Voi­ko avio­eron pe­rua?

Käsikädessä avioliittoa jatkamaan
aatos-author-icon.png
Aatos
30.5.2022 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eroa ei voi perua, mutta avio­ero­ha­ke­muk­sen voi. Myös osi­tuk­seen kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­miota, jos ha­ke­muk­sen on eh­ti­nyt perua.

Elämä voi viedä avio­pa­rin sel­lai­seen ti­lan­tee­seen, jol­loin avio­ero tuntuu oi­kealta rat­kai­sulta. On hyvä tietää, mil­lai­sia avio­eron vai­heet ovat ja kuinka avio­ero­pro­sessi etenee.

Avio­eroa voi hakea kumpi ta­hansa, eikä ha­ke­musta tar­vitse pe­rus­tella. Ha­ke­muk­sen voi lä­het­tää säh­köi­sesti, kir­jeitse tai sen voi viedä itse ko­ti­paik­ka­kun­nan kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Avio­ero­pro­ses­siin kuuluu kaksi eril­listä avio­ero­ha­ke­musta. Ha­ke­muk­sesta on käy­tävä ilmi joi­ta­kin pa­kol­li­sia tie­toja.

Kun kä­rä­jä­oi­keus on vas­taa­not­ta­nut en­sim­mäi­sen ha­ke­muk­sen alkaa kuuden kuu­kau­den har­kinta-aika. Har­kinta-ajan jäl­keen on kä­rä­jä­oi­keu­delle lä­he­tet­tävä toinen ha­ke­mus. Toi­sella ha­ke­muk­sella vaa­di­taan lo­pul­lista avio­eroa.

💡 Tie­dätkö, miten avio­ero­pro­sessi etenee kä­rä­jä­oi­keu­dessa?

Avio­eron pe­ru­mi­nen: näin pe­ruu­tat avio­ero­ha­ke­muk­sen

Avio­eroa ei voi perua, mutta avio­ero­ha­ke­muk­sen voi.

Ha­ke­muk­sen voi perua mil­loin vain ennen kä­rä­jä­oi­keu­den lo­pul­lista pää­töstä. Kä­rä­jä­oi­keu­delle voi lä­het­tää kir­jal­li­sena va­paa­muo­toi­sen il­moi­tuk­sen, jossa käy sel­västi ilmi pe­ru­mis­vaa­ti­mus.

Kä­rä­jä­oi­keus pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen, jos mo­lem­mat puo­li­soista ovat al­le­kir­joit­ta­neet pe­ruu­tuk­sen. Huo­maat­han, että pe­ru­mis­vaa­ti­mus voi myös maksaa eril­li­sen kä­sit­te­ly­mak­sun kä­rä­jä­oi­keu­dessa.

Puo­li­sot voivat perua myös ai­noas­taan toisen vai­heen avio­ero­ha­ke­muk­sen. Täl­lai­sissa ti­lan­teissa jäl­jelle jäänyt har­kinta-aika jatkuu nor­maa­listi. Jos vain toinen peruu ha­ke­muk­sen, pyytää kä­rä­jä­oi­keus toi­selta puo­li­solta sel­vi­tystä asiasta.

Avio­eroa ei voi perua ti­lan­teessa, jossa vain toinen on ha­lu­kas jat­ka­maan avio­lii­tossa.

Avio­ero­ha­ke­mus rau­keaa 1 vuoden ku­luessa

En­sim­mäi­sen avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen on 6 kuu­kau­den har­kinta-aika. Jos avio­eron toisen vai­heen ha­ke­musta ei lähetä 1 vuoden ku­luessa, jatkuu avio­liitto au­to­maat­ti­sesti ja avio­ero­ha­ke­mus rau­keaa.

Har­kinta-aikana puo­li­sot voivat muut­taa vielä miel­tään avio­eron suh­teen. Voit joko tehdä pe­ruut­ta­mis­vaa­ti­muk­sen tai olla te­ke­mättä mitään.

Jos toinen puo­li­soista edis­tää avio­ero­pro­ses­sia ja lä­het­tää ha­ke­muk­sen avio­eron toi­seen vai­hee­seen, jatkuu pro­sessi au­to­maat­ti­sesti.

Avio­ero­ha­ke­muk­sen pe­ru­mi­nen ja ositus

Ositus voi­daan aloit­taa jo siinä vai­heessa, kun avio­ero tulee vi­reille. Toisin sanoen omai­suutta voi­daan alkaa jakaa heti en­sim­mäi­sen ha­ke­muk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen. Kä­rä­jä­oi­keu­den lo­pul­lista pää­töstä ei siis tar­vitse odot­taa.

Jos avio­ero kui­ten­kin pe­ruun­tuu, jää jo toi­mi­tettu ositus voi­maan. Puo­li­sot omis­ta­vat sen osuu­den, jonka he ovat osi­tuk­sessa saa­neet. Sa­malla he me­net­tä­vät avio-oi­keu­den osi­tuk­sessa jaet­tuun omai­suu­teen. He voivat kui­ten­kin pa­laut­taa avio-oi­keu­den myö­hem­min avio­eh­to­so­pi­muk­sella.

Kä­rä­jä­oi­keus antaa voi­massa ole­vasta avio­erosta il­moi­tuk­sen

Kä­rä­jä­oi­keus il­moit­taa kir­jal­li­sesti mo­lem­mille os­a­puo­lille avio­eroon tuo­mit­se­mi­sesta.

Kä­rä­jä­oi­keus tekee myös en­sim­mäi­sestä avio­ero­ha­ke­muk­sesta tie­dok­sian­non toi­selle os­a­puo­lelle, mikäli sen tekee vain toinen puo­li­soista.

Jos esi­mer­kiksi en­sim­mäi­sen vai­heen ha­ke­muk­sen tekee yksin, alkaa har­kinta-aika kulua vasta kun kä­rä­jä­oi­keus on toi­mit­ta­nut ha­ke­muk­sen toi­selle os­a­puo­lelle tie­doksi.

Avio­ero hin­taan 199 € Aa­tok­sessa

Mikäli kui­ten­kin päädyt siihen, että haluat jatkaa avio­eroa, voit hoitaa koko pro­ses­sin ha­ke­mus­ten lä­het­tä­mi­sestä aina osi­tuk­sen te­ke­mi­seen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Pal­ve­lun hyödyt

 • ei vaadi ta­paa­mi­sia ju­ris­tin kanssa
 • help­po­käyt­töi­nen ja oh­jattu pal­velu
 • il­mai­nen la­kiapu
 • avio­ero­ha­ke­mus­ten täyttö ja lä­het­tä­mi­nen*
 • osi­tuk­sen te­ke­mi­nen
 • mah­dol­li­suus esit­tää toi­veita omai­suu­den jakoon
 • osi­tus­kirja heti pal­ve­lusta

*Kä­rä­jä­oi­keus lä­het­tää avio­ero­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lystä laskun avio­eroa ha­ke­valle hen­ki­lölle. Vi­ran­omais­maksu lä­he­te­tään riip­pu­matta siitä, käyt­tääkö Aa­tok­sen pal­ve­lua vai ei.

Hoida elä­mäsi tär­keät asia­kir­jat Aa­tok­sessa

Onko tes­ta­mentti jäänyt te­ke­mättä? Ke­nellä on val­tuu­det hoitaa asioi­tasi, jos sai­ras­tut va­ka­vasti tai joudut on­net­to­muu­teen?

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa hoidat ylei­sim­mät la­kia­siat edul­li­sesti ja no­peasti ilman asia­na­ja­jan kon­sul­taa­tiota. Laadit verk­ko­pal­ve­lussa yk­si­löl­li­set ja ju­ri­di­sesti si­to­vat asia­kir­jat edul­li­seen hin­taan.

Asia­kirja on heti valmis al­le­kir­joi­tet­ta­vaksi. Tar­vit­set vain kaksi es­tee­töntä to­dis­ta­jaa. Huo­maat­han, että avio­ehto tulee myös re­kis­te­röidä lä­het­tä­mällä al­ku­pe­räi­nen avio­ehto ja re­kis­te­röin­ti­lo­make Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.

Voit laatia seu­raa­vat la­kia­sia­kir­jat Aa­tok­sella:

 • Tes­ta­mentti 69 €
 • Edun­val­von­ta­val­tuu­tus 69 €
 • Avio­ehto 69 €
 • Hoi­to­tahto 69 €
 • Avio­ero 199€
 • Pe­run­kir­joi­tus 399€
 • Pe­rin­nön­jako 499 €
 • Aa­tos­Sign säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus il­mai­nen

Hoida elä­mäsi tär­keim­mät asia­kir­jat ker­ralla kun­toon Aa­tok­sessa.