Rii­tai­san avio­eron osi­tus - näin sel­viät sii­tä

Nainen meren rannalla
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
30.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­ero ja omai­suu­den ja­ka­mi­nen ei vält­tä­mättä on­nistu ilman rii­toja. Sil­loin avuksi kan­nat­taa ottaa puo­lu­ee­ton pe­sän­ja­kaja.

Avio­erossa avio­pa­rin yh­tei­nen elämä ero­tel­laan ja jae­taan puo­li­soi­den kesken. Puo­li­soi­den yh­tei­se­lämä muut­tuu avio­eron jäl­keen ja mo­lem­mat jat­ka­vat omia elä­mi­ään ta­hoil­laan.

Koko avio­ero­pro­sessi voi olla hen­ki­sesti raskas. Vaikka itse avio­ero oli­si­kin käyn­nis­tetty yh­tei­sym­mär­ryk­sessä, saat­taa eri­mie­li­syyk­siä elä­mi­sen ja­ka­mi­sesta syntyä hel­posti.

On kui­ten­kin myös ti­lan­teita, joissa avio­ero saat­taa olla hy­vin­kin rii­taisa. Puo­li­sot eivät vält­tä­mättä pääse asioista ol­len­kaan yh­tei­sym­mär­ryk­seen. Sil­loin voi olla syytä hakea ul­ko­puo­lista apua avio­eron hoi­ta­mi­seen.

Mistä asioista avio­eron yh­tey­dessä so­vi­taan?

Avio­eron yh­tey­dessä on so­vit­tava muun muassa omai­suu­den ja­ka­mi­sesta. On sel­vi­tet­tävä löy­tyykö puo­li­soilta avio­ehto vai onko heidän omai­suu­tensa avio-oi­keu­den alaista.

Li­säksi on vas­tat­tava ky­sy­myk­siin liit­tyen esi­mer­kiksi mah­dol­lis­ten lasten ela­tuk­seen ja asu­mi­seen. Voi­daan myös miet­tiä, onko syytä jatkaa avio­puo­li­soi­den kes­ki­näistä ela­tus­vel­vol­li­suutta ja kuinka kauan se mah­dol­li­sesti jatkuu.

Avio-osi­tuk­sen voi aloit­taa avio­ero­ha­ke­muk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen

Puo­li­soilla on läh­tö­koh­tai­sesti avio-oikeus tois­tensa omai­suu­teen sil­loin, kun avio­liitto päät­tyy avio­eroon tai toisen kuo­le­maan. Mo­lem­pien omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan puo­li­soi­den kesken.

Heti, kun en­sim­mäi­nen avio­ero­ha­ke­mus on lä­he­tetty kä­rä­jä­oi­keu­delle tai ha­ke­mus an­ne­taan tie­doksi toi­selle puo­li­solle, syntyy mah­dol­li­suus aloit­taa avio-osi­tuk­sen toi­mi­tus. Ositus voi­daan siis toi­mit­taa jo ennen kuin avio­ero on as­tu­nut vi­ral­li­sesti voi­maan.

Avio­eron vi­reil­le­tu­lo­hetki on osi­tuk­sen pe­rus­teen syn­ty­hetki. Sen jäl­keen han­kittu omai­suus jää osi­tuk­sen ul­ko­puo­lelle.

Osi­tuk­sessa eli omai­suu­den ja­ka­mi­sessa puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­set varat ja velat las­ke­taan yhteen ja jae­taan puo­li­soi­den kesken. Näin saa­daan kat­kais­tua puo­li­soi­den ta­lou­del­li­nen side toi­siinsa. Va­rak­kaampi puo­liso maksaa toi­selle ta­sin­koa, joko rahana tai jonain muuna omai­suu­den muo­tona.

Osi­tuk­sen so­vit­telu ja koh­tuul­lis­ta­mi­nen

So­vit­telu osi­tuk­sessa on mah­dol­lista, jos on tar­peel­lista koh­tuul­lis­taa so­vit­te­lun lop­pu­tu­los­ta. Näin voi olla, jos esi­mer­kiksi avio­liitto on kes­tä­nyt hyvin lyhyen aikaa.

So­vit­te­lun tar­peel­li­suutta har­ki­taan ta­paus­koh­tai­sesti.

Ositus ja avio­ehto

Jos puo­li­sot ovat ennen avio­eron vi­reille tuloa sol­mi­neet avio­eh­to­so­pi­muk­sen, suo­ri­te­taan osi­tuk­sen si­jasta omai­suu­den erot­telu.

Omai­suu­den erot­telu teh­dään avio­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan. Puo­li­soi­den omai­suus ero­tel­laan toi­sis­taan ja mo­lem­mat saavat pitää heille kuu­lu­van omai­suu­tensa.

Usein omai­suu­den erot­te­lussa so­vel­le­taan ni­mi­pe­ri­aa­tetta. Ni­mi­pe­ri­aat­teen mukaan omai­suus, joka on han­kittu vain toisen nimiin kuuluu tälle ky­seessä ole­valle puo­li­solle.

Poik­keus ni­mi­pe­ri­aat­tee­seen on mah­dol­lista tehdä jos voi­daan osoit­taa, että omai­suus on han­kittu ni­men­omai­sesti yh­tei­seen omis­tuk­seen.

Lue lisää: Avio­ehto ul­ko­maa­lai­sen kanssa

Miten ositus teh­dään avio­erossa?

On kaksi eri tapaa toi­mit­taa ositus: so­pi­muso­si­tus ja toi­mi­tuso­si­tus.

So­pi­muso­si­tus

So­pi­muso­si­tus voi­daan toi­mit­taa puo­li­soi­den kesken, tar­vit­taessa ju­ris­tin avus­tuk­sella. Se teh­dään kir­jal­li­sen osi­tus­so­pi­muk­sen mu­kai­sesti.

Osi­tus­so­pi­mus saa olla si­säl­löl­tään vapaa, jol­loin puo­li­sot voivat näin kes­ke­nään päät­tää asia­kir­jaan lai­tet­ta­vista yk­si­tyis­koh­dista.

So­pi­muk­sessa voi­daan rat­kaista ky­sy­myk­set paitsi omai­suu­den jaosta avio­lii­ton päät­tyessä, myös esi­mer­kiksi lasten ela­tuk­sesta ja asu­mis­jär­jes­te­lyistä. So­pi­muso­si­tus pe­rus­tuu siis puo­li­soi­den yh­tei­seen tah­toon. Kun so­pi­mus on al­le­kir­joi­tettu, eivät puo­li­sot voi enää esit­tää uusia vaa­ti­muk­sia osi­tuk­seen liit­tyen.

So­pi­muso­si­tus on mah­dol­lista, kun puo­li­sot pys­ty­vät yh­dessä so­pi­maan osi­tuk­sen si­säl­löstä. Heidän on pys­tyt­tävä kar­toit­ta­maan koko avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus ja jaet­tava se kes­ke­nään.

Ta­sin­gon mää­rästä ja muo­dosta on saa­vu­tet­tava yh­tei­sym­mär­rys.

Toi­mi­tuso­si­tus

Toi­mi­tuso­si­tuk­sen suo­rit­taa aina pe­sän­ja­kaja, joka toi­mit­taa osi­tuk­sen lakeja nou­dat­taen. Hän ohjaa osi­tuk­sen kulun.

Pe­sän­ja­kaja pyrkii rat­kai­se­maan eri­mie­li­syy­det ja saa­vut­ta­maan osi­tuk­sessa oi­keu­den­mu­kai­sen lop­pu­tu­lok­sen. Jos puo­li­sot ovat kui­ten­kin jos­ta­kin asiasta yk­si­mie­li­siä, nou­dat­taa pe­sän­ja­kaja sil­loin heidän toi­vei­taan.

Toi­mi­tuso­si­tus tulee yleensä ky­see­seen, kun so­pi­muso­si­tus ei ole mah­dol­lista. Ky­seessä voi olla rii­taisa avio­ero, jossa avio­eron os­a­puo­let eivät ole pääs­seet yh­tei­sym­mär­ryk­seen osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sesta.

Osi­tus­kir­jan al­le­kir­joit­ta­mi­nen

Osi­tuk­sesta tulee aina tehdä osi­tus­kirja. Osi­tus­kirja on teh­tävä kir­jal­li­sesti. Mo­lem­pien puo­li­soi­den on al­le­kir­joi­tet­tava se.

Jos ositus on tehty so­pi­muso­si­tuk­sena, tulee osi­tus­kir­jassa li­säksi olla kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set. Toi­mi­tuso­si­tuk­sessa riit­tää ai­noas­taan pe­sän­ja­ka­jan al­le­kir­joi­tus.

Onko osi­tuk­seen pakko suos­tua?

Vaikka osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen on suo­ta­vaa, ei sitä ole pakko tehdä. Mo­lem­milla os­a­puo­lilla on kui­ten­kin oikeus vaatia osi­tusta. Osi­tuk­sen aloit­ta­mi­selle tai sen te­ke­mi­selle ei ole ase­tettu ai­ka­ra­joja.

Rii­tai­sassa ti­lan­teessa osi­tuk­sen suo­rit­ta­mi­nen voi kestää hy­vin­kin kauan, var­sin­kin jos toinen os­a­puoli on ha­lu­ton ede­saut­ta­maan osi­tuk­sen ete­ne­mistä.

Osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen yleensä han­ka­loi­tuu, mitä kau­em­min sitä pit­kit­tää. Vuo­sien jäl­keen voi olla han­kala sel­vit­tää osi­tet­ta­vaa omai­suutta ja sen arvoa.

Pe­sän­ja­ka­jan toi­mit­tama ositus etenee yleensä ta­saista tahtia. Pe­sän­ja­ka­jan tulee var­mis­taa, että mo­lem­pien os­a­puol­ten oi­keu­det täyt­ty­vät tas­a­puo­li­sesti. Siksi pe­sän­ja­ka­jaa kan­nat­taa hakea mah­dol­li­sim­man ai­kai­sessa vai­heessa.

Ei ole kum­man­kaan os­a­puo­len eduksi, että osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen pit­kit­tyy rii­to­jen takia.

Mitä eroa­mi­nen maksaa?

Avio­eron hin­taan vai­kut­taa moni asia, kuten pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut, la­ki­asian­tun­ti­jan käyt­tä­mi­nen sekä kuinka kauan omai­suu­den ja­ka­mi­nen kestää.

Avio­ero­ha­ke­mus maksaa sen mo­lem­missa vai­heissa. Kä­rä­jä­oi­keus las­kut­taa kä­sit­te­lyä maksua en­sim­mäi­sestä ha­ke­muk­sesta noin 210 euroa ja toi­sesta ha­ke­muk­sesta 100 euroa.

Li­säksi avio­eron os­a­puo­let saat­ta­vat käyt­tää oi­keu­del­lista apua osi­tuk­sessa, joka lisää avio­eron kuluja. Pe­sän­ja­ka­jan käyt­tä­mi­nen toi­mi­tuso­si­tuk­sessa on oma ku­lue­ränsä.

Avio­eron os­a­puo­let vas­taa­vat pe­sän­ja­ka­jan palk­kiosta puo­liksi riip­pu­matta siitä, kumpi sitä on kä­rä­jä­oi­keu­delta ha­ke­nut.

Hoida avio­ero­pro­sessi Aa­tok­sessa hin­taan 199 €

Aa­tok­sen avio­ero­pal­velu si­säl­tää omai­suu­den oi­keaop­pi­sen osi­tuk­sen, ha­ke­mus­ten helpon täytön ja lä­het­tä­mi­sen kä­rä­jä­oi­keu­delle, säh­köi­set al­le­kir­joi­tuk­set ja kaikki tar­peel­li­set so­pi­muk­set.

Sinun ei tar­vitse tietää avio­erosta etu­kä­teen yhtään mitään, vaan pal­velu auttaa sinut alusta lop­puun.

Voit hakea avio­eroa yksin tai yh­dessä puo­li­sosi kanssa. Aatos tar­joaa la­kia­pua, mikäli avio­ero­pro­ses­sista herää ky­sy­myk­siä.

Kun hoidat avio­eron Aa­tok­sessa, ei sinun tar­vitse pelätä ku­lu­jen kas­va­van suu­riksi. Avio­ero­pal­velu maksaa 199 euroa sekä pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut 310 euroa.

Hoida avio­ero hel­posti, edul­li­sesti ja ju­ri­di­sesti oikein.