Kiin­teis­tön lah­joi­tus lap­selle

onnellinen pariskunta
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
14.8.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Oletko miet­ti­nyt omis­ta­masi kiin­teis­tön lah­joit­ta­mista pe­ril­li­sille jo elin­ai­ka­nasi? Kiin­teis­tön luo­vut­ta­mi­nen lap­selle lah­joi­tuk­sena on yksi hyö­dyl­li­nen pe­rin­tö­ve­ro­suun­nit­te­lun keino.

Kiin­teistö lah­jana tar­koit­taa kiin­teis­tön vas­tik­kee­tonta luo­vu­tusta. Lah­jana pi­de­tään myös kiin­teis­tön tai sen osan sel­laista luo­vu­tusta, jossa vas­tike jää kiin­teis­tön to­del­li­seen arvoon nähden vä­häi­seksi. Tätä kut­su­taan lah­ja­luon­tei­seksi luo­vu­tuk­seksi.

Kiin­teis­tön lahja, kuten muukin kiin­teis­tön luo­vu­tus, on aina teh­tävä mää­rä­muo­dossa eli maa­kaa­ren (540/1995) mää­rit­te­le­mällä ta­valla.

Lah­ja­kirja on asia­kirja, jolla lah­joi­tus teh­dään. Ilman lah­ja­kir­jaa kiin­teis­tön lahja on pä­te­mä­tön, eikä kiin­teis­tön omis­tusoi­keus siten siirry.

Laadi lah­ja­kirja Aa­tok­sessa

Di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­luita tar­joa­van Aa­tok­sen help­po­käyt­töi­sessä pal­ve­lussa voit luoda pä­te­vän lah­ja­kir­jan vain muu­ta­massa mi­nuu­tissa.

Pääset ko­kei­le­maan lah­ja­kir­jan te­ke­mistä klik­kaa­malla “Aloita”.

Jos kiin­teis­tön arvo yli 5 000 €, il­moita lah­jasta ve­rot­ta­jalle

Mikäli lah­joi­te­tun kiin­teis­tön arvo on 5 000 euroa tai enem­män, on lah­jan­saa­jan teh­tävä ve­rot­ta­jalle il­moi­tus lah­ja­ve­ron mää­rää­mistä varten.

Näin on toi­mit­tava myös sil­loin, mikäli olet saanut sa­malta lah­ja­nan­ta­jalta kolmen vuoden aikana useita lah­joja, joiden arvo on yh­teensä 5 000 euroa tai enem­män.

Lah­ja­ve­roil­moi­tus on teh­tävä vii­meis­tään 3 kuu­kau­den ku­lut­tua siitä päi­västä, kun sait lahjan. Il­moi­tus teh­dään joko Oma­Ve­rossa tai pa­pe­ri­sella lo­mak­keella.

💡 Vinkki: Jos saat sa­malta lah­ja­nan­ta­jalta kolmen vuoden aikana enin­tään 4 999 euron ar­vosta lah­joja, ei lah­ja­ve­roil­moi­tusta tar­vitse tehdä.

Kuka maksaa kiin­teis­tön lah­ja­ve­ron?

Lah­ja­ve­ron mak­sa­mi­sesta vastaa lah­jan­saaja, mutta so­vit­taessa myös lah­ja­nan­taja voi maksaa ky­sei­sen veron. Myös täl­löin kyse on lah­jasta eli se las­ke­taan mukaan kolmen vuoden aikana sa­malta hen­ki­löltä saa­miisi lah­joi­hin ja siten siitä tulee myös maksaa lah­ja­ve­roa.

Lah­ja­ve­ron suu­ruus mää­räy­tyy läh­tö­koh­tai­sesti sen mukaan, kuinka suuri lahjan arvo oli lah­joi­tus­het­kellä.

💡 Vinkki: Lah­ja­ve­ron suu­ruu­den voi tar­kis­taa Ve­ro­hal­lin­non si­vuilta löy­ty­vällä lah­ja­ve­ro­las­ku­rilla.

Kiin­teis­tön lah­joi­tuk­sen voi tehdä myös osissa

Voit lah­joit­taa kiin­teis­töstä myös murto-osan tai lah­joit­taa koko kiin­teis­tön osissa useam­man vuoden aikana. Tämä voi olla ve­ro­tuk­sel­li­sesti jär­ke­vää.

💡 Esi­merkki: Lah­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen osissa

Matti omis­taa 12 000 euron ar­voi­sen ke­sä­mö­kin, jonka hän haluaa lah­joit­taa lap­sel­leen.

Mikäli Matti lah­joit­taisi omis­tusoi­keu­den koko ke­sä­mök­kiin yh­dellä ker­ralla, jou­tuisi lah­joi­tuk­sen saava lapsi mak­sa­maan siitä lah­ja­ve­roa, sillä lahjan arvo on yli 4 999 euroa.

Vält­tääk­seen lah­ja­ve­ron, Matti päät­tää lah­joit­taa kiin­teis­tön osissa. Hän lah­joit­taa joka kolmas vuosi lap­sel­leen 1/3 suu­rui­sen osuu­den ke­sä­mö­kistä. Näin jo­kai­sen lah­joi­tuk­sen arvo on 4 000 euroa.

Koska Matin lap­sel­leen an­ta­mien lah­jo­jen arvo ei ylitä 4 999 euroa kolmen vuoden aikana, ei lah­ja­ve­roa tar­vitse maksaa. Yh­dek­sän vuoden jäl­keen ke­sä­mö­kin omis­tusoi­keus on siir­ty­nyt ko­ko­naan Matin lap­selle.

Huomio, että kiin­teistö on mah­dol­lista lah­joit­taa vain murto-osissa, ei tiet­tyinä ra­ha­mää­räi­sinä osuuk­sina.

Et voi siis mää­rätä, että lah­joi­tat kiin­teis­töstä 4 999 euroa vas­taa­van osan. Lah­joi­tus on aina teh­tävä mää­rä­osana, eli lah­ja­kir­jassa on mää­ri­tet­tävä lah­joi­tet­tava osuus murto-osana, esi­mer­kiksi 1/4.

Onko kiin­teistö lahja vai sit­ten­kin lah­ja­luon­tei­nen kauppa?

Lahjan vaih­toeh­tona voi olla lah­ja­luon­tei­nen kauppa.

Kauppa kat­so­taan lah­ja­luon­tei­seksi sil­loin, kun kaup­pa­hinta on enin­tään 75 % (3/4) omai­suu­den käy­västä ar­vosta. Lahjan arvo on myydyn omai­suu­den käyvän arvon ja siitä mak­se­tun kaup­pa­hin­nan vä­li­nen erotus. Lah­jaksi kat­sot­tava osuus kaup­pa­hin­nasta on lah­ja­ve­ron alaista, ellei sen arvo ole alle 5 000 euroa.

Omai­suu­den myy­mi­nen ali­hin­taan pe­ril­li­sille voi olla hyö­dyl­li­nen vaih­toehto sil­loin, kun haluat sa­malla tur­vata van­huut­tasi kiin­teis­tön myyn­nistä saa­dulla va­ral­li­suu­della. Mah­dol­li­set ve­ro­seu­raa­muk­set kan­nat­taa kui­ten­kin sel­vit­tää huo­lella etu­kä­teen.

⚠️ Kaup­paa ei kat­sota lah­ja­luon­tei­seksi, mikäli kaup­pa­hinta on enin­tään 75 % kiin­teis­tön käy­västä ar­vosta. Voit siis myydä kiin­teis­tön ali­hin­taan ja lah­jan­saaja vält­tyy sa­malla lah­ja­ve­rolta, ali­hinta on enin­tään nel­jä­sosa kiin­teis­tön käy­västa ar­vosta.

Pariskunta keittiössä

Hal­lin­ta­oi­keu­den pi­dä­tys lah­joi­tet­tuun kiin­teis­töön

Lah­joit­taes­sasi kiin­teis­töä voit myös pi­dät­tää it­sel­läsi hal­lin­nan siihen eli­niäksi tai mää­rä­ajaksi.

Hal­lin­ta­oi­keus tar­koit­taa, että si­nulla on yhä oikeus käyt­tää kiin­teis­töä, vaikka omis­tusoi­keus siihen siir­tyy lah­jan­saa­jalle. Myös kiin­teis­töstä koi­tuva tuotto kuuluu läh­tö­koh­tai­sesti si­nulle.

Si­nulla ei ole enää kui­ten­kaan oi­keutta myydä tai muuten luo­vut­taa kiin­teis­töä eteen­päin ilman, että lah­jan­saaja antaa siihen suos­tu­muk­sensa.

Hal­lin­ta­oi­keu­den pi­dät­tä­mi­sellä voi­daan vä­hen­tää mak­set­ta­vaksi tu­le­van lah­ja­ve­ron määrää. Ve­rot­taja mää­rit­tää hal­lin­ta­oi­keu­den arvon kaa­va­mai­sesti ja vä­hen­tää sitten sen lah­joi­te­tun kiin­teis­tön ar­vosta. Lah­ja­ve­ron määrä pe­rus­tuu tähän ero­tuk­seen.

Lue lisää: Kiin­teis­tön hal­lin­nan­ja­ko­so­pi­mus

Lahjan vai­ku­tus saa­ta­vaan pe­rin­töön

Van­hem­pien lap­sil­leen tai lap­sen­lap­sil­leen eli rin­ta­pe­ril­li­sille elin­ai­ka­naan an­ta­mat lahjat kat­so­taan pää­sään­töi­sesti en­nak­ko­pe­rin­nöksi. Myös ali­hin­tai­nen kauppa voi olla en­nak­ko­pe­rin­töä.

En­nak­ko­pe­rintö huo­mioi­daan sekä pe­rin­nön­jaossa että pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa.

En­nak­ko­pe­rintö las­ke­taan osaksi pe­rin­nön­jaossa saa­maasi pe­rin­tö­osuutta. Tämä tar­koit­taa, että jos olet saanut en­nak­ko­pe­rin­töä, on pe­rin­nön­jaossa saa­masi osuus muita pe­ril­li­siä pie­nempi.

Jos taas muut pe­ril­li­set ovat saa­neet en­nak­ko­pe­rin­töä, mutta sinä et, saat jaet­ta­vasta pe­rin­nöstä suu­rem­man osuu­den kuin muut pe­ril­li­set.

Jos olet ai­kai­sem­min mak­sa­nut lah­ja­ve­roa saa­mas­tasi en­nak­ko­pe­rin­nöstä, vä­hen­ne­tään mak­settu lah­ja­vero pe­rin­tö­ve­ros­tasi.

Lahjaa ei yleensä kui­ten­kaan kat­sota en­nak­ko­pe­rin­nöksi, jos:

  • olet an­ta­nut sa­man­suu­rui­set lahjat jo­kai­selle rin­ta­pe­ril­li­selle 
  • olet an­ta­nut lahjan ai­noalle rin­ta­pe­ril­li­selle
  • olet mää­rän­nyt esi­mer­kiksi lah­ja­kir­jassa erik­seen, että lahjaa ei oteta huo­mioon en­nak­ko­pe­rin­tönä