Avio­ero­ha­ke­mus yksin tai yh­des­sä

Puolisot lammella
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 3 min
Jaa artikkeli
Avio­ero­ha­ke­muk­sen voi täyt­tää yksin tai yh­des­sä. Katso, miten avio­ero­pro­ses­si etenee.

Avio­ero­ha­ke­mus on kä­rä­jä­oi­keu­del­le lä­he­tet­tä­vä lomake, jonka pe­rus­teel­la avio­ero tulee vi­reil­le.

Ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyn yh­tey­des­sä tuo­miois­tuin sel­vit­tää myös lasten huol­toa, yh­tei­se­lä­män lo­pet­ta­mis­ta (tuo­miois­tuin määrää toi­sel­le puo­li­sol­le oi­keu­den asua avio­puo­li­soi­den yh­tei­ses­sä ko­dis­sa), pe­sän­ja­ka­jaa ja ela­tus­a­pua kos­ke­vat asiat.

Mitä tie­to­ja avio­ero­ha­ke­mus si­säl­tää?

Avio­ero­ha­ke­muk­sen tulee si­säl­tää pe­rus­tie­dot ha­ki­jas­ta tai ha­ki­jois­ta, jotta avio­ero­asian voi ottaa kä­sit­te­lyyn.

Lis­ta­sim­me alle pa­kol­li­set avio­ero­ha­ke­muk­seen tar­vit­ta­vat tiedot.

 • Ha­ki­jan tiedot (su­ku­ni­mi, etu­ni­met, hen­ki­lö­tun­nus, ko­ti­paik­ka, osoite, pos­ti­nu­me­ro ja pos­ti­toi­mi­paik­ka)
 • Toisen puo­li­son, joka ei ole hakija (su­ku­ni­mi ja etu­ni­met)
 • Tieto siitä hae­taan­ko avio­eroa yksin vai yh­des­sä
 • Voi­daan­ko eroon tuo­mi­ta ilman har­kin­ta-aikaa
 • Lapsen huol­toa kos­ke­vat vaa­ti­muk­set
 • Yh­tei­se­lä­män lo­pet­ta­mi­nen
 • Pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mi­nen osi­tus­ta tai erot­te­lua varten
 • Puo­li­son ela­tus­a­pu
 • Al­le­kir­joi­tuk­set

Tum­men­ne­tut kohdat ovat pa­kol­li­sia. Muut kohdat ovat ero­ha­ke­muk­sen lii­tän­näis­vaa­ti­muk­sia.

Alla näet kä­rä­jä­oi­keu­del­le toi­mi­tet­ta­van avio­ero­ha­ke­muk­sen.

Tyhjä avioerohakemus

Näin avio­ero­ha­ke­mus teh­dään

Avie­ro­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­nen ja avio­eron ha­ke­mi­nen vaih­te­lee sen mukaan hae­taan­ko eroa yksin vai yh­des­sä.

1) Avio­ero­ha­ke­mus yksin

 1. Lataa avio­ero­ha­ke­mus esi­mer­kik­si suomi.fi-pal­ve­lus­sa tai lähetä se suo­raan säh­köi­ses­ti Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lus­sa.
 2. Täytä avio­ero­ha­ke­mus tai vastaa ky­sy­myk­siin Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa.
 3. Al­le­kir­joi­ta ha­ke­mus käsin tai säh­köi­ses­ti.
 4. Lähetä ha­ke­mus säh­kö­pos­tit­se (ota kuva ha­ke­muk­ses­ta tai skan­naa se) tai pos­tit­se paik­ka­kun­ta­si kä­rä­jä­oi­keu­teen. Aa­tok­sen pal­ve­lu lä­het­tää ha­ke­muk­sen puo­les­ta­si.
 5. Avio­ero tulee vi­reil­le, kun avio­ero­ha­ke­mus on saa­pu­nut kä­rä­jä­oi­keu­teen.
 6. Voit aloit­taa avio-osi­tuk­sen te­ke­mi­sen mah­dol­li­sim­man pian. Ositus kuuluu Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­luun. Vasta ositus kat­kai­see kaikki toisen omai­suu­teen liit­ty­vät vaa­ti­muk­set puo­li­soi­den vä­lil­lä.
 7. Avio­eroon liit­ty­vä pa­kol­li­nen puolen vuoden mit­tai­nen har­kin­ta-aika alkaa vasta, kun kä­rä­jä­oi­keus on an­ta­nut ha­ke­muk­sen tie­dok­si toi­sel­le puo­li­sol­le. Tie­don­an­nos­sa menee noin 2-4 viik­koa.
 8. Avio­eron toinen vaihe täytyy tehdä ai­kai­sin­taan 6 kuu­kau­den jäl­keen en­sim­mäi­sen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä kä­rä­jä­oi­keu­teen. Toisen vai­heen hoi­ta­mi­nen on­nis­tuu myös Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa.

2) Avio­ero­ha­ke­mus yh­des­sä

Jos eroa hae­taan yh­des­sä ei ha­ku­pro­ses­si eroa muuten kuin, että mo­lem­pien tulee al­le­kir­joit­taa ha­ke­mus­lo­ma­ke.

Lo­mak­kei­ta ei siis tar­vit­se lä­het­tää kuin vain yksi kap­pa­le eli eroa voi yh­des­sä hakea sa­mal­la lo­mak­keel­la. Pa­kol­li­nen puolen vuoden har­kin­ta-aika lähtee yh­des­sä ha­kies­sa juok­se­maan heti, koska toinen os­a­puo­li luon­nol­li­ses­ti tietää, että avio­eroa on haettu.

Lue lisää: Mikä on avio­lii­ton mi­tä­töin­ti?

Avio­ero­ha­ke­mus koko­naan ne­tis­sä

Voit hoitaa avio­ero­ha­ke­muk­sen ne­tis­sä koko­naan. Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lu auttaa sinua avio­ero­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä ja lä­het­tä­mi­ses­sä.

Koko avio­ero­pro­ses­si maksaa Aa­tok­ses­sa 199 euroa (huo­mioi, että kä­rä­jä­oi­keus lä­het­tää laskun avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lys­tä). Li­säk­si ositus si­säl­tyy Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­luun.

Kuinka paljon avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly maksaa?

Avio­ero on kak­si­vai­hei­nen, jos puo­li­sot eivät ole asu­neet eril­lään vä­hin­tään kahta vuotta kes­key­tyk­set­tä.

Avio­eron kä­sit­te­ly kä­rä­jä­oi­keu­des­sa maksaa avio­eron en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa 210 euroa. Toi­ses­sa vai­hees­sa pe­ri­tään vielä 100 euron maksu.

Kä­rä­jä­oi­keus lä­het­tää laskun ha­ki­jal­le. Jos ha­ki­joi­ta on kaksi tulee lasku kum­man­kin ha­ki­jan ni­mel­lä.

Avio­ero­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­nen

Avio­ero­lo­ma­ke pitää lä­het­tää säh­kö­pos­til­la tai ta­val­li­sel­la pos­til­la jom­man­kum­man avio­puo­li­son ko­ti­pai­kan kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Esi­merk­ki 1

Jos puo­li­sot asuvat Yli­vies­kas­sa, niin oikea kä­rä­jä­oi­keus on Oulun kä­rä­jä­oi­keus.

Voit tar­kis­taa oikean kä­rä­jä­oi­keu­den https://oikeus.fi-si­vul­ta.

Näin al­le­kir­joi­tat avio­ero­ha­ke­muk­sen

Avio­ero­ha­ke­muk­seen tar­vi­taan toisen tai mo­lem­pien os­a­puol­ten al­le­kir­joi­tuk­set ja ni­men­sel­ven­nyk­set riip­puen siitä, että hae­taan­ko eroa yksin vai yh­des­sä. Al­le­kir­joi­tus­ten yh­tey­teen mer­ki­tään päi­väys.

Avio­ero­ha­ke­muk­sen voi al­le­kir­joit­taa myös säh­köi­ses­ti. Al­le­kir­joit­ta­mi­seen voi käyt­tää il­mais­ta Aa­tos­Sign -säh­köis­tä al­le­kir­joi­tus­ta.

Avio­ero­ha­ke­mus säh­köi­ses­ti Aa­tok­ses­sa

Avio­ero­ha­ke­muk­sen voi al­le­kir­joit­taa säh­köi­ses­ti ja lä­het­tää Aa­tok­sen pal­ve­lun kautta suo­raan oi­ke­aan kä­rä­jä­oi­keu­teen.

Toimi näin:

 1. Aloita avio­ero­pro­ses­si Aa­tok­ses­sa.
 2. Vastaa ky­sy­myk­siin ja al­le­kir­joi­ta avio­eh­to­ha­ke­mus säh­köi­ses­ti.
 3. Aatos toi­mit­taa ha­ke­muk­sen oi­ke­aan kä­rä­jä­oi­keu­teen.
 4. Voit heti aloit­taa var­si­nais­ta avio­eron val­mis­te­lua eli mo­lem­pien omai­suuk­sien kir­jaa­mis­ta pal­ve­luun.
 5. Kun omai­suu­det ja muut tiedot on kir­jat­tu, saat pal­ve­lus­ta osi­tus­kir­jan.

Ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia avio­ero­ha­ke­muk­ses­ta

Alla näet ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia liit­tyen avio­ero­ha­ke­muk­seen.

Miten pian avio­ero astuu voi­maan ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä?

Avio­ero astuu voi­maan vasta siitä päi­väs­tä läh­tien, kun tuo­miois­tuin (kä­rä­jä­oi­keus) tuo­mit­see puo­li­sot avio­eroon.

Ensin teidän täytyy lä­het­tää en­sim­mäi­sen vai­heen ha­ke­mus ja odot­taa vä­hin­tään 6 kuu­kau­den har­kin­ta-ajan um­peu­tu­mis­ta. Sen jäl­keen voitte lä­het­tää toisen avio­ero­ha­ke­muk­sen, jonka jäl­keen kä­rä­jä­oi­keus myön­tää avio­eron.

Voiko avio­eh­don tehdä ennen avio­eroa?

Mah­dol­li­sen avio­eron takia on tärkeä olla avio­eh­to, jolla tur­va­ta omai­suu­ten­sa. Avio­eh­to tulee olla teh­ty­nä ennen avio­eron hakua. Avio­eh­don voi tehdä hel­pos­ti ne­tis­sä Aa­tok­ses­sa.

Voiko avio­ero­ha­ke­mus olla va­paa­muo­toi­nen?

Avio­ero­ha­ku­mus voi olla va­paa­muo­toi­nen, mutta ha­ke­muk­sen teks­tis­tä tulee ilmetä pe­rus­tie­to­ja avio­puo­li­sois­ta, muun muassa hen­ki­lö­tie­dot. Ha­ke­muk­sen tulee olla kir­jal­li­nen.

Avio­eron kä­sit­te­ly­kie­let tuo­miois­tui­mes­sa ovat suomi ja ruotsi.

Olemme eroa­mas­sa re­kis­te­röi­dys­tä pa­ri­suh­tees­ta, miten toi­mim­me?

Pa­ri­suh­teen re­kis­te­röin­nil­lä on samat oi­keus­vai­ku­tuk­set, kuin avio­lii­tol­la. Re­kis­te­röi­dyn pa­ri­suh­teen pur­ka­mi­nen ta­pah­tuu sa­mal­la ta­val­la kuin avio­lii­ton­kin.

Olemme eroa­mas­sa, pi­tää­kö minun vaih­taa su­ku­ni­mi?

Su­ku­ni­men vaih­ta­mi­nen on va­paa­eh­tois­ta. Katso tar­kem­mat ohjeet su­ku­ni­men vaih­ta­mi­seen.

Mitä ta­pah­tuu kes­ki­näi­sel­le tes­ta­men­til­le avio­eros­sa?

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti ei avio­eros­sa mi­tä­töi­dy au­to­maat­ti­ses­ti. Mikäli haluat, että tes­ta­ment­ti ei enää päde, täytyy se pe­ruut­taa tai tai tehdä esi­mer­kik­si uusi hen­ki­lö­koh­tai­nen tes­ta­ment­ti.