Tes­ta­ment­ti ja to­dis­ta­jat

Mies pitämässä papereita kädessään
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
1.9.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Kuka voi olla tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja? Lis­ta­sim­me tär­keim­mät to­dis­ta­jien omi­nai­suu­det, jotta asia­kir­ja­si olisi ju­ri­di­ses­ti pätevä.

Tes­ta­men­tis­sa pitää aina olla to­dis­ta­jat. Asia­kir­ja tulee pä­te­väk­si, kun tes­ta­men­tin tekijä ja kaksi es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa ovat al­le­kir­joit­ta­neet tes­ta­men­tin. Tes­ta­ment­ti ei ole pätevä ilman to­dis­ta­jia.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jan ei tar­vit­se olla asia­na­jaja tai vi­ran­omai­nen, mutta usein su­ku­lai­nen on es­teel­li­nen to­dis­ta­maan asia­kir­jan ai­tout­ta es­teel­li­syy­den vuoksi.

Tes­ta­ment­tia ei re­kis­te­röi­dä vi­ran­omai­sil­le, vaan al­ku­pe­räis­tä asia­kir­jaa säi­ly­te­tään itse. Säi­ly­tys­paik­ka kan­nat­taa valita siten, että pe­ril­li­set löy­tä­vät asia­kir­jan kuol­tua­si. Voit säi­lyt­tää tes­ta­ment­tia ko­to­na­si muiden tär­kei­den pa­pe­rei­den kanssa tai pan­kis­sa mak­sul­li­ses­sa tal­le­lo­ke­ros­sa.

Tes­ta­men­til­la on to­dis­ta­jien li­säk­si mui­ta­kin vaa­ti­muk­sia, jotta se oli pätevä ja lail­li­nen.

Mikä on to­dis­ta­jien teh­tä­vä tes­ta­men­tin to­dis­ta­mi­ses­sa?

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jien teh­tä­vä on to­dis­taa tes­ta­men­tin te­ki­jän al­le­kir­joi­tuk­sen oi­kea­pe­räi­syys.

Lain mukaan kahden to­dis­ta­jan on al­le­kir­joit­ta­va tes­ta­ment­ti. To­dis­ta­jien pitää olla yhtä aikaa pai­kal­la, kun al­le­kir­joi­tuk­set teh­dään.

Al­le­kir­joit­ta­mal­la tes­ta­men­tin to­dis­ta­jat to­dis­ta­vat, että ky­sees­sä on te­ki­jän tai te­ki­jöi­den täy­des­sä ym­mär­ryk­ses­sä tekemä tes­ta­ment­ti.

Onko to­dis­ta­jil­le ker­rot­ta­va tes­ta­men­tin si­säl­tö?

To­dis­ta­jien ei tar­vit­se nähdä tai tietää tes­ta­men­tin si­säl­töä. Heidän pitää kui­ten­kin tietää, että ky­sees­sä on tes­ta­ment­ti.

To­dis­ta­jil­le ei siis tar­vit­se kertoa tai pe­rus­tel­la tes­ta­men­tin si­säl­töä.

Kuka voi toimia tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja­na?

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja­na voi toimia kuka vain yli 15-vuo­tias, joka ei ole al­le­kir­joi­tus­het­kel­lä päih­ty­nee­nä tai muuten va­ja­vai­ses­sa ym­mär­ryk­ses­sä.

To­dis­ta­ja ei voi olla tes­ta­men­tin te­ki­jän puo­li­so, lä­hi­su­ku­lai­nen tai lanko.

To­dis­ta­ja voi olla esi­mer­kik­si naa­pu­ri, ystävä tai työ­ka­ve­ri.

Kuka ei voi toimia tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja­na?

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja ei voi olla tes­ta­men­tin te­ki­jän lä­hi­su­ku­lai­nen tai lanko. Alla olevat hen­ki­löt eivät voi toimia tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja­na.

  • iso­äi­ti, isoisä, äi­di­ni­sä, äi­di­näi­ti
  • isä tai äiti, otto-isä tai otto-äiti, äi­ti­puo­li, isä­puo­li
  • veli, sisar
  • lapsi, lap­sen­lap­si, ot­to­lap­si, lap­si­puo­li, lap­sen­lap­si­puo­li
  • appi, miniä, vävy, puo­li­son veli tai sisar

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja ei voi saa olla hen­ki­lö, jonka hy­väk­si tes­ta­ment­ti on tehty. Eli tes­ta­men­tin­saa­ja ei voi kos­kaan olla yksi to­dis­ta­jis­ta, vaikka hän ei oli­si­kaan su­ku­lai­nen.

Tes­ta­ment­ti voi­daan haas­taa tai mi­tä­töi­dä oi­keu­des­sa, jos to­dis­ta­ja­na on ollut laissa kiel­let­ty hen­ki­lö. Sil­loin tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nen tulee ky­see­seen.

Serkku tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja­na

Ylei­ses­ti lä­hi­su­ku­lai­nen ei voi olla tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja. Serkku muo­dos­taa kui­ten­kin poik­keuk­sen. Serkku voi olla tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja­na, mikäli hän ei ole tes­ta­men­tin­saa­ja.

Jos serkku on mer­kit­ty tes­ta­ment­tiin omai­suu­den saa­jak­si, on hän sil­loin es­teel­li­nen, jol­loin hän ei voi toimia to­dis­ta­ja­na.

Miten to­dis­ta­jat tes­ta­ment­tiin?

Voit pyytää tes­ta­men­tin to­dis­ta­jak­si naa­pu­rei­ta, ys­tä­viä puo­li­soi­neen tai työ­ka­ve­rei­ta.

Kun laadit tes­ta­men­tin Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa, an­nam­me tarkan oh­jeis­tuk­sen tes­ta­men­tis­sa mai­ni­tuis­ta hen­ki­löis­tä, jotka eivät voi olla to­dis­ta­jia.

Au­tam­me mie­lel­läm­me sinua tes­ta­men­tin teossa. Voit olla yh­tey­des­sä ju­ris­tei­him­me chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä. 

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jien es­teel­li­syys

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jat ovat es­teel­li­siä al­le­kir­joit­ta­maan asia­kir­jaa, mikäli he ovat lä­hei­siä su­ku­lai­sia tes­ta­men­tin te­ki­jäl­le ja tes­ta­men­tin saa­jal­le.

Serkku on kui­ten­kin poik­keus, sillä serkku voi toimia tes­ta­men­tin to­dis­ta­ja­na, mikäli ei ole tes­ta­men­tin saaja.

Li­säk­si tes­ta­men­tin to­dis­ta­jan pitää olla vä­hin­tään 15-vuo­tias.

Edul­li­nen tes­ta­ment­ti Aa­tok­ses­sa hin­taan 89 euroa

Tes­ta­men­tin voi tehdä ny­ky­ään täysin ne­tis­sä ilman ta­paa­mis­ta ju­ris­tien kanssa. Saat pä­te­vän tes­ta­men­tin edul­li­sim­min hin­taan 89 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­ta.

Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa laadit ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin omien toi­vei­de­si mukaan. Pal­ve­lum­me nou­dat­taa ajan­koh­tai­sia la­ki­py­kä­liä sekä vero-oh­jeis­tuk­sia, jol­loin voit var­mis­tua siitä, että asia­kir­ja­si on ajan ta­sal­la.

Sinun ei tar­vit­se tietää la­ki­py­kä­lis­tä mitään, sillä pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­tee­si ja toi­vee­si esit­tä­mäl­lä ky­sy­myk­siä. Laa­dim­me tes­ta­men­tin vas­tauk­sie­si poh­jal­ta. Voit lisätä ja muo­ka­ta ehtoja, omai­suus­la­je­ja tai pe­ril­li­siä ha­lua­mal­la­si ta­val­la.

Aa­tok­sen tes­ta­ment­ti­pal­ve­lus­sa voit

  • tes­ta­men­tata tietyn esi­neen tai kiin­teis­tön ha­lua­mal­le­si hen­ki­löl­le
  • jättää pro­sen­tu­aa­li­set osuu­det ha­lua­mal­le­si pe­ril­li­sil­le.
  • tes­ta­men­tata omai­suut­ta­si vas­tuul­li­ses­ti hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töl­le
  • op­ti­moi­da pe­rin­tö­ve­ro­ja
  • antaa pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jal­le

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen maksaa koko­nai­suu­des­saan 89 euroa, mikä on lähes 90 % edul­li­sem­paa kuin asia­kir­jan te­ke­mi­nen tun­ti­ve­loit­tei­ses­sa la­ki­toi­mis­tos­sa.

Saat aina il­mais­ta la­kia­pua Aa­tok­sen ju­ris­teil­ta, mikäli tar­vit­set apua tes­ta­men­tin laa­ti­mi­ses­sa.