kun­toon Aa­tok­ses­sa.