Ska jag ut­fär­da flera ori­gi­nal av fram­tids­full­mak­ten?

Identiska fåglar flyger
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-10-09 ● 3 minuter
Dela artikeln
Är det vik­ti­gt att ha kopior på fram­tids­full­mak­ten och är en kopia ens rätts­li­gt giltig? Går det att göra den gil­ti­gt på något sätt? Vad händer om vi inte kan hitta ori­gi­na­let? Efter du läst denna ar­ti­keln kommer du förstå hur det ligger till.

I den här ar­ti­keln lyfter vi vik­ti­ga aspek­ter av fram­tids­full­makt så som be­ho­vet av kopior, deras rätts­li­ga gil­tig­het, och hur man gör dem gil­ti­ga.

Vä­sent­li­ga krav för en giltig fram­tid­full­makt och möj­lig­he­ten att ha flera ori­gi­nal lyfts också. Dess­utom re­do­görs kon­se­kven­ser­na av att för­lo­ra det ur­sprung­li­ga do­ku­men­tet samt för­de­lar­na och nack­de­lar­na med att ut­fär­da flera ori­gi­nal.

Du kommer att få in­sik­ter i si­tu­a­tio­ner där flera ori­gi­nal kan vara för­del­ak­ti­ga och de po­ten­ti­el­la ut­ma­ning­ar­na med att åter­kal­la fram­tid­full­mak­ter.

När är en fram­tids­full­makt gil­ti­gt?

De vik­ti­gas­te kraven för att en fram­tids­full­makt ska vara gil­ti­gt är:

  1. att full­makts­gi­va­ren (den som ger full­mak­ten) har rätts­hand­lings­för­måga; dvs. är över 18 år och inte all­var­li­gt fysisk/psy­kisk sjuk, när den skri­ver full­mak­ten,
  2. att det tyd­li­gt nog fram­går att det är en fram­tids­full­makt
  3. att det fram­går vilka an­ge­lä­gen­he­ter full­makts­ha­va­ren får ta hand om.
  4. att det fram­går vem/vilka som är full­makts­ha­va­re (den/de som får full­mak­ten)
  5. att fram­tids­full­mak­ten är skrift­lig, och
  6. att fram­tids­full­mak­ten är kor­rekt be­vitt­nad. Samma regler om be­vitt­ning gäller som vid tes­ta­men­te.

⚠️ Visste du att lag om fram­tids­full­makt är re­la­tivt ny. Den har endast funnit sedan 2017.

Är en kopia giltig?

Nej, en kopia är inte giltig gente­mot tredje man. Helt oan­vänd­ba­ra är de dock inte då t.ex. en di­gi­tal kopia kan vara an­vänd­bar för att enkelt dela eller för att på­min­na sig själv om in­ne­hål­let.

💡 När du ska ak­ti­ve­ra fram­tids­full­mak­ten, skicka då med ori­gi­nal eller en be­styrkt kopia till dom­sto­len.

Går det att göra en kopia giltig på något sätt?

Ja, det är helt möj­li­gt att ha flera ori­gi­nal. Alltså om du skri­ver flera li­ka­ly­di­ga fram­tids­full­mak­ter och samt­li­ga upp­fyl­ler form­kra­ven (ovan). Alla full­mak­ter måste då skri­vas under och be­vitt­nas. Vitt­nen kan vittna till att du skri­vit under flera ver­sio­ner av full­mak­ten.

Vad händer om jag har tappat bort ori­gi­na­let?

Fram­tids­full­mak­ter visas upp gente­mot tredje man (van­li­gen banken). Om du inte kan visa upp ori­gi­na­let så finns det en stor risk att tredje man inte ac­cep­te­rar full­mak­ten.

I en sådan si­tu­a­tion be­hö­ver du gå igenom samma pro­cess som om du inte hade en fram­tids­full­makt. En kopia kan even­tu­ellt tänkas an­vän­das i tings­rät­ten, men det är ingen ga­ran­ti. Dess­utom blir pro­ces­sen be­tyd­li­gt lång­sam­ma­re.

👉 Hos Aatos kan du på 10 mi­nu­ter skapa en fram­tids­full­makt som är ju­ri­diskt kor­rekt och till en bråk­del av kost­na­den hos en jurist. Klicka på Börja och prova på tjäns­ten gratis!

Vad är för­de­len med att ut­stäl­la flera ori­gi­nal?

För­de­len är att flera per­so­ner kan ha till­gång till full­mak­ten, vilket kan vara av­gö­ran­de ifall den är bort­tap­pad, som i sce­na­ri­ot ovan, men även om den är otill­gäng­lig. Om full­makts­ha­va­ren be­fin­ner sig i ut­lan­det, inte går att nå eller också är skadad eller sjuk, upp­står samma pro­blem.

Ett ex­em­pel är ett par som ut­ställt full­mak­ter till varand­ra men på väg hem från en mid­dags­bjud­ning är med om en bi­lo­lyc­ka och båda hamnar på sjuk­hus.

I denna si­tu­a­tion hade det varit för­del­ak­ti­gt att dels ha full­mak­ten ut­ställd till fler full­makts­ha­va­re och att fler per­so­ner hade till­gång till ett ori­gi­nal.

Läs mer: Fram­tids­full­makt hälso- och sjuk­vård

Vad är nack­de­len med att ut­stäl­la flera ori­gi­nal?

En nack­del med att ha många ori­gi­nal ut­ställ­da är att det är svå­ra­re att åter­kal­la en fram­tids­full­makt. En fram­tids­full­makt åter­kal­las genom att du med­de­lar full­makts­ha­va­ren att den inte längre gäller.

Du har rätt att få full­mak­ten för­störd eller att återfå den. Om den inte för­störs eller åter­ges finns det en risk att den an­vän­ds hos tredje man som inte är med­ve­ten om att den åter­kal­la­ts. Ju fler ori­gi­nal, desto fler full­mak­ter som måste åter­kal­las och som annars kan miss­bru­kas. Ut­ställ inte fram­tids­full­mak­ter till någon du inte litar på.

👉 Med Aatos smi­di­ga on­li­ne­tjänst kan du skapa en fram­tids­full­makt enkelt och snabbt.

Läsvär­da ar­tik­lar för dig som fun­de­rar på att skriva en fram­tids­full­makt men vill veta mer:

Smidigare juridik, online och enkelt!