Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti avio­erossa

Tiimalasi ja kukkia
Timjami Nyyssönen
Timjami
11.5.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti turvaa puo­li­son ta­loutta, mikäli avio­liitto päät­tyy kuo­le­maan. Mutta miten käy kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin avio­erossa?

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti voi olla kätevä tapa jär­jes­tää puo­li­soi­den va­ral­li­suus­suh­teet sen va­ralta, että avio­liitto päät­tyy toisen puo­li­son kuo­le­maan.

Tässä ar­tik­ke­lissa tar­joamme vink­kejä siihen, miten kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin teh­neen pa­ris­kun­nan on jär­ke­vää toimia avio­eron jäl­keen.

Mitä kes­ki­näi­selle tes­ta­men­tille ta­pah­tuu avio­eron jäl­keen?

Vaikka kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti miel­le­tään­kin usein avio­puo­li­soi­den vä­li­senä tes­ta­ment­tina, myös muut kuin avio­puo­li­sot voivat laatia kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ei siis ole läh­tö­koh­tai­sesti si­dottu puo­li­soi­den avio­lii­ton voi­mas­sao­loon, ellei tes­ta­men­tissa ole toisin so­vittu. Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti voi siis jäädä voi­maan vielä avio­eron jäl­keen­kin.

Kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin onkin hyvä ottaa tarkat mää­räyk­set siitä, mitä tes­ta­men­tille ta­pah­tuu avio­ero­ti­lan­teessa.

Jos kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti ei pääty au­to­maat­ti­sesti avio­eroon, en­tis­ten puo­li­soi­den on hyvä miet­tiä, mitä he ha­lua­vat kes­ki­näi­sen tes­ta­ment­tinsa kanssa tehdä. Eri­tyi­sen tär­keää on har­kita, vas­taako kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti puo­li­soi­den tahtoa vielä avio­eron jäl­keen­kin.

Usein en­ti­set avio­puo­li­sot eivät halua pitää kes­ki­näistä tes­ta­ment­ti­aan voi­massa enää avio­lii­ton päät­ty­mi­sen jäl­keen. Täl­löin puo­li­soi­den täytyy pe­ruut­taa kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­tinsa.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­nen

Vaikka kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin liit­tyy­kin tiet­tyjä eri­tyis­piir­teitä, ei sen pe­ruut­ta­mi­nen eroa läh­tö­koh­tai­sesti ta­val­li­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­sesta.

Lain mukaan tes­ta­mentti voi­daan pe­ruut­taa usealla eri ta­valla.

Tes­ta­men­tin tekijä voi pe­ruut­taa tes­ta­men­tin:

  • pe­ruut­ta­malla tes­ta­ment­ti­mää­räyk­sensä tes­ta­men­tin laa­ti­mista kos­ke­vien muo­to­mää­räys­ten mu­kai­sesti
  • hä­vit­tä­mällä tes­ta­ment­tinsa
  • muu­toin sel­västi il­mai­se­malla, ettei tes­ta­mentti enää vastaa hänen vii­meistä tah­to­aan

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti voi­daan siis pe­ruut­taa esi­mer­kiksi hä­vit­tä­mällä se, tai kor­vaa­malla vanha tes­ta­mentti uu­della tes­ta­men­tilla. Tes­ta­ment­tia ei tar­vitse pe­ruut­taa ko­ko­naan, vaan tes­ta­men­tista voi­daan pe­ruut­taa esi­mer­kiksi vain tietyt mää­räyk­set.

Voiko kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­taa myös yk­si­puo­li­sesti?

Lupaus olla pe­ruut­ta­matta tes­ta­ment­tia ei sido tes­ta­men­tin laa­ti­jaa. Puo­li­sot voivat siis pe­ruut­taa kes­ki­näi­sen tes­ta­ment­tinsa mil­loin ta­hansa, myös yk­si­puo­li­sesti.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin yk­si­puo­lista pe­ruut­ta­mista tai muut­ta­mista koskee kui­ten­kin lain eri­tyis­sään­nös: jos puo­liso pe­ruut­taa tai muut­taa kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia yk­si­puo­li­sesti, hän voi me­net­tää kes­ki­näi­seen tes­ta­ment­tiin pe­rus­tu­van oi­keu­tensa.

Li­säe­del­ly­tyk­senä puo­li­son oi­keu­den­me­ne­tyk­selle on, että kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin muutos tai pe­ruu­tus on il­mei­sesti vas­toin tes­ta­men­tin tar­koi­tusta. Sään­nök­sellä yri­te­tään siis estää se, että kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin ehtoja muu­tet­tai­siin salaa toi­selta puo­li­solta.

Käy­tän­nössä kui­ten­kin kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­nen yk­si­puo­li­sesti on mah­dol­lista, ja pe­ruut­ta­mi­sen vai­ku­tuk­set toisen puo­li­son tes­ta­ment­ti­mää­räys­ten voi­mas­sao­loon jou­du­taan ar­vioi­maan ta­paus­koh­tai­sesti.

💡 Vinkki: Tie­sitkö, että kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia voi läh­tö­koh­tai­sesti muut­taa myös puo­li­son kuo­le­man jäl­keen?

Uusi tes­ta­mentti ennen kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mista

Joskus voi tulla eteen ti­lan­teita, joissa esi­mer­kiksi rii­tai­san avio­eron vuoksi puo­li­sot eivät pysty so­pi­maan kes­ki­näi­sen tes­ta­ment­tinsa pe­ruut­ta­mi­sesta.

Täl­lai­sessa ti­lan­teessa puo­liso voi kor­vata kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin te­ke­mällä uuden hen­ki­lö­koh­tai­sen tes­ta­men­tin ja kir­jaa­malla siihen, että tes­ta­mentti korvaa kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin.

Täl­lai­nen kor­vaava mää­räys on sel­key­den vuoksi hyvä si­säl­lyt­tää tes­ta­ment­tiin, jos vanhaa kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia ei ole erik­seen pe­ruttu esi­mer­kiksi hä­vit­tä­mällä se.

Kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin kor­vaa­mi­nen uu­della tes­ta­men­tilla on myös hyvä tapa pe­ruut­taa kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti, joka on laa­dittu vain yhtenä kap­pa­leena.

Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti voi­daan siis on­gel­ma­ti­lan­teissa pe­ruut­taa hel­posti laa­ti­malla sen ti­lalle uusi tes­ta­mentti.

⚠️ Huo­mioit­han kui­ten­kin, että uuden tes­ta­men­tin laa­ti­mi­sessa tulee nou­dat­taa tar­kasti tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­sia.

Vältä epä­sel­vyy­det tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­sessa

Käy­tän­nön on­gel­mien vält­tä­mi­seksi on hyvin suo­si­tel­ta­vaa, että kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­nen teh­dään aina mah­dol­li­sim­man sel­keästi ja to­dis­tet­ta­valla ta­valla.

Tuo­miois­tui­missa on jou­duttu rat­ko­maan monia pe­rin­nön­ja­koon liit­ty­viä rii­ta­ti­lan­teita, jotka ovat liit­ty­neet epä­sel­vyyk­siin tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mi­sessa.

Esi­mer­kiksi pel­käs­tään tes­ta­men­tin tu­hoa­mista ei voida pitää suo­si­tel­ta­vana tapana pe­ruut­taa tes­ta­ment­tia: monet pe­rin­tö­rii­dat ovat al­ka­neet siitä, kun tes­ta­men­tin laa­ti­jan hal­lussa olevaa tes­ta­ment­tia ei ole­kaan löy­ty­nyt.

Jos pe­rit­tä­vältä ei ole löy­ty­nyt uutta kor­vaa­vaa tes­ta­ment­tia, on kuo­lin­pe­sän osak­kaille mo­nesti syn­ty­nyt riitaa siitä, mitä tämä tar­koit­taa: oliko tes­ta­men­tin laa­ti­jan tar­koi­tuk­sena pe­ruut­taa tes­ta­mentti hä­vit­tä­mällä se, vai onko tes­ta­mentti vain ka­teissa tai muuten tu­hou­tu­nut?

Hä­vin­nee­seen tes­ta­ment­tiin liit­ty­viä pe­rin­tö­rii­toja on kä­si­telty kor­keim­massa oi­keu­dessa asti, ja täl­lai­set riidat tu­le­vat usein hyvin kal­liiksi. Selkeä tapa pe­ruut­taa tes­ta­mentti, kuten kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti, on kor­vata vanha tes­ta­mentti uu­della tes­ta­men­tilla.

Näin vanha tes­ta­mentti pe­ruu­te­taan to­dis­tet­ta­valla ta­valla, sillä uusi tes­ta­mentti täytyy tehdä nou­dat­taen tes­ta­men­tin muo­to­vaa­ti­muk­sia. Uusi tes­ta­mentti tulee siis tehdä kir­jal­li­sesti, ja kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan tulee to­dis­taa se omilla al­le­kir­joi­tuk­sil­laan.

Muihin lain mah­dol­lis­ta­miin va­paa­muo­toi­sem­piin tes­ta­men­tin pe­ruut­ta­mis­kei­noi­hin nähden uuden tes­ta­men­tin laa­ti­mi­nen on siis selkeä ja hel­posti to­dis­tet­ta­vissa oleva tapa pe­ruut­taa kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti.