Ve­roil­moi­tus – tar­kista nämä asiat

Tietokone, silmälasit ja kirjoitusvälineet
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
25.3.2024 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Esi­täy­tetty ve­roil­moi­tus on tar­kis­tet­tava ja tar­peen mukaan kor­jat­tava kerran vuo­dessa. Mo­nilla il­moi­tus ei vaadi täy­den­tä­mistä tai kor­jaa­mista.

Ylei­sim­piä muu­tok­sia, joita ve­roil­moi­tuk­seen on teh­tävä, ovat eri­lais­ten vä­hen­nys­ten li­sää­mi­nen ja sel­lais­ten tu­lo­jen il­moit­ta­mi­nen, jotka eivät ole en­nes­tään ve­rot­ta­jan tie­dossa.

Vä­hen­nyk­siä kan­nat­taa hyö­dyn­tää, sillä ne vä­hen­tä­vät ve­ro­tet­ta­vien tu­lo­jesi määrää ja siten pie­nen­tä­vät ve­ro­tus­tasi. Erik­seen il­moi­tet­ta­via tuloja voivat olla esi­mer­kiksi vuokra- tai airbnb-asun­nosta saadut tulot. Ny­kyi­sin yhä useampi saa tuloja myös esi­mer­kiksi vir­tu­aa­li­va­luu­toista, jotka nekin on il­moi­tet­tava ve­roil­moi­tuk­sessa.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi ve­roil­moi­tuk­sen täyt­tä­mistä yk­si­tyis­hen­ki­lön tai työn­te­ki­jän nä­kö­kul­masta. Tar­kas­te­lemme li­säksi yk­si­tyis­koh­tai­sem­min eri­lai­sia hyö­dyl­li­siä vä­hen­nyk­siä sekä tiet­tyjä tuloja, jotka on muis­tet­tava mer­kitä ve­roil­moi­tuk­seen.

Esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen tar­kas­ta­mi­nen

Kun saat esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen, on sinun tar­kis­tet­tava, että tu­lo­tie­tosi ja vä­hen­nyk­sesi on mer­kitty siihen oikein.

Ve­roil­moi­tus täy­te­tään joko pa­pe­rilla tai Ve­ro­hal­lin­non säh­köi­sessä Oma­Vero-pal­ve­lussa. Jos il­moi­tuk­sessa on puut­teita tai muuta kor­jat­ta­vaa, on muu­tok­set teh­tävä ve­roil­moi­tuk­seen kir­jat­tuun mää­rä­päi­vään men­nessä.

Tar­kista, että seu­raa­vat tiedot ovat ve­roil­moi­tuk­sessa oikein:

 • Omat hen­ki­lö­koh­tai­set tie­tosi
 • Saa­masi palk­ka­tu­lot, eläk­keet ja etuu­det
 • Pää­oma­tu­losi (esi­mer­kiksi vuo­kra­tu­lot ja myyn­ti­voi­tot)
 • Mah­dol­li­set ul­ko­maan­tu­losi
 • Muut tulosi (esi­mer­kiksi apu­ra­hat ja free­lancer-tulot)
 • Vä­hen­nyk­set (esi­mer­kiksi mat­ka­ku­lut, ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys ja työ­huo­ne­vä­hen­nys)
 • Pää­oma­tu­loista vä­hen­net­tä­vät tap­piot

Jos asut ul­ko­mailla tai olet tullut ul­ko­mailta työs­ken­te­le­mään Suo­meen, voit sen pe­rus­teella vaatia tiet­tyjä muu­tok­sia ve­ro­tuk­seesi.

Voit hakea ve­roil­moi­tuk­sesi pa­laut­ta­mi­seen li­sä­ai­kaa eri­tyi­sestä syystä. Li­sä­ai­kaa on haet­tava ennen ve­roil­moi­tuk­sessa il­moi­tet­tua mää­rä­päi­vää. Jos jätät ve­roil­moi­tuk­sen an­ta­matta tai annat sen myö­hässä, voit joutua mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­mak­sua tai ve­ron­ko­ro­tusta.

Vä­hen­nyk­set pie­nen­tä­vät mak­set­ta­van veron määrää

Vä­hen­nyk­set pie­nen­tä­vät mak­sa­masi veron määrää. Ve­rot­taja tekee osan vä­hen­nyk­sistä au­to­maat­ti­sesti, mutta tietyt vä­hen­nyk­set sinun on itse il­moi­tet­tava ve­roil­moi­tuk­sessa.

Seu­raa­vaksi esit­te­lemme ylei­sim­piä vä­hen­nyk­siä, jotka sinun kan­nat­taa hyö­dyn­tää.

Mat­ka­ku­lut

Sinun on mah­dol­lista vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sasi ne mat­ka­ku­lut, joita si­nulle ai­heu­tuu työssä käy­mi­sestä tai työn te­ke­mi­sestä. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kiksi kodin ja työ­pai­kan vä­li­sestä mat­kus­ta­mi­sesta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set.

Mat­ka­ku­luissa on kui­ten­kin 750 euron oma­vas­tuu. Tämä tar­koit­taa sitä, että jos vuo­sit­tai­set mat­ka­ku­lusi ovat 750 euroa tai vä­hem­män, niitä ei tar­vitse il­moit­taa ve­roil­moi­tuk­sessa.

Tu­lon­hank­ki­mis­me­not

Voit vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sasi kaikki palk­ka­tu­lon han­kin­nasta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set.

Täl­lai­sia kus­tan­nuk­sia voi ai­heu­tua esi­mer­kiksi työ­vä­li­nei­den tai am­mat­ti­kir­jal­li­suu­den os­ta­mi­sesta. Etä­työn ol­lessa yleistä on mo­nella mah­dol­li­suus työ­huo­ne­vä­hen­nyk­seen.

Li­säksi voit vä­hen­tää kotona työs­ken­te­lyn ajalta kulut tie­to­lii­ken­neyh­tey­destä ko­ko­naan tai osit­tain.

💡 Katso, mihin etä­työn ve­ro­vä­hen­nyk­siin olet oi­keu­tettu.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

Voit saada ko­ti­ta­lous­vä­hen­nystä ko­dis­sasi tai vapaa-ajan asun­nos­sasi teh­dystä:

 • ko­ti­ta­lous­työstä
 • hoiva- tai hoi­to­työstä
 • asun­non kun­nos­sa­pito- ja pe­rus­pa­ran­nus­työstä

Täl­lai­sia ovat esi­mer­kiksi sii­voo­jan palk­kaa­mi­nen, lu­mi­työt, ruo­an­laitto tai kyl­py­huo­ne­re­mon­tin teet­tä­mien. Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nystä voi saada myös öl­jy­läm­mi­tyk­sestä luo­pu­mi­sesta.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen edel­ly­tyk­senä on, että olet pal­kan­nut työhön työn­te­ki­jän tai os­ta­nut työn en­nak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin mer­ki­tyltä yri­tyk­seltä.

Opin­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nys

Jos si­nulla on opin­to­lai­naa, Kela voi myön­tää si­nulle opin­to­lai­na­vä­hen­nyk­sen.

Opin­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nyk­sen suu­ruus on 30 pro­sent­tia siitä opin­to­lai­nan mää­rästä, joka ylit­tää 2 500 euroa. Vä­hen­nyk­sen enim­mäis­määrä on 8 700 euroa.

💡 Kela toi­mit­taa opin­to­lai­na­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot suo­raan ve­rot­ta­jalle, joten sinun ei tar­vitse itse tehdä mitään vä­hen­nyk­sen saa­mi­seksi.

Asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nys

Jos si­nulla on asun­to­lai­naa, voi vä­hen­tää osan asun­to­lai­nasi ko­roista ve­ro­tuk­ses­sasi. Edel­ly­tyk­senä on, että asun­to­laina on otettu va­ki­tui­sen asun­non han­kin­taa tai pe­rus­kor­jausta varten. vuonna 2022 lainan ko­roista saa vä­hen­tää 5 pro­sent­tia.

Asun­to­si­joit­ta­jat voivat kui­ten­kin edel­leen hyö­dyn­tää vä­hen­nystä.

⚠️ Huomaa kui­ten­kin, että asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nys pois­tuu ko­ti­ta­louk­sien käy­töstä ko­ko­naan vuoden 2023 alussa. Sen sijaan si­joit­ta­jat voivat yhä hyö­dyn­tää kor­ko­vä­hen­nystä tämän jäl­keen­kin.

Tar­kista, että ve­roil­moil­moi­tus si­säl­tää kaikki saa­masi tulot

Ve­rot­taja saa tiedot palk­ka­tu­lois­tasi, eläk­keis­täsi sekä etuuk­sis­tasi suo­raan tu­lo­re­kis­te­ristä. Nä­mä­kin tiedot on kui­ten­kin hyvä tar­kis­taa, jotta niissä ei ole vir­heitä tai puut­teita.

Ve­rot­taja ei sen sijaan saa suo­raan tietoa esi­mer­kiksi ul­ko­maan­tu­lois­tasi tai pää­oma­tu­lois­tasi (esi­mer­kiksi vuo­kra­tu­lois­tasi), vaan sinun tulee itse lisätä ne ve­roil­moi­tuk­seesi.

Vuo­kra­tu­lot

Monet saavat vuo­kra­tu­loa si­joi­tusa­sun­nosta. Vuo­kra­tu­lot on il­moi­tet­tava ve­roil­moi­tuk­seen pää­oma­tu­loiksi. Voit kui­ten­kin vä­hen­tää vuo­kra­tu­lon hank­ki­mi­sesta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set, kuten asun­non pe­rus­pa­ran­nus­ku­lut sekä mak­sa­masi vas­tik­keet.

Myös esi­mer­kiksi Airbnb-asun­nosta tai muusta ti­la­päi­sestä asun­non vuo­kraa­mi­sesta saatu tulo on pää­oma­tu­loksi kat­sot­ta­vaa vuo­kra­tu­loa.

⚠️ Huo­mioi, että mikäli si­nulla on useita Airbnb-asun­toja, saa­te­taan vuo­kraus­toi­minta katsoa elin­kei­no­toi­min­naksi, jol­loin sen ve­ro­tus eroaa yk­si­tyis­hen­ki­lön pää­oma­tu­lo­jen ve­ro­tuk­sesta. Am­ma­tin­har­joit­ta­jana olet vel­vol­li­nen mak­sa­maan myös ar­von­li­sä­ve­roa.

Vir­tu­aa­li­va­luutta

Ny­ky­ään yhä useampi omis­taa vir­tu­aa­li­va­luut­taa kuten bitcoi­neja. Myös vir­tu­aa­li­va­luu­tan myyn­nistä saatu tulo on ve­ro­na­laista pää­oma­tu­loa, joka tulee il­moit­taa ve­rot­ta­jalle. Ve­ro­tuk­sessa vir­tu­aa­li­va­luu­tasta saatu tulo kat­so­taan luo­vu­tus­voi­toksi.

Ve­ro­tet­ta­vaa tuloa syntyy myös sil­loin, kun:

 • vaih­dat vir­tu­aa­li­va­luut­taa toi­seen vir­tu­aa­li­va­luut­taan
 • maksat vir­tu­aa­li­va­luu­talla las­kuja
 • ostat vir­tu­aa­li­va­luu­talla ta­va­roita tai pal­ve­luja

Muista säi­lyt­tää kuitit ja to­sit­teet ve­roil­moi­tusta varten

Kun teet ve­roil­moi­tuk­seesi muu­tok­sia, esi­mer­kiksi lisäät puut­tu­vat tiedot vä­hen­nyk­sistä tai vuo­kra­tu­loista, voi ve­rot­taja pyytää si­nulta myö­hem­min tar­vit­taessa niihin liit­ty­viä kuit­teja tai muita to­sit­teita var­mis­taak­seen tie­to­jen oi­keel­li­suu­den.

Kuitit ja to­sit­teet on säi­ly­tet­tävä 6 vuotta ve­ro­vuo­den päät­ty­mi­sestä. Paras tapa var­mis­taa, että kaikki tiedot py­sy­vät tal­lessa, on skan­nata ne tie­to­ko­neelle ja tal­len­taa eril­li­seen kan­sioon, josta ne on helppo myö­hem­min tu­los­taa.

Al­ku­pe­räi­set pa­pe­ri­set kuitit voi vielä säi­lyt­tää eril­li­sessä kan­siossa.

💡 Vinkki: Oletko jo ko­keil­lut säh­köistä al­le­kir­joit­ta­mista? Esi­mer­kiksi yhä useam­mat vi­ras­tot, kuten Ve­ro­hal­linto, suo­si­vat säh­köistä asioin­tia.

Kuka hoitaa asioi­tasi, jos et itse siihen kykene?

Kuka ta­hansa voi sai­ras­tua tai louk­kaan­tua va­ka­vasti.

 Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla nimeät hen­ki­lön, joka voi hoitaa asioi­tasi puo­les­tasi. Li­säksi voit valita, mitä asioita hen­kilö voi puo­les­tasi hoitaa.

Ko­keile heti il­mai­seksi!