Kiin­teis­tön lah­joi­tus lap­sel­le

Omakotitalo puiden ja kasvien ympäröimänä.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
14.8.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Oletko miet­ti­nyt omis­ta­ma­si kiin­teis­tön lah­joit­ta­mis­ta pe­ril­li­sil­le jo elin­ai­ka­na­si? Kiin­teis­tön luo­vut­ta­mi­nen lap­sel­le lah­joi­tuk­se­na on yksi hyö­dyl­li­nen pe­rin­tö­ve­ro­suun­nit­te­lun keino.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa ker­rom­me, kuinka kiin­teis­tön lah­joi­tus lap­sel­le ta­pah­tuu, ja mitä kaik­kea sinun tulisi ottaa huo­mioon lah­joi­tus­ta teh­des­sä­si.

Li­säk­si tar­kas­te­lem­me, miten lah­joi­tus vai­kut­taa myö­hem­pään pe­rin­töön. 

Kiin­teis­tön lah­joi­tus lap­sel­le käy­tän­nös­sä

Kiin­teis­tön lah­jal­la tar­koi­te­taan kiin­teis­tön vas­tik­kee­ton­ta luo­vu­tus­ta eli lah­jan­saa­ja saa kiin­teis­tön ilman, että antaa mitään vas­ti­neek­si.

Myös luo­vu­tus­ta, josta saatu vas­ti­ke jää vä­häi­sek­si kiin­teis­tön to­del­li­seen arvoon nähden, pi­de­tään lah­ja­na. Sitä kut­su­taan lah­ja­luon­tei­sek­si luo­vu­tuk­sek­si.

Kiin­teis­tön lahja, kuten muukin kiin­teis­tön luo­vu­tus, on aina teh­tä­vä mää­rä­muo­dos­sa eli maa­kaa­ren (540/1995) mää­rit­te­le­mäl­lä ta­val­la. 

Lah­joi­tus on teh­tä­vä kir­jal­li­sel­la asia­kir­jal­la eli lah­ja­kir­jal­la.

Huom! Ilman lah­ja­kir­jaa kiin­teis­tön lahja on pä­te­mä­tön eikä kiin­teis­tön omis­tusoi­keus siirry. 

Lah­ja­kir­jas­ta on käy­tä­vä ilmi vä­hin­tään:

  1. lah­joi­tus­tar­koi­tus
  2. lah­joi­tet­ta­va kiin­teis­tö
  3. lah­joit­ta­ja
  4. lah­jan­saa­ja

Sekä lah­joit­ta­jan että lah­jan­saa­jan on al­le­kir­joi­tet­ta­va lah­ja­kir­ja. Li­säk­si kau­pan­vah­vis­ta­jan on vah­vis­tet­ta­va kiin­teis­tön luo­vu­tus kaik­kien al­le­kir­joit­ta­jien läsnä ol­les­sa.

Kiin­teis­tön omis­tusoi­keus siir­tyy lah­jan­saa­jal­le heti lah­joi­tus­het­kel­lä.

Laadi lah­ja­kir­ja Aa­tok­ses­sa

Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa voit luoda pä­te­vän lah­ja­kir­jan muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa 49 euron hin­taan. 

Pääset ko­kei­le­maan lah­ja­kir­jan te­ke­mis­tä klik­kaa­mal­la “Aloita”.

Il­moi­ta lah­jas­ta ve­rot­ta­jal­le

Mikäli lah­joi­te­tun kiin­teis­tön arvo on 5 000 euroa tai enem­män, on lah­jan­saa­jan teh­tä­vä ve­rot­ta­jal­le il­moi­tus lah­ja­ve­ron mää­rää­mis­tä varten.

Näin on toi­mit­ta­va myös sil­loin, mikäli olet saanut sa­mal­ta lah­ja­nan­ta­jal­ta kolmen vuoden aikana useita lah­jo­ja, joiden arvo on yh­teen­sä 5 000 euroa tai enem­män.

⚠️Huom! Jos saat sa­mal­ta lah­ja­nan­ta­jal­ta kolmen vuoden aikana enin­tään 4 999 euron ar­vos­ta lah­jo­ja, ei lah­ja­ve­roil­moi­tus­ta tar­vit­se tehdä.

Huom! Lah­ja­ve­roil­moi­tus on teh­tä­vä vii­meis­tään 3 kuu­kau­den ku­lut­tua siitä päi­väs­tä, kun sait lahjan. Il­moi­tus teh­dään joko Oma­Ve­ros­sa tai pa­pe­ri­sel­la lo­mak­keel­la.

Kuka maksaa lah­ja­ve­ron?

Lah­ja­ve­ron mak­sa­mi­ses­ta vastaa lah­jan­saa­ja, mutta es­tet­tä sille, et­tei­kö lah­ja­nan­ta­ja voisi maksaa sitä, ei ole.

Ota tässä kui­ten­kin huo­mioon myös se, että mikäli muu hen­ki­lö kuin lah­jan­saa­ja maksaa lah­ja­ve­ron, on myös tässä kyse lah­jas­ta. Puo­les­ta­si mak­set­tu lah­ja­ve­ro las­ke­taan siis mukaan kolmen vuoden aikana sa­mal­ta hen­ki­löl­tä saa­mii­si lah­joi­hin ja tästä lah­jas­ta tulee myös maksaa lah­ja­ve­roa.

Lah­ja­ve­ron suu­ruus mää­räy­tyy läh­tö­koh­tai­ses­ti sen mukaan, kuinka suuri lahjan arvo oli lah­joi­tus­het­kel­lä.

⚠️ Huom! Voit tar­kis­taa lah­ja­ve­ron suu­ruu­den Ve­ro­hal­lin­non si­vuil­ta löy­ty­väl­lä lah­ja­ve­ro­las­ku­ril­la.

Lah­joi­tuk­sen voi tehdä myös osissa

Voit lah­joit­taa kiin­teis­tös­tä myös murto-osan tai lah­joit­taa koko kiin­teis­tön osissa useam­man vuoden aikana. Tämä voi olla ve­ro­tuk­sel­li­ses­ti jär­ke­vää. 

💡 Esi­merk­ki 1: Lah­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen osissa

Matti omis­taa 12 000 euron ar­voi­sen ke­sä­mö­kin, jonka hän haluaa lah­joit­taa lap­sel­leen.

Mikäli Matti lah­joit­tai­si omis­tusoi­keu­den koko ke­sä­mök­kiin yh­del­lä ker­ral­la, jou­tui­si lah­joi­tuk­sen saava lapsi mak­sa­maan siitä lah­ja­ve­roa, sillä lahjan arvo on yli 4 999 euroa.

Vält­tääk­seen lah­ja­ve­ron, Matti päät­tää lah­joit­taa kiin­teis­tön osissa. Hän lah­joit­taa joka kolmas vuosi lap­sel­leen 1/3 suu­rui­sen osuu­den ke­sä­mö­kis­tä. Näin jo­kai­sen lah­joi­tuk­sen arvo on 4 000 euroa.

Koska Matin lap­sel­leen an­ta­mien lah­jo­jen arvo ei ylitä 4 999 euroa kolmen vuoden aikana, ei lah­ja­ve­roa tar­vit­se maksaa. Yh­dek­sän vuoden jäl­keen ke­sä­mö­kin omis­tusoi­keus on siir­ty­nyt koko­naan Matin lap­sel­le.

⚠️Huom! Huomaa kui­ten­kin, että kiin­teis­tö on mah­dol­lis­ta lah­joit­taa vain murto-osissa, ei tiet­tyi­nä ra­ha­mää­räi­si­nä osuuk­si­na.

Et voi siis mää­rä­tä, että lah­joi­tat kiin­teis­tös­tä 4 999 euroa vas­taa­van osan. Lah­joi­tus on aina teh­tä­vä mää­rä­osa­na, eli lah­ja­kir­jas­sa on mää­ri­tet­tä­vä lah­joi­tet­ta­va osuus murto-osana, esi­mer­kik­si 1/4.

Lahja vai sit­ten­kin lah­ja­luon­tei­nen kauppa?

Lahjan vaih­toeh­to­na voi olla lah­ja­luon­tei­nen kauppa.

Kauppa kat­so­taan lah­ja­luon­tei­sek­si sil­loin, kun kaup­pa­hin­ta on enin­tään 75 % (3/4) omai­suu­den käy­väs­tä ar­vos­ta. Lahjan arvo on myydyn omai­suu­den käyvän arvon ja siitä mak­se­tun kaup­pa­hin­nan vä­li­nen erotus. Lah­jak­si kat­sot­ta­va osuus kaup­pa­hin­nas­ta on lah­ja­ve­ron alais­ta, ellei sen arvo ole alle 5 000 euroa. 

Omai­suu­den myy­mi­nen ali­hin­taan pe­ril­li­sil­le voi olla hyö­dyl­li­nen vaih­toeh­to sil­loin, kun haluat sa­mal­la tur­va­ta van­huut­ta­si kiin­teis­tön myyn­nis­tä saa­dul­la va­ral­li­suu­del­la. Mah­dol­li­set ve­ro­seu­raa­muk­set kan­nat­taa kui­ten­kin sel­vit­tää huo­lel­la etu­kä­teen.

⚠️Huom! Kaup­paa ei kat­so­ta lah­ja­luon­tei­sek­si, mikäli kaup­pa­hin­ta on enin­tään 75 % kiin­teis­tön käy­väs­tä ar­vos­ta. Voit siis myydä kiin­teis­tön ali­hin­taan ja lah­jan­saa­ja vält­tyy sa­mal­la lah­ja­ve­rol­ta, ali­hin­ta on enin­tään nel­jäs­osa kiin­teis­tön käy­väs­ta ar­vos­ta. 

Hal­lin­ta­oi­keu­den pi­dä­tys lah­joi­tet­tuun kiin­teis­töön

Lah­joit­taes­sa­si kiin­teis­töä voit myös pi­dät­tää it­sel­lä­si hal­lin­nan siihen eli­niäk­si tai mää­rä­ajak­si. 

Hal­lin­ta­oi­keus tar­koit­taa, että si­nul­la on yhä oikeus käyt­tää kiin­teis­töä, vaikka omis­tusoi­keus siihen siir­tyy lah­jan­saa­jal­le. Myös kiin­teis­tös­tä koi­tu­va tuotto kuuluu läh­tö­koh­tai­ses­ti si­nul­le. 

Si­nul­la ei ole enää kui­ten­kaan oi­keut­ta myydä tai muuten luo­vut­taa kiin­teis­töä eteen­päin ilman, että lah­jan­saa­ja antaa siihen suos­tu­muk­sen­sa. 

Hal­lin­ta­oi­keu­den pi­dät­tä­mi­sel­lä voi­daan vä­hen­tää mak­set­ta­vak­si tu­le­van lah­ja­ve­ron määrää. Ve­rot­ta­ja mää­rit­tää hal­lin­ta­oi­keu­den arvon kaa­va­mai­ses­ti ja vä­hen­tää sitten sen lah­joi­te­tun kiin­teis­tön ar­vos­ta. Lah­ja­ve­ron määrä pe­rus­tuu tähän ero­tuk­seen.

Lahjan vai­ku­tus saa­ta­vaan pe­rin­töön

Van­hem­pien lap­sil­leen tai lap­sen­lap­sil­leen eli rin­ta­pe­ril­li­sil­le elin­ai­ka­naan an­ta­mat lahjat kat­so­taan pää­sään­töi­ses­ti en­nak­ko­pe­rin­nök­si. Myös ali­hin­tai­nen kauppa voi olla en­nak­ko­pe­rin­töä.

En­nak­ko­pe­rin­tö huo­mioi­daan sekä pe­rin­nön­jaos­sa että pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa.

En­nak­ko­pe­rin­tö las­ke­taan osaksi pe­rin­nön­jaos­sa saa­maa­si pe­rin­tö­osuut­ta. Tämä tar­koit­taa, että jos olet saanut en­nak­ko­pe­rin­töä, on pe­rin­nön­jaos­sa saa­ma­si osuus muita pe­ril­li­siä pie­nem­pi.

Jos taas muut pe­ril­li­set ovat saa­neet en­nak­ko­pe­rin­töä, mutta sinä et, saat jaet­ta­vas­ta pe­rin­nös­tä suu­rem­man osuu­den kuin muut pe­ril­li­set.

Jos olet ai­kai­sem­min mak­sa­nut lah­ja­ve­roa saa­mas­ta­si en­nak­ko­pe­rin­nös­tä, vä­hen­ne­tään mak­set­tu lah­ja­ve­ro pe­rin­tö­ve­ros­ta­si.

Lahjaa ei yleen­sä kui­ten­kaan kat­so­ta en­nak­ko­pe­rin­nök­si, jos:

  • olet an­ta­nut sa­man­suu­rui­set lahjat jo­kai­sel­le rin­ta­pe­ril­li­sel­le 
  • olet an­ta­nut lahjan ai­noal­le rin­ta­pe­ril­li­sel­le
  • olet mää­rän­nyt esi­mer­kik­si lah­ja­kir­jas­sa erik­seen, että lahjaa ei oteta huo­mioon en­nak­ko­pe­rin­tö­nä