Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti avio­eros­sa

Tiimalasi ja kukkia
Timjami Nyyssönen
Timjami
11.5.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti turvaa puo­li­son ta­lout­ta, mikäli avio­liit­to päät­tyy kuo­le­maan. Mutta miten käy kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin avio­eros­sa?

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti voi olla kätevä tapa jär­jes­tää puo­li­soi­den va­ral­li­suus­suh­teet sen va­ral­ta, että avio­liit­to päät­tyy toisen puo­li­son kuo­le­maan.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa tar­joam­me vink­ke­jä siihen, miten kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin teh­neen pa­ris­kun­nan on jär­ke­vää toimia avio­eron jäl­keen.

Mitä kes­ki­näi­sel­le tes­ta­men­til­le ta­pah­tuu avio­eron jäl­keen?

Vaikka kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti miel­le­tään­kin usein avio­puo­li­soi­den vä­li­se­nä tes­ta­ment­ti­na, myös muut kuin avio­puo­li­sot voivat laatia kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti ei siis ole läh­tö­koh­tai­ses­ti si­dot­tu puo­li­soi­den avio­lii­ton voi­mas­sao­loon, ellei tes­ta­men­tis­sa ole toisin so­vit­tu. Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti voi siis jäädä voi­maan vielä avio­eron jäl­keen­kin.

Kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin onkin hyvä ottaa tarkat mää­räyk­set siitä, mitä tes­ta­men­til­le ta­pah­tuu avio­ero­ti­lan­tees­sa.

Jos kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti ei pääty au­to­maat­ti­ses­ti avio­eroon, en­tis­ten puo­li­soi­den on hyvä miet­tiä, mitä he ha­lua­vat kes­ki­näi­sen tes­ta­ment­tin­sa kanssa tehdä. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on har­ki­ta, vas­taa­ko kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti puo­li­soi­den tahtoa vielä avio­eron jäl­keen­kin.

Usein en­ti­set avio­puo­li­sot eivät halua pitää kes­ki­näis­tä tes­ta­ment­ti­aan voi­mas­sa enää avio­lii­ton päät­ty­mi­sen jäl­keen. Täl­löin puo­li­soi­den täytyy pe­ruut­taa kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­tin­sa.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­nen

Vaikka kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin liit­tyy­kin tiet­ty­jä eri­tyis­piir­tei­tä, ei sen pe­ruut­ta­mi­nen eroa läh­tö­koh­tai­ses­ti ta­val­li­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­ses­ta.

Lain mukaan tes­ta­ment­ti voi­daan pe­ruut­taa useal­la eri ta­val­la.

Tes­ta­men­tin tekijä voi pe­ruut­taa tes­ta­men­tin:

  • pe­ruut­ta­mal­la tes­ta­ment­ti­mää­räyk­sen­sä tes­ta­men­tin laa­ti­mis­ta kos­ke­vien muo­to­mää­räys­ten mu­kai­ses­ti
  • hä­vit­tä­mäl­lä tes­ta­ment­tin­sa
  • muu­toin sel­väs­ti il­mai­se­mal­la, ettei tes­ta­ment­ti enää vastaa hänen vii­meis­tä tah­to­aan

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti voi­daan siis pe­ruut­taa esi­mer­kik­si hä­vit­tä­mäl­lä se, tai kor­vaa­mal­la vanha tes­ta­ment­ti uu­del­la tes­ta­men­til­la. Tes­ta­ment­tia ei tar­vit­se pe­ruut­taa koko­naan, vaan tes­ta­men­tis­ta voi­daan pe­ruut­taa esi­mer­kik­si vain tietyt mää­räyk­set.

Voiko kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­taa myös yk­si­puo­li­ses­ti?

Lupaus olla pe­ruut­ta­mat­ta tes­ta­ment­tia ei sido tes­ta­men­tin laa­ti­jaa. Puo­li­sot voivat siis pe­ruut­taa kes­ki­näi­sen tes­ta­ment­tin­sa mil­loin ta­han­sa, myös yk­si­puo­li­ses­ti.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin yk­si­puo­lis­ta pe­ruut­ta­mis­ta tai muut­ta­mis­ta koskee kui­ten­kin lain eri­tyis­sään­nös: jos puo­li­so pe­ruut­taa tai muut­taa kes­ki­näis­tä tes­ta­ment­tia yk­si­puo­li­ses­ti, hän voi me­net­tää kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin pe­rus­tu­van oi­keu­ten­sa.

Li­säe­del­ly­tyk­se­nä puo­li­son oi­keu­den­me­ne­tyk­sel­le on, että kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin muutos tai pe­ruu­tus on il­mei­ses­ti vas­toin tes­ta­men­tin tar­koi­tus­ta. Sään­nök­sel­lä yri­te­tään siis estää se, että kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin ehtoja muu­tet­tai­siin salaa toi­sel­ta puo­li­sol­ta.

Käy­tän­nös­sä kui­ten­kin kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­nen yk­si­puo­li­ses­ti on mah­dol­lis­ta, ja pe­ruut­ta­mi­sen vai­ku­tuk­set toisen puo­li­son tes­ta­ment­ti­mää­räys­ten voi­mas­sao­loon jou­du­taan ar­vioi­maan ta­paus­koh­tai­ses­ti.

Uusi tes­ta­ment­ti ennen kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mis­ta

Joskus voi tulla eteen ti­lan­tei­ta, joissa esi­mer­kik­si rii­tai­san avio­eron vuoksi puo­li­sot eivät pysty so­pi­maan kes­ki­näi­sen tes­ta­ment­tin­sa pe­ruut­ta­mi­ses­ta.

Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa puo­li­so voi kor­va­ta kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin te­ke­mäl­lä uuden hen­ki­lö­koh­tai­sen tes­ta­men­tin ja kir­jaa­mal­la siihen, että tes­ta­ment­ti korvaa kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin.

Täl­lai­nen kor­vaa­va mää­räys on sel­key­den vuoksi hyvä si­säl­lyt­tää tes­ta­ment­tiin, jos vanhaa kes­ki­näis­tä tes­ta­ment­tia ei ole erik­seen pe­rut­tu esi­mer­kik­si hä­vit­tä­mäl­lä se.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin kor­vaa­mi­nen uu­del­la tes­ta­men­til­la on myös hyvä tapa pe­ruut­taa kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti, joka on laa­dit­tu vain yhtenä kap­pa­lee­na.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti voi­daan siis on­gel­ma­ti­lan­teis­sa pe­ruut­taa hel­pos­ti laa­ti­mal­la sen ti­lal­le uusi tes­ta­ment­ti.

⚠️ Huo­mioit­han kui­ten­kin, että uuden tes­ta­men­tin laa­ti­mi­ses­sa tulee nou­dat­taa tar­kas­ti tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­sia.

Vältä epä­sel­vyy­det tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­ses­sa

Käy­tän­nön on­gel­mien vält­tä­mi­sek­si on hyvin suo­si­tel­ta­vaa, että kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­nen teh­dään aina mah­dol­li­sim­man sel­keäs­ti ja to­dis­tet­ta­val­la ta­val­la.

Tuo­miois­tui­mis­sa on jou­dut­tu rat­ko­maan monia pe­rin­nön­ja­koon liit­ty­viä rii­ta­ti­lan­tei­ta, jotka ovat liit­ty­neet epä­sel­vyyk­siin tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­ses­sa.

Esi­mer­kik­si pel­käs­tään tes­ta­men­tin tu­hoa­mis­ta ei voida pitää suo­si­tel­ta­va­na tapana pe­ruut­taa tes­ta­ment­tia: monet pe­rin­tö­rii­dat ovat al­ka­neet siitä, kun tes­ta­men­tin laa­ti­jan hal­lus­sa olevaa tes­ta­ment­tia ei ole­kaan löy­ty­nyt.

Jos pe­rit­tä­väl­tä ei ole löy­ty­nyt uutta kor­vaa­vaa tes­ta­ment­tia, on kuo­lin­pe­sän osak­kail­le mo­nes­ti syn­ty­nyt riitaa siitä, mitä tämä tar­koit­taa: oliko tes­ta­men­tin laa­ti­jan tar­koi­tuk­se­na pe­ruut­taa tes­ta­ment­ti hä­vit­tä­mäl­lä se, vai onko tes­ta­ment­ti vain ka­teis­sa tai muuten tu­hou­tu­nut?

Hä­vin­nee­seen tes­ta­ment­tiin liit­ty­viä pe­rin­tö­rii­to­ja on kä­si­tel­ty kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa asti, ja täl­lai­set riidat tu­le­vat usein hyvin kal­liik­si. Selkeä tapa pe­ruut­taa tes­ta­ment­ti, kuten kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti, on kor­va­ta vanha tes­ta­ment­ti uu­del­la tes­ta­men­til­la.

Näin vanha tes­ta­ment­ti pe­ruu­te­taan to­dis­tet­ta­val­la ta­val­la, sillä uusi tes­ta­ment­ti täytyy tehdä nou­dat­taen tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­sia. Uusi tes­ta­ment­ti tulee siis tehdä kir­jal­li­ses­ti, ja kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan tulee to­dis­taa se omilla al­le­kir­joi­tuk­sil­laan.

Muihin lain mah­dol­lis­ta­miin va­paa­muo­toi­sem­piin tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mis­kei­noi­hin nähden uuden tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen on siis selkeä ja hel­pos­ti to­dis­tet­ta­vis­sa oleva tapa pe­ruut­taa kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti.