Miten tehdä osi­tus­kirja?

Nainen kirjoittaa tietokoneella
Marjut Päkki
Marjut
19.8.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Moni saat­taa aja­tella, että ositus teh­dään kä­rä­jä­oi­keu­dessa. Osi­tus­kirja laa­di­taan kui­ten­kin pää­sään­töi­sesti pa­ris­kun­nan kesken.

Osi­tus­kir­jan avulla eroava avio­pari voi huo­leh­tia siitä, että heidän oi­keu­tensa toisen puo­li­son omai­suu­teen tulee pää­te­tyksi lo­pul­li­sesti.

 Ositus tar­koit­taa sitä, että puo­li­sot ja­ka­vat omai­suu­den, johon heillä on avio­lii­ton pe­rus­teella avio-oikeus. Osi­tus­kirja onkin kan­nat­ta­vaa tehdä mah­dol­li­sim­man pian avio­eron tultua vi­reille.

Tu­tustu tar­kem­min osi­tus­kir­jan si­säl­töön ja muo­to­vaa­ti­muk­siin. Tie­sitkö, että voit aina tehdä osi­tuk­sen oh­ja­tusti osana Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lua?

Mitä osi­tus­kirja si­säl­tää?

Osi­tus­so­pi­muk­sella eli osi­tus­kir­jalla puo­li­sot so­pi­vat siitä, miten omai­suus ja­kaan­tuu liiton päät­tyessä. Osi­tus­kir­jaan mer­ki­tään siten omai­suu­den jako sekä se, mihin jako pe­rus­tuu. Ositus teh­dään sil­loin, kun avio­liitto päät­tyy avio­eroon tai kuo­le­maan.

💡 Tie­sitkö, että osi­tusta ei tar­vitse tehdä heti, vaan se voi­daan tehdä myös vuosia avio­eron jäl­keen?

Osi­tus­kirja listaa varat ja velat

Osi­tus­kir­jaan lis­ta­taan puo­li­soi­den varat ja velat. Omai­suus voi­daan jao­tella vielä erik­seen avio-oi­keu­den alai­seen sekä siitä va­paa­seen omai­suu­teen.

Vä­him­mäis­vaa­ti­muk­sena osi­tus­kir­jan si­säl­lölle on kaiken avio-oi­keu­den alai­sen omai­suu­den ja siihen koh­dis­tu­van velan lis­taa­mi­nen. Jaot­te­lun pe­rus­teella puo­li­sot voivat sopia siitä, miten omai­suus heidän kesken jae­taan.

Osi­tus­kir­jassa omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan puo­liksi

Pää­pe­ri­aat­teen mu­kai­sesti puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan puo­liksi. Täl­löin jos omai­suus ei mene tasan, on toinen os­a­puoli vel­vol­li­nen mak­sa­maan ta­sin­koa. Jos näin käy, so­vi­taan osi­tus­kir­jassa myös ta­sin­gosta.

💡 Lue lisää: Osi­tus­las­kelma mää­rit­tää ta­sin­gon määrän

Osi­tus­kir­jassa mai­ninta osi­tuk­sen hy­väk­sy­mi­sestä

Osi­tus­kir­jaan kan­nat­taa lisätä mai­ninta myös siitä, että puo­li­sot ovat osit­ta­neet kai­ken­lai­sen kes­ki­näi­sen omai­suu­tensa, eikä heillä ole enää toi­si­aan koh­taan min­kään­lai­sia vaa­ti­muk­sia. Näin oikeus toisen puo­li­son omai­suu­teen tulee pää­te­tyksi lo­pul­li­sesti.

Osi­tus­kir­jaan voi­daan si­säl­lyt­tää myös osi­tuk­sen hy­väk­sy­mistä kos­keva kohta. Jos mo­lem­mat os­a­puo­let hy­väk­sy­vät tehdyn osi­tuk­sen, voi­daan tämä hy­väk­sy­mi­nen kir­jata myös osi­tus­kir­jaan. Hy­väk­sy­mi­nen tulee al­le­kir­joit­taa.

Osi­tus­kir­jan hy­väk­sy­mi­sen myötä osi­tusta ei enää ole mah­dol­lista moit­tia. Hy­väk­sy­mi­nen voi kui­ten­kin koskea vain niitä seik­koja, jotka olivat tie­dossa hy­väk­sy­mi­sen het­kellä.

💡 On ole­massa monia osi­tuk­sen mal­leja. Val­taosa vaatii kui­ten­kin las­ke­mista pa­pe­rilla tai exce­lissä. Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lussa ositus on­nis­tuu au­to­maat­ti­sesti, ja pal­velu ottaa myös huo­mioon pa­ris­kun­nan toi­veet siitä, miten omai­suus ja­kaan­tuu.

Tar­vit­setko apua osi­tuk­sen te­ke­mi­sessä? Hoidat osi­tuk­sen hel­posti ja no­peasti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­velu maksaa 199 euroa. Saat meiltä aina il­maista la­kia­pua.

Osi­tus­kir­jan muo­to­vaa­ti­muk­set

Osi­tus­kir­jalle on ole­massa tiet­tyjä muo­to­vaa­ti­muk­sia.

Osa vaa­ti­muk­sista on yh­tei­siä so­pi­mus- ja toi­mi­tuso­si­tuk­sille riip­pu­matta kul­loi­ses­ta­kin osi­tuk­sen muo­dosta. Toiset vaa­ti­muk­set vuo­ros­taan eroa­vat toi­sis­taan sen pe­rus­teella, mikä taho osi­tuk­sen suo­rit­taa.

Osi­tus­kirja tulee en­sin­nä­kin aina laatia kir­jal­li­sesti. Tämä vaa­ti­mus koskee kai­ken­lai­sia osi­tuk­sia riip­puen siitä, ovatko ne tehty so­pi­mus- vai toi­mi­tuso­si­tuk­sessa. Alla ker­romme so­pi­muso­si­tuk­sen ja toi­mi­tuso­si­tuk­sen eroista.

So­pi­muso­si­tus

Sil­loin kun puo­li­sot so­pi­vat osi­tuk­sesta kes­ke­nään, on ky­seessä so­pi­muso­si­tus. Täl­löin he voivat myös toi­mit­taa osi­tuk­sen it­se­näi­sesti. So­pi­muso­si­tuk­sessa laa­dittu osi­tus­kirja tulee al­le­kir­joit­taa mo­lem­pien os­a­puol­ten sekä kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan toi­mesta.

Osi­tuk­sessa to­dis­ta­jilta ei vaa­dita sa­man­ai­kaista läs­nä­oloa. To­dis­tus­vel­vol­li­suus koh­dis­tuu ni­me­no­maan osi­tus­puol­ten al­le­kir­joi­tus­ten oi­keel­li­suu­den to­dis­ta­mi­seen. Vel­vol­li­suus ei koh­distu osi­tus­kir­jan si­säl­töön, eikä sitä tar­vitse kos­kaan to­dis­ta­jille pal­jas­taa.

Toi­mi­tuso­si­tus

Sen sijaan toi­mi­tuso­si­tuk­sen tul­lessa ky­see­seen on yksin pe­sän­ja­ka­jan al­le­kir­joi­tus osi­tus­kir­jassa riit­tävä. Pe­sän­ja­ka­jan suo­rit­tama toi­mi­tuso­si­tus tulee yleensä ky­see­seen vain rii­tai­san avio­eron osi­tuk­sissa, jol­loin puo­li­sot eivät pysty so­pi­maan osi­tuk­sesta yh­dessä.

Mikäli osi­tus­kir­jaa kos­ke­via muo­to­mää­räyk­siä ei ole nou­da­tettu, on ky­seessä sil­loin muo­to­virhe. Jos osi­tus­kirja ei täytä sen muo­to­vaa­ti­muk­sia, on sen pä­te­vyys mah­dol­lista rii­taut­taa. Osi­tus­kir­jan pä­te­vyy­den rii­tau­tus on täl­löin mah­dol­lista tehdä nos­ta­malla asiassa moi­te­kanne.

Muo­to­vir­hettä kos­keva moi­te­kanne tulee tehdä kuuden kuu­kau­den ku­luessa osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sesta. Tämän jäl­keen muo­to­vir­heel­li­ses­tä­kin osi­tus­kir­jasta tulee pätevä.

Lue lisää: Onko ositus pakko tehdä?

Osi­tus­kir­jan säi­lyt­tä­mi­nen

Osi­tus­kir­jan voi re­kis­te­röidä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa, jol­loin osi­tus­kirja säilyy siellä tal­lessa. Re­kis­te­röinti on mak­sul­lista.

Voit re­kis­te­röidä osi­tus­kir­jan mil­loin ta­hansa osi­tuk­sen te­ke­mi­sen jäl­keen. Re­kis­te­röin­nille ei siten ole sää­detty eril­listä mää­rä­ai­kaa.

Re­kis­te­röinti ei ole kui­ten­kaan pa­kol­li­nen toi­men­pide eikä kuulu osi­tus­kir­jan muo­to­vaa­ti­muk­siin. Ositus on täysin pätevä myös ilman osi­tus­kir­jan re­kis­te­röin­tiä. Osi­tus­kir­jaa voi näin ollen säi­lyt­tää myös esi­mer­kiksi kotona, jol­loin se on yhtä pätevä kuin re­kis­te­röity osi­tus­kirja.

Va­paa­eh­toi­suu­des­taan huo­li­matta osi­tus­kir­jan re­kis­te­röi­mi­nen voi antaa tar­vit­taessa suojaa myös toisen puo­li­son vel­ko­jia vas­taan. Täl­lai­sesta ti­lan­teesta voi olla kyse esi­mer­kiksi sil­loin, jos toista puo­li­soa hae­taan kon­kurs­siin. Osi­tus­kir­jan re­kis­te­röinti luo täten tur­val­li­suutta enem­män kuin sen säi­lyt­tä­mi­nen esi­mer­kiksi vain kotona.

Lue lisää avio­eron ositus ja velka

Onko osi­tus­kirja tär­keää säi­lyt­tää?

Osi­tus­kirja on tär­keää pitää tal­lessa. Se voi saada suuren mer­ki­tyk­sen sil­loin, kun toinen en­ti­sistä puo­li­soista on mennyt uu­del­leen nai­mi­siin.

Jos ky­sei­nen hen­kilö sit­tem­min kuolee, ilman osi­tus­kir­jaa tulisi myös en­ti­sestä puo­li­sosta kuo­lin­pe­sän osakas. Tästä joh­tuen on tär­keää, että osi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sesta on edel­leen ole­massa tal­lessa oleva asia­kirja.

Mikäli uusia avio­liit­toja ei ole sol­mittu eikä vel­ko­jilta tar­vitse va­rau­tua, ei osi­tus­kir­jalle vält­tä­mättä enää osi­tuk­sen jäl­keen ole tar­vetta. Se on tästä huo­li­matta tär­keää laatia tu­le­vai­suu­den va­ralta sekä sel­ven­tä­mään itse osi­tusta. Myös sen re­kis­te­röi­mistä kan­nat­taa aina vah­vasti har­kita.

Ositus ja omaisuuden lisääminen

Yllä ole­vassa ku­vassa esi­merkki omai­suu­den li­sää­mi­sestä Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lussa. Voit hoitaa koko avio­eron pal­ve­lussa tai tehdä vain osi­tuk­sen.

Lue lisää: Tie­sitkö, että yritys ote­taan omaan osi­tuk­seen?

Osi­tus­kirja hel­posti Aa­tok­sesta

Ositus voi­daan siis to­teut­taa so­pi­muso­si­tuk­sena, jol­loin puo­li­sot voivat itse yh­dessä tuumin laatia myös osi­tus­kir­jan. Osi­tuk­sessa on kui­ten­kin kiis­tatta kyse os­a­puo­lille tär­keistä asioista, mistä joh­tuen se tulee laatia huo­lella.

Aa­tok­sen avio­ero­pal­velu auttaa myös avio­eron ha­ke­mi­sessa: avio­ero­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­sessä ja lä­het­tä­mi­sessä kä­rä­jä­oi­keu­teen. Sen jäl­keen verk­ko­pal­velu ohjaa osi­tuk­sen te­ke­mi­sessä ja muis­tut­taa avio­ero­ha­ke­muk­sen toisen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sessä.

Mikäli olet jo lä­het­tä­nyt avio­ero­ha­ke­muk­sen kä­rä­jä­oi­keu­teen, voit myös tehdä vain osi­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­ve­lumme auttaa syöt­tä­mään omai­suutta ja vel­koja, sekä opas­taa osi­tuk­sen te­ke­mi­sen ko­ko­nai­suu­des­saan.

Pal­velu maksaa 199 euroa. Mikäli lä­he­tät myös avio­ero­ha­ke­muk­sen, li­sä­tään hin­taan myös pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut.

Saatte aina il­maista la­kia­pua osi­tuk­sen te­ke­mi­seen suo­raan Aa­tok­sen ju­ris­teilta säh­kö­pos­tin tai verk­ko­si­vu­jen chatin kautta.

Tee osi­tus­kirja hel­posti ja vai­vat­to­masti Aa­tok­sessa.