Miten kiin­teis­tö­vero las­ke­taan?

omakotitaloja lumisessa maisemassa.
Timjami Nyyssönen
Timjami
24.8.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Omis­tatko tontin tai muun maa-alueen? Voit joutua mak­sa­maan siitä kiin­teis­tö­ve­roa si­jain­ti­kun­nan ylei­sen kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tin mu­kai­sesti. Kai­kista kiin­teis­töistä ei kui­ten­kaan tar­vitse maksaa kiin­teis­tö­ve­roa.

Kiin­teis­tö­vero tar­koit­taa kiin­teis­tön arvon pe­rus­teella kiin­teis­tön si­jain­ti­kun­nalle suo­ri­tet­ta­vaa veroa. Kiin­teis­tö­vero mak­se­taan vuo­sit­tain, ja sen yk­si­tyis­koh­dista sää­de­tään kiin­teis­tö­ve­ro­laissa (654/1992).

Kiin­teis­tö­ve­ron suu­ruu­desta päät­tä­vät kunnat; kun­nan­val­tuusto määrää kunnan kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­tien suu­ruu­den vuo­sit­tain.

Laki sää­te­lee kui­ten­kin kiin­teis­tö­ve­ron enim­mäis- ja vä­him­mäis­mää­riä: esi­mer­kiksi va­ki­tuis­ten asuin­ra­ken­nus­ten kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tin tulee olla vä­hin­tään 0,41 pro­sent­tia, mutta enin­tään 1,00 pro­sent­tia.

Kiin­teis­tö­ve­ro­tus koskee maa­no­mis­tusta

Kiin­teis­tön mää­ri­telmä riip­puu so­vel­let­ta­vasta laista.

Kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sessa kiin­teis­töllä tar­koi­te­taan:

 • tont­tia
 • tilaa
 • muuta kiin­teis­tö­re­kis­te­riin mer­kit­tä­vää maa­no­mis­tuk­sen yk­sik­köä

Kiin­teis­tön mää­ri­telmä ei ole aivan yk­sin­ker­tai­nen, mutta nyrk­ki­sään­tönä voi­daan todeta, että kiin­teis­tö­ve­ro­tus koskee maa­no­mis­tusta.

Kai­kista kiin­teis­töistä ei tar­vitse maksaa kiin­teis­tö­ve­roa

Pää­sääntö on, että kiin­teis­töstä pitää maksaa kiin­teis­tö­ve­roa. Kiin­teis­tö­ve­roa pitää siis maksaa esi­mer­kiksi va­ki­tui­seen asu­mi­seen käy­tet­tä­vistä kiin­teis­töistä sekä vapaa-ajan kiin­teis­töistä.

Kai­kista kiin­teis­töistä ei kui­ten­kaan tar­vitse maksaa kiin­teis­tö­ve­roa.

Kiin­teis­tö­ve­roa ei tar­vitse maksaa esi­mer­kiksi:

 • met­sästä 
 • maa­ta­lous­maasta
 • ve­sia­lu­eesta

💡 Tie­sitkö, että tam­mi­kuusta 2021 alkaen yk­si­tyi­sellä maalla ole­vasta luon­non­suo­je­lua­lu­eesta ei ole tar­vin­nut maksaa kiin­teis­tö­ve­roa? Ve­ro­va­pau­den toi­vo­taan tur­vaa­van luon­non mo­ni­muo­toi­suutta ja ma­dal­ta­van kyn­nystä pe­rus­taa uusia luon­non­suo­je­lua­lueita.

Skugen

Kuka maksaa kiin­teis­tö­ve­ron?

Kiin­teis­tö­ve­ron maksaa joko kiin­teis­tön omis­taja tai kiin­teis­tön omis­ta­jaan rin­nas­tet­tava kiin­teis­tön hal­tija.

Kiin­teis­tön omis­ta­jaan rin­nas­tet­ta­valla hal­ti­jalla tar­koi­te­taan Ve­ro­hal­lin­non tul­kin­nan mukaan tiet­tyjä tahoja, jotka ovat saa­neet hal­lin­ta­oi­keu­den kiin­teis­töön vas­tik­keetta.

Omis­ta­jan ve­roi­nen hal­linta voi siis pe­rus­tua esi­mer­kiksi:

 • lesken asu­mi­soi­keu­teen
 • tes­ta­ment­tiin
 • pe­rin­töön

Omis­ta­jan ve­roi­nen kiin­teis­tön hal­tija maksaa kiin­teis­tö­ve­rosta sen osan, joka vastaa hänen hal­lin­nas­saan olevaa osaa kiin­teis­töstä. Kiin­teis­tön omis­taja maksaa puo­les­taan jäl­jelle jäävän osan kiin­teis­tö­ve­rosta.

Jos useampi hen­kilö omis­taa kiin­teis­tön mää­rä­osin, omis­ta­jat ja­ka­vat kiin­teis­tö­ve­ron kes­ke­nään mää­rä­osiensa suh­teessa.

Jos siis esi­mer­kiksi vel­jek­set omis­ta­vat ke­sä­mök­ki­kiin­teis­tön puo­liksi 1 /2 mää­rä­osin, jaet­tai­siin myös kiin­teis­tö­vero puo­liksi vel­jes­ten kesken.

Kiin­teis­tö­vero mää­rä­tään sille kiin­teis­tön omis­ta­jalle, joka on omis­ta­nut kiin­teis­tön ka­len­te­ri­vuo­den al­kaessa. Esi­mer­kiksi vuoden 2023 osalta kiin­teis­tö­vero mää­rät­tiin siis kiin­teis­tön omis­ta­jille, jotka olivat omis­ta­neet kiin­teis­tön 1.1.2023.

Miten kiin­teis­tön arvo las­ke­taan ve­ro­tuk­sessa?

Kiin­teis­tö­ve­ron kan­nalta on olen­naista huo­mioida, että sen suu­ruus mää­räy­tyy var­si­nai­sen maa­poh­jan li­säksi myös kiin­teis­töllä ole­vien ra­ken­nus­ten arvon pe­rus­teella.

Kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen koh­teena on siis to­sial­li­sesti sekä maa­pohja että sillä olevat ra­ken­nuk­set.

Kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sessa ra­ken­nuk­sen arvoon vai­kut­taa eri­tyi­sesti sen koko, laatu sekä ikä.

⚠️ Huo­mioit­han, että ra­ken­nuk­sen maan­tie­teel­li­nen si­jainti ei kui­ten­kaan läh­tö­koh­tai­sesti vai­kuta sen arvoon kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sessa. Ve­ro­hal­linto so­vel­taa siis ra­ken­nuk­siin samoja ar­vos­ta­mis­pe­rus­teita koko maassa.

Ve­ro­hal­lin­non si­vuilta löydät kat­ta­van vero-ohjeen kiin­teis­tön arvon las­ke­mi­sesta kiin­teis­tö­ve­ro­tusta varten.

Kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tin mää­räy­ty­mi­nen

Kiin­teis­tö­vero las­ke­taan ker­to­malla kiin­teis­tö­ve­ro­tusta varten mää­ri­telty kiin­teis­tön arvo kiin­teis­tön si­jain­ti­kun­nan kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tilla.

Ve­ro­pro­sen­tin mää­räy­ty­mi­seen vai­kut­taa kiin­teis­tön si­jain­ti­kun­nan li­säksi myös kiin­teis­tön luo­kit­telu: kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen nä­kö­kul­masta kiin­teis­tön maa­pohja voi olla yk­si­tyis­hen­ki­löllä joko ylei­sen kiin­teis­tö­ve­ron tai ra­ken­ta­mat­to­man tontin kiin­teis­tö­ve­ron pii­rissä.

Ra­ken­ta­mat­to­man tontin kiin­teis­tö­vero on yleensä hyvin paljon yleistä kiin­teis­tö­ve­roa kor­keampi. Esi­mer­kiksi Kaa­ri­nassa ylei­nen kiin­teis­tö­vero oli 1,0 pro­sent­tia vuonna 2023, mutta ra­ken­ta­mat­to­man tontin kiin­teis­tö­vero on 4,0 pro­sent­tia.

Kiin­teis­töllä ole­vaan ra­ken­nuk­seen voi­daan puo­les­taan so­vel­taa joko va­ki­tui­sen asuin­ra­ken­nuk­sen tai muun asuin­ra­ken­nuk­sen kiin­teis­tö­ve­ro­kan­taa.

👉 Va­ki­tui­sen asun­non kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sentti on yleensä sel­keästi ma­ta­lampi kuin muun asuin­ra­ken­nuk­sen ve­ro­pro­sentti.

Esi­mer­kiksi va­ki­tui­sessa asuin­käy­tössä olevan oma­ko­ti­ta­lon kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sentti on Kaa­ri­nassa 0,6 pro­sent­tia, mutta muun asuin­ra­ken­nuk­sen, kuten ke­sä­mö­kin, ve­ro­pro­sentti on 1,0 pro­sent­tia.

Kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tin suu­ruu­den kan­nalta olen­naista on:

 • kiin­teis­tön si­jain­ti­kunta
 • onko kiin­teistö ra­ken­ta­ma­ton vai ei
 • onko kiin­teis­töllä oleva ra­ken­nus/ra­ken­nuk­set va­ki­tui­sessa asuin­käy­tössä vai ei

Kiin­teis­tö­vero mää­räy­tyy ka­len­te­ri­vuo­sit­tain

Kiin­teis­tö­ve­rosta lä­he­te­tään kiin­teis­tö­ve­ro­vel­vol­li­selle ve­ro­tus­pää­tös sekä muu­tok­sen­ha­kuohje.

Kiin­teis­tö­ve­ro­pää­tök­seen mer­ki­tään aina:

 • kiin­teis­töt, joista ve­ro­vel­vol­li­sen on suo­ri­tet­tava veroa
 • näiden kiin­teis­tö­jen arvot
 • suo­ri­tet­ta­van veron määrä

Käy Ve­ro­hal­lin­non lä­het­tämä sel­vi­tys huo­lella läpi

Ve­ro­hal­linto lä­het­tää ve­ro­vel­vol­li­sille vuo­sit­tain yk­si­tyis­koh­tai­sen sel­vi­tyk­sen kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen pe­rus­teena käy­te­tyistä tie­doista ja ar­vos­ta­mis­rat­kai­suista.

Kiin­teis­tö­ve­ro­vel­vol­li­sen kan­nat­taa käydä tämä sel­vi­tys huo­lel­li­sesti läpi: jos ve­ro­vel­vol­li­nen ei korjaa kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen pe­rus­teena olevia tie­toja, hänen kat­so­taan an­ta­neen kiin­teis­tö­ve­ro­tusta kos­ke­vat tiedot sel­vi­tyk­sen mu­kai­sena.

Jos tie­doissa huo­ma­taan myö­hem­min puut­teita, ve­ro­vel­vol­li­nen voi joutua tästä vas­tuuseen. Seu­rauk­sena voi olla esi­mer­kiksi kiin­teis­tö­ve­ron ko­ro­tus.

Ve­ro­vel­vol­li­sen kan­nat­taa var­mis­tua eri­tyi­sesti siitä, että kiin­teis­tö­jen lu­ku­määrä ja muut kiin­teis­tö­jen tiedot ovat oikein.

⚠️ Huo­mioi eri­tyi­sesti, että monet pie­nem­mät­kin ra­ken­nel­mat voivat olla kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen koh­teena: esi­mer­kiksi au­to­ka­tos ja leik­ki­mökki voivat vai­kut­taa kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­seen.

En­nak­ko­rat­kai­sun ha­ke­mi­nen epä­sel­vissä ti­lan­teissa

Tul­kin­nan­va­rai­sissa asioissa voi olla joskus jär­ke­vää hakea Ve­ro­hal­lin­non en­nak­ko­rat­kai­sua kiin­teis­tö­ve­ro­tusta kos­ke­vaan asiaan.

En­nak­ko­rat­kai­sussa Ve­ro­hal­linto ottaa etu­kä­teen si­to­vasti kantaa siihen, miten se tul­kit­see kiin­teis­tö­ve­ro­tusta kos­ke­vaa asiaa.

En­nak­ko­rat­kaisu on mak­sul­li­nen, mutta se voi lisätä kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen en­na­koi­ta­vuutta tul­kin­nan­va­rai­sessa ti­lan­teessa.

En­nak­ko­rat­kai­sun ha­ke­mi­nen voi olla jär­ke­vää eri­tyi­sesti, jos kiin­teis­tö­ve­ron määrä voisi muo­dos­tua huo­mat­ta­van suu­reksi. Ve­ro­tuk­sen oi­kai­se­mi­nen jäl­ki­kä­teen voi mah­dol­li­sen ve­ron­ko­ro­tuk­sen vuoksi tulla hy­vin­kin kal­liiksi.

💡 Tie­sitkö, että pant­ti­kirja on voi­massa ikui­sesti tai kunnes se kuo­le­te­taan? Lue lisää pant­ti­kir­jasta kiin­teis­tö­kau­passa.

Mitä ta­pah­tuu, jos kiin­teis­tö­vero jää mak­sa­matta?

Jos ve­ro­vel­vol­li­nen ei ole mak­sa­nut kiin­teis­tö­ve­roa ajal­laan, pitää kiin­teis­tö­ve­rolle maksaa myös vii­väs­tys­kor­koa.

Tar­vit­taessa Ve­ro­hal­linto perii mak­sa­matta olevan veron ulos­o­ton kautta tai muiden pe­rin­tä­toi­mien avulla. Ve­ro­hal­linto toi­mit­taa kui­ten­kin mak­su­ke­ho­tuk­sen ennen pe­rin­tä­toi­miin ryh­ty­mistä.

💡 Vinkki: Aa­tok­ses­ta saat mak­su­ton­ta la­ki­neu­von­taa, kun käytät pal­ve­lui­tam­me. Saat il­maista la­kia­pua ju­ris­teil­tamme chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sellä.

Lue lisää: