Rii­tai­san avio­eron osi­tus - näin sel­viät sii­tä

Nainen meren rannalla
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­ero ja omai­suu­den ja­ka­mi­nen ei vält­tä­mät­tä on­nis­tu ilman rii­to­ja. Sil­loin avuksi kan­nat­taa ottaa puo­lu­ee­ton pe­sän­ja­ka­ja.

Avio­eros­sa avio­pa­rin yh­tei­nen elämä ero­tel­laan ja jae­taan puo­li­soi­den kesken. Puo­li­soi­den yh­tei­se­lä­mä muut­tuu avio­eron jäl­keen ja mo­lem­mat jat­ka­vat omia elä­mi­ään ta­hoil­laan.

Koko avio­ero­pro­ses­si voi olla hen­ki­ses­ti raskas. Vaikka itse avio­ero oli­si­kin käyn­nis­tet­ty yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä, saat­taa eri­mie­li­syyk­siä elä­mi­sen ja­ka­mi­ses­ta syntyä hel­pos­ti.

On kui­ten­kin myös ti­lan­tei­ta, joissa avio­ero saat­taa olla hy­vin­kin rii­tai­sa. Puo­li­sot eivät vält­tä­mät­tä pääse asiois­ta ol­len­kaan yh­tei­sym­mär­ryk­seen. Sil­loin voi olla syytä hakea ul­ko­puo­lis­ta apua avio­eron hoi­ta­mi­seen.

Mistä asiois­ta avio­eron yh­tey­des­sä so­vi­taan?

Avio­eron yh­tey­des­sä on so­vit­ta­va muun muassa omai­suu­den ja­ka­mi­ses­ta. On sel­vi­tet­tä­vä löy­tyy­kö puo­li­soil­ta avio­eh­to vai onko heidän omai­suu­ten­sa avio-oi­keu­den alais­ta.

Li­säk­si on vas­tat­ta­va ky­sy­myk­siin liit­tyen esi­mer­kik­si mah­dol­lis­ten lasten ela­tuk­seen ja asu­mi­seen. Voi­daan myös miet­tiä, onko syytä jatkaa avio­puo­li­soi­den kes­ki­näis­tä ela­tus­vel­vol­li­suut­ta ja kuinka kauan se mah­dol­li­ses­ti jatkuu.

Avio-osi­tuk­sen voi aloit­taa avio­ero­ha­ke­muk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen

Puo­li­soil­la on läh­tö­koh­tai­ses­ti avio-oikeus tois­ten­sa omai­suu­teen sil­loin, kun avio­liit­to päät­tyy avio­eroon tai toisen kuo­le­maan. Mo­lem­pien omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan puo­li­soi­den kesken.

Heti, kun en­sim­mäi­nen avio­ero­ha­ke­mus on lä­he­tet­ty kä­rä­jä­oi­keu­del­le tai ha­ke­mus an­ne­taan tie­dok­si toi­sel­le puo­li­sol­le, syntyy mah­dol­li­suus aloit­taa avio-osi­tuk­sen toi­mi­tus. Ositus voi­daan siis toi­mit­taa jo ennen kuin avio­ero on as­tu­nut vi­ral­li­ses­ti voi­maan.

Avio­eron vi­reil­le­tu­lo­het­ki on osi­tuk­sen pe­rus­teen syn­ty­het­ki. Sen jäl­keen han­kit­tu omai­suus jää osi­tuk­sen ul­ko­puo­lel­le.

Osi­tuk­ses­sa eli omai­suu­den ja­ka­mi­ses­sa puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­set varat ja velat las­ke­taan yhteen ja jae­taan puo­li­soi­den kesken. Näin saa­daan kat­kais­tua puo­li­soi­den ta­lou­del­li­nen side toi­siin­sa. Va­rak­kaam­pi puo­li­so maksaa toi­sel­le ta­sin­koa, joko rahana tai jonain muuna omai­suu­den muo­to­na.

Osi­tuk­sen so­vit­te­lu ja koh­tuul­lis­ta­mi­nen

So­vit­te­lu osi­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta, jos on tar­peel­lis­ta koh­tuul­lis­taa so­vit­te­lun lop­pu­tu­los­ta. Näin voi olla, jos esi­mer­kik­si avio­liit­to on kes­tä­nyt hyvin lyhyen aikaa.

So­vit­te­lun tar­peel­li­suut­ta har­ki­taan ta­paus­koh­tai­ses­ti.

Ositus ja avio­eh­to

Jos puo­li­sot ovat ennen avio­eron vi­reil­le tuloa sol­mi­neet avio­eh­to­so­pi­muk­sen, suo­ri­te­taan osi­tuk­sen si­jas­ta omai­suu­den erot­te­lu.

Omai­suu­den erot­te­lu teh­dään avio­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan. Puo­li­soi­den omai­suus ero­tel­laan toi­sis­taan ja mo­lem­mat saavat pitää heille kuu­lu­van omai­suu­ten­sa.

Usein omai­suu­den erot­te­lus­sa so­vel­le­taan ni­mi­pe­ri­aa­tet­ta. Ni­mi­pe­ri­aat­teen mukaan omai­suus, joka on han­kit­tu vain toisen nimiin kuuluu tälle ky­sees­sä ole­val­le puo­li­sol­le.

Poik­keus ni­mi­pe­ri­aat­tee­seen on mah­dol­lis­ta tehdä jos voi­daan osoit­taa, että omai­suus on han­kit­tu ni­men­omai­ses­ti yh­tei­seen omis­tuk­seen.

Lue lisää: Avio­eh­to ul­ko­maa­lai­sen kanssa

Miten ositus teh­dään avio­eros­sa?

On kaksi eri tapaa toi­mit­taa ositus: so­pi­muso­si­tus ja toi­mi­tuso­si­tus.

So­pi­muso­si­tus

So­pi­muso­si­tus voi­daan toi­mit­taa puo­li­soi­den kesken, tar­vit­taes­sa ju­ris­tin avus­tuk­sel­la. Se teh­dään kir­jal­li­sen osi­tus­so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti.

Osi­tus­so­pi­mus saa olla va­paa­muo­toi­nen ja puo­li­sot voivat näin kes­ke­nään päät­tää sen si­säl­lös­tä.

So­pi­muk­ses­sa voi­daan rat­kais­ta ky­sy­myk­set paitsi omai­suu­den jaosta avio­lii­ton päät­tyes­sä, myös esi­mer­kik­si lasten ela­tuk­ses­ta ja asu­mis­jär­jes­te­lyis­tä. So­pi­muso­si­tus pe­rus­tuu siis puo­li­soi­den yh­tei­seen tah­toon. Kun so­pi­mus on al­le­kir­joi­tet­tu, eivät puo­li­sot voi enää esit­tää uusia vaa­ti­muk­sia osi­tuk­seen liit­tyen.

So­pi­muso­si­tus on mah­dol­lis­ta, kun puo­li­sot pys­ty­vät yh­des­sä so­pi­maan osi­tuk­sen si­säl­lös­tä. Heidän on pys­tyt­tä­vä kar­toit­ta­maan koko avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus ja jaet­ta­va se kes­ke­nään.

Ta­sin­gon mää­räs­tä ja muo­dos­ta on saa­vu­tet­ta­va yh­tei­sym­mär­rys.

Toi­mi­tuso­si­tus

Toi­mi­tuso­si­tus suo­ri­te­taan aina pe­sän­ja­ka­jan toi­mes­ta. Pe­sän­ja­ka­ja toi­mit­taa osi­tuk­sen lakeja nou­dat­taen. Hän ohjaa osi­tuk­sen kulun.

Pe­sän­ja­ka­ja pyrkii rat­kai­se­maan eri­mie­li­syy­det ja saa­vut­ta­maan osi­tuk­ses­sa oi­keu­den­mu­kai­sen lop­pu­tu­lok­sen. Jos puo­li­sot ovat kui­ten­kin jos­ta­kin asias­ta yk­si­mie­li­siä, nou­dat­taa pe­sän­ja­ka­ja sil­loin heidän toi­vei­taan.

Toi­mi­tuso­si­tus tulee yleen­sä ky­see­seen, kun so­pi­muso­si­tus ei ole mah­dol­lis­ta. Ky­sees­sä voi olla rii­tai­sa avio­ero, jossa avio­eron os­a­puo­let eivät ole pääs­seet yh­tei­sym­mär­ryk­seen osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­ses­ta.

Osi­tus­kir­jan al­le­kir­joit­ta­mi­nen

Osi­tuk­ses­ta tulee aina tehdä osi­tus­kir­ja. Osi­tus­kir­ja on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti. Mo­lem­pien puo­li­soi­den on al­le­kir­joi­tet­ta­va se.

Jos ositus on tehty so­pi­muso­si­tuk­se­na, tulee osi­tus­kir­jas­sa li­säk­si olla kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set. Toi­mi­tuso­si­tuk­ses­sa riit­tää ai­noas­taan pe­sän­ja­ka­jan al­le­kir­joi­tus.

Miten pe­sän­ja­ka­ja han­ki­taan?

Pe­sän­ja­ka­ja on tuo­miois­tui­men mää­rää­mä, puo­lu­ee­ton hen­ki­lö. Hänen on oltava am­mat­ti­tai­toi­nen ja asian­tun­te­va. Siksi pe­sän­ja­ka­jat ovat lähes poik­keuk­set­ta hen­ki­löi­tä, jotka ovat saanet oi­keus­tie­teel­li­sen kou­lu­tuk­sen.

Avio­eron os­a­puo­let tai vain toinen heistä hakee pe­sän­ja­ka­jaa kä­rä­jä­oi­keu­del­ta. Kä­rä­jä­oi­keus siis osoit­taa pe­sän­ja­ka­jan toi­mi­tuso­si­tuk­seen.

Onko osi­tuk­seen pakko suos­tua?

Vaikka osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen on suo­ta­vaa, ei sitä ole pakko tehdä. Mo­lem­mil­la os­a­puo­lil­la on kui­ten­kin oikeus vaatia osi­tus­ta. Osi­tuk­sen aloit­ta­mi­sel­le tai sen te­ke­mi­sel­le ei ole ase­tet­tu ai­ka­ra­jo­ja.

Rii­tai­sas­sa ti­lan­tees­sa osi­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen voi kestää hy­vin­kin kauan, var­sin­kin jos toinen os­a­puo­li on ha­lu­ton ede­saut­ta­maan osi­tuk­sen ete­ne­mis­tä.

Osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen yleen­sä han­ka­loi­tuu, mitä kau­em­min sitä pit­kit­tää. Vuo­sien jäl­keen voi olla han­ka­la sel­vit­tää osi­tet­ta­vaa omai­suut­ta ja sen arvoa.

Pe­sän­ja­ka­jan toi­mit­ta­ma ositus etenee yleen­sä ta­sais­ta tahtia. Pe­sän­ja­ka­jan tulee var­mis­taa, että mo­lem­pien os­a­puol­ten oi­keu­det täyt­ty­vät tas­a­puo­li­ses­ti. Siksi pe­sän­ja­ka­jaa kan­nat­taa hakea mah­dol­li­sim­man ai­kai­ses­sa vai­hees­sa.

Ei ole kum­man­kaan os­a­puo­len eduksi, että osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen pit­kit­tyy rii­to­jen takia.

Mitä eroa­mi­nen maksaa?

Avio­eron hin­taan vai­kut­taa moni asia, kuten pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut, la­ki­asian­tun­ti­jan käyt­tä­mi­nen sekä kuinka kauan omai­suu­den ja­ka­mi­nen kestää.

Avio­ero­ha­ke­mus maksaa sen mo­lem­mis­sa vai­heis­sa. Kä­rä­jä­oi­keus las­kut­taa kä­sit­te­lyä maksua en­sim­mäi­ses­tä ha­ke­muk­ses­ta noin 210 euroa ja toi­ses­ta ha­ke­muk­ses­ta 100 euroa.

Li­säk­si avio­eron os­a­puo­let saat­ta­vat käyt­tää oi­keu­del­lis­ta apua osi­tuk­ses­sa, joka lisää avio­eron kuluja. Pe­sän­ja­ka­jan käyt­tä­mi­nen toi­mi­tuso­si­tuk­ses­sa on oma ku­lue­rän­sä.

Pe­sän­ja­ka­jan palk­kiot rii­tai­sas­sa erossa

Avio­eron os­a­puo­let vas­taa­vat pe­sän­ja­ka­jan palk­kios­ta puo­lik­si riip­pu­mat­ta siitä, kumpi sitä on kä­rä­jä­oi­keu­del­ta ha­ke­nut.

On hyvä kui­ten­kin huo­mioi­da, että pe­sän­ja­ka­ja voi vaatia koko summan toi­sel­ta os­a­puo­lel­ta, jos toinen ei maksa osuut­taan. Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa koko summan mak­sa­neel­la on oikeus periä osuu­ten­sa siltä puo­li­sol­ta, joka ei osuut­taan mak­sa­nut.

Koska pe­sän­ja­ka­ja on vält­tä­mä­tön toi­mi­tuso­si­tuk­ses­sa, kas­vavat avio­eron kulut rii­tai­sas­sa avio­eros­sa. Toi­saal­ta pe­sän­ja­ka­jan joh­dol­la teh­tä­vä toi­mi­tuso­si­tus on varma tapa tur­va­ta, että mo­lem­pien puo­li­soi­den oi­keu­det to­teu­tu­vat.

Hoida avio­ero­pro­ses­si Aa­tok­ses­sa hin­taan 199 €

Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lu si­säl­tää omai­suu­den oi­keaop­pi­sen osi­tuk­sen, ha­ke­mus­ten helpon täytön ja lä­het­tä­mi­sen kä­rä­jä­oi­keu­del­le, säh­köi­set al­le­kir­joi­tuk­set ja kaikki tar­peel­li­set so­pi­muk­set.

Sinun ei tar­vit­se tietää avio­eros­ta etu­kä­teen yhtään mitään, vaan pal­ve­lu auttaa sinut alusta lop­puun.

Voit hakea avio­eroa yksin tai yh­des­sä puo­li­so­si kanssa. Aatos tar­jo­aa la­kia­pua, mikäli avio­ero­pro­ses­sis­ta herää ky­sy­myk­siä.

Kun hoidat avio­eron Aa­tok­ses­sa, ei sinun tar­vit­se pelätä ku­lu­jen kas­vavan suu­rik­si. Avio­ero­pal­ve­lu maksaa 199 euroa sekä pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut 310 euroa.

Hoida avio­ero hel­pos­ti, edul­li­ses­ti ja ju­ri­di­ses­ti oikein.