Ve­roil­moi­tus – tar­kis­ta nämä asiat

Tietokone, silmälasit ja kirjoitusvälineet
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
11.5.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Esi­täy­tet­ty ve­roil­moi­tus on tar­kis­tet­ta­va ja tar­peen mukaan kor­jat­ta­va kerran vuo­des­sa. Mo­nil­la il­moi­tus ei vaadi täy­den­tä­mis­tä tai kor­jaa­mis­ta.

Ylei­sim­piä muu­tok­sia, joita ve­roil­moi­tuk­seen on teh­tä­vä, ovat eri­lais­ten vä­hen­nys­ten li­sää­mi­nen ja sel­lais­ten tu­lo­jen il­moit­ta­mi­nen, jotka eivät ole en­nes­tään ve­rot­ta­jan tie­dos­sa.

Vä­hen­nyk­siä kan­nat­taa hyö­dyn­tää, sillä ne vä­hen­tä­vät ve­ro­tet­ta­vien tu­lo­je­si määrää ja siten pie­nen­tä­vät ve­ro­tus­ta­si. Erik­seen il­moi­tet­ta­via tuloja voivat olla esi­mer­kik­si vuokra- tai airbnb-asun­nos­ta saadut tulot. Ny­kyi­sin yhä useam­pi saa tuloja myös esi­mer­kik­si vir­tu­aa­li­va­luu­tois­ta, jotka nekin on il­moi­tet­ta­va ve­roil­moi­tuk­ses­sa.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi ve­roil­moi­tuk­sen täyt­tä­mis­tä yk­si­tyis­hen­ki­lön tai työn­te­ki­jän nä­kö­kul­mas­ta. Tar­kas­te­lem­me li­säk­si yk­si­tyis­koh­tai­sem­min eri­lai­sia hyö­dyl­li­siä vä­hen­nyk­siä sekä tiet­ty­jä tuloja, jotka on muis­tet­ta­va mer­ki­tä ve­roil­moi­tuk­seen.

Esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen tar­kas­ta­mi­nen

Kun saat esi­täy­te­tyn ve­roil­moi­tuk­sen, on sinun tar­kis­tet­ta­va, että tu­lo­tie­to­si ja vä­hen­nyk­se­si on mer­kit­ty siihen oikein.

Ve­roil­moi­tus täy­te­tään joko pa­pe­ril­la tai Ve­ro­hal­lin­non säh­köi­ses­sä Oma­Ve­ro-pal­ve­lus­sa. Jos il­moi­tuk­ses­sa on puut­tei­ta tai muuta kor­jat­ta­vaa, on muu­tok­set teh­tä­vä ve­roil­moi­tuk­seen kir­jat­tuun mää­rä­päi­vään men­nes­sä.

Tar­kis­ta, että seu­raa­vat tiedot ovat ve­roil­moi­tuk­ses­sa oikein:

 • Omat hen­ki­lö­koh­tai­set tie­to­si
 • Saa­ma­si palk­ka­tu­lot, eläk­keet ja etuu­det
 • Pää­oma­tu­losi (esi­mer­kik­si vuo­kra­tu­lot ja myyn­ti­voi­tot)
 • Mah­dol­li­set ul­ko­maan­tu­losi
 • Muut tulosi (esi­mer­kik­si apu­ra­hat ja free­lancer-tulot)
 • Vä­hen­nyk­set (esi­mer­kik­si mat­ka­ku­lut, ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys ja työ­huo­ne­vä­hen­nys)
 • Pää­oma­tu­lois­ta vä­hen­net­tä­vät tap­piot

Jos asut ul­ko­mail­la tai olet tullut ul­ko­mail­ta työs­ken­te­le­mään Suo­meen, voit sen pe­rus­teel­la vaatia tiet­ty­jä muu­tok­sia ve­ro­tuk­see­si.

Voit hakea ve­roil­moi­tuk­se­si pa­laut­ta­mi­seen li­sä­ai­kaa eri­tyi­ses­tä syystä. Li­sä­ai­kaa on haet­ta­va ennen ve­roil­moi­tuk­ses­sa il­moi­tet­tua mää­rä­päi­vää. Jos jätät ve­roil­moi­tuk­sen an­ta­mat­ta tai annat sen myö­häs­sä, voit joutua mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­mak­sua tai ve­ron­ko­ro­tus­ta.

Vä­hen­nyk­set pie­nen­tä­vät mak­set­ta­van veron määrää

Vä­hen­nyk­set pie­nen­tä­vät mak­sa­ma­si veron määrää. Ve­rot­ta­ja tekee osan vä­hen­nyk­sis­tä au­to­maat­ti­ses­ti, mutta tietyt vä­hen­nyk­set sinun on itse il­moi­tet­ta­va ve­roil­moi­tuk­ses­sa. 

Seu­raa­vak­si esit­te­lem­me ylei­sim­piä vä­hen­nyk­siä, jotka sinun kan­nat­taa hyö­dyn­tää.

Mat­ka­ku­lut

Sinun on mah­dol­lis­ta vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa­si ne mat­ka­ku­lut, joita si­nul­le ai­heu­tuu työssä käy­mi­ses­tä tai työn te­ke­mi­ses­tä. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si kodin ja työ­pai­kan vä­li­ses­tä mat­kus­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set.

Mat­ka­ku­luis­sa on kui­ten­kin 750 euron oma­vas­tuu. Tämä tar­koit­taa sitä, että jos vuo­sit­tai­set mat­ka­ku­lusi ovat 750 euroa tai vä­hem­män, niitä ei tar­vit­se il­moit­taa ve­roil­moi­tuk­ses­sa.

Tu­lon­hank­ki­mis­me­not

Voit vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa­si kaikki palk­ka­tu­lon han­kin­nas­ta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set. 

Täl­lai­sia kus­tan­nuk­sia voi ai­heu­tua esi­mer­kik­si työ­vä­li­nei­den tai am­mat­ti­kir­jal­li­suu­den os­ta­mi­ses­ta. Etä­työn ol­les­sa yleis­tä on mo­nel­la mah­dol­li­suus työ­huo­ne­vä­hen­nyk­seen.

Li­säk­si voit vä­hen­tää kotona työs­ken­te­lyn ajalta kulut tie­to­lii­ken­neyh­tey­des­tä koko­naan tai osit­tain.

💡 Katso, mihin etä­työn ve­ro­vä­hen­nyk­siin olet oi­keu­tet­tu.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

Voit saada ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä ko­dis­sa­si tai vapaa-ajan asun­nos­sa­si teh­dys­tä:

 • ko­ti­ta­lous­työs­tä
 • hoiva- tai hoi­to­työs­tä
 • asun­non kun­nos­sa­pi­to- ja pe­rus­pa­ran­nus­työs­tä

Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si sii­voo­jan palk­kaa­mi­nen, lu­mi­työt, ruo­an­lait­to tai kyl­py­huo­ne­re­mon­tin teet­tä­mien. Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä voi saada myös öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä luo­pu­mi­ses­ta.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että olet pal­kan­nut työhön työn­te­ki­jän tai os­ta­nut työn en­nak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin mer­ki­tyl­tä yri­tyk­sel­tä.

Opin­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nys

Jos si­nul­la on opin­to­lai­naa, Kela voi myön­tää si­nul­le opin­to­lai­na­vä­hen­nyk­sen.

Opin­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nyk­sen suu­ruus on 30 pro­sent­tia siitä opin­to­lai­nan mää­räs­tä, joka ylit­tää 2 500 euroa. Vä­hen­nyk­sen enim­mäis­mää­rä on 8 700 euroa.

💡Kela toi­mit­taa opin­to­lai­na­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot suo­raan ve­rot­ta­jal­le, joten sinun ei tar­vit­se itse tehdä mitään vä­hen­nyk­sen saa­mi­sek­si.

Asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nys

Jos si­nul­la on asun­to­lai­naa, voi vä­hen­tää osan asun­to­lai­na­si ko­rois­ta ve­ro­tuk­ses­sa­si. Edel­ly­tyk­se­nä on, että asun­to­lai­na on otettu va­ki­tui­sen asun­non han­kin­taa tai pe­rus­kor­jaus­ta varten. vuonna 2022 lainan ko­rois­ta saa vä­hen­tää 5 pro­sent­tia.

Asun­to­si­joit­ta­jat voivat kui­ten­kin edel­leen hyö­dyn­tää vä­hen­nys­tä.

⚠️ Huomaa kui­ten­kin, että asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nys pois­tuu ko­ti­ta­louk­sien käy­tös­tä koko­naan vuoden 2023 alussa. Sen sijaan si­joit­ta­jat voivat yhä hyö­dyn­tää kor­ko­vä­hen­nys­tä tämän jäl­keen­kin.

Tar­kis­ta, että ve­roil­moil­moi­tus si­säl­tää kaikki saa­ma­si tulot

Ve­rot­ta­ja saa tiedot palk­ka­tu­lois­ta­si, eläk­keis­tä­si sekä etuuk­sis­ta­si suo­raan tu­lo­re­kis­te­ris­tä. Nä­mä­kin tiedot on kui­ten­kin hyvä tar­kis­taa, jotta niissä ei ole vir­hei­tä tai puut­tei­ta.

Ve­rot­ta­ja ei sen sijaan saa suo­raan tietoa esi­mer­kik­si ul­ko­maan­tu­lois­ta­si tai pää­oma­tu­lois­ta­si (esi­mer­kik­si vuo­kra­tu­lois­ta­si), vaan sinun tulee itse lisätä ne ve­roil­moi­tuk­see­si.

Vuo­kra­tu­lot

Monet saavat vuo­kra­tu­loa si­joi­tusa­sun­nos­ta. Vuo­kra­tu­lot on il­moi­tet­ta­va ve­roil­moi­tuk­seen pää­oma­tu­loik­si. Voit kui­ten­kin vä­hen­tää vuo­kra­tu­lon hank­ki­mi­ses­ta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set, kuten asun­non pe­rus­pa­ran­nus­ku­lut sekä mak­sa­ma­si vas­tik­keet.

Myös esi­mer­kik­si Airbnb-asun­nos­ta tai muusta ti­la­päi­ses­tä asun­non vuo­kraa­mi­ses­ta saatu tulo on pää­oma­tu­lok­si kat­sot­ta­vaa vuo­kra­tu­loa.

⚠️ Huo­mioi, että mikäli si­nul­la on useita Airbnb-asun­to­ja, saa­te­taan vuo­kraus­toi­min­ta katsoa elin­kei­no­toi­min­nak­si, jol­loin sen ve­ro­tus eroaa yk­si­tyis­hen­ki­lön pää­oma­tu­lo­jen ve­ro­tuk­ses­ta. Am­ma­tin­har­joit­ta­ja­na olet vel­vol­li­nen mak­sa­maan myös ar­von­li­sä­ve­roa.

Vir­tu­aa­li­va­luut­ta

Ny­ky­ään yhä useam­pi omis­taa vir­tu­aa­li­va­luut­taa kuten bitcoi­ne­ja. Myös vir­tu­aa­li­va­luu­tan myyn­nis­tä saatu tulo on ve­ro­na­lais­ta pää­oma­tu­loa, joka tulee il­moit­taa ve­rot­ta­jal­le. Ve­ro­tuk­ses­sa vir­tu­aa­li­va­luu­tas­ta saatu tulo kat­so­taan luo­vu­tus­voi­tok­si.

Ve­ro­tet­ta­vaa tuloa syntyy myös sil­loin, kun:

 • vaih­dat vir­tu­aa­li­va­luut­taa toi­seen vir­tu­aa­li­va­luut­taan
 • maksat vir­tu­aa­li­va­luu­tal­la las­ku­ja
 • ostat vir­tu­aa­li­va­luu­tal­la ta­va­roi­ta tai pal­ve­lu­ja

Muista säi­lyt­tää kuitit ja to­sit­teet ve­roil­moi­tus­ta varten

Kun teet ve­roil­moi­tuk­ses­si muu­tok­sia, esi­mer­kik­si lisäät puut­tu­vat tiedot vä­hen­nyk­sis­tä tai vuo­kra­tu­lois­ta, voi ve­rot­ta­ja pyytää si­nul­ta myö­hem­min tar­vit­taes­sa niihin liit­ty­viä kuit­te­ja tai muita to­sit­tei­ta var­mis­taak­seen tie­to­jen oi­keel­li­suu­den.

Kuitit ja to­sit­teet on säi­ly­tet­tä­vä 6 vuotta ve­ro­vuo­den päät­ty­mi­ses­tä. Paras tapa var­mis­taa, että kaikki tiedot py­sy­vät tal­les­sa, on skan­na­ta ne tie­to­ko­neel­le ja tal­len­taa eril­li­seen kan­sioon, josta ne on helppo myö­hem­min tu­los­taa.

Al­ku­pe­räi­set pa­pe­ri­set kuitit voi vielä säi­lyt­tää eril­li­ses­sä kan­sios­sa.

Kuka hoitaa asioi­ta­si, jos et itse siihen kykene?

Kuka ta­han­sa voi sai­ras­tua tai louk­kaan­tua va­ka­vas­ti.

 Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen avulla nimeät hen­ki­lön, joka voi hoitaa asioi­ta­si puo­les­ta­si. Li­säk­si voit valita, mitä asioi­ta hen­ki­lö voi puo­les­ta­si hoitaa.

Ko­kei­le heti il­mai­sek­si!