Avio­eron har­kin­ta-aika kestää 6 kuu­kaut­ta

Nainen viikkaa vaatteita pinoihin
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
25.7.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­eron har­kin­ta-aika on vält­tä­mä­tön ajan­jak­so, kun ero on lai­tet­tu vi­reil­le. Jakso tar­jo­aa otol­li­sen ajan jär­jes­tel­lä käy­tän­nön asioi­ta.

Toi­si­naan elämä kul­jet­taa avio­pa­rin eri suun­tiin. Täl­löin yh­tei­nen, ken­ties pit­kä­kin taival päät­tyy ja avio­puo­li­sot tai toinen heistä hakee avio­eroa si­ne­tik­si pää­tök­sel­le.

Vaikka eroon pää­ty­neet parit usein toi­vo­vat­kin sut­jak­kaa ero­pro­ses­sia, avio­liit­to­la­kiin kir­jat­tu­ja seik­ko­ja ei aina voi no­peut­taa. Yksi näistä on avio­eron har­kin­ta-aika. 

Mikä on har­kin­ta-aika avio­eros­sa?

Avio­eron en­sim­mäi­nen vaihe on jättää avio­ero­ha­ke­mus kä­rä­jä­oi­keu­den kans­li­aan. Ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­ses­tä käyn­nis­tyy pa­kol­li­nen avio­eron har­kin­ta-aika.

Har­kin­ta-aika mer­kit­see kir­jai­mel­li­ses­ti avio­puo­li­soi­den mah­dol­li­suut­ta har­ki­ta eroa. Jos puo­li­sot eivät har­kin­ta-ajan ku­lut­tua halua enää erota, ei heidän tar­vit­se tehdä mitään toi­men­pi­tei­tä.

Ajan­jak­so alkaa vi­ral­li­ses­ti, kun kä­rä­jä­oi­keus vas­taa­not­taa ja kuit­taa eroil­moi­tuk­sen jär­jes­tel­mään­sä. Har­kin­ta-aika kestää 6 kuu­kaut­ta. Käy­tän­nös­sä olet siis puo­li­so­si kanssa nai­mi­sis­sa ero­pa­pe­rei­den jät­tä­mi­sen jäl­keen vielä puo­li­sen vuotta.

Avio­ero voi olla myös yk­si­puo­li­nen päätös. Täl­löin har­kin­ta-aika alkaa siitä het­kes­tä, kun puo­li­so saa kä­rä­jä­oi­keu­del­ta tiedon toisen os­a­puo­len te­ke­mäs­tä avio­ero­ha­ke­muk­ses­ta.

💡 Kä­rä­jä­oi­keus il­moit­taa puo­li­soil­le siitä, mil­loin har­kin­ta-aika alkaa. Se il­moit­taa myös niistä toi­men­pi­teis­tä, joita puo­li­soi­den on teh­tä­vä lo­pul­li­sen avio­eron saa­mi­sek­si.

Avio­ero ilman har­kin­ta-aikaa on mah­dol­li­nen

Jos olette olleet puo­li­so­si kanssa asu­muse­ros­sa tau­koa­mat­ta kaksi vuotta, puolen vuoden har­kin­ta-aikaa ei tar­vi­ta. Kahden vuoden aikana saatte toki vie­rail­la tois­ten­ne luona – riit­tää, että asun­ton­ne si­jait­se­vat vi­ral­li­ses­ti eri osoit­teis­sa.

Har­vi­nai­sem­pi ti­lan­ne, jol­loin avio­ero voi­daan myön­tää ilman har­kin­ta-aikaa, on su­ku­lais­suh­de omaan kump­pa­niin. Laki kiel­tää avio­lii­tot su­ku­lais­ten kesken, minkä vuoksi avio­ero astuu voi­maan vii­py­mät­tä, vaikka puo­li­sot eivät sitä tah­toi­si­kaan. Täl­löin pu­hu­taan avio­lii­ton mi­tä­töin­nis­tä.

Har­kin­ta-aikaa ei myös­kään ole, jos olette men­neet nai­mi­siin sil­loin, kun mo­lem­pien tai toisen teistä ai­kai­sem­pi avio­liit­to tai re­kis­te­röi­ty pa­ri­suh­de oli yhä voi­mas­sa.

Lain mukaan voit olla nai­mi­sis­sa tai re­kis­te­röi­dys­sä suh­tees­sa vain yhden ih­mi­sen kanssa ker­ral­laan. Sil­loin puo­li­soi­den tulee hakea es­teet­tö­myys­to­dis­tus, jonka avulla avio­lii­ton esteet tut­ki­taan.

Miksi har­kin­ta-aika on ole­mas­sa?

Har­kin­ta-ajan tar­koi­tus on vuo­si­kym­men­ten ajan ollut ni­men­sä mu­kai­nen. Har­kin­ta-ajan ole­mas­sao­lo estää ennen kaik­kea no­pei­den ja har­kit­se­mat­to­mien pää­tök­sien teon.

Avio­eron seu­rauk­set ovat kau­as­kan­toi­set ja vai­kut­ta­vat puo­li­soi­den kes­ki­näi­sen ih­mis­suh­teen li­säk­si lap­siin sekä puo­li­soi­den vä­li­seen ta­lou­del­li­seen ja oi­keu­del­li­seen suh­tee­seen. Siksi pää­tök­siä ei ole kan­nat­ta­vaa tehdä hä­ti­köi­den.

Kak­si­vai­hei­nen avio­ero­pro­ses­si har­kin­ta-ai­koi­neen pyrkii siten tor­ju­maan hä­täi­set rat­kai­sut, joilla voi olla kau­as­kan­toi­set seu­rauk­set. Jos mieli ei puolen vuoden har­kin­ta-ajan aikana ole muut­tu­nut, on avio­eron ha­ke­mi­nen edel­leen mah­dol­lis­ta.

Har­kin­ta on pe­rus­tel­tua jo sii­tä­kin nä­kö­kul­mas­ta, että avio­ero­pro­ses­sis­ta ai­heu­tuu puo­li­soil­le kuluja. Har­kit­se­mat­to­man rat­kai­sun ai­heut­ta­mat ta­lou­del­li­set menot on siten vielä es­tet­tä­vis­sä.

💡 Mie­tin­tä­ajan li­säk­si har­kin­ta-ajalla on myös toinen tar­koi­tus: se pyrkii eh­käi­se­mään har­kit­se­mat­to­mia avio­liit­to­ja. Äk­ki­pi­kai­ses­ti sol­mit­tu liitto si­säl­tää yhtä lailla ju­ri­di­sia vas­tui­ta ja vel­vol­li­suuk­sia kuin vuo­si­kausia­kin kes­tä­nyt liitto.

Har­kin­ta-aika on otol­li­nen ajan­jak­so jär­jes­tel­lä käy­tän­nön asioi­ta

On ym­mär­ret­tä­vää, että puolen vuoden mit­tai­nen har­kin­ta-aika saat­taa tuntua vain pa­kol­li­sel­ta pa­hal­ta. Ajan­jak­so voi kui­ten­kin tar­jo­ta myös oivan ti­lai­suu­den jär­jes­tel­lä eroon liit­ty­viä asioi­ta.

Avio­eron myötä moni osa-alue elä­mäs­sä menee uusik­si. Voit hyö­dyn­tää har­kin­ta-aikaa muun muassa seu­raa­vien käy­tän­nön asioi­den poh­ti­mi­seen.

 • Asu­mi­nen: Missä asut eron jäl­keen? Jääkö toinen teistä asu­maan yh­tei­seen kotiin? Lai­tat­te­ko asun­non myyn­tiin?
 • Lasten huol­ta­juus ja elatus: Missä lapset asuvat jat­kos­sa? Miten yh­teis­huol­ta­juus jär­jes­te­tään? Entä elatus?
 • Ni­men­vaih­to: Otatko vanhan su­ku­ni­me­si ta­kai­sin vai pi­dät­kö ny­kyi­sen nimesi?
 • Velka: Onko teillä yh­teis­tä velkaa? Onko toi­sel­la enem­män velkaa? 
 • Omai­suu­den ositus: Miten omai­suus jae­taan? Mitä avio­eh­to sanoo?
 • Puo­li­son elatus: Miten huo­leh­dit­te kes­ki­näi­ses­tä ela­tus­vel­vol­li­suu­des­ta har­kin­ta-aikana?

Vaikka ero voi tuntua huo­jen­ta­val­ta pää­tök­sel­tä, se tar­koit­taa aina myös luo­pu­mis­ta it­sel­le mer­ki­tyk­sel­li­sis­tä asiois­ta. Luo­pu­mi­nen voi ai­heut­taa sy­vää­kin surua.

Siksi käy­tän­nön jär­jes­te­ly­jen li­säk­si on tär­ke­ää tehdä tilaa myös avio­eron ja omien tun­tei­den kä­sit­te­lyl­le

Lue lisää: Miten sel­vi­tä avio­eros­ta?

Mitä avio­eron har­kin­ta-aikana ei saa tehdä?

Har­kin­ta-aikaan kuuluu vel­vol­li­suuk­sia, joista avio­eros­sa on hyvä olla tie­toi­nen. 

Avio­liit­to jatkuu, kunnes ero astuu vi­ral­li­ses­ti voi­maan. Näin ollen teitä kos­ke­vat samat vel­vol­li­suu­det kuin en­nen­kin. Esi­mer­kik­si kes­ki­näi­nen ela­tus­vel­vol­li­suus säilyy, samoin kuin yh­tei­nen omai­suus, ellei avio­eh­to toisin määrää. 

Avio­eron har­kin­ta-aikana puo­li­sot eivät saa esi­mer­kik­si

 • myydä yh­teis­tä kotia, jos toinen os­a­puo­li ei sitä halua
 • mennä nai­mi­siin tai re­kis­te­röi­dä uutta pa­ri­suh­det­ta
 • hakea yh­teis­vas­tuul­lis­ta lainaa ilman toista os­a­puol­ta
 • ai­heut­taa puo­li­sol­le ta­hal­lis­ta ta­lou­del­lis­ta harmia
 • ostaa esi­mer­kik­si uutta asun­toa yh­tei­sil­lä va­roil­la
 • rikkoa toisen omai­suut­ta
 • myydä tai antaa puo­li­son omai­suut­ta pois.

Uuden asun­non os­ta­mi­nen har­kin­ta-aikana

Jos olet päät­tä­nyt muut­taa pois yh­tei­ses­tä ko­dis­tan­ne, saatat haa­veil­la uuden asun­non os­ta­mi­ses­ta jo avio­eron har­kin­ta-aikana. Onko se mah­dol­lis­ta? Entä mitä se tar­koit­taa osi­tuk­sen kan­nal­ta?

Asun­non os­ta­mi­nen riip­puu siitä, millä va­roil­la ostat sen. Si­nul­la on oikeus ostaa uusi asunto, mikäli ostat sen omilla va­roil­la­si. Huomaa kui­ten­kin, että asun­to­ra­ho­jen täytyy olla han­kit­tu vasta avio­ero­ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­sen jäl­keen. Jos saat esi­mer­kik­si pe­rin­nön har­kin­ta-aikana, voit ostaa pe­rin­tö­va­roil­la uuden kodin.

⚠️ Jos kui­ten­kin haluat ostaa asun­non va­roil­la, jotka omis­tit jo ennen avio­ero­pro­ses­sin käyn­nis­ty­mis­tä, uusi asunto ote­taan huo­mioon avio­eron osi­tuk­ses­sa.

Avio­eron toinen vaihe: kesto noin 6–12 kk

Kun puolen vuoden har­kin­ta-aika on tullut tiensä päähän, kä­rä­jä­oi­keus myön­tää eron. Ennen avio­eron vi­ral­lis­ta­mis­ta teidän tulee kui­ten­kin käydä avio­eron toinen vaihe läpi.

Toi­ses­sa vai­hees­sa sinun, puo­li­so­si tai teidän mo­lem­pien yh­des­sä tulee lä­het­tää kä­rä­jä­oi­keu­den kans­li­aan vah­vis­tus, että avio­ero­pää­tök­sen­ne on ja pysyy. Käy­tän­nös­sä haette siis avio­eroa uu­del­leen.

Vah­vis­tus täytyy lä­het­tää vuoden si­säl­lä siitä, kun har­kin­ta-aika alkoi. Näin ollen har­kin­ta-ajan jäl­keen teillä on vielä puoli vuotta aikaa lä­het­tää vah­vis­tus. Avio­liit­to pur­kau­tuu pian vah­vis­tuk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen.

Kä­rä­jä­oi­keus il­moit­taa myös Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le avio­eros­ta. Il­moi­tus teh­dään pää­tök­sen tultua lain­voi­mai­sek­si eli kahden viikon ku­lut­tua pää­tök­sen an­ta­mi­ses­ta.

⚠️ Toisen vai­heen ha­ke­mus tulee tehdä vuoden si­säl­lä har­kin­ta-ajan al­ka­mi­ses­ta, sillä muu­toin avio­eroa­sia rau­ke­aa. Täl­löin pro­ses­si tulisi aloit­taa koko­naan uu­des­taan. Jos ette anna vah­vis­tus­ta, avio­liit­to jää siis voi­maan.

Lue lisää: Mil­loin avio­ero tulee vi­reil­le?

Avio­eron ha­ke­mi­nen hel­pos­ti ja säh­köi­ses­ti Aa­tok­sen avulla

Avio­eron ha­ke­mi­nen voi tuntua ras­kaal­ta ja vai­kea­sel­koi­sel­ta­kin pro­ses­sil­ta, mutta sen ei tar­vit­se olla sitä.

Aatos auttaa sinua ja puo­li­soa­si niin avio­ero­ha­ke­muk­sen, osi­tuk­sen kuin avio­eron vah­vis­ta­mi­sen­kin kanssa – kaikki tämä hoituu säh­köi­ses­ti yh­des­sä pai­kas­sa.

Aatos tar­jo­aa la­ki­pal­ve­lun yli 80 % edul­li­sem­min kuin la­ki­toi­mis­tot. Li­säk­si koko pro­ses­si hoituu etänä ilman ta­paa­mi­sia, ja saat aina tuek­se­si la­ki­asian­tun­ti­jan vankan osaa­mi­sen. 

Hae avio­eroa säh­köi­ses­ti Aa­tok­sen kautta

 1. Täytä avio­ero­ha­ke­mus.
 2. Aatos toi­mit­taa ha­ke­muk­sen kä­rä­jä­oi­keu­den kans­li­aan.
 3. Avio­eron har­kin­ta-aika alkaa.
 4. Kun 6 kuu­kaut­ta on ku­lu­nut, on aika lä­het­tää toisen vai­heen ha­ke­mus kä­rä­jä­oi­keu­del­le.
 5. Kä­rä­jä­oi­keus määrää eron.
 6. Ero astuu voi­maan.

Käyn­nis­tä avio­ero­pro­ses­si Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.