Työ­mat­ka: ve­ro­vä­hen­nys

Nainen ajaa autolla
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
11.11.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­dät­kö, kuinka paljon työ­mat­kan kus­tan­nuk­sia voit vä­hen­tää ve­roil­moi­tuk­ses­sa? Katso vinkit ve­ro­vä­hen­nyk­sen saa­mi­seen työ­mat­kois­ta.

Työ­mat­kan ve­ro­vä­hen­nyk­sen suu­ruus on läh­tö­koh­tai­ses­ti hal­vim­man käy­tet­tä­vis­sä olevan kul­ku­neu­von käy­tös­tä ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set.

Voit vä­hen­tää omassa ve­ro­tuk­ses­sa­si asun­to­si ja työ­paik­ka­si vä­li­set mat­ka­kus­tan­nuk­set sekä työ­mat­kois­ta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set. Työ­mat­kan ve­ro­vä­hen­nys mer­ki­tään ve­roil­moi­tuk­seen.

Mil­loin voin tehdä ve­ro­vä­hen­nyk­sen työ­mat­kas­ta?

Voit vä­hen­tää an­sio­tu­lo­je­si ve­ro­tuk­ses­sa menot, joita si­nul­le ai­heu­tuu tu­lo­jen hank­ki­mi­ses­ta. Myös työ­pai­kal­le me­ne­mi­ses­tä ai­heu­tu­neet mat­ka­kus­tan­nuk­set kat­so­taan tu­lon­hank­ki­mis­kus­tan­nuk­sik­si. 

Il­moit­ta­mal­la mat­ka­ku­lusi ve­rot­ta­jal­le, vä­hen­nät ve­ro­tuk­sen pe­rus­tee­na ole­vien tu­lo­je­si määrää. Mat­ka­ku­luis­sa on kyse ns. luon­nol­li­ses­ta vä­hen­nyk­ses­tä. Se tar­koit­taa, että vä­hen­nys teh­dään suo­raan brut­to­tu­lois­ta­si, eikä esi­mer­kik­si mak­set­ta­van veron mää­räs­tä.

Eri­lai­set mat­ka­ku­lut voi­daan jakaa kar­keas­ti nel­jään eri ka­te­go­ri­aan.

Voit vä­hen­tää omassa ve­ro­tuk­ses­sa­si

  1. Kodin ja var­si­nai­sen työ­pai­kan vä­li­ses­tä mat­kus­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set
  2. Työ­mat­kas­ta eri­tyi­sel­le työn­te­ko­pai­kal­le ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set, kun työ­nan­ta­ja ei maksa mat­ka­kor­vauk­sia
  3. Vii­kon­lop­pu­mat­kat kotiin, mikäli työs­ken­te­let eri paik­ka­kun­nal­la kuin, missä asun­to­si si­jait­see
  4. Matkat tois­si­jai­sel­le työs­ken­te­ly­pai­kal­le

Huo­maat­han, että työ­mat­kal­la tar­koi­te­taan ve­ro­tuk­ses­sa eri asiaa kuin ar­kikie­les­sä. Kodin ja työ­pai­kan vä­lis­ten mat­ka­kus­tan­nus­ten ja työ­mat­kas­ta ai­heu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten vä­hen­tä­mi­ses­sä on eroja.

Lu­ke­mal­la ar­tik­ke­lin, saat tar­kem­paa tietoa käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta mat­ka­ku­lu­jen ve­ro­vä­hen­nyk­sis­tä, niiden mää­räs­tä ja las­ke­mi­ses­ta.

Lue lisää: ve­ro­vä­hen­nys ja etätyö

Asun­non ja työ­pai­kan vä­li­set mat­ka­ku­lut ve­ro­vä­hen­nyk­si­nä

“Mil­loin asun­non ja työ­pai­kan vä­li­set mat­ka­ku­lut voi vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa?”

Voit vä­hen­tää asun­to­si ja var­si­nai­sen työ­paik­ka­si vä­li­sen, kerran päi­väs­sä ta­pah­tu­van edes­ta­kai­sen matkan kus­tan­nuk­set ve­ro­tuk­ses­sa hal­vim­man käy­tet­tä­vis­sä olevan kul­ku­neu­von käyt­tö­kus­tan­nus­ten mukaan.

Näin on, vaikka to­del­li­set kus­tan­nuk­se­si oli­si­vat suu­rem­mat. Useim­mi­ten halvin vaih­toeh­to tar­koit­taa pai­kal­li­sen jouk­ko­lii­ken­teen kuu­kausi­li­pun hintaa. 

Var­si­nai­sel­la työ­pai­kal­la tar­koi­te­taan paik­kaa, jossa työs­ken­te­let va­ki­tui­ses­ti. Jos si­nul­la ei ole va­ki­tuis­ta työs­ken­te­ly­paik­kaa työn liik­ku­vuu­den takia, kat­so­taan sel­lai­sek­si esi­mer­kik­si työ­nan­ta­ja­si toi­mis­to tai muu paikka, jossa säi­ly­tät työssä käyt­tä­miä­si työ­vä­li­nei­tä tai vaa­te­tus­ta.

Oma­vas­tuu mat­ka­kus­tan­nuk­siss­sa on 750 euroa ve­ro­vuo­des­sa.

Jos mat­ka­kus­tan­nuk­se­si asun­non ja työ­pai­kan vä­lil­lä ovat esi­mer­kik­si 1 000 euroa vuo­des­sa, olet oi­keu­tet­tu 250 euron vä­hen­nyk­seen. Vä­hen­nyk­sen mak­si­mi­mää­rä on vä­liai­kai­ses­ti 8 400 euroa vuoden 2022 lop­puun asti. Tämän jäl­keen mak­si­mi­mää­rä on  7 000 euroa. 

Mil­loin ve­rot­ta­ja hy­väk­syy oman auton käytön?

Oman auton käy­tös­tä ai­heu­tu­neet mat­ka­kus­tan­nuk­set on mah­dol­lis­ta vä­hen­tää ra­ja­tuis­sa va­kiin­tu­nee­seen ve­ro­tus­käy­tän­töön pe­rus­tu­vis­sa ti­lan­teis­sa, vaikka hal­vem­pia­kin vaih­toeh­to­ja olisi.

Edel­ly­tyk­se­nä on läh­tö­koh­tai­ses­ti se, että jul­kis­ta kul­ku­neu­voa ei ole ol­len­kaan käy­tet­tä­vis­sä tai sel­lai­sen käyt­tä­mi­nen kävisi koh­tuut­to­mak­si. 

Voit vä­hen­tää oman autosi käy­tös­tä ai­heu­tu­nei­ta kuluja ve­ro­tuk­ses­sa esi­mer­kik­si sil­loin, kun:

  • jou­tui­sit kä­ve­le­mään työ­mat­kas­ta­si yhteen suun­taan vä­hin­tään 3 ki­lo­met­riä (esi­mer­kik­si bus­si­py­sä­kil­le)
  • työ­mat­ka­si alkaa tai päät­tyy yö­ai­kaan eli kello 00:00-05:00
  • jou­tui­sit edes­ta­kai­sel­la mat­kal­la odot­ta­maan esi­mer­kik­si kul­ku­neu­voa yh­teen­sä vä­hin­tään 2 tunnin ajan

Hy­väk­syt­tä­vä syy oman auton käyt­tö­kus­tan­nus­ten vä­hen­tä­mi­sel­le ei sen sijaan ole esi­mer­kik­si se, että auto on kul­ku­vä­li­nee­nä nopein tai se olisi muu­toin hel­poin tapa päästä työ­pai­kal­le. Syyksi ei hy­väk­sy­tä myös­kään sitä, että autoa tar­vi­taan työ­teh­tä­vis­sä.

Vä­hen­nyk­sen määrä oman auton käy­tös­tä on 0,30 euroa ki­lo­met­ril­tä, ja työ­nan­ta­jan tar­joa­man käyt­tö­etuau­ton käy­tös­tä 0,24 euroa ki­lo­met­ril­tä vuoden 2022 lop­puun asti.

Huo­maat­han, että 750 euron oma­vas­tuu ja 8 400 euron mak­si­mi­vä­hen­nys so­vel­tu­vat myös oman auton käyt­töön.

Auton käyt­tö­ku­lu­jen vä­hen­tä­mi­nen työ­mat­koil­la

Mitä?Voiko vä­hen­tää kuluja ve­ro­tuk­ses­sa?
Auto nopein tapa päästä työ­pai­kal­le
Autoa tar­vi­taan työ­teh­tä­väs­sä
Joudut kä­ve­le­mään yhteen suun­taan vä­hin­tään 3 km
Työ­mat­ka ta­pah­tuu yö­ai­kaan klo 00:00-05:00 vä­lil­lä
Joudut odot­ta­maan kul­ku­neu­voa työ­mat­kal­la­si vä­hin­tään 2 h

Kuinka paljon ve­ro­vä­hen­nys­tä voi saada muista kul­ku­neu­vois­ta?

Ve­ro­hal­lin­non vii­mei­sim­män, vuonna 2021 an­ne­tun pää­tök­sen mukaan mah­dol­li­set vä­hen­nyk­set muiden kul­ku­neu­vo­jen käy­tös­tä ovat:

  • pol­ku­pyö­räs­tä 85 euroa
  • mo­pos­ta 0,09 euroa ki­lo­met­ril­tä ja 
  • moot­to­ri­pyö­räs­tä tai kevyt ne­li­pyö­räs­tä 0,16 euroa ki­lo­met­ril­tä.

Työ­mat­ka eri­tyi­sel­le työn­te­ko­pai­kal­le

“Työ­mat­ka vai siir­ty­mi­nen asun­non ja työ­pai­kan vä­lil­lä? Mikä las­ke­taan työ­mat­kak­si?”

Ar­kikie­les­sä työ­mat­kal­la tar­koi­te­taan usein päi­vit­täis­tä mat­kus­ta­mis­ta kodin ja työ­pai­kan vä­lil­lä. Vero-oi­keu­des­sa työ­mat­kal­la tar­koi­te­taan kui­ten­kin vain ns. eri­tyi­sel­le – var­si­nai­ses­ta työ­pai­kas­ta poik­kea­val­le – työn­te­ko­pai­kal­le siir­ty­mis­tä. 

Eri­tyi­nen työn­te­ko­paik­ka on sel­lai­nen, jossa työn­te­ki­jä työs­ken­te­lee vain ti­la­päi­ses­ti. Ti­la­päi­syy­del­lä tar­koi­te­taan enin­tään kolmen vuoden työs­ken­te­lyä sa­mas­sa työn­te­ko­pai­kas­sa.

Kyse voi olla esi­mer­kik­si työ­ko­men­nuk­ses­ta, jossa työn­te­ki­jä mää­rä­tään vuo­dek­si asia­kas­yri­tyk­sen pal­ve­luk­seen. Vuoden jäl­keen työn­te­ki­jä palaa työs­ken­te­le­mään var­si­nai­sen työ­nan­ta­jan­sa toi­mis­tol­le.

Työtä saa­te­taan tehdä myös jat­ku­vas­ti eri­tyi­sel­lä työn­te­ko­pai­kal­la siten, että työn­te­ko­paik­ka vaih­te­lee, eikä var­si­nais­ta työn­te­ko­paik­kaa ole lain­kaan. Näin on usein esi­mer­kik­si ra­ken­nus- ja met­sä­alal­la.

Työ­mat­ka­na pi­de­tään li­säk­si matkaa työn­te­ke­mis­pai­kal­le sil­loin, kun se si­jait­see muu­al­la kuin oman työ­nan­ta­jan tai tämän kanssa samaan int­res­si­pii­riin kuu­lu­van yh­tei­sön toi­mi­pai­kas­sa, se on yli 100 ki­lo­met­rin etäi­syy­del­lä työn­te­ki­jän asun­nos­ta ja työn­te­ki­jä joutuu yö­py­mään matkan aikana esi­mer­kik­si ho­tel­lis­sa tai muussa ti­la­päis­ma­joi­tuk­ses­sa. Li­säk­si työs­ken­te­lyn tulee olla ti­la­päis­tä.

Useim­mi­ten työ­nan­ta­ja korvaa eri­tyi­sel­le työn­te­ko­pai­kal­le siir­ty­mi­ses­tä ai­heu­tu­neet mat­ka­kus­tan­nuk­set työn­te­ki­jäl­le. Työ­mat­kois­ta mak­se­tut mat­ka­kor­vauk­set ovat ve­ro­va­pai­ta.

💡 Mikäli työ­nan­ta­ja­si ei maksa mat­ka­kor­vaus­ta, on si­nul­la oikeus vä­hen­tää työ­mat­kas­ta ai­heu­tu­neet kulut koko­nai­suu­des­saan ve­ro­tuk­ses­sa.

Toisin kuin asun­non ja työ­pai­kan vä­li­sis­sä mat­ka­kus­tan­nuk­sis­sa, työ­mat­ka­vä­hen­nyk­ses­sä ei ole oma­vas­tuu­ta tai ylä­ra­jaa vä­hen­nyk­sen suu­ruu­del­le. Myös­kään hal­vim­man kul­ku­neu­von käyt­tä­mis­tä ei edel­ly­te­tä.

Lue lisää: Pää­oma­tu­lo­jen ja an­sio­tu­lo­jen erot

Vii­kon­lop­pu­mat­kat ja ve­ro­vä­hen­nys

“Mitä ovat vii­kon­lop­pu­mat­kat ja miten ve­ro­vä­hen­nys las­ke­taan?”

Vii­kon­lop­pu­mat­ko­ja ovat sel­lai­set vii­kon­lop­pu- tai muut vas­taa­vat matkat, joita työn­te­ki­jä tekee asun­non ja eri­tyi­sen toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la si­jait­se­van työn­te­ko­pai­kan vä­lil­lä työ­ko­men­nuk­sen kes­täes­sä ta­va­tak­seen esi­mer­kik­si per­het­tään. Työn­te­ki­jän per­he­suh­teil­la ei ole kui­ten­kaan tässä mer­ki­tys­tä, vaan riit­tää, että työn­te­ki­jän asunto si­jait­see toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la.

Vä­hen­nys las­ke­taan samoin kuin kodin ja työ­pai­kan vä­li­sis­sä mat­kois­sa, ja siihen so­vel­tu­vat samat 750 euron oma­vas­tuu ja 8 400 euron mak­si­mi­mää­rä. 

Vii­kon­lop­pu­mat­koi­hin so­vel­le­taan lähes poik­keuk­set­ta jul­kis­ten kul­ku­neu­vo­jen hin­to­ja. Oman auton käyt­tö­kus­tan­nuk­sia on mah­dol­lis­ta vä­hen­tää hyvin ra­ja­tuis­sa ti­lan­teis­sa, esi­mer­kik­si sil­loin, kun jul­ki­sia kul­ku­neu­vo­ja ei ole lain­kaan käy­tet­tä­vis­sä.

Pää­sään­tö­nä on li­säk­si, että vii­kon­lop­pu­mat­kan pe­rus­teel­la teh­tä­vän vä­hen­nyk­sen saa vain yh­des­tä viikon aikana teh­dys­ta mat­kas­ta.

Matkat tois­si­jai­sel­le työn­te­ko­pai­kal­le

“Mikä on tois­si­jai­nen työn­te­ko­paik­ka ja mitä ovat siitä teh­tä­vät ve­ro­vä­hen­nyk­set?”

Tois­si­jai­sel­la työn­te­ko­pai­kal­la tar­koi­te­taan esi­mer­kik­si työ­nan­ta­jan toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la si­jait­se­vaa toi­mi­pis­tet­tä, jossa työn­te­ki­jä sa­tun­nai­ses­ti työs­ken­te­lee.

Saat vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa­si täl­lai­ses­ta mat­kas­ta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set sil­loin, kun työ­nan­ta­ja­si ei niitä korvaa. Vä­hen­nys las­ke­taan kuten asun­non ja työ­pai­kan vä­li­sis­sä mat­kois­sa, mutta oma­vas­tuu­ta ja ylä­ra­jaa vä­hen­nyk­sen mää­räl­le ei ole.

Lue lisää: tie­sit­kö, että voit saada asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nyk­sen?

Aatos on edul­li­nen ja help­po­käyt­töi­nen la­ki­pal­ve­lu

Tie­sit­kö, että voit op­ti­moi­da pe­ril­lis­ten pe­rin­tö­ve­ro­ja vain tes­ta­men­til­la? Avio­eh­to mah­dol­lis­taa myös sen, että voit pa­ran­taa eloon­jää­neen puo­li­son ta­lou­del­lis­ta asemaa.

Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tä­mä verk­ko­pal­ve­lu, jonka avulla laadit elä­mä­si tär­keät la­kia­sia­kir­jat hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti. Verk­ko­pal­ve­lun avulla sääs­tät peräti 90 % ver­rat­tu­na pe­rin­tei­seen la­ki­toi­mis­toon, jossa työs­ken­te­lee ju­ris­te­ja tun­ti­ve­loi­tuk­sel­la.

Luot kä­te­väs­ti pal­ve­lus­sam­me mm. seu­raa­vat asia­kir­jat: tes­ta­ment­ti, edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja avio­eh­to. Li­säk­si voit hoitaa alusta lop­puun asti pe­run­kir­joi­tuk­sen ja avio­eron.

Tutus­tu pal­ve­luum­me jo tänään!