Tes­ta­mentti ja to­dis­ta­jat

Mies pitämässä papereita kädessään
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Kuka voi olla tes­ta­men­tin to­dis­taja? Lis­ta­simme tär­keim­mät to­dis­ta­jien omi­nai­suu­det, jotta asia­kir­jasi olisi ju­ri­di­sesti pätevä.

Tes­ta­men­tissa pitää aina olla to­dis­ta­jat. Asia­kirja tulee pä­te­väksi, kun tes­ta­men­tin tekijä ja kaksi es­tee­töntä to­dis­ta­jaa ovat al­le­kir­joit­ta­neet tes­ta­men­tin. Tes­ta­mentti ei ole pätevä ilman to­dis­ta­jia.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jan ei tar­vitse olla asia­na­jaja tai vi­ran­omai­nen, mutta usein su­ku­lai­nen on es­teel­li­nen to­dis­ta­maan asia­kir­jan ai­toutta es­teel­li­syy­den vuoksi.

Tes­ta­ment­tia ei re­kis­te­röidä vi­ran­omai­sille, vaan al­ku­pe­räistä asia­kir­jaa säi­ly­te­tään itse. Säi­ly­tys­paikka kan­nat­taa valita siten, että pe­ril­li­set löy­tä­vät asia­kir­jan kuol­tuasi. Voit säi­lyt­tää tes­ta­ment­tia ko­to­nasi muiden tär­kei­den pa­pe­rei­den kanssa tai pan­kissa mak­sul­li­sessa tal­le­lo­ke­rossa.

Tes­ta­men­tilla on to­dis­ta­jien li­säksi mui­ta­kin vaa­ti­muk­sia, jotta se oli pätevä ja lail­li­nen.

Mikä on to­dis­ta­jien teh­tävä tes­ta­men­tin to­dis­ta­mi­sessa?

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jien teh­tävä on to­dis­taa tes­ta­men­tin te­ki­jän al­le­kir­joi­tuk­sen oi­kea­pe­räi­syys.

Lain mukaan kahden to­dis­ta­jan on al­le­kir­joit­tava tes­ta­mentti. To­dis­ta­jien pitää olla yhtä aikaa pai­kalla, kun al­le­kir­joi­tuk­set teh­dään.

Al­le­kir­joit­ta­malla tes­ta­men­tin to­dis­ta­jat to­dis­ta­vat, että ky­seessä on te­ki­jän tai te­ki­jöi­den täy­dessä ym­mär­ryk­sessä tekemä tes­ta­mentti.

Onko to­dis­ta­jille ker­rot­tava tes­ta­men­tin si­sältö?

To­dis­ta­jien ei tar­vitse nähdä tai tietää tes­ta­men­tin si­säl­töä. Heidän pitää kui­ten­kin tietää, että ky­seessä on tes­ta­mentti.

To­dis­ta­jille ei siis tar­vitse kertoa tai pe­rus­tella tes­ta­men­tin si­säl­töä.

Kuka voi toimia tes­ta­men­tin to­dis­ta­jana?

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jana voi toimia kuka vain yli 15-vuo­tias, joka ei ole al­le­kir­joi­tus­het­kellä päih­ty­neenä tai muuten va­ja­vai­sessa ym­mär­ryk­sessä.

To­dis­taja ei voi olla tes­ta­men­tin te­ki­jän puo­liso, lä­hi­su­ku­lai­nen tai lanko.

To­dis­taja voi olla esi­mer­kiksi naa­puri, ystävä tai työ­ka­veri.

Kuka ei voi toimia tes­ta­men­tin to­dis­ta­jana?

Tes­ta­men­tin to­dis­taja ei voi olla tes­ta­men­tin te­ki­jän lä­hi­su­ku­lai­nen tai lanko. Alla olevat hen­ki­löt eivät voi toimia tes­ta­men­tin to­dis­ta­jana.

  • iso­äiti, isoisä, äi­di­nisä, äi­di­näiti
  • isä tai äiti, otto-isä tai otto-äiti, äi­ti­puoli, isä­puoli
  • veli, sisar
  • lapsi, lap­sen­lapsi, ot­to­lapsi, lap­si­puoli, lap­sen­lap­si­puoli
  • appi, miniä, vävy, puo­li­son veli tai sisar

Tes­ta­men­tin to­dis­taja ei voi saa olla hen­kilö, jonka hy­väksi tes­ta­mentti on tehty. Eli tes­ta­men­tin­saaja ei voi kos­kaan olla yksi to­dis­ta­jista, vaikka hän ei oli­si­kaan su­ku­lai­nen.

Tes­ta­mentti voi­daan haas­taa tai mi­tä­töidä oi­keu­dessa, jos to­dis­ta­jana on ollut laissa kiel­letty hen­kilö. Sil­loin tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nen tulee ky­see­seen.

Serkku tes­ta­men­tin to­dis­ta­jana

Ylei­sesti lä­hi­su­ku­lai­nen ei voi olla tes­ta­men­tin to­dis­taja. Serkku muo­dos­taa kui­ten­kin poik­keuk­sen. Serkku voi olla tes­ta­men­tin to­dis­ta­jana, mikäli hän ei ole tes­ta­men­tin­saaja.

Jos serkku on mer­kitty tes­ta­ment­tiin omai­suu­den saa­jaksi, on hän sil­loin es­teel­li­nen, jol­loin hän ei voi toimia to­dis­ta­jana.

Miten to­dis­ta­jat tes­ta­ment­tiin?

Voit pyytää tes­ta­men­tin to­dis­ta­jaksi naa­pu­reita, ys­tä­viä puo­li­soi­neen tai työ­ka­ve­reita.

Kun laadit tes­ta­men­tin Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa, an­namme tarkan oh­jeis­tuk­sen tes­ta­men­tissa mai­ni­tuista hen­ki­löistä, jotka eivät voi olla to­dis­ta­jia.

Au­tamme mie­lel­lämme sinua tes­ta­men­tin teossa. Voit olla yh­tey­dessä ju­ris­tei­himme chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jien es­teel­li­syys

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jat ovat es­teel­li­siä al­le­kir­joit­ta­maan asia­kir­jaa, mikäli he ovat lä­hei­siä su­ku­lai­sia tes­ta­men­tin te­ki­jälle ja tes­ta­men­tin saa­jalle.

Serkku on kui­ten­kin poik­keus, sillä serkku voi toimia tes­ta­men­tin to­dis­ta­jana, mikäli ei ole tes­ta­men­tin saaja.

Li­säksi tes­ta­men­tin to­dis­ta­jan pitää olla vä­hin­tään 15-vuo­tias.

Edul­li­nen tes­ta­mentti Aa­tok­sessa

Tes­ta­men­tin voi tehdä ny­ky­ään täysin ne­tissä ilman ta­paa­mista ju­ris­tien kanssa. Saat pä­te­vän tes­ta­men­tin edul­li­sim­min Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lusta.

Aa­tok­sen pal­ve­lussa laadit ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin omien toi­vei­desi mukaan. Pal­ve­lumme nou­dat­taa ajan­koh­tai­sia la­ki­py­kä­liä sekä vero-oh­jeis­tuk­sia, jol­loin voit var­mis­tua siitä, että asia­kir­jasi on ajan ta­salla.

Sinun ei tar­vitse tietää la­ki­py­kä­listä mitään, sillä pal­ve­lumme kar­toit­taa ti­lan­teesi ja toi­veesi esit­tä­mällä ky­sy­myk­siä. Laa­dimme tes­ta­men­tin vas­tauk­siesi poh­jalta. Voit lisätä ja muo­kata ehtoja, omai­suus­la­jeja tai pe­ril­li­siä ha­lua­mal­lasi ta­valla.

Laadit tes­ta­men­tin hin­taan 69 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Aa­tok­sen tes­ta­ment­ti­pal­ve­lussa voit

  • tes­ta­men­tata tietyn esi­neen tai kiin­teis­tön ha­lua­mal­lesi hen­ki­lölle
  • jättää pro­sen­tu­aa­li­set osuu­det ha­lua­mal­lesi pe­ril­li­sille.
  • tes­ta­men­tata omai­suut­tasi vas­tuul­li­sesti hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tölle
  • op­ti­moida pe­rin­tö­ve­roja
  • antaa pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jalle

Saat aina il­maista la­kia­pua Aa­tok­sen ju­ris­teilta, mikäli tar­vit­set apua tes­ta­men­tin laa­ti­mi­sessa.