Avio­eron har­kinta-aika kestää 6kk

Nainen viikkaa vaatteita pinoihin
Marjut Päkki
Marjut
25.7.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eron har­kinta-aika on vält­tä­mä­tön ajan­jakso, kun ero on lai­tettu vi­reille. Jakso tar­joaa otol­li­sen ajan jär­jes­tellä käy­tän­nön asioita.

Avio­eron har­kinta-aika mer­kit­see kir­jai­mel­li­sesti avio­puo­li­soi­den mah­dol­li­suutta har­kita eroa. Jos puo­li­sot eivät har­kinta-ajan ku­lut­tua halua enää erota, ei heidän tar­vitse tehdä mitään toi­men­pi­teitä.

Har­kinta-aika alkaa vi­ral­li­sesti, kun kä­rä­jä­oi­keus vas­taa­not­taa ja kuit­taa eroil­moi­tuk­sen jär­jes­tel­määnsä. Har­kinta-aika kestää 6 kuu­kautta. Käy­tän­nössä olet siis puo­li­sosi kanssa nai­mi­sissa ero­pa­pe­rei­den jät­tä­mi­sen jäl­keen vielä puo­li­sen vuotta.

Avio­ero voi olla myös yk­si­puo­li­nen päätös. Täl­löin har­kinta-aika alkaa siitä het­kestä, kun puo­liso saa kä­rä­jä­oi­keu­delta tiedon toisen os­a­puo­len te­ke­mästä avio­ero­ha­ke­muk­sesta.

💡 Kä­rä­jä­oi­keus il­moit­taa puo­li­soille siitä, mil­loin har­kinta-aika alkaa. Se il­moit­taa myös niistä toi­men­pi­teistä, joita puo­li­soi­den on teh­tävä lo­pul­li­sen avio­eron saa­mi­seksi.

Avio­ero ilman har­kinta-aikaa on mah­dol­li­nen

Jos olette olleet puo­li­sosi kanssa asu­muse­rossa tau­koa­matta kaksi vuotta, puolen vuoden har­kinta-aikaa ei tar­vita. Kahden vuoden aikana saatte toki vie­railla tois­tenne luona – riit­tää, että asun­tonne si­jait­se­vat vi­ral­li­sesti eri osoit­teissa.

Har­vi­nai­sempi ti­lanne, jol­loin avio­ero voi­daan myön­tää ilman har­kinta-aikaa, on su­ku­lais­suhde omaan kump­pa­niin. Laki kiel­tää avio­lii­tot su­ku­lais­ten kesken, minkä vuoksi avio­ero astuu voi­maan vii­py­mättä, vaikka puo­li­sot eivät sitä tah­toi­si­kaan. Täl­löin pu­hu­taan avio­lii­ton mi­tä­töin­nistä.

Har­kinta-aikaa ei myös­kään ole, jos olette men­neet nai­mi­siin sil­loin, kun mo­lem­pien tai toisen teistä ai­kai­sempi avio­liitto tai re­kis­te­röity pa­ri­suhde oli yhä voi­massa.

Lain mukaan voit olla nai­mi­sissa tai re­kis­te­röi­dyssä suh­teessa vain yhden ih­mi­sen kanssa ker­ral­laan. Sil­loin puo­li­soi­den tulee hakea es­teet­tö­myys­to­dis­tus, jonka avulla avio­lii­ton esteet tut­ki­taan.

Miksi har­kinta-aika on ole­massa?

Har­kinta-ajan tar­koi­tus on vuo­si­kym­men­ten ajan ollut ni­mensä mu­kai­nen. Har­kinta-ajan ole­mas­saolo estää ennen kaik­kea no­pei­den ja har­kit­se­mat­to­mien pää­tök­sien teon.

Avio­eron seu­rauk­set ovat kau­as­kan­toi­set ja vai­kut­ta­vat puo­li­soi­den kes­ki­näi­sen ih­mis­suh­teen li­säksi lap­siin sekä puo­li­soi­den vä­li­seen ta­lou­del­li­seen ja oi­keu­del­li­seen suh­tee­seen. Siksi pää­tök­siä ei ole kan­nat­ta­vaa tehdä hä­ti­köi­den.

Kak­si­vai­hei­nen avio­ero­pro­sessi har­kinta-ai­koi­neen pyrkii siten tor­ju­maan hä­täi­set rat­kai­sut, joilla voi olla kau­as­kan­toi­set seu­rauk­set. Jos mieli ei puolen vuoden har­kinta-ajan aikana ole muut­tu­nut, on avio­eron ha­ke­mi­nen edel­leen mah­dol­lista.

Har­kinta on pe­rus­tel­tua jo sii­tä­kin nä­kö­kul­masta, että avio­ero­pro­ses­sista ai­heu­tuu puo­li­soille kuluja. Har­kit­se­mat­to­man rat­kai­sun ai­heut­ta­mat ta­lou­del­li­set menot on siten vielä es­tet­tä­vissä.

💡 Mie­tin­tä­ajan li­säksi har­kinta-ajalla on myös toinen tar­koi­tus: se pyrkii eh­käi­se­mään har­kit­se­mat­to­mia avio­liit­toja. Äk­ki­pi­kai­sesti sol­mittu liitto si­säl­tää yhtä lailla ju­ri­di­sia vas­tuita ja vel­vol­li­suuk­sia kuin vuo­si­kausia­kin kes­tä­nyt liitto.

Har­kinta-aika on otol­li­nen ajan­jakso jär­jes­tellä käy­tän­nön asioita

On ym­mär­ret­tä­vää, että puolen vuoden mit­tai­nen har­kinta-aika saat­taa tuntua vain pa­kol­li­selta pa­halta. Ajan­jakso voi kui­ten­kin tar­jota myös oivan ti­lai­suu­den jär­jes­tellä eroon liit­ty­viä asioita.

Avio­eron myötä moni osa-alue elä­mässä menee uusiksi. Voit hyö­dyn­tää har­kinta-aikaa muun muassa seu­raa­vien käy­tän­nön asioi­den poh­ti­mi­seen.

 • Asu­mi­nen: Missä asut eron jäl­keen? Jääkö toinen teistä asu­maan yh­tei­seen kotiin? Lai­tat­teko asun­non myyn­tiin?
 • Lasten huol­ta­juus ja elatus: Missä lapset asuvat jat­kossa? Miten yh­teis­huol­ta­juus jär­jes­te­tään? Entä elatus?
 • Ni­men­vaihto: Otatko vanhan su­ku­ni­mesi ta­kai­sin vai pi­dätkö ny­kyi­sen nimesi?
 • Velka: Onko teillä yh­teistä velkaa? Onko toi­sella enem­män velkaa? 
 • Omai­suu­den ositus: Miten omai­suus jae­taan? Mitä avio­ehto sanoo?
 • Puo­li­son elatus: Miten huo­leh­ditte kes­ki­näi­sestä ela­tus­vel­vol­li­suu­desta har­kinta-aikana?

Vaikka ero voi tuntua huo­jen­ta­valta pää­tök­seltä, se tar­koit­taa aina myös luo­pu­mista it­selle mer­ki­tyk­sel­li­sistä asioista. Luo­pu­mi­nen voi ai­heut­taa sy­vää­kin surua.

Siksi käy­tän­nön jär­jes­te­ly­jen li­säksi on tär­keää tehdä tilaa myös avio­eron ja omien tun­tei­den kä­sit­te­lylle.

Lue lisää: Miten sel­vitä avio­erosta?  ja Mitä oles­ke­lu­lu­valle ta­pah­tuu avio­erossa?

Mitä avio­eron har­kinta-aikana ei saa tehdä?

Har­kinta-aikaan kuuluu vel­vol­li­suuk­sia, joista avio­erossa on hyvä olla tie­toi­nen.

Avio­liitto jatkuu, kunnes ero astuu vi­ral­li­sesti voi­maan. Näin ollen teitä kos­ke­vat samat vel­vol­li­suu­det kuin en­nen­kin. Esi­mer­kiksi kes­ki­näi­nen ela­tus­vel­vol­li­suus säilyy, samoin kuin yh­tei­nen omai­suus, ellei avio­ehto toisin määrää.

Avio­eron har­kinta-aikana puo­li­sot eivät saa esi­mer­kiksi

 • myydä yh­teistä kotia, jos toinen os­a­puoli ei sitä halua
 • mennä nai­mi­siin tai re­kis­te­röidä uutta pa­ri­suh­detta
 • hakea yh­teis­vas­tuul­lista lainaa ilman toista os­a­puolta
 • ai­heut­taa puo­li­solle ta­hal­lista ta­lou­del­lista harmia
 • ostaa esi­mer­kiksi uutta asun­toa yh­tei­sillä va­roilla
 • rikkoa toisen omai­suutta
 • myydä tai antaa puo­li­son omai­suutta pois.

Uuden asun­non os­ta­mi­nen har­kinta-aikana

Jos olet päät­tä­nyt muut­taa pois yh­tei­sestä ko­dis­tanne, saatat haa­veilla uuden asun­non os­ta­mi­sesta jo avio­eron har­kinta-aikana. Onko se mah­dol­lista? Entä mitä se tar­koit­taa osi­tuk­sen kan­nalta?

Asun­non os­ta­mi­nen riip­puu siitä, millä va­roilla ostat sen. Si­nulla on oikeus ostaa uusi asunto, mikäli ostat sen omilla va­roil­lasi. Huomaa kui­ten­kin, että asun­to­ra­ho­jen täytyy olla han­kittu vasta avio­ero­ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­sen jäl­keen. Jos saat esi­mer­kiksi pe­rin­nön har­kinta-aikana, voit ostaa pe­rin­tö­va­roilla uuden kodin.

⚠️ Jos kui­ten­kin haluat ostaa asun­non va­roilla, jotka omis­tit jo ennen avio­ero­pro­ses­sin käyn­nis­ty­mistä, uusi asunto ote­taan huo­mioon avio­eron osi­tuk­sessa.

Avio­eron toinen vaihe: kesto noin 6–12 kk

Kun puolen vuoden har­kinta-aika on tullut tiensä päähän, kä­rä­jä­oi­keus myön­tää eron. Ennen avio­eron vi­ral­lis­ta­mista teidän tulee kui­ten­kin käydä avio­eron toinen vaihe läpi.

Toi­sessa vai­heessa sinun, puo­li­sosi tai teidän mo­lem­pien yh­dessä tulee lä­het­tää kä­rä­jä­oi­keu­den kans­li­aan vah­vis­tus, että avio­ero­pää­tök­senne on ja pysyy. Käy­tän­nössä haette siis avio­eroa uu­del­leen.

Vah­vis­tus täytyy lä­het­tää vuoden si­sällä siitä, kun har­kinta-aika alkoi. Näin ollen har­kinta-ajan jäl­keen teillä on vielä puoli vuotta aikaa lä­het­tää vah­vis­tus. Avio­liitto pur­kau­tuu pian vah­vis­tuk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen.

Kä­rä­jä­oi­keus il­moit­taa myös Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle avio­erosta. Il­moi­tus teh­dään pää­tök­sen tultua lain­voi­mai­seksi eli kahden viikon ku­lut­tua pää­tök­sen an­ta­mi­sesta.

⚠️ Toisen vai­heen ha­ke­mus tulee tehdä vuoden si­sällä har­kinta-ajan al­ka­mi­sesta, sillä muu­toin avio­eroa­sia rau­keaa. Täl­löin pro­sessi tulisi aloit­taa ko­ko­naan uu­des­taan. Jos ette anna vah­vis­tusta, avio­liitto jää siis voi­maan.

Lue lisää: Mil­loin avio­ero tulee vi­reille?

Avio­ero hel­posti ja säh­köi­sesti Aa­tok­sen avulla

Avio­ero voi tuntua ras­kaalta ja vai­kea­sel­koi­sel­ta­kin pro­ses­silta, mutta sen ei tar­vitse olla sitä.

Aatos auttaa sinua ja puo­li­soasi niin avio­ero­ha­ke­muk­sen, osi­tuk­sen kuin avio­eron vah­vis­ta­mi­sen­kin kanssa – kaikki tämä hoituu säh­köi­sesti yh­dessä pai­kassa.

Aatos tar­joaa la­ki­pal­ve­lun yli 80 % edul­li­sem­min kuin la­ki­toi­mis­tot. Li­säksi koko pro­sessi hoituu etänä ilman ta­paa­mi­sia, ja saat aina tuek­sesi la­ki­asian­tun­ti­jan vankan osaa­mi­sen.

💡 Onko teillä yh­tei­nen tes­ta­mentti? Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ei avio­erossa mi­tä­töidy au­to­maat­ti­sesti, joten muista hoitaa tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­nen tai uuden hen­ki­lö­koh­tai­sen tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen

Hae avio­eroa säh­köi­sesti Aa­tok­sen kautta

 1. Täytä avio­ero­ha­ke­mus.
 2. Aatos toi­mit­taa ha­ke­muk­sen kä­rä­jä­oi­keu­den kans­li­aan.
 3. Avio­eron har­kinta-aika alkaa.
 4. Kun 6 kuu­kautta on ku­lu­nut, on aika lä­het­tää toisen vai­heen ha­ke­mus kä­rä­jä­oi­keu­delle.
 5. Kä­rä­jä­oi­keus määrää eron.
 6. Ero astuu voi­maan.

Käyn­nistä avio­ero­pro­ses­si Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.