For­de­ling af arv – hvor­dan hånd­te­res si­tu­a­tio­nen?

To mennesker der kigger ud over vandet
IMG_1939.jpeg
Karoline
4.3.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
At miste en person, man har kær, er en fø­lel­ses­mæs­sigt ud­for­drende si­tu­a­tion og midt i sorgen, står fa­mi­lie­med­lem­mer ofte over for den ud­for­drende opgave, det er at for­valte den af­dø­des bo. Boet om­fat­ter alle ef­ter­ladte ejen­de­le, vær­di­er og gæld, hvil­ket kræver om­hyg­ge­lig ad­mi­ni­stra­tion og for­de­ling. I denne ar­ti­kel dykker vi ned i de væ­sent­lig­ste aspek­ter i hånd­te­rin­gen af ​​et dødsbo, i for­hold til for­de­lin­gen af arv, og giver en om­fat­tende guide til at navi­gere i denne kom­plekse og ofte over­væl­dende proces.

For­de­lin­gen af arv sker ud fra regler i Ar­ve­loven og af­hæn­ger af af­dø­des fa­mi­lie­for­hold.

Døds­bo­et udgør alle de ejen­de­le, vær­di­er og gæld, som afdøde ef­ter­la­der sig. Hvis den afdøde ef­ter­la­der sig en æg­te­fæl­le og der ikke er op­ret­tet en æg­te­pagt, der fravi­ger ud­gangs­punk­tet om for­mu­e­fæl­les­ska­bet, består døds­bo­et af halv­de­len af par­rets ejen­de­le, vær­di­er og gæld.

Hvis afdøde ef­ter­la­der sig æg­te­fæl­le og fælles børn

Hvis afdøde ef­ter­la­der sig både en æg­te­fæl­le og fælles børn, og der ikke er op­ret­tet en æg­te­pagt, skal arven deles mellem dem så­le­des, at æg­te­fæl­len arver halv­de­len og bør­ne­ne til­sam­men arver den anden halv­de­len af for­mu­en, som deles lige imel­lem dem. Den længst­le­vende æg­te­fæl­le kan, så­fremt be­tin­gel­ser­ne er op­fyldt, vælge at sidde i uskif­tet bo. Det med­fø­rer, at fæl­les­bør­ne­ne først arver, når den længst­le­vende æg­te­fæl­le dør. Der gælder en række regler an­gå­ende uskif­tet bo, her­un­der at den længst­le­vende æg­te­fæl­le ikke mis­bru­ger det uskif­tede bo.

💡Du kan læse mere om uskif­tet bo og sær­børn.

Hvis afdøde kun ef­ter­la­der sig børn

Hvis afdøde ikke ef­ter­la­der sig en le­vende æg­te­fæl­le, men kun ef­ter­la­der sig børn, skal hele arven som ud­gangs­punkt til­falde bør­ne­ne (for­ud­sat, at bør­ne­ne er i live). Livs­ar­vin­ger (børn, bør­ne­børn og ol­debørn) har for­trin­s­ret til arven. Sted­børn er ikke livs­ar­vin­ger og vil derfor ikke arve efter Ar­ve­loven.

Hvis afdøde kun ef­ter­la­der sig en æg­te­fæl­le

Så­fremt afdøde kun ef­ter­la­der en le­vende æg­te­fæl­le og ingen livs­ar­vin­ger, vil denne længst­le­vende æg­te­fæl­le arve hele for­mu­en.

Hvis afdøde hver­ken ef­ter­la­der æg­te­fæl­le eller børn

Hvis den afdøde hver­ken ef­ter­la­der sig livs­ar­vin­ger eller en æg­te­fæl­le, bliver arven for­delt mellem de øvrige fa­mi­lie­med­lem­mer. For­de­lin­gen sker efter ar­ve­klas­ser.

Hvis afdøde hver­ken ef­ter­la­der sig ar­vin­ger eller et te­sta­mente 
Så­fremt afdøde hver­ken ef­ter­la­der sig ar­vin­ger af nogen slags eller har te­sta­men­te­ret sin formue til en be­stemt person eller et be­stemt formål, vil arven gå til staten som ”her­re­løst gods”.

Læs mere:

Hvor­dan skal arven for­de­les, hvis afdøde har et te­sta­mente?

Hvis afdøde ikke har te­sta­men­te­ret, hvor­dan arven skal for­de­les, vil for­de­lin­gen ske efter reg­ler­ne i Ar­ve­loven. Men afdøde kan i et te­sta­mente be­stem­me over en stor del af den arv, som afdøde vil ef­ter­lade. I et te­sta­mente, kan du be­slut­te, at andre end de ar­vin­ger, der følger af loven, kan arve. Det kan f.eks. være venner eller sted­børn.

Ifølge loven har tvangs­ar­vin­ger krav på 25% af arven.  Det be­ty­der, at der mak­si­malt kan dis­po­ne­res over 75% af arven, hvis der er livs­ar­vin­ger. Dette er også kaldet fri­ar­ven.

Ek­sem­pel: Afdøde ef­ter­la­der sig æg­te­fæl­le og børn. Disse er be­græn­ses til tvangs­ar­ven. Det vil sige, at 25% af arven er tvangs­arv. Halv­de­len af denne går til æg­te­fæl­len og den anden halv­del skal for­de­les mellem bør­ne­ne. Den re­ste­rende 75% af fri­ar­ven kan der frit rådes over.

Arven efter afdøde skal derfor, i til­fælde af et te­sta­mente, for­de­les efter det op­ret­tede og gyl­dige te­sta­mente.

Hvilke typer af ar­ve­klas­ser er der?

Ar­ve­loven in­de­hol­der tre grup­per af slægt­ninge, der arver efter afdøde, hvis afdøde ikke har op­ret­tet et te­sta­mente. Disse grup­per er kaldet ar­ve­klas­ser;

 • Æg­te­fæl­le, børn. Adop­tivbørn er også om­fat­tet. Først i ar­veræk­ken i ar­ve­klas­se 1 er æg­te­fæl­le og børn. Bør­ne­børn arver kun, hvis deres for­æl­dre (af­dø­des børn) er afgået ved døden.
 • For­æl­dre og sø­skende. Først i ar­veræk­ke­føl­gen i ar­ve­klas­se 2 er af­dø­des for­æl­dre. Hvis en eller begge for­æl­dre er døde, vil deres børn (dvs. af­dø­des sø­skende) arve. Hvis begge af­dø­des for­æl­dre og sø­skende er gået bort, vil af­dø­des sø­sken­des børn være den næste i ar­veræk­ken (dvs. af­dø­des niecer eller nevøer).
 • Bedste­for­æl­dre og deres børn (dvs. af­dø­des onkler, tanter etc.).

Hvis der ikke findes nogle ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 1), vil arven til­falde slægt­ninge i ar­ve­klas­se 2) og hvis der ikke findes nogle ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 2), vil arven til­falde slægt­ninge i ar­ve­klas­se 3).

Ek­sem­pel: Afdøde, der ikke har op­ret­tet et te­sta­mente, hvor­for arven for­de­les efter reg­ler­ne i Ar­ve­loven, ef­ter­la­der en le­vende æg­te­fæl­le og havde ét barn, der er afgået ved døden. Æg­te­fæl­len arver den ene halv­del og af­dø­des bør­ne­børn vil arve den anden halv­del til sammen, da de træder i stedet for deres afdøde for­æl­der.

Vær op­mærk­som på, at ugifte sam­le­vede kun arver, hvis dette er be­stemt i te­sta­mente. Ifølge ar­vereg­ler­ne er det nemlig uden be­tyd­ning, hvor længe ugifte sam­le­vende har boet sammen og om der er fælles børn, der opnås ikke af den grund ar­ve­ret. Ugifte sam­le­vende kan op­ret­te et gen­si­digt te­sta­men­ter.

Hvem sørger for for­de­lin­gen af arven?

Nå en person dør, skal boet skif­tes efter afdøde, før arven efter afdøde skal for­de­les. Skif­te­ret­ten for­de­ler som ud­gangs­punkt arven efter reg­ler­ne i Ar­ve­loven, med­min­dre afdøde har op­ret­tet et te­sta­mente, hvori for­de­lin­gen af arven skal ske an­der­le­des ud.

Privat skifte eller of­fent­ligt skifte?

Kort be­skre­vet, er et privat skifte af et dødsbo er, når ar­vin­ger­ne be­hand­ler boet uden hjælp fra en bo­be­sty­rers bi­stand. Et of­fent­ligt skifte er der­i­mod, når døds­bo­et be­hand­les af en bo­be­sty­rer, der sørger for alt det prak­tiske.

💡Læs mere om døds­boskifte.

Hvad er bo­af­gift? Og rets­af­gift?

Bo­af­gift hed tid­li­gere ar­ve­af­gift. Det er en afgift af arven, der skal be­ta­les til staten. Stør­rel­sen på af­gif­ten af­hæn­ger af, hvor meget afdøde ef­ter­la­der sig og til hvem;

 • Der skal ikke be­ta­les bo­af­gift af boet, for den del af arven, der til­fal­der æg­te­fæl­le og re­gi­stre­ret part­ner.
 • Boet skal betale 15% i bo­af­gift af den del af arven, der over­sti­ger 321.700 kr. i 2023, der til­fal­der den nær­mere fa­mi­lie.
 • Boet skal af arv, der til­fal­der alle andre, betale yder­li­gere 25% i afgift. Af­gif­ten på 15% fra­træk­kes ar­ve­be­lø­bet, før de 25% be­reg­nes.

Hvem er den nær­me­ste fa­mi­lie?

 • Af­dø­des for­æl­dre 
 • Ugift sam­le­ver med fælles bopæl de sidste to år inden døds­fal­det 
 • Fra­se­pa­re­ret eller fra­skilt æg­te­fæl­le
 • Per­so­ner, der har haft fælles bopæl med afdøde de sidste to år inden døds­fal­det
 • Per­so­ner, der har haft fælles bopæl med afdøde mindst to år, og som nu bor på in­sti­tu­tion (fx ple­je­hjem)
 • Per­so­ner, der har, har haft eller venter barn med afdøde
 • Adop­tions­børn (det af­hæn­ger dog af adop­tions­be­vil­lin­gen)
 • Børn, sted­børn
 • Barn eller sted­bar­ns æg­te­fæl­le
 • Bør­ne­børn
 • Ol­debørn

Vær op­mærk­som på, at sø­skende og nevøer/niecer kun hører til den nær­me­ste fa­mi­lie, hvis de har boet sammen med afdøde i to år inden døds­fal­det.

Bo­af­gif­ten be­ta­les, når boop­gø­rel­sen er god­kendt af Skif­te­ret­ten og SKAT, men før arven ud­be­ta­les. Skif­te­ret­ten be­reg­ner bo­af­gif­ten. Udover be­ta­ling af bo­af­gif­ten, kan der i nogle til­fælde også opkræ­ves en ekstra afgift – nemlig en rets­af­gift. Hvis boets værdi i et skifte over­sti­ger 1.5 mio. kr., opkræ­ver Skif­te­ret­ten en yder­li­gere rets­af­gift på 9000 kr.

Alle ar­vin­ger hæfter hver især for at betale evt. bo­af­gift, hvor­for det kan være en god ide at vente med at for­de­le arven, før af­gif­ter­ne er betalt.

Op­sum­me­ring: Hvor­dan og hvor­når bliver arven ud­be­talt?

Der er flere faser, som skal gen­nem­fø­res, før arven efter afdøde kommer til ud­be­ta­ling.

 1. Først skal der tages stil­ling til, hvor­dan boet skal skif­tes.
 2. Der­ef­ter skal der laves en op­gø­relse over, hvilke ak­ti­ver (her­un­der penge, vær­di­pa­pi­rer, in­de­stå­ende på bank­kon­to­er, løsøre etc.) afdøde ejede, da ved­kom­men­de afgik ved døden. En sådan op­gø­relse kaldes en åb­nings­sta­tus. I denne fase skal der der­ef­ter laves en boop­gø­relse. En boop­gø­relse er en over­sigt over døds­bo­ets samlet værdi, efter gæld er betalt og vær­di­er er solgt eller over­le­ve­ret til ar­vin­ger­ne.
 3. Der­ef­ter skal boop­gø­rel­sen ind­sen­des til Skif­te­ret­ten og Skat­testy­rel­sen. Boop­gø­rel­sen skal ind­sen­des til Skif­te­ret­ten i to ek­sem­pla­rer, der sender den ene videre til Skat­testy­rel­sen. 
 4. Til sidst skal der be­ta­les even­tu­el skat og af­gif­ter af arven. Når dette er klaret, ud­be­ta­les arven til de ret­mæs­sige ar­vin­ger.

(Kilde ang. bo­af­gift: Borger.dk, Ar­vereg­ler og af­gif­ter)

Alle juridiske forhold fra start til slut online.