Työ­matka: ve­ro­vä­hen­nys

Nainen ajaa autolla
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
11.11.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­dätkö, kuinka paljon työ­mat­kan kus­tan­nuk­sia voit vä­hen­tää ve­roil­moi­tuk­sessa? Katso vinkit ve­ro­vä­hen­nyk­sen saa­mi­seen työ­mat­koista.

Työ­mat­kan ve­ro­vä­hen­nyk­sen suu­ruus on läh­tö­koh­tai­sesti hal­vim­man käy­tet­tä­vissä olevan kul­ku­neu­von käy­töstä ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set.

Voit vä­hen­tää omassa ve­ro­tuk­ses­sasi asun­tosi ja työ­paik­kasi vä­li­set mat­ka­kus­tan­nuk­set sekä työ­mat­koista ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set. Työ­mat­kan ve­ro­vä­hen­nys mer­ki­tään ve­roil­moi­tuk­seen.

Mil­loin voin tehdä ve­ro­vä­hen­nyk­sen työ­mat­kasta?

Voit vä­hen­tää an­sio­tu­lo­jesi ve­ro­tuk­sessa menot, joita si­nulle ai­heu­tuu tu­lo­jen hank­ki­mi­sesta. Myös työ­pai­kalle me­ne­mi­sestä ai­heu­tu­neet mat­ka­kus­tan­nuk­set kat­so­taan tu­lon­hank­ki­mis­kus­tan­nuk­siksi.

Il­moit­ta­malla mat­ka­ku­lusi ve­rot­ta­jalle, vä­hen­nät ve­ro­tuk­sen pe­rus­teena ole­vien tu­lo­jesi määrää. Mat­ka­ku­luissa on kyse ns. luon­nol­li­sesta vä­hen­nyk­sestä. Se tar­koit­taa, että vä­hen­nys teh­dään suo­raan brut­to­tu­lois­tasi, eikä esi­mer­kiksi mak­set­ta­van veron mää­rästä.

Eri­lai­set mat­ka­ku­lut voi­daan jakaa kar­keasti nel­jään eri ka­te­go­ri­aan.

Voit vä­hen­tää omassa ve­ro­tuk­ses­sasi

  1. Kodin ja var­si­nai­sen työ­pai­kan vä­li­sestä mat­kus­ta­mi­sesta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set
  2. Työ­mat­kasta eri­tyi­selle työn­te­ko­pai­kalle ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set, kun työ­nan­taja ei maksa mat­ka­kor­vauk­sia
  3. Vii­kon­lop­pu­mat­kat kotiin, mikäli työs­ken­te­let eri paik­ka­kun­nalla kuin, missä asun­tosi si­jait­see
  4. Matkat tois­si­jai­selle työs­ken­te­ly­pai­kalle

Huo­maat­han, että työ­mat­kalla tar­koi­te­taan ve­ro­tuk­sessa eri asiaa kuin ar­ki­kie­lessä. Kodin ja työ­pai­kan vä­lis­ten mat­ka­kus­tan­nus­ten ja työ­mat­kasta ai­heu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten vä­hen­tä­mi­sessä on eroja.

Lu­ke­malla ar­tik­ke­lin, saat tar­kem­paa tietoa käy­tet­tä­vissä ole­vista mat­ka­ku­lu­jen ve­ro­vä­hen­nyk­sistä, niiden mää­rästä ja las­ke­mi­sesta.

Lue lisää: ve­ro­vä­hen­nys ja etätyö

Asun­non ja työ­pai­kan vä­li­set mat­ka­ku­lut ve­ro­vä­hen­nyk­sinä

“Mil­loin asun­non ja työ­pai­kan vä­li­set mat­ka­ku­lut voi vä­hen­tää ve­ro­tuk­sessa?”

Voit vä­hen­tää asun­tosi ja var­si­nai­sen työ­paik­kasi vä­li­sen, kerran päi­vässä ta­pah­tu­van edes­ta­kai­sen matkan kus­tan­nuk­set ve­ro­tuk­sessa hal­vim­man käy­tet­tä­vissä olevan kul­ku­neu­von käyt­tö­kus­tan­nus­ten mukaan.

Näin on, vaikka to­del­li­set kus­tan­nuk­sesi oli­si­vat suu­rem­mat. Useim­mi­ten halvin vaih­toehto tar­koit­taa pai­kal­li­sen jouk­ko­lii­ken­teen kuu­kausi­li­pun hintaa.

Var­si­nai­sella työ­pai­kalla tar­koi­te­taan paik­kaa, jossa työs­ken­te­let va­ki­tui­sesti. Jos si­nulla ei ole va­ki­tuista työs­ken­te­ly­paik­kaa työn liik­ku­vuu­den takia, kat­so­taan sel­lai­seksi esi­mer­kiksi työ­nan­ta­jasi toi­misto tai muu paikka, jossa säi­ly­tät työssä käyt­tä­miäsi työ­vä­li­neitä tai vaa­te­tusta.

Oma­vas­tuu mat­ka­kus­tan­nuk­sisssa on 750 euroa ve­ro­vuo­dessa.

Jos mat­ka­kus­tan­nuk­sesi asun­non ja työ­pai­kan vä­lillä ovat esi­mer­kiksi 1 000 euroa vuo­dessa, olet oi­keu­tettu 250 euron vä­hen­nyk­seen. Vä­hen­nyk­sen mak­si­mi­määrä on vä­liai­kai­sesti 8 400 euroa vuoden 2022 lop­puun asti. Tämän jäl­keen mak­si­mi­määrä on  7 000 euroa.

Mil­loin ve­rot­taja hy­väk­syy oman auton käytön?

Oman auton käy­töstä ai­heu­tu­neet mat­ka­kus­tan­nuk­set on mah­dol­lista vä­hen­tää ra­ja­tuissa va­kiin­tu­nee­seen ve­ro­tus­käy­tän­töön pe­rus­tu­vissa ti­lan­teissa, vaikka hal­vem­pia­kin vaih­toeh­toja olisi.

Edel­ly­tyk­senä on läh­tö­koh­tai­sesti se, että jul­kista kul­ku­neu­voa ei ole ol­len­kaan käy­tet­tä­vissä tai sel­lai­sen käyt­tä­mi­nen kävisi koh­tuut­to­maksi.

Voit vä­hen­tää oman autosi käy­töstä ai­heu­tu­neita kuluja ve­ro­tuk­sessa esi­mer­kiksi sil­loin, kun:

  • jou­tui­sit kä­ve­le­mään työ­mat­kas­tasi yhteen suun­taan vä­hin­tään 3 ki­lo­met­riä (esi­mer­kiksi bus­si­py­sä­kille)
  • työ­mat­kasi alkaa tai päät­tyy yö­ai­kaan eli kello 00:00-05:00
  • jou­tui­sit edes­ta­kai­sella mat­kalla odot­ta­maan esi­mer­kiksi kul­ku­neu­voa yh­teensä vä­hin­tään 2 tunnin ajan

Hy­väk­syt­tävä syy oman auton käyt­tö­kus­tan­nus­ten vä­hen­tä­mi­selle ei sen sijaan ole esi­mer­kiksi se, että auto on kul­ku­vä­li­neenä nopein tai se olisi muu­toin hel­poin tapa päästä työ­pai­kalle. Syyksi ei hy­väk­sytä myös­kään sitä, että autoa tar­vi­taan työ­teh­tä­vissä.

Vä­hen­nyk­sen määrä oman auton käy­töstä on 0,30 euroa ki­lo­met­riltä, ja työ­nan­ta­jan tar­joa­man käyt­tö­etuau­ton käy­töstä 0,24 euroa ki­lo­met­riltä vuoden 2022 lop­puun asti.

Huo­maat­han, että 750 euron oma­vas­tuu ja 8 400 euron mak­si­mi­vä­hen­nys so­vel­tu­vat myös oman auton käyt­töön.

Auton käyt­tö­ku­lu­jen vä­hen­tä­mi­nen työ­mat­koilla

Mitä?Voiko vä­hen­tää kuluja ve­ro­tuk­sessa?
Auto nopein tapa päästä työ­pai­kalle
Autoa tar­vi­taan työ­teh­tä­vässä
Joudut kä­ve­le­mään yhteen suun­taan vä­hin­tään 3 km
Työ­matka ta­pah­tuu yö­ai­kaan klo 00:00-05:00 vä­lillä
Joudut odot­ta­maan kul­ku­neu­voa työ­mat­kal­lasi vä­hin­tään 2 h

Kuinka paljon ve­ro­vä­hen­nystä voi saada muista kul­ku­neu­voista?

Ve­ro­hal­lin­non vii­mei­sim­män, vuonna 2021 an­ne­tun pää­tök­sen mukaan mah­dol­li­set vä­hen­nyk­set muiden kul­ku­neu­vo­jen käy­töstä ovat:

  • pol­ku­pyö­rästä 85 euroa
  • mo­posta 0,09 euroa ki­lo­met­riltä ja 
  • moot­to­ri­pyö­rästä tai kevyt ne­li­pyö­rästä 0,16 euroa ki­lo­met­riltä.

Työ­matka eri­tyi­selle työn­te­ko­pai­kalle

“Työ­matka vai siir­ty­mi­nen asun­non ja työ­pai­kan vä­lillä? Mikä las­ke­taan työ­mat­kaksi?”

Ar­ki­kie­lessä työ­mat­kalla tar­koi­te­taan usein päi­vit­täistä mat­kus­ta­mista kodin ja työ­pai­kan vä­lillä. Vero-oi­keu­dessa työ­mat­kalla tar­koi­te­taan kui­ten­kin vain ns. eri­tyi­selle – var­si­nai­sesta työ­pai­kasta poik­kea­valle – työn­te­ko­pai­kalle siir­ty­mistä.

Eri­tyi­nen työn­te­ko­paikka on sel­lai­nen, jossa työn­te­kijä työs­ken­te­lee vain ti­la­päi­sesti. Ti­la­päi­syy­dellä tar­koi­te­taan enin­tään kolmen vuoden työs­ken­te­lyä sa­massa työn­te­ko­pai­kassa.

Kyse voi olla esi­mer­kiksi työ­ko­men­nuk­sesta, jossa työn­te­kijä mää­rä­tään vuo­deksi asia­kas­yri­tyk­sen pal­ve­luk­seen. Vuoden jäl­keen työn­te­kijä palaa työs­ken­te­le­mään var­si­nai­sen työ­nan­ta­jansa toi­mis­tolle.

Työtä saa­te­taan tehdä myös jat­ku­vasti eri­tyi­sellä työn­te­ko­pai­kalla siten, että työn­te­ko­paikka vaih­te­lee, eikä var­si­naista työn­te­ko­paik­kaa ole lain­kaan. Näin on usein esi­mer­kiksi ra­ken­nus- ja met­sä­alalla.

Työ­mat­kana pi­de­tään li­säksi matkaa työn­te­ke­mis­pai­kalle sil­loin, kun se si­jait­see muu­alla kuin oman työ­nan­ta­jan tai tämän kanssa samaan int­res­si­pii­riin kuu­lu­van yh­tei­sön toi­mi­pai­kassa, se on yli 100 ki­lo­met­rin etäi­syy­dellä työn­te­ki­jän asun­nosta ja työn­te­kijä joutuu yö­py­mään matkan aikana esi­mer­kiksi ho­tel­lissa tai muussa ti­la­päis­ma­joi­tuk­sessa. Li­säksi työs­ken­te­lyn tulee olla ti­la­päistä.

Useim­mi­ten työ­nan­taja korvaa eri­tyi­selle työn­te­ko­pai­kalle siir­ty­mi­sestä ai­heu­tu­neet mat­ka­kus­tan­nuk­set työn­te­ki­jälle. Työ­mat­koista mak­se­tut mat­ka­kor­vauk­set ovat ve­ro­va­paita.

💡 Mikäli työ­nan­ta­jasi ei maksa mat­ka­kor­vausta, on si­nulla oikeus vä­hen­tää työ­mat­kasta ai­heu­tu­neet kulut ko­ko­nai­suu­des­saan ve­ro­tuk­sessa.

Toisin kuin asun­non ja työ­pai­kan vä­li­sissä mat­ka­kus­tan­nuk­sissa, työ­mat­ka­vä­hen­nyk­sessä ei ole oma­vas­tuuta tai ylä­ra­jaa vä­hen­nyk­sen suu­ruu­delle. Myös­kään hal­vim­man kul­ku­neu­von käyt­tä­mistä ei edel­ly­tetä.

Lue lisää: Pää­oma­tu­lo­jen ja an­sio­tu­lo­jen erot

Vii­kon­lop­pu­mat­kat ja ve­ro­vä­hen­nys

“Mitä ovat vii­kon­lop­pu­mat­kat ja miten ve­ro­vä­hen­nys las­ke­taan?”

Vii­kon­lop­pu­mat­koja ovat sel­lai­set vii­kon­loppu- tai muut vas­taa­vat matkat, joita työn­te­kijä tekee asun­non ja eri­tyi­sen toi­sella paik­ka­kun­nalla si­jait­se­van työn­te­ko­pai­kan vä­lillä työ­ko­men­nuk­sen kes­täessä ta­va­tak­seen esi­mer­kiksi per­het­tään. Työn­te­ki­jän per­he­suh­teilla ei ole kui­ten­kaan tässä mer­ki­tystä, vaan riit­tää, että työn­te­ki­jän asunto si­jait­see toi­sella paik­ka­kun­nalla.

Vä­hen­nys las­ke­taan samoin kuin kodin ja työ­pai­kan vä­li­sissä mat­koissa, ja siihen so­vel­tu­vat samat 750 euron oma­vas­tuu ja 8 400 euron mak­si­mi­määrä.

Vii­kon­lop­pu­mat­koi­hin so­vel­le­taan lähes poik­keuk­setta jul­kis­ten kul­ku­neu­vo­jen hin­toja. Oman auton käyt­tö­kus­tan­nuk­sia on mah­dol­lista vä­hen­tää hyvin ra­ja­tuissa ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi sil­loin, kun jul­ki­sia kul­ku­neu­voja ei ole lain­kaan käy­tet­tä­vissä.

Pää­sään­tönä on li­säksi, että vii­kon­lop­pu­mat­kan pe­rus­teella teh­tä­vän vä­hen­nyk­sen saa vain yh­destä viikon aikana teh­dysta mat­kasta.

Matkat tois­si­jai­selle työn­te­ko­pai­kalle

“Mikä on tois­si­jai­nen työn­te­ko­paikka ja mitä ovat siitä teh­tä­vät ve­ro­vä­hen­nyk­set?”

Tois­si­jai­sella työn­te­ko­pai­kalla tar­koi­te­taan esi­mer­kiksi työ­nan­ta­jan toi­sella paik­ka­kun­nalla si­jait­se­vaa toi­mi­pis­tettä, jossa työn­te­kijä sa­tun­nai­sesti työs­ken­te­lee.

Saat vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sasi täl­lai­sesta mat­kasta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set sil­loin, kun työ­nan­ta­jasi ei niitä korvaa. Vä­hen­nys las­ke­taan kuten asun­non ja työ­pai­kan vä­li­sissä mat­koissa, mutta oma­vas­tuuta ja ylä­ra­jaa vä­hen­nyk­sen mää­rälle ei ole.

Lue lisää: Tie­sitkö, että voit saada asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nyk­sen?

Aatos on edul­li­nen ja help­po­käyt­töi­nen la­ki­pal­velu

Tie­sitkö, että voit op­ti­moida pe­ril­lis­ten pe­rin­tö­ve­roja vain tes­ta­men­tilla? Avio­ehto mah­dol­lis­taa myös sen, että voit pa­ran­taa eloon­jää­neen puo­li­son ta­lou­del­lista asemaa.

Aatos on ju­ris­tien ke­hit­tämä verk­ko­pal­velu, jonka avulla laadit elä­mäsi tär­keät la­kia­sia­kir­jat hel­posti ja edul­li­sesti. Verk­ko­pal­ve­lun avulla sääs­tät peräti 90 % ver­rat­tuna pe­rin­tei­seen la­ki­toi­mis­toon, jossa työs­ken­te­lee ju­ris­teja tun­ti­ve­loi­tuk­sella.

Luot kä­te­västi pal­ve­lus­samme mm. seu­raa­vat asia­kir­jat: tes­ta­mentti, edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja avio­ehto. Li­säksi voit hoitaa alusta lop­puun asti pe­run­kir­joi­tuk­sen ja avio­eron.

Tu­tustu pal­ve­luumme jo tänään!