Kopier af te­sta­men­ter

En person skriver
IMG_1939.jpeg
Karoline
13.9.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Et te­sta­men­te skal være et udtryk for din sidste vilje. Et te­sta­men­te giver dig mu­lig­he­den for at be­stem­me, hvor­dan din formue skal for­de­les og til hvem. Det er vig­tigt, at dit te­sta­men­te er eller bliver kendt ved be­hand­lin­gen af dit dødsbo, netop for at sikre, at din sidste vilje ef­ter­le­ves. Men hvor­dan sikrer man, at te­sta­men­tet bliver kendt? Kan man bare tage en kopi af te­sta­men­tet? Er en kopi af dit te­sta­men­te et gyl­digt do­ku­ment eller kan det blive gyl­digt?

Hvad er et te­sta­men­te?

Et te­sta­men­te er et juri­disk do­ku­ment, hvori du kan få ind­fly­del­se på, hvor­dan arven efter dig skal for­de­les, her­un­der til hvem din formue skal gå til samt hvor meget, der skal gå til hver arving. Et te­sta­men­te er altså et do­ku­ment, der be­skri­ver, hvor­dan dine ejen­de­le skal for­de­les efter din død.

Et te­sta­men­te skal være et udtryk for din sidste vilje. For at du gyl­digt kan op­ret­te et te­sta­men­te, er det et krav, at du ved op­ret­tel­sen var for­nufts­mæs­sig i stand til at råde over din formue. Uanset, om der er tale om for­bi­gå­en­de sinds­for­vir­ring, sinds­syg­dom eller lig­nen­de men­tale for­hold.

Der­u­d­over, skal et te­sta­men­te være for­mu­le­ret klart og ty­de­ligt for at undgå po­ten­ti­el­le tvi­ster og stri­dig­he­der efter din død. Det kan derfor være en god ide at søge bi­stand til op­ret­tel­sen af dit te­sta­men­te.

💡 Læs mere: Hvem er egent­lig min arving – og kan jeg ændre på det? og hvad er et te­sta­men­te?

Prøv te­sta­men­te gratis:

Sørg for, at der bliver taget hånd om dine kære med et te­sta­men­te. Opret et skræd­der­sy­et te­sta­men­te med Aatos!

Typer af te­sta­men­ter og even­tu­el­le kopier heraf

Over­ord­net set findes der tre for­skel­li­ge typer af te­sta­men­ter; no­tar­te­sta­men­te, vid­ne­te­sta­men­te og nød­te­sta­men­te.

No­tar­te­sta­men­te

Når tek­sten til dit te­sta­men­te er op­ret­tet, skal te­sta­men­tet ved­ken­des en notar, der er ansat i den lokale skif­te­ret. Når te­sta­men­tet er un­der­skre­vet foran en notar, vil en kopi af te­sta­men­tet (også kaldet gen­par­ten) blive op­be­va­ret i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter.

Ved denne type te­sta­men­te, er du derved sikker på, at te­sta­men­tet vil blive kendt af skif­te­ret­ten, når be­hand­lin­gen af dit dødsbo finder sted. Dette gælder også, selvom det ori­gi­na­le ek­sem­plar er blevet væk eller gået til grunde.

⚠️ Det er dog værd at be­mær­ke, at no­ta­ren ikke tjek­ker det juri­di­ske ind­hold i te­sta­men­tet, men blot er til stede for at be­kræf­te ægt­he­den og gyl­dig­he­den af din un­der­skrift samt at du er for­nufts­mæs­sigt i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af dit op­ret­te­de te­sta­men­te. Det kan derfor være en god ide at be­nyt­te en form for juri­disk bi­stand, når du op­ret­ter dit te­sta­men­te.

Te­sta­men­tet skal op­ret­tes med en gen­part eller en kopi på al­min­de­ligt papir i A4-format.

Gen­par­ten til et no­tar­te­sta­men­te

Gen­par­ten til et no­tar­te­sta­men­te er en kopi af te­sta­men­tet, der er ud­ar­bej­det af en notar. 

I gen­par­ten vil der ofte være påført en er­klæ­ring fra no­ta­ren om, at kopien af te­sta­men­tet in­de­hol­der nøj­ag­tig det samme som ori­gi­na­len. En gen­part til et no­tar­te­sta­men­te skal altså in­de­hol­de alle de samme ele­men­ter, som det op­rin­de­li­ge te­sta­men­te in­de­hol­der. Det er derfor vig­tigt at have en op­da­te­ret udgave af gen­par­ten til no­tar­te­sta­men­tet.

Op­ret­tel­sen af en gen­part til et no­tar­te­sta­men­te sker ved, at te­sta­men­tet bliver no­ta­ri­e­ret igen. Der kan kun fo­re­ta­ges æn­drin­ger i en gen­part, hvis der også fo­re­ta­ges æn­drin­ger i ori­gi­na­len.

Det vil sige, at hvis du mister ori­gi­na­len, vil der ingen skade ske, da gen­par­ten vil være at finde i Cen­tral­re­gi­stret for Te­sta­men­ter.  

Vid­ne­te­sta­men­te

For at denne type te­sta­men­te opnår gyl­dig­hed, skal un­der­skrif­ten af te­sta­men­tet ske i to vid­ners nærvær. Vid­ner­ne kan være per­so­ner du kender, men det er vig­tigt, at ingen af vid­ner­ne nævnes i dit te­sta­men­te eller på nogen anden måde har en særlig in­ter­es­se.

Vid­ner­nes un­der­skrift på te­sta­men­tet skal be­kræf­te, at de har over­væ­ret dig un­der­skri­ve dit te­sta­men­te samt at du på un­der­skrift­s­tids­punk­tet, var for­nufts­mæs­sigt i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af dit op­ret­te­de te­sta­men­te. Vid­ner­ne skal angive tid og sted for un­der­skrif­ten samt deres fulde navn og adres­se.

I mod­sæt­ning til et no­tar­te­sta­men­te, så kommer et vid­ne­te­sta­men­te ikke au­to­ma­tisk frem, når skif­te­ret­ten be­hand­ler dit dødsbo. Og der findes kun det ene gyl­di­ge ek­sem­plar, som du har. Det er derfor vig­tigt, at du op­be­va­rer te­sta­men­tet på en for­svar­lig måde. 

💡 Hvis du op­ret­ter et vid­ne­te­sta­men­te, er det meget vig­tigt, at du passer godt på do­ku­men­tet, og at du op­ly­ser dine på­rø­ren­de om ek­si­sten­sen af te­sta­men­tet, samt hvor du op­be­va­rer det.  

Nød­te­sta­men­te

Et nød­te­sta­men­te kan kun op­ret­tes i de til­fæl­de, hvor du ikke har tid til at kon­tak­te en ad­vo­kat, en notar eller tid til at op­ret­te et vid­ne­te­sta­men­te. Det vil sige i ab­so­lut nød­si­tu­a­tio­ner.

Et nød­te­sta­men­te kan op­ret­tes på mange for­skel­li­ge måder, og der er ingen krav til for­ma­lia. Det eneste krav er, at te­sta­men­tet kan anses som din sidste vilje samt at du ved op­ret­tel­sen var for­nufts­mæs­sigt i stand til at forstå be­tyd­nin­gen heraf.

Et nød­te­sta­men­te er dog kun gyl­digt i mak­si­mum tre må­ne­der efter, at nød­si­tu­a­tio­nen er ophørt. For at te­sta­men­tet opnår gyl­dig­hed i læn­ge­re tid, skal det ændres til et notar- eller vid­ne­te­sta­men­te.

Op­da­te­rin­ger i dit te­sta­men­te

Din si­tu­a­tion ændrer sig hele tiden i løbet af dit liv og det kan derfor være re­le­vant lø­ben­de at op­da­te­re dit te­sta­men­te, for at du sikrer dig, at det stadig er ak­tu­elt.

Du kan ændre eller til­ba­ge­kal­de dit te­sta­men­te på samme måde, som du har op­ret­tet det. Hvis det altså ikke er blevet gjort ui­genkal­de­ligt.

💡Læs mere: Til­ba­ge­kal­del­se og æn­dring af te­sta­men­te

Lav et te­sta­men­te med Aatos

Du kan lave et te­sta­men­te med Aatos. Te­sta­men­te koster 599 kr. men du kan altid prøve vores ser­vi­ce gratis.