Pant­ti­kirja kiin­teis­tön kau­passa

Rakennuksia Helsingissä.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
7.11.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pant­ti­kirja on to­dis­tus kiin­teis­töön koh­dis­tu­vasta kiin­ni­tyk­sestä.

Kiin­teis­tön kauppa on mer­kit­tävä ta­pah­tuma sekä myy­jälle ja os­ta­jalle. On ta­val­lista, että os­tet­tava kiin­teistö ase­te­taan asun­to­lai­nan va­kuu­deksi siltä va­ralta, että lainaa ei pys­tyi­si­kään mak­sa­maan pois.

Tässä ar­tik­ke­lissa ker­romme, mitä kiin­teis­tön käyt­tä­mi­nen lainan va­kuu­tena eli kiin­teis­tön kiin­ni­tys ja pant­taus tar­koit­ta­vat.

Kiin­teistö lainan va­kuu­tena

Os­taes­sasi asun­toa ja ha­kies­sasi sitä varten asun­to­lai­naa, vaatii pankki si­nulta to­den­nä­köi­sesti va­kuutta lainan ta­kai­sin­mak­sun var­mis­ta­mi­seksi.

Ylei­sim­min va­kuu­tena käy­te­tään os­tet­ta­vaa asun­toa: mikäli et pysty mak­sa­maan lainaa ta­kai­sin pan­kille, pankki voi vaatia sinua suo­rit­ta­maan mak­sa­mat­to­man lainan suo­raan asun­non ar­vosta. Tämä ta­pah­tuu käy­tän­nössä myy­mällä asunto.

  • Asunto-osa­keyh­tiössä asun­non aset­ta­mi­nen va­kuu­deksi tar­koit­taa käy­tän­nössä sitä, että asun­non asunto-osa­ke­kirja luo­vu­te­taan lai­na­nan­ta­jan hal­tuun. 
  • Kiin­teis­tön aset­ta­mi­nen va­kuu­deksi on kui­ten­kin mo­ni­mut­kai­sem­paa, sillä kiin­teis­töstä ei liity asunto-osa­ke­kir­jan ve­roista asia­kir­jaa. Kiin­teis­töä ei sel­lai­se­naan ole suo­raan mah­dol­lista käyt­tää lainan va­kuu­tena.

⚠️ Kiin­teis­tön aset­ta­mi­nen va­kuu­deksi edel­lyt­tää, että kiin­teis­töön hae­taan Maan­mit­taus­lai­tok­selta kiin­ni­tystä. Kiin­ni­tys on käy­tän­nössä kiin­teis­tö­re­kis­te­riin teh­tävä mer­kintä siitä, että kiin­teis­töä käy­te­tään lainan va­kuu­tena.

Kiin­ni­tys on ra­ha­mää­räi­nen osuus kiin­teis­tön ar­vosta

Kiin­teis­tön kiin­ni­tys tar­koit­taa käy­tän­nössä sitä, että Maan­mit­taus­lai­tos re­kis­te­röi kiin­teis­töön kiin­ni­tyk­sen ja to­dis­teeksi tästä an­ne­taan pant­ti­kirja. Yk­sin­ker­tai­suu­des­saan kiin­ni­tys on re­kis­te­ri­mer­kin­tää siitä, että kiin­teis­töä voi­daan käyt­tää lainan va­kuu­tena.

Kiin­ni­tys on voi­massa tois­tai­seksi, eikä se van­hene. Kun velka on mak­settu, eikä kiin­ni­tys ole enää tar­peel­li­nen, tulee se erik­seen kuo­let­taa. Näin tulee toimia myös sel­lai­sessa ti­lan­teessa, jossa pa­pe­ri­nen pant­ti­kirja on ka­don­nut.

💡 Vinkki: Tie­sitkö, että kiin­ni­tyk­sen ei tar­vitse koskea koko kiin­teis­töä? Myös tietty mää­rä­osa tai mää­rä­ala kiin­teis­töstä on mah­dol­lista kiin­nit­tää. Toi­saalta samaan kiin­teis­töön voi koh­dis­tua myös useam­pia kiin­ni­tyk­siä, joilla on toi­siinsa nähden etusi­ja­jär­jes­tys.

Äiti ja lapsi purkamassa muuttolaatikoita.

Mikä on pant­ti­kirja?

Pelkkä mer­kintä kiin­teis­tö­re­kis­te­rissä ei siis vielä it­ses­sään riitä kiin­teis­tön pant­taa­mi­seksi. Kiin­ni­tys on ai­noas­taan re­kis­te­ri­mer­kintä, joka mah­dol­lis­taa kiin­teis­tön käyt­tä­mi­sen lainan va­kuu­tena.

Kiin­teistö pan­ta­taan an­ta­malla lai­na­nan­ta­jan hal­tuun niin sa­nottu pant­ti­kirja.

Pant­ti­kirja on oi­keu­del­li­nen asia­kirja, joka to­dis­taa kiin­teis­töön koh­dis­tu­van kiin­ni­tyk­sen. Saat pant­ti­kir­jan Maan­mit­taus­lai­tok­selta, kun mer­kintä kiin­ni­tyk­sestä on tehty kiin­teis­tö­re­kis­te­riin. Mikäli et kykene mak­sa­maan vel­kaan, pant­ti­kirja to­dis­taa vel­ko­jan oi­keu­den kiin­teis­töön.

Ai­kai­sem­min pant­ti­kirja oli usein kir­jal­li­nen asia­kirja, mutta sit­tem­min on siir­rytty pit­kälti säh­köi­seen jär­jes­tel­mään. Maan­mit­taus­lai­tos luopui pa­pe­ris­ten pant­ti­kir­jo­jen myön­tä­mi­sestä 1.6.2017. Kaikki tämän jäl­keen myön­ne­tyt kiin­ni­tyk­set ovat säh­köi­siä. Nyt pant­ti­kirja on mah­dol­li­nen vain säh­köi­senä, sillä vuo­desta 2020 läh­tien pa­pe­rista pant­ti­kir­jaa ei ole voinut enää käyt­tää lainan va­kuu­tena.

💡 Vinkki:  Pa­pe­ri­sen pant­ti­kir­jan muut­ta­mista säh­köi­seksi voi hakea Maan­mit­taus­lai­tok­selta. Ha­ki­jana on se taho, jolla pant­ti­kirja on hal­lus­saan.

Kiin­teis­tön pant­tia voi­daan hyö­dyn­tää myös muiden lai­no­jen va­kuu­tena

Kiin­teistö voi olla niin asun­to­lai­nan kuin muun­kin lainan pant­tina. Jos kiin­teistö on ollut aluksi asun­to­lai­nan va­kuu­tena ja laina on sit­tem­min mak­settu, voit hyö­dyn­tää pant­ti­kir­jaa myö­hem­min esi­mer­kiksi ku­lu­tus­luo­ton va­kuu­teen.

Toi­saalta kiin­teis­tön pantti ei ra­joitu ai­noas­taan kiin­ni­te­tyn kiin­teis­tön omiin lai­noi­hin. Voit pan­tata kiin­teis­tön myös toisen hen­ki­lön lainan va­kuu­deksi. Melko yleistä on esi­mer­kiksi se, että van­hem­mat pant­taa­vat omis­ta­mansa kiin­teis­tön lap­sensa velan va­kuu­deksi.

Toisen lainan ta­kaa­mista ja siihen liit­ty­viä ris­kejä kan­nat­taa kui­ten­kin aina har­kita hyvin tark­kaan.

Kiin­ni­tystä hae­taan Maan­mit­taus­lai­tok­selta

Kiin­teis­tön kiin­ni­tyk­sen re­kis­te­röin­tiä hae­taan aina Maan­mit­taus­lai­tok­selta. Ha­ke­muk­sen voi tehdä joko säh­köi­sesti Maan­mit­taus­lai­tok­sen yl­lä­pi­tä­mässä Kiin­teis­tö­vaih­dan­nan pal­ve­lussa tai pos­titse pa­pe­ri­sella lo­mak­keella.

Mikäli omis­tat kiin­teis­tön yh­dessä esi­mer­kiksi puo­li­sosi kanssa, tar­vi­taan kiin­ni­tyk­sen ha­ke­mi­seksi suos­tu­mus myös puo­li­solta.

Ha­ke­mus­poh­jalla voi hakea joko uutta kiin­ni­tystä tai muu­tosta jo ole­massa ole­vaan kiin­ni­tyk­seen. Sa­malla lo­mak­keella on mah­dol­lista hakea myös kiin­ni­tyk­sen pur­ka­mista ja kuo­let­ta­mista. Voit hakea myös useita kiin­ni­tyk­siä samaan kiin­teis­töön.

Ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­ajat vaih­te­le­vat. Lo­ka­kuussa 2023 kiin­ni­tyk­sen re­kis­te­röin­ti­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­aika oli noin viikko.

Kiin­ni­tys­asian kä­sit­tely Maan­mit­taus­lai­tok­sella on mak­sul­lista. Kiin­ni­tyk­sen vah­vis­ta­mi­sesta, muut­ta­mi­sesta tai pur­ka­mi­sesta pe­ritty hinta on 41 euroa. Kiin­teis­tö­vaih­dan­nan pal­ve­lussa tehty kiin­ni­tys­ha­ke­mus tai kiin­ni­tyk­sen muut­ta­mi­nen sen sijaan maksaa 23 euroa. Kiin­ni­tyk­sen kuo­let­ta­mi­nen on aina mak­su­tonta.

Maisema Helsingissä

Mil­loin pant­ti­kir­jan saa ta­kai­sin?

Pant­ti­kir­jan saa ta­kai­sin sil­loin, kun laina on mak­settu ko­ko­nai­suu­des­saan ta­kai­sin. Säi­lytä pant­ti­kirja huo­lel­li­sesti. Pant­ti­kir­joja ei saa hä­vit­tää, vaikka velka, jonka va­kuu­tena kiin­teistö on ollut, tulisi mak­se­tuksi. Voit käyt­tää pant­ti­kir­jaa myö­hem­min uusien lai­no­jen va­kuu­tena.

⚠️ Mikäli pant­ti­kirja katoaa, on se kuo­le­tet­tava. Kuo­let­ta­mista hae­taan oman paik­ka­kun­nan kä­rä­jä­oi­keu­delta.

Entä jos os­tet­ta­vaan kiin­teis­töön koh­dis­tuu kiin­ni­tys?

Kiin­teistö on mah­dol­lista myydä tai ostaa niin, että siihen koh­dis­tuu kiin­ni­tys. Kiin­ni­tys siir­tyy os­ta­jalle, kun kiin­teistö myy­dään, ellei kiin­ni­tystä pureta tai kuo­le­teta ennen kaup­paa.

Ole kui­ten­kin tark­kana, mikäli olet os­ta­massa kiin­teis­töä, johon koh­dis­tuu kiin­ni­tys – voit pa­him­mil­laan joutua myyjän vel­ko­jen mak­sa­jaksi, mikäli hä­nellä on mak­sa­mat­to­mia lai­noja, joiden va­kuu­tena kiin­teistö on. Var­mista ennen kiin­teis­tön ostoa, että kaikki lainat, joiden va­kuu­tena kiin­teistö on ollut, on mak­settu pois ja että pant­ti­kirja luo­vu­te­taan si­nulle kiin­teis­tön kaupan yh­tey­dessä.

Saat tiedot kiin­teis­tön kiin­ni­tyk­sistä sel­ville kiin­teis­tö­re­kis­te­riot­teesta ja kiin­teis­töä kos­ke­vasta lain­huuto- ja ra­si­te­to­dis­tuk­sesta.

La­kia­siat kun­toon Aa­tok­sessa

Vuonna 2020 pe­rus­te­tun Aa­tok­sen la­ki­pal­velu on ke­hi­tetty rat­kai­se­maan ta­val­lis­ten ih­mis­ten la­kion­gel­mia. Edul­li­sessa ja help­po­käyt­töi­sessä pal­ve­lus­samme hoidat esi­mer­kiksi avio­eron ja pe­run­kir­joi­tuk­sen alusta lop­puun saakka.

Tie­sitkö muuten, että pal­ve­lumme ovat jopa 90 % edul­li­sem­pia pe­rin­tei­seen la­ki­toi­mis­toon ver­rat­tuna!

Klik­kaa alta ja tu­tustu pal­ve­luumme jo tänään!