Osak­kei­den lah­ja­kirja

Osakkeiden kaupankäyntigrafiikkaa
Timjami Nyyssönen
Timjami
18.3.2024 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Osak­kei­den lah­joit­ta­mi­nen voi tuntua en­si­sil­mäyk­sellä han­ka­lalta. Osak­kai­den lah­joit­ta­mi­sessa kan­nat­taa­kin olla tark­kana, ja eri­tyi­sesti lah­ja­kir­jan laa­ti­mi­seen kan­nat­taa pa­nos­taa.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi osak­kei­den lah­joit­ta­mista käy­tän­nössä. Kä­sit­te­lemme eri­tyi­sesti arvo-osuus­jär­jes­tel­mään kuu­lu­vien säh­köis­ten osak­kei­den lah­joit­ta­mista.

Ar­tik­keli so­vel­tuu siis hyvin esi­mer­kiksi jul­ki­sen kau­pan­käyn­nin koh­teena ole­vien pörs­sio­sak­kei­den lah­joit­ta­mi­seen.

Osak­kei­den lah­joit­ta­mi­nen

Arvo-osuus­ti­lillä ole­vien osak­kei­den lah­joit­ta­mi­nen edel­lyt­tää, että arvo-osuus­ti­lin hoi­taja siir­tää osak­keet lah­joit­ta­jan arvo-osuus­ti­liltä lah­jan­saa­jan arvo-osuus­ti­lille.

Käy­tän­nössä arvo-osuus­ti­lien hoi­ta­jat edel­lyt­tä­vät kir­jal­lista lah­ja­kir­jaa osak­kei­den lah­joit­ta­mi­sesta. Näin ti­lin­hoi­taja voi var­mis­tua lah­joi­tuk­sen yk­si­tyis­koh­dista.

Arvo-osuus­ti­lillä ole­vien osak­kei­den lah­joit­ta­mi­nen edel­lyt­tää siis, että lahjan os­a­puo­let laa­ti­vat lah­joi­tuk­sesta riit­tä­vän yk­si­tyis­koh­tai­sen lah­ja­kir­jan.

Lah­ja­kirja hel­posti 10 mi­nuu­tissa

Ko­keile heti!

Mitä tie­toja osak­kei­den lah­ja­kir­jassa tulee olla?

Osak­kei­den lah­ja­kir­jasta tulisi käydä ilmi ai­na­kin alla olevat asiat.

Osak­kei­den lah­ja­kir­jan si­sältö:

  • lah­joi­tet­ta­vat osak­keet
  • lah­ja­nan­ta­jan tiedot
  • lah­jan­saa­jan tiedot
  • lah­ja­nan­ta­jan ja lah­jan­saa­jan al­le­kir­joi­tuk­set
  • päi­vä­määrä

Ennen lah­ja­kir­jan laa­ti­mista lah­ja­nan­ta­jan kan­nat­taa tar­kis­taa, tar­jo­aako arvo-osuus­ti­lin hoi­taja val­mista lah­ja­kir­ja­poh­jaa lah­joi­tusta varten.

💡 Voit laatia lah­ja­kir­jan osak­keita varten hel­posti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Kuinka monena kap­pa­leena lah­ja­kirja kan­nat­taa tehdä?

Lahjan os­a­puol­ten kan­nat­taa yleensä laatia osak­kei­den lah­ja­kir­jasta useampi kopio. Näin kaikki lahjan os­a­puo­let saavat it­sel­leen kopion lah­ja­kir­jasta.

💡 Esi­mer­kiksi Nord­net edel­lyt­tää lah­ja­kir­jan al­ku­pe­räi­sen ver­sion toi­mit­ta­mista.

Esi­merkki osak­kei­den lah­ja­kir­jasta

Alta löydät ha­vain­nol­lis­ta­van esi­mer­kin osak­kei­den lah­joit­ta­mista varten laa­di­tusta lah­ja­kir­jasta.

⚠️ Esi­merkki ei ole valmis lah­ja­kirja, eikä tule käyt­tää poh­jana lah­ja­kir­jan laa­ti­mi­sessa.

LAH­JA­KIRJA

Lah­ja­nan­taja

Nimi:
Hen­ki­lö­tun­nus: 
Osoite:
Arvo-osuus­ti­lin numero:

Lah­jan­saaja

Nimi:
Hen­ki­lö­tun­nus:
Osoite:
Arvo-osuus­ti­lin numero:

Lahja

Ar­vo­pa­pe­rin laji: Osake
Ar­vo­pa­pe­rei­den lu­ku­määrä: 
Kau­pan­käyn­ti­tun­nus: 
ISIN-koodi:

Muuta tietoa lah­joi­tuk­sesta

Lah­ja­nan­taja lah­joit­taa Lah­jan­saa­jalle tässä lah­ja­kir­jassa yk­si­löi­dyn Lahjan.

Al­le­kir­joit­ta­malla tämän lah­ja­kir­jan Lah­ja­nan­taja antaa suos­tu­muk­sensa siihen, että Lahja siir­re­tään Lah­ja­nan­ta­jan arvo-osuus­ti­liltä Lah­jan­saa­jan arvo-osuus­ti­lille.

Lahjan käypä arvo lah­ja­kir­jan al­le­kir­joi­tus­het­kellä on xxxx euroa.

Paikka ja päi­väys

Lah­ja­nan­ta­jan al­le­kir­joi­tus

Lah­jan­saa­jan al­le­kir­joi­tus

Tätä lah­ja­kir­jaa on laa­dittu kolme (3) kap­pa­letta, yksi (1) kul­le­kin lahjan os­a­puo­lelle, sekä yksi (1) arvo-osuus­ti­lin hoi­ta­jalle.

Lue lisää ar­tik­ke­lis­tamme lah­ja­kir­jan il­mai­nen malli.

Ra­ha­lahja osak­kei­den hank­ki­mista varten

Lah­ja­nan­ta­jalle voi olla käy­tän­nöl­li­sem­pää lah­joit­taa osak­kei­den si­jasta rahaa osak­kei­den hank­ki­mista varten. Näin lah­ja­nan­taja pystyy vält­tä­mään osak­kei­den lah­joit­ta­mi­seen liit­ty­vät han­ka­luu­det.

Rahan lah­joit­ta­mi­nen osak­kei­den si­jasta voi olla jär­ke­vää esi­mer­kiksi sil­loin, kun lah­joi­tet­ta­villa osak­keilla käy­dään kaup­paa pörs­sissä. Lah­ja­nan­taja voi täl­löin yleensä myydä osak­keensa no­peasti, ja lah­joit­taa osak­keista saadun kaup­pa­hin­nan lah­jan­saa­jalle.

Lah­jan­saaja voi ha­lu­tes­saan käyt­tää ra­ha­lah­jan sa­mo­jen osak­kei­den hank­ki­mi­seen. Jos jär­jes­tely to­teu­te­taan saman päivän aikana, osak­kei­den myynti- ja os­to­hin­nan vä­lille ei yleensä synny kovin suurta eroa.

Ra­ha­lah­jan avulla lahjan os­a­puo­let vält­tä­vät ar­vo­pa­pe­rei­den siir­tä­mi­sestä ai­heu­tu­van yli­mää­räi­sen vaivan.

Osak­kei­den myy­mi­nen ra­ha­lah­jan an­ta­mi­seksi voi kui­ten­kin olla ve­ro­tuk­sel­li­sesti huono vaih­toehto, jos osak­kei­den arvo on nous­sut: lah­ja­nan­taja joutuu täl­löin mak­sa­maan veroa osak­kei­den luo­vu­tus­voi­tosta.

Tämän jäl­keen lah­jan­saaja voi vielä joutua mak­sa­maan lah­ja­ve­roa ra­ha­lah­jas­taan.

Jos lah­ja­nan­taja lah­joit­taa sen sijaan suo­raan osak­keita, hänen ei tar­vitse maksaa veroa osak­kei­den mah­dol­li­sesta ar­von­noususta. Täl­löin ainoa ve­ro­seu­raa­mus lah­jasta on mah­dol­li­nen lah­ja­vero.

Ra­ha­lahja voi siis olla kätevä vaih­toehto osak­kei­den lah­joit­ta­mi­selle eri­tyi­sesti sil­loin, jos lahjan an­ta­mi­nen ei edel­lytä osak­kei­den myy­mistä.

💡 Osak­kei­den myy­mi­nen ra­ha­lah­jan an­ta­mi­seksi voi kui­ten­kin olla jär­ke­vää, jos osak­kei­den arvo on las­ke­nut. Näin lah­ja­nan­taja saa vah­vis­tet­tua osak­keista luo­vu­tus­tap­pion, jota hän voi hyö­dyn­tää omassa ve­ro­tuk­ses­saan.

Mil­loin osak­keista pitää maksaa lah­ja­ve­roa?

Osak­kei­den lah­joi­tuk­sen yh­tey­dessä kan­nat­taa sel­vit­tää mah­dol­li­nen lah­ja­vero ja sen määrä.

Lah­jan­saa­jan tulee maksaa lah­jana saa­mis­taan osak­keista veroa esi­mer­kiksi sil­loin, kun lahjan arvo on vä­hin­tään 5 000 euroa.

Lah­ja­vero mää­räy­tyy osak­kei­den käyvän arvon pe­rus­teella. Osak­kei­den käyvän arvon mää­rit­tä­mi­nen on yk­sin­ker­taista sil­loin, kun lah­jana on jul­ki­sen kau­pan­käyn­nin koh­teena olevia osak­keita.

Osak­kei­den arvo lah­ja­ve­ro­tuk­sessa on täl­löin niiden kau­pan­käyn­tiarvo pörs­sissä lah­joi­tuk­sen het­kellä.

Lah­joi­tus­het­kenä pi­de­tään lah­joi­tuk­sen täyt­ty­mis­päi­vää, eli päivää, jol­loin lah­joi­te­tut osak­keet on kir­jattu lah­jan­saa­jan arvo-osuus­ti­lille.

Osak­kei­den lah­joi­tus ali­hin­tai­sella kau­palla

Joskus lah­ja­nan­ta­jilla voi tulla mie­leen, että osak­kei­den lah­joit­ta­mi­nen voi­si­kin olla kä­te­vää tehdä osak­kei­den ali­hin­tai­sella myyn­nillä.

Täl­löin osak­keita ei siis suo­raan lah­joi­tet­taisi lah­jan­saa­jalle; lahja to­teu­tet­tai­siin myy­mällä osak­keet lah­jan­saa­jalle sel­ke­ään ali­hin­taan. Näin py­ri­tään yleensä vält­tä­mään mah­dol­li­nen lah­ja­ve­ro­tus.

Täl­lai­nen lah­joi­tus­tapa on si­nänsä pätevä tapa lah­joit­taa omai­suutta, mutta sel­keästi ali­hin­tai­nen kauppa voi johtaa lah­ja­ve­ro­tuk­seen.

Lain mukaan käyvän hinnan ja kaup­pa­hin­nan vä­li­nen erotus kat­so­taan lah­ja­ve­ro­tuk­sessa lah­jaksi sil­loin, kun kaup­pa­hinta on enin­tään kolme nel­jän­nestä eli 75 % osak­kei­den käy­västä ar­vosta.

Esi­merkki: Osak­kei­den lah­joi­tus lap­selle

Mikko haluaa lah­joit­taa omis­ta­mi­aan osak­keita po­jal­leen Te­polle, jotta tämä in­nos­tuisi osa­ke­si­joit­ta­mi­sesta. Osak­kei­den käypä arvo on 6 000 euroa, joten Tepon pi­täisi maksaa osak­keista lah­ja­ve­roa.

Mikko päät­tää­kin myydä osak­keet Te­polle lah­jan­luon­tei­sesti. Kaup­pa­hin­naksi so­vi­taan 200 euroa. Koska kaup­pa­hinta on alle 75 % osak­kei­den käy­västä ar­vosta, käyvän hinnan ja kaup­pa­hin­nan vä­li­nen erotus (6 000 – 200 = 5 800 euroa) kat­sot­tai­siin Tepon saa­maksi lah­jaksi.

Teppo saisi siis ali­hin­tai­sen kaupan myötä lah­ja­ve­ro­tuk­sessa 5 800 euron ar­voi­sen lahjan, josta hänen tulisi maksaa lah­ja­ve­roa.

Lue lisää kiin­teis­tön lah­joi­tus lap­selle.