Va­rain­siir­to­ve­ro se­li­tet­ty­nä

Avaimet ja talo pienoiskoossa
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
3.2.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Mil­loin va­rain­siir­to­ve­ro tulee maksaa? Tie­sit­kö, että va­rain­siir­to­ve­roil­moi­tus tulee usein tehdä, vaikka sinun ei tulisi maksaa lain­kaan va­rain­siir­to­ve­roa?

Kiin­teis­tön, asunto-osak­keen tai muun ar­vo­pa­pe­rin vas­tik­keel­li­sen luo­vu­tuk­sen yh­tey­des­sä tulee maksaa va­rain­siir­to­ve­roa. Tästä eten­kin os­ta­jan tulee olla tie­toi­nen, sillä va­rain­siir­to­ve­ron mak­sa­mi­nen on pää­sään­töi­ses­ti os­ta­jan vel­vol­li­suus.

Kau­pan­käyn­tiin liit­ty­vis­tä ve­ro­vel­voit­teis­ta kan­nat­taa siten olla va­rain­siir­to­ve­ron­kin osalta sel­vil­lä, sillä vero tulee maksaa oma-aloit­tei­ses­ti.

Mikä on va­rain­siir­to­ve­ro?

Os­taes­sa­si kiin­teis­tön, asunto-osak­keen tai jonkin muun ar­vo­pa­pe­rin, tulee sinun maksaa myös va­rain­siir­to­ve­ro.

Tulet täl­löin siis va­rain­siir­to­ve­ro­vel­vol­li­sek­si. Luo­vu­tuk­sen tulee olla vas­tik­keel­li­nen, jotta ve­ro­vel­vol­li­suus syntyy.

 1. Ta­val­li­ses­ti ostaja maksaa va­rain­siir­to­ve­ron ja tekee va­rain­siir­to­ve­roil­moi­tuk­sen Ve­ro­hal­lin­nol­le.
 2. Va­rain­siir­to­ve­ro tulee il­moit­taa ja maksaa oma-aloit­tei­ses­ti.
 3. Hae lain­huu­toa.

Jos os­ta­jia on useita, on jo­kai­nen vas­tuus­sa va­rain­siir­to­ve­ros­ta. 

Esi­mer­kik­si avio­pa­rin os­taes­sa yh­tei­sen asun­non, ovat mo­lem­mat puo­li­sot va­rain­siir­to­ve­ro­vel­vol­li­sia. Täl­löin he myös vas­taa­vat itse omasta osuu­des­taan va­rain­siir­to­ve­roa, el­lei­vät he ole en­sia­sun­non os­ta­jia.

Va­rain­siir­to­ve­ro­pro­sen­tit

Va­rain­siir­to­ve­ro las­ke­taan vas­tik­kee­na luo­vu­te­tun omai­suu­den käy­väs­tä ar­vos­ta. Omai­suu­den käypä arvo on usein kaup­pa­hin­ta tai muu vas­ti­ke.

Mak­set­ta­van va­rain­siir­to­ve­ron pro­sent­ti on eri suu­rui­nen riip­puen siitä, minkä omai­suu­den pe­rus­teel­la va­rain­siir­to­ve­ro mak­se­taan.

Kiin­teis­töt ja ra­ken­nuk­set: kor­kein va­rain­siir­to­ve­ro

Kor­kein va­rain­siir­to­ve­ro­pro­sent­ti on kiin­teis­töil­lä ja ra­ken­nuk­sil­la. Niiden koh­dal­la veroa on mak­set­ta­va 4 pro­sent­tia kaup­pa­hin­nas­ta.

Tähän ve­ro­luok­kaan lue­taan esi­mer­kik­si:

 • tontit sekä niillä mah­dol­li­ses­ti si­jait­se­vat ra­ken­nuk­set, kuten oma­ko­ti­ta­lot
 • maa-alueet ja niillä mah­dol­li­ses­ti si­jait­se­vat ke­sä­mö­kit
 • pelkät ra­ken­nuk­set ja ra­ken­nel­mat

Asunto-osake- ja kiin­teis­töyh­tiöi­den osak­keet: va­rain­siir­to­ve­ro 2 %

Asunto-osake- ja kiin­teis­töyh­tiöi­den osak­keis­ta mak­set­ta­va va­rain­siir­to­ve­ro on 2 pro­sent­tia

Tähän luok­kaan lue­taan muun muassa:

 • ker­ros­ta­lo-osak­keet
 • au­to­pai­kat
 • lii­ke­huo­neis­tot
 • lo­mao­sak­keet

Muut ar­vo­pa­pe­rit: va­rain­siir­to­ve­ro 1,6 %

Va­rain­siir­to­ve­roa mak­se­taan myös muista ar­vo­pa­pe­reis­ta kuin edellä mai­ni­tuis­ta asunto-osake- ja kiin­teis­töyh­tiöi­den osak­keis­ta.

Täl­lai­sia muita ar­vo­pa­pe­rei­ta ovat esi­mer­kik­si:

 • osa­keyh­tiöi­den osak­keet eli niin kut­su­tut lii­keo­sak­keet, jotka on han­kit­tu muuten kuin ar­vo­pa­pe­ri­pörs­sin kautta.

Muiden ar­vo­pa­pe­rei­den osalta va­rain­siir­to­ve­ro on 1,6 pro­sent­tia.

Voiko va­rain­siir­to­ve­rol­ta vält­tyä?

Va­rain­siir­to­ve­ron mak­sa­mi­sel­ta on mah­dol­lis­ta vält­tyä muu­ta­mis­sa ta­pauk­sis­sa, jotka on ku­vat­tu alla.

En­sia­sun­non ostaja ja va­rain­siir­to­ve­ro

Va­rain­siir­to­ve­roa ei tar­vit­se maksaa en­sia­sun­non os­ta­ja­na tiet­ty­jen eh­to­jen täyt­tyes­sä. 

En­sia­sun­to voi tässä mer­ki­tyk­ses­sä olla asunto-osake, kuten ri­vi­ta­lo­huo­neis­to tai kiin­teis­tö, kuten oma­ko­ti­ta­lo. Va­rain­siir­to­ve­roil­moi­tus on täl­löin kui­ten­kin teh­tä­vä. 

Edel­ly­tyk­set en­sia­sun­non os­ta­jal­le va­rain­siir­to­ve­ros­ta vält­ty­mi­sek­si ovat:

 • olet kau­pan­te­ko­het­kel­lä 18-39-vuo­tias
 • omis­tat kaupan jäl­keen asun­nos­ta vä­hin­tään 50 % tai enem­män
 • olet os­ta­nut asun­non va­ki­tui­sek­si asun­nok­si sekä muutat asun­toon puolen vuoden ku­lues­sa kau­pan­teos­ta
 • et ole kau­pan­te­ko­het­kel­lä tai ennen sitä omis­ta­nut mis­tään asunto-osak­kees­ta tai asuin­ra­ken­nuk­ses­ta vä­hin­tään 50 % tai enem­pää

Mikäli yllä olevat edel­ly­tyk­set siis täyt­ty­vät koh­dal­la­si, ei sinun tar­vit­se maksaa va­rain­siir­to­ve­roa. 

💡 Muista kui­ten­kin täl­löin tehdä va­rain­siir­to­ve­roil­moi­tus sekä hakea kiin­teis­töl­le lain­huu­toa.

Va­rain­siir­to­ve­rol­ta voi alle 10 euroa

Va­rain­siir­to­ve­roa ei tar­vit­se myös­kään maksaa sil­loin, kun mak­set­ta­van veron määrä jää alle 10 euron. Myös tässä ta­pauk­ses­sa va­rain­siir­to­ve­roil­moi­tus tulee kui­ten­kin muis­taa tehdä.

Lahja tai pe­rin­tö­nä saatu omai­suus

Va­rain­siir­to­ve­roa ei tar­vit­se maksaa asu­mi­soi­keus­a­sun­nos­ta eikä omai­suu­des­ta, jonka olet saanut lah­jak­si tai tes­ta­men­til­la.

Sitä ei myös­kään tar­vit­se maksaa sel­lai­ses­ta pe­rin­tö­nä tai osi­tuk­ses­sa saa­dus­ta omai­suu­des­ta, jonka olet saanut joko vas­tik­keet­ta tai niin, että olet käyt­tä­nyt vas­tik­kee­na ai­noas­taan jaet­ta­va­na ol­lut­ta omai­suut­ta.

Va­rain­siir­to­ve­ro ja pörs­sio­sak­keet

Va­rain­siir­to­ve­roa ei tar­vit­se maksaa ar­vo­pa­pe­ri­pörs­sis­tä os­te­tuis­ta osak­keis­ta ja muista ar­vo­pa­pe­reis­ta. Myös­kään osak­kei­den uus­mer­kin­näs­tä ei tar­vit­se maksaa va­rain­siir­to­ve­roa.

Va­rain­siir­to­ve­ro ei liity pel­käs­tään kau­pan­käyn­tiin

Va­rain­siir­to­ve­roa voi joutua mak­sa­maan myös muissa ti­lan­teis­sa kuin kaupan yh­tey­des­sä. Se on mah­dol­lis­ta myös pe­rin­nön­jaon, omai­suu­den vaih­don tai avio­lii­ton pur­kau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä ta­pah­tu­vien omai­suu­den­vaih­dos­ten koh­dal­la.

Vaihto ja va­rain­siir­to­ve­ro

Jos va­rain­siir­to­ve­ron alais­ta omai­suut­ta vaih­de­taan toi­seen omai­suu­teen, tulee täl­lai­sen vaih­to­kau­pan kaik­kien os­a­puol­ten maksaa va­rain­siir­to­ve­roa.

Näin on esi­mer­kik­si sil­loin, kun vaih­dat omis­ta­ma­si ker­ros­ta­lo-osak­keen toisen hen­ki­lön omis­ta­maan loma-osak­kee­seen. Täl­löin mo­lem­pien os­a­puol­ten tulee tehdä sekä va­rain­siir­to­ve­roil­moi­tus että maksaa va­rain­siir­to­ve­ro.

Avio­eron ositus ja va­rain­siir­to­ve­ro

Avio­lii­ton pur­kau­tues­sa avio­eron tai puo­li­son kuo­le­man joh­dos­ta avio­puo­li­soi­den vä­li­nen omai­suus jae­taan eli osi­te­taan.

Omai­suu­den arvon mää­rit­tä­mi­sen jäl­keen omai­suuse­rät jae­taan puo­li­soil­le ja mikäli on tar­peen, maksaa toinen puo­li­so toi­sel­le ta­sin­koa. Osi­tuk­ses­sa puo­li­sot so­pi­vat myös mah­dol­li­sis­ta omai­suu­den vaih­dok­sis­ta.

Osi­tuk­sen myötä puo­li­so voi tulla va­rain­siir­to­ve­ro­vel­vol­li­sek­si sil­loin, kun esi­mer­kik­si kiin­teis­tö vaih­taa osi­tuk­ses­sa omis­ta­jaa ja vas­tik­kee­na tässä vaih­dok­ses­sa käy­te­tään myös muuta kuin osi­tuk­ses­sa jaet­ta­vaa va­ral­li­suut­ta.

Jos puo­li­so saa osi­tuk­ses­sa it­sel­leen esi­mer­kik­si kiin­teis­tön, tulee hänen maksaa siitä myös va­rain­siir­to­ve­roa. Veroa mak­se­taan täl­löin siitä vas­tik­keen osasta, joka ei ole osi­tuk­ses­sa jaet­ta­vaa va­ral­li­suut­ta. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si sel­lais­ta osi­tus­pe­rus­teen jäl­keen otet­tua lainaa, jonka puo­li­so on ot­ta­nut lu­nas­taak­seen myös toisen puo­li­son osuu­den omai­suu­des­ta it­sel­leen. Se voi olla myös muuta va­ral­li­suut­ta, joka ei ole osi­tuk­ses­sa jaet­ta­vaa.

Jos sen sijaan kiin­teis­tö ei vaihda omis­ta­jaa osi­tuk­sen yh­tey­des­sä, ei täl­löin synny eril­lis­tä va­rain­siir­to­ve­ro­vel­vol­li­suut­ta. Va­rain­siir­to­ve­roa ei siten sil­loin ole tar­peel­lis­ta maksaa. Täl­lai­nen ti­lan­ne voi olla ky­sees­sä esi­mer­kik­si ta­pauk­ses­sa, jossa puo­li­so tahtoo pitää omassa omis­tuk­ses­saan jo ai­em­min­kin omis­ta­man­sa omai­suu­den.

Ta­sin­gon suo­rit­ta­mis­ta ei ole pe­rin­tei­ses­ti pi­det­ty toi­me­na, joka rin­nas­te­taan vas­tik­keen suo­rit­ta­mi­seen. Näin ollen ta­sin­gos­ta ei myös­kään pää­sään­nön mu­kai­ses­ti tar­vit­se maksaa va­rain­siir­to­ve­roa edes sil­loin, kun ta­sin­ko suo­ri­te­taan osi­tuk­sen ul­ko­puo­li­sil­la va­roil­la.

⚠️ Poik­keuk­se­na edel­tä­vään on kui­ten­kin ti­lan­ne, jossa las­ken­nal­li­nen ositus käy ilmi osi­tus­kir­jas­ta ja osi­tuk­ses­sa on so­vit­tu, että ta­sin­gon mak­suun vel­voi­tet­tu luo­vut­taa puo­li­sol­le kiin­teis­tön tai ar­vo­pa­pe­rin. Jos luo­vu­tet­ta­va omai­suus ylit­tää ta­sin­ko­vel­vol­li­suu­den, voi­daan tätä ylit­tä­vää osaa pitää vas­tik­kee­na saa­dus­ta omai­suu­des­ta. Myös va­rain­siir­to­ve­ro­vel­vol­li­suus voi täl­löin syntyä.

Pe­rin­tö ja va­rain­siir­to­ve­ro

Pää­sään­nön mu­kai­ses­ti pe­rin­nös­tä ei tar­vit­se maksaa va­rain­siir­to­ve­roa.

Näin on niin sa­no­tun puh­taan pe­rin­nön koh­dal­la. Tällä tar­koi­te­taan ti­lan­net­ta, jossa pe­rin­nön­saa­ja ei maksa pe­rin­nök­si tul­lees­ta omai­suut­ta muille pe­rin­nön­saa­jil­le vas­ti­ket­ta kuo­lin­pe­sän ul­ko­puo­li­sil­la va­roil­la. Täl­lai­sil­la ul­ko­puo­li­sil­la va­roil­la tar­koi­te­taan esi­mer­kik­si pe­rin­nön­saa­jan omaa va­ral­li­suut­ta, kuten työ­an­sioi­ta tai sääs­tö­jä.

Jos siis omai­suus on siir­ty­nyt pe­rin­nön­saa­jal­le osit­tain vas­tik­keel­li­ses­ti ja osit­tain vas­tik­keet­ta, tulee pe­rin­nön­saa­jas­ta va­rain­siir­to­ve­ro­vel­vol­li­nen. Täl­lai­nen ti­lan­ne voi syntyä, jos saat pe­rin­nön­jät­tä­jäl­tä omai­suut­ta, jonka arvo ylit­tää pe­rin­tö­osa­si suu­ruu­den.

Kun siis maksat yh­del­le tai useam­mal­le muulle pe­ril­li­sel­le vas­ti­ket­ta kuo­lin­pe­sän ul­ko­puo­li­sin varoin, tulee sinun tehdä va­rain­siir­to­ve­roil­moi­tus sekä maksaa va­rain­siir­to­ve­ro. Va­rain­siir­to­ve­ro mak­se­taan kui­ten­kin vain siitä osuu­des­ta omai­suut­ta, joka on mak­set­tu kuo­lin­pe­sän ul­ko­puo­li­sil­la va­roil­la.