Avio­ero­ha­ke­mus yksin tai yh­dessä

Puolisot lammella
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­ero­ha­ke­muk­sen voi täyt­tää yksin tai yh­dessä. Katso, mitä avio­ero­ha­ke­mus si­säl­tää.

Avio­ero­ha­ke­mus on kä­rä­jä­oi­keu­delle lä­he­tet­tävä lomake, jonka pe­rus­teella avio­ero tulee vi­reille.

Ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyn yh­tey­dessä tuo­miois­tuin sel­vit­tää myös lasten huol­toa, yh­tei­se­lä­män lo­pet­ta­mista (tuo­miois­tuin määrää toi­selle puo­li­solle oi­keu­den asua avio­puo­li­soi­den yh­tei­sessä ko­dissa), pe­sän­ja­ka­jaa ja ela­tus­a­pua kos­ke­vat asiat.

💡 Tie­sitkö, että avio­ero­ha­ke­muk­sen voi tehdä säh­köi­sesti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­ve­luun si­säl­tyy myös osi­tuk­sen teko.

Mitä tie­toja avio­ero­ha­ke­mus si­säl­tää?

Avio­ero­ha­ke­muk­sen tulee si­säl­tää pe­rus­tie­dot ha­ki­jasta tai ha­ki­joista, jotta avio­eroa­sian voi ottaa kä­sit­te­lyyn.

Lis­ta­simme alle pa­kol­li­set avio­ero­ha­ke­muk­seen tar­vit­ta­vat tiedot.

 Pa­kol­li­nen tieto
Ha­ki­jan tiedot (su­ku­nimi, etu­ni­met, hen­ki­lö­tun­nus, ko­ti­paikka, osoite, pos­ti­nu­mero ja pos­ti­toi­mi­paikka)
Toisen puo­li­son, joka ei ole hakija (su­ku­nimi ja etu­ni­met)
Tieto siitä hae­taanko avio­eroa yksin vai yh­dessä
Voi­daanko eroon tuo­mita ilman har­kinta-aikaa
Lapsen huol­toa kos­ke­vat vaa­ti­muk­set🚫
Yh­tei­se­lä­män lo­pet­ta­mi­nen🚫
Pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mi­nen osi­tusta tai erot­te­lua varten🚫
Puo­li­son ela­tusapu🚫
Al­le­kir­joi­tuk­set

Yltä näet kohdat, jotka ovat pa­kol­li­sia. Muut kohdat ovat ero­ha­ke­muk­sen lii­tän­näis­vaa­ti­muk­sia.

Alla näet kä­rä­jä­oi­keu­delle toi­mi­tet­ta­van avio­ero­ha­ke­muk­sen.

Tyhjä avioerohakemus

Näin avio­ero­ha­ke­mus teh­dään

Avie­ro­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­nen ja avio­eron ha­ke­mi­nen vaih­te­lee sen mukaan hae­taanko eroa yksin vai yh­dessä.

1) Avio­ero­ha­ke­mus yksin

 1. Lataa avio­ero­ha­ke­mus esi­mer­kiksi suomi.fi-pal­ve­lussa tai lähetä se suo­raan säh­köi­sesti Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lussa.
 2. Täytä avio­ero­ha­ke­mus tai vastaa ky­sy­myk­siin Aa­tok­sen pal­ve­lussa.
 3. Al­le­kir­joita ha­ke­mus käsin tai säh­köi­sesti.
 4. Lähetä ha­ke­mus säh­kö­pos­titse (ota kuva ha­ke­muk­sesta tai skan­naa se) tai pos­titse paik­ka­kun­tasi kä­rä­jä­oi­keu­teen. Aa­tok­sen pal­velu lä­het­tää ha­ke­muk­sen puo­les­tasi.
 5. Avio­ero tulee vi­reille, kun avio­ero­ha­ke­mus on saa­pu­nut kä­rä­jä­oi­keu­teen.
 6. Voit aloit­taa avio-osi­tuk­sen te­ke­mi­sen mah­dol­li­sim­man pian. Ositus kuuluu Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­luun. Vasta ositus kat­kai­see kaikki toisen omai­suu­teen liit­ty­vät vaa­ti­muk­set puo­li­soi­den vä­lillä.
 7. Avio­eroon liit­tyvä pa­kol­li­nen puolen vuoden mit­tai­nen har­kinta-aika alkaa vasta, kun kä­rä­jä­oi­keus on an­ta­nut ha­ke­muk­sen tie­doksi toi­selle puo­li­solle. Tie­don­an­nossa menee noin 2-4 viik­koa.
 8. Avio­eron toinen vaihe täytyy tehdä ai­kai­sin­taan 6 kuu­kau­den jäl­keen en­sim­mäi­sen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sestä kä­rä­jä­oi­keu­teen. Toisen vai­heen hoi­ta­mi­nen on­nis­tuu myös Aa­tok­sen pal­ve­lussa.

2) Avio­ero­ha­ke­mus yh­dessä

Jos eroa hae­taan yh­dessä ei ha­ku­pro­sessi eroa muuten kuin, että mo­lem­pien tulee al­le­kir­joit­taa ha­ke­mus­lo­make.

Lo­mak­keita ei siis tar­vitse lä­het­tää kuin vain yksi kap­pale eli eroa voi yh­dessä hakea sa­malla lo­mak­keella. Pa­kol­li­nen puolen vuoden har­kinta-aika lähtee yh­dessä ha­kiessa juok­se­maan heti, koska toinen os­a­puoli luon­nol­li­sesti tietää, että avio­eroa on haettu.

Lue lisää: Mikä on avio­lii­ton mi­tä­töinti?

Avio­ero­ha­ke­mus ko­ko­naan ne­tissä

Voit hoitaa avio­ero­ha­ke­muk­sen ne­tissä ko­ko­naan. Aa­tok­sen avio­ero­pal­velu auttaa sinua avio­ero­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­sessä ja lä­het­tä­mi­sessä.

Koko avio­ero­pro­sessi maksaa Aa­tok­sessa 199 euroa (huo­mioi, että kä­rä­jä­oi­keus lä­het­tää laskun avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lystä). Li­säksi ositus si­säl­tyy Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­luun.

Kuinka paljon avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­sit­tely maksaa?

Avio­ero on kak­si­vai­hei­nen, jos puo­li­sot eivät ole asu­neet eril­lään vä­hin­tään kahta vuotta kes­key­tyk­settä.

Avio­eron kä­sit­tely kä­rä­jä­oi­keu­dessa maksaa avio­eron en­sim­mäi­sessä vai­heessa 210 euroa. Toi­sessa vai­heessa pe­ri­tään vielä 100 euron maksu.

Kä­rä­jä­oi­keus lä­het­tää laskun ha­ki­jalle. Jos ha­ki­joita on kaksi tulee lasku kum­man­kin ha­ki­jan ni­mellä.

Avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­nen

Avio­ero­lo­make pitää lä­het­tää säh­kö­pos­tilla tai ta­val­li­sella pos­tilla jom­man­kum­man avio­puo­li­son ko­ti­pai­kan kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Esi­merkki 1

Jos puo­li­sot asuvat Yli­vies­kassa, niin oikea kä­rä­jä­oi­keus on Oulun kä­rä­jä­oi­keus.

Voit tar­kis­taa oikean kä­rä­jä­oi­keu­den verk­ko­si­vuilta.

Näin al­le­kir­joi­tat avio­ero­ha­ke­muk­sen

Avio­ero­ha­ke­muk­seen tar­vi­taan toisen tai mo­lem­pien os­a­puol­ten al­le­kir­joi­tuk­set ja ni­men­sel­ven­nyk­set riip­puen siitä, että hae­taanko eroa yksin vai yh­dessä. Al­le­kir­joi­tus­ten yh­tey­teen mer­ki­tään päi­väys.

Avio­ero­ha­ke­muk­sen voi al­le­kir­joit­taa myös säh­köi­sesti. Al­le­kir­joit­ta­mi­seen voi käyt­tää il­maista Aa­tos­Sign -säh­köistä al­le­kir­joi­tusta.

Avio­ero­ha­ke­mus säh­köi­sesti Aa­tok­sessa

Avio­ero­ha­ke­muk­sen voi al­le­kir­joit­taa säh­köi­sesti ja lä­het­tää Aa­tok­sen pal­ve­lun kautta suo­raan oi­ke­aan kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Toimi näin:

 1. Aloita avio­ero­pro­sessi Aa­tok­sessa.
 2. Vastaa ky­sy­myk­siin ja al­le­kir­joita avio­eh­to­ha­ke­mus säh­köi­sesti.
 3. Aatos toi­mit­taa ha­ke­muk­sen oi­ke­aan kä­rä­jä­oi­keu­teen.
 4. Voit heti aloit­taa var­si­naista avio­eron val­mis­te­lua eli mo­lem­pien omai­suuk­sien kir­jaa­mista pal­ve­luun.
 5. Kun omai­suu­det ja muut tiedot on kir­jattu, saat pal­ve­lusta osi­tus­kir­jan.

Ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia avio­ero­ha­ke­muk­sesta

Alla näet ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia liit­tyen avio­ero­ha­ke­muk­seen.

Miten pian avio­ero astuu voi­maan ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sestä?

Avio­ero astuu voi­maan vasta siitä päi­västä läh­tien, kun tuo­miois­tuin (kä­rä­jä­oi­keus) tuo­mit­see puo­li­sot avio­eroon.

Ensin teidän täytyy lä­het­tää en­sim­mäi­sen vai­heen ha­ke­mus ja odot­taa vä­hin­tään 6 kuu­kau­den har­kinta-ajan um­peu­tu­mista. Sen jäl­keen voitte lä­het­tää toisen avio­ero­ha­ke­muk­sen, jonka jäl­keen kä­rä­jä­oi­keus myön­tää avio­eron.

Voiko avio­eh­don tehdä ennen avio­eroa?

Mah­dol­li­sen avio­eron takia on tärkeä olla avio­ehto, jolla tur­vata omai­suu­tensa. Avio­ehto tulee olla teh­tynä ennen avio­eron hakua. Avio­eh­don voi tehdä hel­posti ne­tissä Aa­tok­sessa.

Voiko avio­ero­ha­ke­mus olla va­paa­muo­toi­nen?

Avio­ero­ha­ku­mus voi olla va­paa­muo­toi­nen, mutta ha­ke­muk­sen teks­tistä tulee ilmetä pe­rus­tie­toja avio­puo­li­soista, muun muassa hen­ki­lö­tie­dot. Ha­ke­muk­sen tulee olla kir­jal­li­nen.

Avio­eron kä­sit­te­ly­kie­let tuo­miois­tui­messa ovat suomi ja ruotsi.

Olemme eroa­massa re­kis­te­röi­dystä pa­ri­suh­teesta, miten toi­mimme?

Pa­ri­suh­teen re­kis­te­röin­nillä on samat oi­keus­vai­ku­tuk­set, kuin avio­lii­tolla. Re­kis­te­röi­dyn pa­ri­suh­teen pur­ka­mi­nen ta­pah­tuu sa­malla ta­valla kuin avio­lii­ton­kin.

Olemme eroa­massa, pi­tääkö minun vaih­taa su­ku­nimi?

Su­ku­ni­men vaih­ta­mi­nen on va­paa­eh­toista. Katso tar­kem­mat ohjeet su­ku­ni­men vaih­ta­mi­seen.

Mitä ta­pah­tuu kes­ki­näi­selle tes­ta­men­tille avio­erossa?

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ei avio­erossa mi­tä­töidy au­to­maat­ti­sesti. Mikäli haluat, että tes­ta­mentti ei enää päde, täytyy se pe­ruut­taa tai tai tehdä esi­mer­kiksi uusi hen­ki­lö­koh­tai­nen tes­ta­mentti.

Mitä oles­ke­lu­lu­valle ta­pah­tuu avio­erossa?

Maa­han­muut­to­vi­rasto voi tie­tyissä ta­pauk­sissa pe­ruut­taa hen­ki­lön oles­ke­lu­lu­van. Avio­ero on yksi pe­rus­te oles­ke­lu­lu­van pe­ru­mi­selle.