Miten tehdä osi­tus­kir­ja?

Nainen kirjoittaa tietokoneella
Marjut Päkki
Marjut
19.8.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Moni saat­taa aja­tel­la, että ositus teh­dään kä­rä­jä­oi­keu­des­sa. Osi­tus­kir­ja laa­di­taan kui­ten­kin pää­sään­töi­ses­ti pa­ris­kun­nan kesken.

Osi­tus­kir­jan avulla eroava avio­pa­ri voi huo­leh­tia siitä, että heidän oi­keu­ten­sa toisen puo­li­son omai­suu­teen tulee pää­te­tyk­si lo­pul­li­ses­ti.

 Ositus tar­koit­taa sitä, että puo­li­sot ja­ka­vat omai­suu­den, johon heillä on avio­lii­ton pe­rus­teel­la avio-oikeus. Osi­tus­kir­ja onkin kan­nat­ta­vaa tehdä mah­dol­li­sim­man pian avio­eron tultua vi­reil­le

Tutus­tu tar­kem­min osi­tus­kir­jan si­säl­töön ja muo­to­vaa­ti­muk­siin. Tie­sit­kö, että voit aina tehdä osi­tuk­sen oh­ja­tus­ti osana Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lua?

Mitä osi­tus­kir­ja si­säl­tää?

Osi­tus­so­pi­muk­sel­la eli osi­tus­kir­jal­la puo­li­sot so­pi­vat siitä, miten omai­suus ja­kaan­tuu liiton päät­tyes­sä. Osi­tus­kir­jaan mer­ki­tään siten omai­suu­den jako sekä se, mihin jako pe­rus­tuu. Ositus teh­dään sil­loin, kun avio­liit­to päät­tyy avio­eroon tai kuo­le­maan.

💡 Tie­sit­kö, että osi­tus­ta ei tar­vit­se tehdä heti, vaan se voi­daan tehdä myös vuosia avio­eron jäl­keen?

Osi­tus­kir­ja listaa varat ja velat

Osi­tus­kir­jaan lis­tataan puo­li­soi­den varat ja velat. Omai­suus voi­daan jao­tel­la vielä erik­seen avio-oi­keu­den alai­seen sekä siitä va­paa­seen omai­suu­teen.

Vä­him­mäis­vaa­ti­muk­se­na osi­tus­kir­jan si­säl­löl­le on kaiken avio-oi­keu­den alai­sen omai­suu­den ja siihen koh­dis­tu­van velan lis­taa­mi­nen. Jaot­te­lun pe­rus­teel­la puo­li­sot voivat sopia siitä, miten omai­suus heidän kesken jae­taan.

Osi­tus­kir­jas­sa omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan puo­lik­si

Pää­pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan puo­lik­si. Täl­löin jos omai­suus ei mene tasan, on toinen os­a­puo­li vel­vol­li­nen mak­sa­maan ta­sin­koa. Jos näin käy, so­vi­taan osi­tus­kir­jas­sa myös ta­sin­gos­ta.

Osi­tus­kir­jas­sa mai­nin­ta osi­tuk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä

Osi­tus­kir­jaan kan­nat­taa lisätä mai­nin­ta myös siitä, että puo­li­sot ovat osit­ta­neet kai­ken­lai­sen kes­ki­näi­sen omai­suu­ten­sa, eikä heillä ole enää toi­si­aan koh­taan min­kään­lai­sia vaa­ti­muk­sia. Näin oikeus toisen puo­li­son omai­suu­teen tulee pää­te­tyk­si lo­pul­li­ses­ti.

Osi­tus­kir­jaan voi­daan si­säl­lyt­tää myös osi­tuk­sen hy­väk­sy­mis­tä kos­ke­va kohta. Jos mo­lem­mat os­a­puo­let hy­väk­sy­vät tehdyn osi­tuk­sen, voi­daan tämä hy­väk­sy­mi­nen kir­ja­ta myös osi­tus­kir­jaan. Hy­väk­sy­mi­nen tulee al­le­kir­joit­taa.

Osi­tus­kir­jan hy­väk­sy­mi­sen myötä osi­tus­ta ei enää ole mah­dol­lis­ta moit­tia. Hy­väk­sy­mi­nen voi kui­ten­kin koskea vain niitä seik­ko­ja, jotka olivat tie­dos­sa hy­väk­sy­mi­sen het­kel­lä.

Tar­vit­set­ko apua osi­tuk­sen te­ke­mi­ses­sä? Hoidat osi­tuk­sen hel­pos­ti ja no­peas­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lu maksaa 199 euroa. Saat meiltä aina il­mais­ta la­kia­pua.

Osi­tus­kir­jan muo­to­vaa­ti­muk­set

Osi­tus­kir­jal­le on ole­mas­sa tiet­ty­jä muo­to­vaa­ti­muk­sia.

Osa vaa­ti­muk­sis­ta on yh­tei­siä so­pi­mus- ja toi­mi­tuso­si­tuk­sil­le riip­pu­mat­ta kul­loi­ses­ta­kin osi­tuk­sen muo­dos­ta. Toiset vaa­ti­muk­set vuo­ros­taan eroa­vat toi­sis­taan sen pe­rus­teel­la, mikä taho osi­tuk­sen suo­rit­taa.

Osi­tus­kir­ja tulee en­sin­nä­kin aina laatia kir­jal­li­ses­ti. Tämä vaa­ti­mus koskee kai­ken­lai­sia osi­tuk­sia riip­puen siitä, ovatko ne tehty so­pi­mus- vai toi­mi­tuso­si­tuk­ses­sa. Alla ker­rom­me so­pi­muso­si­tuk­sen ja toi­mi­tuso­si­tuk­sen erois­ta.

So­pi­muso­si­tus

Sil­loin kun puo­li­sot so­pi­vat osi­tuk­ses­ta kes­ke­nään, on ky­sees­sä so­pi­muso­si­tus. Täl­löin he voivat myös toi­mit­taa osi­tuk­sen it­se­näi­ses­ti. So­pi­muso­si­tuk­ses­sa laa­dit­tu osi­tus­kir­ja tulee al­le­kir­joit­taa mo­lem­pien os­a­puol­ten sekä kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan toi­mes­ta.

Osi­tuk­ses­sa to­dis­ta­jil­ta ei vaa­di­ta sa­man­ai­kais­ta läs­nä­oloa. To­dis­tus­vel­vol­li­suus koh­dis­tuu ni­me­no­maan osi­tus­puol­ten al­le­kir­joi­tus­ten oi­keel­li­suu­den to­dis­ta­mi­seen. Vel­vol­li­suus ei koh­dis­tu osi­tus­kir­jan si­säl­töön, eikä sitä tar­vit­se kos­kaan to­dis­ta­jil­le pal­jas­taa.

Toi­mi­tuso­si­tus

Sen sijaan toi­mi­tuso­si­tuk­sen tul­les­sa ky­see­seen on yksin pe­sän­ja­ka­jan al­le­kir­joi­tus osi­tus­kir­jas­sa riit­tä­vä. Pe­sän­ja­ka­jan suo­rit­ta­ma toi­mi­tuso­si­tus tulee yleen­sä ky­see­seen vain rii­tai­san avio­eron osi­tuk­sis­sa, jol­loin puo­li­sot eivät pysty so­pi­maan osi­tuk­ses­ta yh­des­sä.

Mikäli osi­tus­kir­jaa kos­ke­via muo­to­mää­räyk­siä ei ole nou­da­tet­tu, on ky­sees­sä sil­loin muo­to­vir­he. Jos osi­tus­kir­ja ei täytä sen muo­to­vaa­ti­muk­sia, on sen pä­te­vyys mah­dol­lis­ta rii­taut­taa. Osi­tus­kir­jan pä­te­vyy­den rii­tau­tus on täl­löin mah­dol­lis­ta tehdä nos­ta­mal­la asias­sa moi­te­kan­ne.

Muo­to­vir­het­tä kos­ke­va moi­te­kan­ne tulee tehdä kuuden kuu­kau­den ku­lues­sa osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­ses­ta. Tämän jäl­keen muo­to­vir­heel­li­ses­tä­kin osi­tus­kir­jas­ta tulee pätevä.

Lue lisää: Onko ositus pakko tehdä?

Osi­tus­kir­jan säi­lyt­tä­mi­nen

Osi­tus­kir­jan voi re­kis­te­röi­dä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa, jol­loin osi­tus­kir­ja säilyy siellä tal­les­sa. Re­kis­te­röin­ti on mak­sul­lis­ta.

Voit re­kis­te­röi­dä osi­tus­kir­jan mil­loin ta­han­sa osi­tuk­sen te­ke­mi­sen jäl­keen. Re­kis­te­röin­nil­le ei siten ole sää­det­ty eril­lis­tä mää­rä­ai­kaa.

Re­kis­te­röin­ti ei ole kui­ten­kaan pa­kol­li­nen toi­men­pi­de eikä kuulu osi­tus­kir­jan muo­to­vaa­ti­muk­siin. Ositus on täysin pätevä myös ilman osi­tus­kir­jan re­kis­te­röin­tiä. Osi­tus­kir­jaa voi näin ollen säi­lyt­tää myös esi­mer­kik­si kotona, jol­loin se on yhtä pätevä kuin re­kis­te­röi­ty osi­tus­kir­ja.

Va­paa­eh­toi­suu­des­taan huo­li­mat­ta osi­tus­kir­jan re­kis­te­röi­mi­nen voi antaa tar­vit­taes­sa suojaa myös toisen puo­li­son vel­ko­jia vas­taan. Täl­lai­ses­ta ti­lan­tees­ta voi olla kyse esi­mer­kik­si sil­loin, jos toista puo­li­soa hae­taan kon­kurs­siin. Osi­tus­kir­jan re­kis­te­röin­ti luo täten tur­val­li­suut­ta enem­män kuin sen säi­lyt­tä­mi­nen esi­mer­kik­si vain kotona.

Lue lisää avio­eron ositus ja velka

Onko osi­tus­kir­ja tär­ke­ää säi­lyt­tää?

Osi­tus­kir­ja on tär­ke­ää pitää tal­les­sa. Se voi saada suuren mer­ki­tyk­sen sil­loin, kun toinen en­ti­sis­tä puo­li­sois­ta on mennyt uu­del­leen nai­mi­siin.

Jos ky­sei­nen hen­ki­lö sit­tem­min kuolee, ilman osi­tus­kir­jaa tulisi myös en­ti­ses­tä puo­li­sos­ta kuo­lin­pe­sän osakas. Tästä joh­tuen on tär­ke­ää, että osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­ses­ta on edel­leen ole­mas­sa tal­les­sa oleva asia­kir­ja.

Mikäli uusia avio­liit­to­ja ei ole sol­mit­tu eikä vel­ko­jil­ta tar­vit­se va­rau­tua, ei osi­tus­kir­jal­le vält­tä­mät­tä enää osi­tuk­sen jäl­keen ole tar­vet­ta. Se on tästä huo­li­mat­ta tär­ke­ää laatia tu­le­vai­suu­den va­ral­ta sekä sel­ven­tä­mään itse osi­tus­ta. Myös sen re­kis­te­röi­mis­tä kan­nat­taa aina vah­vas­ti har­ki­ta.

Ositus ja omaisuuden lisääminen

Yllä ole­vas­sa ku­vas­sa esi­merk­ki omai­suu­den li­sää­mi­ses­tä Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lus­sa. Voit hoitaa koko avio­eron pal­ve­lus­sa tai tehdä vain osi­tuk­sen.

Lue lisää: Tie­sit­kö, että yritys ote­taan omaan osi­tuk­seen?

Osi­tus­kir­ja hel­pos­ti Aa­tok­ses­ta

Ositus voi­daan siis to­teut­taa so­pi­muso­si­tuk­se­na, jol­loin puo­li­sot voivat itse yh­des­sä tuumin laatia myös osi­tus­kir­jan. Osi­tuk­ses­sa on kui­ten­kin kiis­tat­ta kyse os­a­puo­lil­le tär­keis­tä asiois­ta, mistä joh­tuen se tulee laatia huo­lel­la.

Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lu auttaa myös avio­eron ha­ke­mi­ses­sa: avio­ero­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä ja lä­het­tä­mi­ses­sä kä­rä­jä­oi­keu­teen. Sen jäl­keen verk­ko­pal­ve­lu ohjaa osi­tuk­sen te­ke­mi­ses­sä ja muis­tut­taa avio­ero­ha­ke­muk­sen toisen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­sä.

Mikäli olet jo lä­het­tä­nyt avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­rä­jä­oi­keu­teen, voit myös tehdä vain osi­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lum­me auttaa syöt­tä­mään omai­suut­ta ja vel­ko­ja, sekä opas­taa osi­tuk­sen te­ke­mi­sen koko­nai­suu­des­saan.

Pal­ve­lu maksaa 199 euroa. Mikäli lä­he­tät myös avio­ero­ha­ke­muk­sen, li­sä­tään hin­taan myös pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut.

Saatte aina il­mais­ta la­kia­pua osi­tuk­sen te­ke­mi­seen suo­raan Aa­tok­sen ju­ris­teil­ta säh­kö­pos­tin tai verk­ko­si­vu­jen chatin kautta.

Tee osi­tus­kir­ja hel­pos­ti ja vai­vat­to­mas­ti Aa­tok­ses­sa.