Miten kiin­teis­tö­ve­ro las­ke­taan?

omakotitaloja lumisessa maisemassa.
Timjami Nyyssönen
Timjami
24.8.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Omis­tat­ko tontin tai muun maa-alueen? Voit joutua mak­sa­maan siitä kiin­teis­tö­ve­roa si­jain­ti­kun­nan ylei­sen kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tin mu­kai­ses­ti. Kai­kis­ta kiin­teis­töis­tä ei kui­ten­kaan tar­vit­se maksaa kiin­teis­tö­ve­roa.

Kunnat päät­tä­vät kiin­teis­tö­ve­ron suu­ruu­des­ta

Kiin­teis­tö­ve­ro tar­koit­taa kiin­teis­tön arvon pe­rus­teel­la kiin­teis­tön si­jain­ti­kun­nal­le suo­ri­tet­ta­vaa veroa. Kiin­teis­tö­ve­ro mak­se­taan vuo­sit­tain, ja sen yk­si­tyis­koh­dis­ta sää­de­tään kiin­teis­tö­ve­ro­lais­sa (654/1992).

Kiin­teis­tö­ve­ron suu­ruu­des­ta päät­tä­vät kunnat; kun­nan­val­tuus­to määrää kunnan kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­tien suu­ruu­den vuo­sit­tain.

Laki sää­te­lee kui­ten­kin kiin­teis­tö­ve­ron enim­mäis- ja vä­him­mäis­mää­riä: esi­mer­kik­si va­ki­tuis­ten asuin­ra­ken­nus­ten kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tin tulee olla vä­hin­tään 0,41 pro­sent­tia, mutta enin­tään 1,00 pro­sent­tia.

Kiin­teis­tö­ve­ro­tus koskee maa­no­mis­tus­ta

Kiin­teis­tön mää­ri­tel­mä riip­puu so­vel­let­ta­vas­ta laista. Kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­ses­sa kiin­teis­töl­lä tar­koi­te­taan:

 • tont­tia
 • tilaa
 • muuta kiin­teis­tö­re­kis­te­riin mer­kit­tä­vää maa­no­mis­tuk­sen yk­sik­köä

Kiin­teis­tön mää­ri­tel­mä ei ole aivan yk­sin­ker­tai­nen, mutta nyrk­ki­sään­tö­nä voi­daan todeta, että kiin­teis­tö­ve­ro­tus koskee maa­no­mis­tus­ta.

Kai­kis­ta kiin­teis­töis­tä ei tar­vit­se maksaa kiin­teis­tö­ve­roa

Pää­sään­tö on, että kiin­teis­tös­tä pitää maksaa kiin­teis­tö­ve­roa. Kiin­teis­tö­ve­roa pitää siis maksaa esi­mer­kik­si va­ki­tui­seen asu­mi­seen käy­tet­tä­vis­tä kiin­teis­töis­tä sekä vapaa-ajan kiin­teis­töis­tä. 

Kai­kis­ta kiin­teis­töis­tä ei kui­ten­kaan tar­vit­se maksaa kiin­teis­tö­ve­roa. Kiin­teis­tö­ve­roa ei tar­vit­se maksaa esi­mer­kik­si:

 • met­säs­tä 
 • maa­ta­lous­maas­ta
 • ve­sia­lu­ees­ta

💡 Tie­sit­kö, että tam­mi­kuus­ta 2021 alkaen yk­si­tyi­sel­lä maalla ole­vas­ta luon­non­suo­je­lua­lu­ees­ta ei ole tar­vin­nut maksaa kiin­teis­tö­ve­roa? Ve­ro­va­pau­den toi­vo­taan tur­vaa­van luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta ja ma­dal­ta­van kyn­nys­tä pe­rus­taa uusia luon­non­suo­je­lua­luei­ta.

Skugen

Kuka maksaa kiin­teis­tö­ve­ron?

Kiin­teis­tö­ve­ron maksaa joko kiin­teis­tön omis­ta­ja tai kiin­teis­tön omis­ta­jaan rin­nas­tet­ta­va kiin­teis­tön hal­ti­ja.

Kiin­teis­tön omis­ta­jaan rin­nas­tet­ta­val­la hal­ti­jal­la tar­koi­te­taan Ve­ro­hal­lin­non tul­kin­nan mukaan tiet­ty­jä tahoja, jotka ovat saa­neet hal­lin­ta­oi­keu­den kiin­teis­töön vas­tik­keet­ta.

Omis­ta­jan ve­roi­nen hal­lin­ta voi siis pe­rus­tua esi­mer­kik­si:

 • lesken asu­mi­soi­keu­teen
 • tes­ta­ment­tiin
 • pe­rin­töön

Omis­ta­jan ve­roi­nen kiin­teis­tön hal­ti­ja maksaa kiin­teis­tö­ve­ros­ta sen osan, joka vastaa hänen hal­lin­nas­saan olevaa osaa kiin­teis­tös­tä. Kiin­teis­tön omis­ta­ja maksaa puo­les­taan jäl­jel­le jäävän osan kiin­teis­tö­ve­ros­ta.

Jos useam­pi hen­ki­lö omis­taa kiin­teis­tön mää­rä­osin, omis­ta­jat ja­ka­vat kiin­teis­tö­ve­ron kes­ke­nään mää­rä­osien­sa suh­tees­sa.

Jos siis esi­mer­kik­si vel­jek­set omis­ta­vat ke­sä­mök­kikiin­teis­tön puo­lik­si 1 /2 mää­rä­osin, jaet­tai­siin myös kiin­teis­tö­ve­ro puo­lik­si vel­jes­ten kesken.

Kiin­teis­tö­ve­ro mää­rä­tään sille kiin­teis­tön omis­ta­jal­le, joka on omis­ta­nut kiin­teis­tön ka­len­te­ri­vuo­den al­kaes­sa. Vuoden 2023 osalta kiin­teis­tö­ve­ro mää­rä­tään siis kiin­teis­tön omis­ta­jil­le, jotka ovat omis­ta­neet kiin­teis­tön 1.1.2023.

Miten kiin­teis­tön arvo las­ke­taan ve­ro­tuk­ses­sa?

Kiin­teis­tö­ve­ron kan­nal­ta on olen­nais­ta huo­mioi­da, että sen suu­ruus mää­räy­tyy var­si­nai­sen maa­poh­jan li­säk­si myös kiin­teis­töl­lä ole­vien ra­ken­nus­ten arvon pe­rus­teel­la.

Kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen koh­tee­na on siis to­sial­li­ses­ti sekä maa­poh­ja että sillä olevat ra­ken­nuk­set. 

Kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­ses­sa ra­ken­nuk­sen arvoon vai­kut­taa eri­tyi­ses­ti sen koko, laatu sekä ikä. 

⚠️ Huo­mioit­han, että ra­ken­nuk­sen maan­tie­teel­li­nen si­jain­ti ei kui­ten­kaan läh­tö­koh­tai­ses­ti vai­ku­ta sen arvoon kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­ses­sa. Ve­ro­hal­lin­to so­vel­taa siis ra­ken­nuk­siin samoja ar­vos­ta­mis­pe­rus­tei­ta koko maassa.

Ve­ro­hal­lin­non si­vuil­ta löydät kat­ta­van vero-ohjeen kiin­teis­tön arvon las­ke­mi­ses­ta kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta varten. 

Kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tin mää­räy­ty­mi­nen

Kiin­teis­tö­ve­ro las­ke­taan ker­to­mal­la kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta varten mää­ri­tel­ty kiin­teis­tön arvo kiin­teis­tön si­jain­ti­kun­nan kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­til­la.

Ve­ro­pro­sen­tin mää­räy­ty­mi­seen vai­kut­taa kiin­teis­tön si­jain­ti­kun­nan li­säk­si myös kiin­teis­tön luo­kit­te­lu: kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta kiin­teis­tön maa­poh­ja voi olla yk­si­tyis­hen­ki­löl­lä joko ylei­sen kiin­teis­tö­ve­ron tai ra­ken­ta­mat­to­man tontin kiin­teis­tö­ve­ron pii­ris­sä.

Ra­ken­ta­mat­to­man tontin kiin­teis­tö­ve­ro on yleen­sä hyvin paljon yleis­tä kiin­teis­tö­ve­roa kor­keam­pi. Esi­mer­kik­si Kaa­ri­nas­sa ylei­nen kiin­teis­tö­ve­ro on 1,0 pro­sent­tia vuonna 2023, mutta ra­ken­ta­mat­to­man tontin kiin­teis­tö­ve­ro on 4,0 pro­sent­tia.

Kiin­teis­töl­lä ole­vaan ra­ken­nuk­seen voi­daan puo­les­taan so­vel­taa joko va­ki­tui­sen asuin­ra­ken­nuk­sen tai muun asuin­ra­ken­nuk­sen kiin­teis­tö­ve­ro­kan­taa.

👉 Va­ki­tui­sen asun­non kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti on yleen­sä sel­keäs­ti ma­ta­lam­pi kuin muun asuin­ra­ken­nuk­sen ve­ro­pro­sent­ti.

Esi­mer­kik­si va­ki­tui­ses­sa asuin­käy­tös­sä olevan oma­ko­ti­ta­lon kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti on Kaa­ri­nas­sa 0,6 pro­sent­tia, mutta muun asuin­ra­ken­nuk­sen, kuten ke­sä­mö­kin, ve­ro­pro­sent­ti on 1,0 pro­sent­tia.

Kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tin suu­ruu­den kan­nal­ta olen­nais­ta on siis:

 • kiin­teis­tön si­jain­ti­kun­ta
 • onko kiin­teis­tö ra­ken­ta­ma­ton vai ei
 • onko kiin­teis­töl­lä oleva ra­ken­nus/ra­ken­nuk­set va­ki­tui­ses­sa asuin­käy­tös­sä vai ei

Kiin­teis­tö­ve­ro mää­räy­tyy ka­len­te­ri­vuo­sit­tain

Kiin­teis­tö­ve­ros­ta lä­he­te­tään kiin­teis­tö­ve­ro­vel­vol­li­sel­le ve­ro­tus­pää­tös sekä muu­tok­sen­ha­kuoh­je.

Kiin­teis­tö­ve­ro­pää­tök­seen mer­ki­tään aina:

 • kiin­teis­töt, joista ve­ro­vel­vol­li­sen on suo­ri­tet­ta­va veroa
 • näiden kiin­teis­tö­jen arvot
 • suo­ri­tet­ta­van veron määrä

Käy Ve­ro­hal­lin­non lä­het­tä­mä sel­vi­tys huo­lel­la läpi

Ve­ro­hal­lin­to lä­het­tää ve­ro­vel­vol­li­sil­le vuo­sit­tain yk­si­tyis­koh­tai­sen sel­vi­tyk­sen kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen pe­rus­tee­na käy­te­tyis­tä tie­dois­ta ja ar­vos­ta­mis­rat­kai­suis­ta.

Kiin­teis­tö­ve­ro­vel­vol­li­sen kan­nat­taa käydä tämä sel­vi­tys huo­lel­li­ses­ti läpi: jos ve­ro­vel­vol­li­nen ei korjaa kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen pe­rus­tee­na olevia tie­to­ja, hänen kat­so­taan an­ta­neen kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta kos­ke­vat tiedot sel­vi­tyk­sen mu­kai­se­na.

Jos tie­dois­sa huo­ma­taan myö­hem­min puut­tei­ta, ve­ro­vel­vol­li­nen voi joutua tästä vas­tuuseen. Seu­rauk­se­na voi olla esi­mer­kik­si kiin­teis­tö­ve­ron ko­ro­tus. 

Ve­ro­vel­vol­li­sen kan­nat­taa var­mis­tua eri­tyi­ses­ti siitä, että kiin­teis­tö­jen lu­ku­mää­rä ja muut kiin­teis­tö­jen tiedot ovat oikein.

⚠️­Huo­mioi eri­tyi­ses­ti, että monet pie­nem­mät­kin ra­ken­nel­mat voivat olla kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen koh­tee­na: esi­mer­kik­si au­to­ka­tos ja leik­ki­mök­ki voivat vai­kut­taa kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­seen.

En­nak­ko­rat­kai­sun ha­ke­mi­nen epä­sel­vis­sä ti­lan­teis­sa

Tul­kin­nan­va­rai­sis­sa asiois­sa voi olla joskus jär­ke­vää hakea Ve­ro­hal­lin­non en­nak­ko­rat­kai­sua kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta kos­ke­vaan asiaan.

En­nak­ko­rat­kai­sus­sa Ve­ro­hal­lin­to ottaa etu­kä­teen si­to­vas­ti kantaa siihen, miten se tul­kit­see kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta kos­ke­vaa asiaa.

En­nak­ko­rat­kai­su on mak­sul­li­nen, mutta se voi lisätä kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­sen en­na­koi­ta­vuut­ta tul­kin­nan­va­rai­ses­sa ti­lan­tees­sa.

En­nak­ko­rat­kai­sun ha­ke­mi­nen voi olla jär­ke­vää eri­tyi­ses­ti, jos kiin­teis­tö­ve­ron määrä voisi muo­dos­tua huo­mat­ta­van suu­rek­si. Ve­ro­tuk­sen oi­kai­se­mi­nen jäl­ki­kä­teen voi mah­dol­li­sen ve­ron­ko­ro­tuk­sen vuoksi tulla hy­vin­kin kal­liik­si.

Mitä ta­pah­tuu, jos kiin­teis­tö­ve­ro jää mak­sa­mat­ta?

Jos ve­ro­vel­vol­li­nen ei ole mak­sa­nut kiin­teis­tö­ve­roa ajal­laan, pitää kiin­teis­tö­ve­rol­le maksaa myös vii­väs­tys­kor­koa. Suu­rim­mal­la osalla kiin­teis­tön omis­ta­jis­ta kiin­teis­tö­ve­ron erä­päi­vät ovat vuonna 2023 7.8. ja 6.10.

Tar­vit­taes­sa Ve­ro­hal­lin­to perii mak­sa­mat­ta olevan veron ulos­o­ton kautta tai muiden pe­rin­tä­toi­mien avulla. Ve­ro­hal­lin­to toi­mit­taa kui­ten­kin mak­su­ke­ho­tuk­sen ennen pe­rin­tä­toi­miin ryh­ty­mis­tä.

💡 Vinkki: Aa­tok­ses­ta saat mak­su­ton­ta la­ki­neu­von­taa, kun käytät pal­ve­lui­tam­me. Saat il­mais­ta la­kia­pua ju­ris­teil­tam­me chatin tai säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Lue lisää: